Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

Št. 43000-113/08 Ob-6262/08 , Stran 2492
I. Predmet prodaje: – Enoinpolsobno stanovanje na naslovu Kvedrova 5, Ljubljana, stanovanjske površine 34,85 m2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Izhodiščna cena je 122.330 €. – Garsonjera na naslovu Einspielerjeva 5b, Ljubljana, stanovanjske površine 18,42 m2. Izhodiščna cena je 51.683 €. – Soba na naslovu Zakotnikova 1, Ljubljana, stanovanjske površine 9,40 m2. Izhodiščna cena je 24.512 €. – Enosobno stanovanje na naslovu Park Maestral 2, Červar Porat, stanovanjske površine 28,62 m2. Izhodiščna cena je 56.192 €. II. Ponudbe morajo biti dostavljene pisno v zaprtih ovojnicah, z vidno oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj« na sedež prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – Področna enota Informacijski center, najkasneje do 31. 8. 2008 do 12. ure. Ponudbe prispele po navedenem roku, se ne bodo upoštevale. III. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke: – Ime in naslov kupca oziroma ime in sedež firme; – Ponujeno ceno; – Natančno navedbo nepremičnine; – Dokazilo o plačilu varščine. IV. Ponudnik mora plačati varščino na račun prodajalca 01100-6030274014, sklic 00 5000, za ponudnike iz tujine pa na račun SKB Banka, d.d. BIC CODE SKB AD12X ZZZS Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, IBAN: SI 56 011006030274014, sklic 00 5000 v višini 10% izhodiščne cene za nepremičnino, za katero vlaga ponudbo. Uspelim ponudnikom se varščina vračuna v kupnino, neuspelim pa se vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku postopka prodaje nepremičnine v valuti, ki je bila plačana kot varščina. V. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. VI. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih 8 dneh plačati celotno kupnino. V nasprotnem primeru si prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika. Hkrati prodajalec zadrži varščino ponudnika, ki v 15 dnevnem roku ne podpiše pogodbe, ali v 8 dnevnem roku ne plača celotne kupnine. VII. Kupec nepremičnine je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in zemljiškoknjižno izvedbo pogodbe (zlasti notarske storitve, vpis v zemljiško knjigo) ter plačati vse pripadajoče javne dajatve. VIII. Najemnik nepremičnine ima pod enakimi pogoji predkupno pravico. Sprememba lastništva na obstoječe najemno razmerje ne vpliva. IX. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom ter tudi, da lahko do sklenitve pravnega posla, že začeti postopek ustavi, brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine. X. Postopek bo vodila posebna komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Karmen Perme, tel. 01/307-73-35, elektronski naslov: karmen.perme@zzzs.si.

AAA Zlata odličnost