Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

Št. 331/2008-439-1571 Ob-6189/08 , Stran 2487
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev kot državne pomoči za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov v letu 2008. II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev znaša: 13.000,00 EUR. III. Upravičenci in osnovni pogoji Upravičenci oziroma končni koristniki učinka dodeljene pomoči so zavarovanci – nosilci kmetijskih gospodarstev s stalnim prebivališčem oziroma pravne osebe s sedežem v Občini Ljutomer, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter z zavarovalnico sklenejo zavarovalno polico s področja upravičenih stroškov v letu 2008. Pomoč se dodeli le upravičencu, ki ni podjetje v težavah. V imenu upravičencev sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti. IV. Upravičeni stroški: sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami, skladno z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva leto 2008. V. Višina sofinanciranja: višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, znaša 10% obračunane zavarovalne premije. Maksimalni sofinancirani delež Občine Ljutomer na posamezno fizično in pravno osebo oziroma kmetijsko gospodarstvo je 1.500,00 EUR. VI. Splošni pogoji Podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju med Občino Ljutomer in zavarovalnico, ki ima dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti. Državna pomoč se lahko dodeli pod pogojem, da vlagatelj zahtevka pisno izjavi, koliko sredstev so upravičenci za sofinanciranje zavarovalne premije pridobili iz drugih javnih virov. VII. Vsebina vloge Vlagatelj, ki s podpisom pogodbe o poslovnem sodelovanju pristopi k sodelovanju, mora v roku vložiti zahtevek in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je od začetka javnega razpisa na voljo med uradnimi urami na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba št. 114 (Aleš Vaupotič). Prav tako se vse informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba št. 114 ali na tel. 02/584-90-52, pri kontaktni osebi Alešu Vaupotič, v času uradnih ur. VIII. Rok in način vložitve vloge Rok za vložitev vloge je vključno do 19. 9. 2008. Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, oziroma se vloži neposredno v vložišču Občine Ljutomer, soba št.: 108. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z oznako »Ne odpiraj – vloga« s pripisom »Državne pomoči – sofinanciranje plačila zavarovalnih premij«. IX. Obravnava vloge Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Ljutomer. Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Na podlagi ocene vlog pripravi predlog prejema finančnih sredstev. Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne. Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti odločbe o dodelitvi sredstev na naslov župana Občine Ljutomer v roku osem dni od prejema odločbe. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže. X. Nenamenska poraba sredstev: v primeru ugotovitve, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

AAA Zlata odličnost