Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

Ob-6135/08 , Stran 2485
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih prireditev ob občinskem prazniku Občine Zagorje ob Savi: – »Noč pred nočjo«, ki bo dne 8. avgusta 2008 in – »Zagorska noč 2008«, ki bo dne 9. avgusta 2008. Obe prireditvi obsegata organizacijsko tehnični del in programski del. Ponudnik mora ponuditi obe prireditvi in izvedbo projekta kot celote, torej organizacijsko-tehnični in programski del za obe prireditvi. Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo ene od razpisanih prireditev ali le organizacijsko tehnični ali le programski del za katerokoli razpisano prireditev, bodo izločene. Organizacija in izvedba projekta obsega: – ureditev prireditvenih prostorov in sicer za prireditev »Noč pred nočjo« s postavitvijo enega odra na ploščadi pred protokolarnim objektom »Weinbergerjeva hiša« in za prireditev »Zagorska noč« s pripravo dveh odrov, in sicer na ploščadi pred protokolarnim objektom »Weinbergerjeva hiša« (ta je postavljen že za prireditev »Noč pred nočjo«) in dodaten oder pred tržnico »Pod uro« v Zagorju ob Savi tako, da sta dne 8. avgusta 2008 prireditvena prostora pripravljena za pričetek prireditev, – gostinsko ponudbo na prireditvenih prostorih, – zagotovitev redarske službe, – postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij, – program prireditev »Noč pred nočjo« in »Zagorska noč 2008« oziroma zagotovitev glasbenih izvajalcev v okvirih iz razpisne dokumentacije, – in ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije. 2. Pogoji in merila Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter biti obvezno podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa. Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo prednost pri izbiri imele ponudbe, ki bodo nudile: – večji delež sofinanciranja oziroma sponzorskih sredstev, kar pomeni manjši delež sofinanciranja občine, – ugodnejše plačilne pogoje, – in bodo nudile čimbolj raznovrsten in aktualen program v skladu z razpisnimi pogoji. 3. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev za sofinanciranje prireditev »Noč pred nočjo« in »Zagorska noč 2008«, znaša za obe prireditvi največ 19.000,00 € in je zagotovljena v proračunu za leto 2008. Na osnovi pogojev in meril bo Občina Zagorje ob Savi sofinancirala projekt največ v višini razpisanih sredstev. Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu poravnan po izvedbi projekta in v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije in pogodbe. Poleg sofinancerskega deleža Občina Zagorje ob Savi zagotavlja: – brezplačno uporabo javnih površin za izvedbo prireditev, – plačilo priklopa, odklopa in porabe električne energije brez priključnih omaric, – oglaševanje prireditev po medijih in drugo reklamiranje. 4. Rok za predložitev ponudb Ponudbe pošljite na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, v zaprti ovojnici. Na ovitku mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ponudba – Ne odpiraj – Razpis »Noč pred nočjo in Zagorska noč« ter ime in naslov ponudnika na hrbtni strani ovojnice ponudbe. Ponudbe je potrebno predložiti do dne 18. 7. 2008 do 12. ure ne glede na vrsto prenosa. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo prispele v navedenem roku in bodo pravilno označene. Odpiranje ponudb bo dne 18. 7. 2008 ob 12.30, v sejni sobi na sedežu Občine Zagorje ob Savi in ga bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. 5. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb. 6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija za javni razpis in dodatne informacije so zainteresiranim na voljo vsak delovni dan na naslovu: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, kontaktni osebi: Branko Omahne ali Blanka Šmit, tel. 03/565-57-02 ali 03/565-57-30.

AAA Zlata odličnost