Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3084. Pravilnik o izvajanju ukrepov za pospeševanje razvoja podeželja v Občini Sveta Ana, stran 9759.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 11. redni seji dne 27. 6. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o izvajanju ukrepov za pospeševanje razvoja podeželja v Občini Sveta Ana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa področja porabe, namen in cilje, vrste ukrepov Občine Sveta Ana (v nadaljevanju besedila občine) na področju pospeševanja razvoja podeželja.
2. člen
Sredstva po tem namenu se dodeljujejo z namenom krepitve konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju ter ohranjanja poseljenosti.
Za uresničevanje ciljev občine na področju pospeševanja razvoja podeželja občine se sredstva po tem pravilniku dodelijo za:
– državne pomoči na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe komisije (ES) št. 70/2001 (Uredba za skupinske izjeme, UL L št. 358 z dne 15. decembra 2006, str. 3) in na podlagi Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami),
– državne pomoči na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 pogodbe pri pomoči de minimis, (UL L 379 z dne 15. 12. 2006), (»de minimis« za gospodarstvo),
– ukrepe, ki ne sodijo na področje državnih pomoči.
3. člen
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
»pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti – C 321 (v nadaljevanju pogodba);
»kmetijski proizvod« pomeni proizvode, navedene v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000; proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki); proizvodi, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe Sveta EGS št. 1898/87;
»predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
»trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
»bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je upravičenec upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;
»kakovosten proizvod« je proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005;
»slabe vremenske razmere«, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami pomeni vremenske pojave, kot so zmrzal, toča, led, dež, ali suša, ki uničijo več kot 30% običajne letne proizvodnje določenega kmeta, dosežene v predhodnem triletnem obdobju, ali triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najvišjih in najnižjih vnosov;
»območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999;
»podjetja v težavah« pomeni kmetijsko gospodarstvo ali malo in srednje veliko podjetje v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02);
»družinski člani« so člani družine, ki imajo isti naslov stalnega prebivališča, kot je sedež kmetijskega gospodarstva v okviru katerega kandidirajo na sredstva po tem pravilniku;
»kmetijsko gospodarstvo« pomeni kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje merila za majhna in srednje velika podjetja kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001;
»nujnost pomoči« pomeni, da je dodeljena državna pomoč nujna za izvedbo investicije, da brez le-te investicija ne bi bila izvedena v načrtovanem obsegu.
4. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko sektorskih pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije (ES), navedenih v tč. 1 tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
+-----------------------------+--------------------------------+
|Pravila za državne pomoči v |Vrste pomoči – ukrepi:     |
|kmetijstvu          |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|Skupinske izjeme v      |UKREP A1: Investicije v     |
|kmetijstvu (na podlagi    |kmetijska gospodarstva (4. člen)|
|Uredbe komisije (ES) št.   |UKREP A2: Varstvo tradicionalne |
|1857/2006 z dne 15. 12. 2006 |krajine in stavb (5. člen)   |
|o uporabi členov 87 in 88  |UKREP A3: Pomoč za plačilo   |
|Pogodbe pri državni pomoči  |zavarovalnih premij (12. člen) |
|za majhna in srednje velika |UKREP A4: Pomoč za zaokrožitev |
|podjetja, ki se ukvarjajo s |zemljišč (13. člen)       |
|proizvodnjo kmetijskih    |UKREP A5: Pomoč za spodbujanje |
|proizvodov, in o spremembi  |proizvodnje kakovostnih     |
|Uredbe 70/2001)       |kmetijskih proizvodov (14. člen)|
|               |UKREP A6: Zagotavljanje tehnične|
|               |podpore v kmetijstvu (15. člen) |
+-----------------------------+--------------------------------+
|De minimis pomoči (na    |UKREP B1: Naložbe v predelavo in|
|podlagi Uredbe komisije (ES) |trženje kmetijskih proizvodov in|
|št. 1998/2006 z dne 15. 12. |dopolnilno dejavnost na kmetiji |
|2006 o uporabi členov 87 in |UKREP B2: promocija in trženje |
|88 Pogodbe ES pri pomoči de |proizvodov in dopolnilno    |
|minimis)           |dejavnost na kmetiji      |
|               |UKREP B3: izobraževanje in   |
|               |usposabljanje na področju    |
|               |predelave in trženja in     |
|               |dopolnilna dejavnost na kmetijah|
|               |(2. člen)            |
+-----------------------------+--------------------------------+
|Ostali ukrepi občine     |UKREP C1: Izvajanje lokalne   |
|               |razvojne strategije (Leader)  |
|               |(63. člen Uredbe Sveta (ES) št. |
|               |1698/2005 z dne 20. 9. 2005)  |
+-----------------------------+--------------------------------+
5. člen
Sofinanciranja se v nobenem primeru ne morejo odobriti za:
– stroške tekoče proizvodnje,
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin, zasaditve letnih rastlin,
– drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, za preproste naložbe za nadomestitev, za stroške nadzora, ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec,
– kritje stroškov analize zemlje, krme, kmetijskih izdelkov,
– kritje stroškov testiranja kmetijske mehanizacije,
– kritje dela prevoznih stroškov zbiranja mleka,
– podporo za preprečevanje zaraščanja,
– umetno osemenjevanje,
– stroške veterinarskih storitev,
– plačilo stroškov invalidskega in pokojninskega zavarovanja,
– razne oblike pomoči pri klanju živali,
– regresiranje nakupa semena,
– plačilo v obliki premij (na žival),
– plačilo stroškov plemenjakov.
6. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja podeželja v Občini Sveta Ana se zagotavljajo v proračunu občine, kjer je določena višina in izbor ukrepov za posamezno leto. Sredstva se lahko pridobivajo tudi iz drugih virov.
7. člen
Pomoči (sredstva po ukrepih točke A, B in C poglavja II) se lahko po tem pravilniku dodeljujejo pod pogojem, da upravičenec pismeno izjavi, da za isti namen ni prejel sredstev iz javnih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) oziroma, koliko sredstev je iz teh virov že pridobil. Upravičenec mora za prejeta sredstva državnih pomoči voditi ločene evidence za državne pomoči iz skupinske izjeme in državne pomoči de minimis.
Državne pomoči de minimis se ne more dodeliti za iste upravičene stroške kot druge državne pomoči. Enako velja tudi za druge državne pomoči, ki se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške, kot državne pomoči de minimis.
Državna pomoč se lahko dodeli le kmetijskemu gospodarstvu, ki ni podjetje v težavah.
II. UKREPI
8. člen
A. UKREPI DRŽAVNE POMOČI ZA PRIMARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO – skupinske izjeme
Na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006
1. Splošni pogoji za ukrepe pod točko A
Najvišji zneski dodeljenih pomoči pri posameznih ukrepih se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti ali delno financira iz javnih sredstev oziroma iz sredstev Skupnosti.
Državna pomoč se lahko dodeli le za namene, pri katerih je izkazana nujnost pomoči, zato se ne dodeljuje za nazaj za dejavnosti, ki jih je upravičenec že izvedel.
Strošek lastnega dela ni predmet sofinanciranja.
V zvezi z istimi stroški se pomoč ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006.
9. člen
Državna pomoč pod točko A se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti.
10. člen
A/1) Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za vse ukrepe iz točke A/1 ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Namen ukrepa
Poglavitni namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.
Bruto intenzivnost pomoči za vse ukrepe pod A/1 ne sme presegati:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na območjih z omejenimi možnostmi oziroma do 40% upravičenih stroškov za ostala območja,
– za najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo v kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Upravičenci
– kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje kriterije za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in je locirano v Občini Sveta Ana in katerih investicija, ki je predmet pomoči se nahaja na območju Občine Sveta Ana.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
– A/1-1) Posodabljanje kmetij
– A/1-2) Urejanje pašnikov
– A/1-3) Urejanje kmetijskih zemljišč
A/1-1 Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih
Upravičeni stroški ukrepa:
– izdelava projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji (kadar je to samostojna investicijska faza),
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev izpustov,
– stroški opreme, vključno z računalniškimi programi,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave zemljišča, nakupa opore, nakupa mreže za ograjo in nakupa večletnega sadilnega materiala,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
– stroški obnove fasad na kmetijskih gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi, gospodarska poslopja, skladišča oziroma nestanovanjski objekti),
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije,
– stroški nakupa zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije.
Posebni pogoji za pridobitev pomoči:
– izkazana upravičenost naložbe,
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun za naložbe /aktivnosti, za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika za izvedbo naložbe v primeru dolgoročnega zakupa zemljišča,
– drugi pogoji določeni v razpisu,
– za namen ureditve trajnega nasada je potrebno izpolnjevati pogoje za pridobitev skladnosti z veljavno uredbo o uravnavanju obsega trajnih nasadov,
– prednost pri dodelitvi imajo vlagatelji z delovnim mestom na kmetiji.
Omejitve
– Upravičenec se s pogodbo zaveže, da bo investicijo dokončal v roku dveh let.
– Investicija mora biti zaključena pred zadnjim izplačilom sredstev.
– Pri nabavi opreme lahko prosilec kandidira le za tehnološko zaključeno celoto (ni možna večkratna posamezna nabava priključkov).
– Za dokumentacijo le, če je ta posebna faza investicije, sicer je to dokazilo (že izvedeno).
A/1-2) Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju Občine Sveta Ana.
Upravičeni stroški:
– strošek nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– strošek nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Posebni pogoji za pridobitev:
– Najmanjša obremenitev pašnika, ki je predmet investicije, je 0,5 GVŽ na ha, največja pa 1,9 GVŽ na ha najmanjša velikost pašnika, ki je predmet investicije je 1 ha.
– Izkazana upravičenost investicije, ki je razvidna iz priloženega ovrednotenega načrta ureditve pašnika z opisom tehnologije, ki ga je izdala za to pristojna pravna ali fizična oseba.
A/1-3) Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij brez stroškov drenaž.
Posebni pogoji za pridobitev:
– skupna površina kmetijskih zemljišč investitorja je najmanj 3 ha,
– izkazana upravičenost naložbe na osnovi pripravljenega programa za izvedbo kmetijske agromelioracije iz strani pristojne inštitucije,
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika za izvedbo naložbe v primeru dolgoročnega zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti,
– drugi pogoji določeni v razpisu.
11. člen
A/2) Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Namen ukrepa
Z ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno dediščino na podeželju – objekte/tradicionalne stavbe skupnega pomena ter prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju v Občini Sveta Ana.
Cilji ukrepa:
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,
– prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju,
– ureditev skupnih površin in objektov za različne namene,
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Predmet podpore
Predmet podpore je sofinanciranje obnove objektov na kmetijah, ki so vpisani v Register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Pomoč se odobri:
– za investicije namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih,
– za investicije za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški izvajanja del.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine in
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Upravičenci do sredstev
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so kmetijska gospodarstva, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) pa leži na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za področje kulture,
– obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– investicija mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa.
Bruto intenzivnost pomoči
– za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
– za proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov, pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah,
– najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 3.000 € na kmetijsko gospodarstvo v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
12. člen
A/3 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo naravne nesreče kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati izgube nastale zaradi bolezni domačih živali.
Cilj ukrepa:
– Zmanjšanje tveganja zaradi neugodnih vremenskih razmer in bolezni živali na kmetijski proizvodnji.
Upravičeni stroški
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za:
– zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine.
Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so kmetijska gospodarstva, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Bruto intenzivnost pomoči
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije.
13. člen
A./4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izvajanje združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na območju občine.
Cilj ukrepa:
– s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov.
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– posestni list,
– mnenje pristojne strokovne službe, da predlagani promet s kmetijskimi zemljišči prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva,
– notarsko overjeno pogodbo.
Upravičenci do sredstev
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, in imajo sedež na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Bruto intenzivnost pomoči
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 50% upravičenih stroškov,
– maksimalno sofinanciranje je 250 EUR po kmetijskem gospodarstvu.
14. člen
A/5 Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo možnost dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti. Prav tako je namen ukrepa promovirati območje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem širjenje in uveljavljanje podjetniških iniciativ.
Cilji ukrepa:
– doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske proizvode,
– utrjevanje tržnega položaja kmetov,
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov,
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti.
Upravičeni stroški:
– stroški za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznavanje geografskih označb, označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti,
– stroški za uvedbo sistema zagotavljanja kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje za primarno proizvodnjo,
– stroški usposabljanja osebja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje točke,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov,
– stroški nadzornih ukrepov, ki jih skladno z zakonodajo Skupnosti ali držav članic opravijo pristojni organi sami ali se opravijo v njihovem imenu, razen če zakonodaja Skupnosti zahteva, da take stroške nosijo sama podjetja.
Upravičenci do sredstev so organizacije, ki:
– so pristojne za izvajanje dejavnosti za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov in
– zagotavljanje izvajanje storitev tako, da so dostopne vsem kmetijskim proizvajalcem na območju občine in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– kolikor opravljajo to storitev skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah ne sme biti pogojeno za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji na sorazmerno stroške za zagotavljanje storitev.
Splošni pogoji upravičenosti:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči
– do 50% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
15. člen
A/6 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Namen ukrepa
Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev tehnične podpore v kmetijstvu, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti.
Cilji ukrepa:
– izobraževanje in usposabljanje kmetov,
– svetovalne storitve, ki jih opravljajo tretje osebe,
– organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih,
– publikacije, katalogi, spletišča.
Upravičenci:
– organizacije, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani,
– ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi opredeljenih pogojev.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov usposabljanja,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih za udeležbo nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, najemnin razstavnih prostorov za kmetijska gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh, kadar predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane občine ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Pogoji za pridobitev pomoči
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti kmetijskih gospodarstev iz Občine Sveta Ana.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 50% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom.
16. člen
B. De minimis pomoči
(Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006)
Namen ukrepa in splošni pogoji za ukrepe pod točko B)
Namen ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, skozi sofinanciranje investicij.
Upravičenci do sredstev za ukrepe pod točko B) so:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov ter z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetijskih gospodarstvih, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske površine na območju občine,
– pravne osebe, ki izvajajo navedene dejavnosti z namenom razvoja podeželja.
Najvišji znesek – skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, tj. pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
Bruto intenzivnost pomoči: Znotraj bruto intenzivnosti pomoči, do 100% upravičenih stroškov oziroma do višine določene pri posameznem ukrepu.
Nameni za katere se lahko izvajajo ukrepi pod točko B)
Pomoči na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1860/2004 z dne 6. oktobra 2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za de minimis pomoči v kmetijskem in ribiškem sektorju, Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis, ki se dodeljuje za namene:
– B/1 naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in dopolnilno dejavnost na kmetiji,
– B/2 promocija in trženje proizvodov in storitev iz kmetij,
– B/3 izobraževanje in usposabljanje na področju predelave in trženja in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
17. člen
B/1 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in v dopolnilno dejavnost na kmetiji
Namen ukrepa
Diverzifikacija kmetijskih gospodarstev s širjenjem dopolnilnih dejavnosti ter predelave kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih.
Cilji ukrepa:
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva,
– ustvarjanje novih delovnih mest,
– uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
Upravičeni stroški ukrepa:
– stroški projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilno dejavnost, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za dopolnilne dejavnosti na kmetijah, za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne dejavnosti na kmetijah, predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Omejitve
– Upravičenec se s pogodbo zaveže, da bo investicijo dokončal v roku dveh let in da se mora dejavnost izvajati še najmanj pet let po tem, ko je dana v uporabo.
Bruto intenzivnost pomoči
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije.
– najvišji znesek dodeljenih pomoči po tem pravilniku za posamezno kmetijsko gospodarstvo za vse ukrepe iz točke B/1 znaša največ 5.000 EUR v posameznem proračunskem obdobju.
18. člen
B/2 Promocija in trženje proizvodov in storitev
Namen ukrepa
Je povečanje prepoznavnosti storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
Cilji ukrepa:
– utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev,
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev,
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo storitve in trženje proizvodov in storitev s kmetij.
Upravičeni stroški ukrepa:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, svetovalne storitve ...) v okviru letno sprejetega načrta promocije in trženja.
Upravičenci:
– pravne ali fizične, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev,
– pravne osebe, ki izvedejo aktivnosti za namene promocije in trženja proizvodov iz kmetij.
Bruto intenzivnost pomoči: do 50% vendar se program in vrednosti določijo vsakoletno v razpisu.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Bruto intenzivnost pomoči:
– najvišji znesek dodeljene pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov. Najvišji možni znesek sofinanciranja je 5.000 EUR na posamezno kmetijsko gospodarstvo v posameznem proračunskem obdobju.
Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
19. člen
B/3 Izobraževanje in usposabljanje na področju predelave in trženja in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
Namen ukrepa
Zagotavljanje višjega nivoja izobraženosti in strokovne usposobljenosti kmetov.
Upravičenci so:
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani,
– ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev.
Bruto intenzivnost pomoči
– do 50% priznanih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
20. člen
C. Ostali ukrepi občine
C/1 Izvajanje lokalne razvojne strategije (Leader)
Namen ukrepa
Zagotoviti večletno podporo inovativnim partnerskim razvojnim iniciativam na podeželju, ki bodo prispevale k razvoju delovnih mest in kakovosti življenja na podeželju.
Cilji ukrepa:
Izvajanje projektov po načelih Leader.
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne akcijske skupine.
Upravičeni stroški ukrepa:
– lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
Splošni pogoji upravičenosti:
– lokalna razvojna strategija, potrjena s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
– lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
– predložen letni program upravljanja in izvajanja lokalne razvojne strategije.
III. NADZOR IN SANKCIJE
21. člen
(Nadzor in sankcije)
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IV. KONČNE DOLOČBE
22. člen
(kumulacija) (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih 10 do 15 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
(2) V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pod odstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005 ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004, glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 49/01 in 71/03).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti delovni dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje razvoja podeželja 2008–2013.
Št. 33001-003/2007
Sveta Ana, dne 27. junija 2008
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost