Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008

Kazalo

3162. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, stran 9970.

Na podlagi prvega odstavka 71. člena Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 45/06, 74/06, 49/07, 42/08) in Zakona o kolektivni pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
Kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
– Združenje delodajalcev Slovenije in
– Zadružna zveza Slovenije
ter
Kot predstavnik delojemalcev:
– Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
T A R I F N O P R I L O G O
h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 45/06, 74/06, 49/07, 42/08)
1. člen
(uskladitev najnižjih osnovnih plač za leto 2007)
Najnižje osnovne plače za mesec junij 2008 se zaradi inflacije v letu 2007 povečajo za 2,7% in znašajo:
+-------------------+---------------------+--------------------+
|  Tarifni razred | Mesečni znesek (€) | Znesek na uro (€) |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|     I     |    414,12    |    2,38    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|     II    |    450,66    |    2,59    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|    III    |    501,12    |    2,88    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|     IV    |    551,58    |    3,17    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|     V     |    615,96    |    3,54    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|     VI    |    792,06    |    4,19    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|    VII    |    819,54    |    4,71    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|    VIII    |    967,44    |    5,56    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|     IX    |   1.151,88    |    6,62    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
2. člen
(uskladitev najnižjih osnovnih plač za leto 2008)
Najnižje osnovne plače se avgust 2008 povečajo za 3,9% in znašajo:
+-------------------+---------------------+--------------------+
|  Tarifni razred | Mesečni znesek (€) | Znesek na uro (€) |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|     I     |    429,78    |    2,47    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|     II    |    468,06    |    2,69    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|    III    |    520,26    |    2,99    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|     IV    |    572,46    |    3,29    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|     V     |    640,32    |    3,68    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|     VI    |    756,90    |    4,35    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|    VII    |    850,86    |    4,89    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|    VIII    |    1005,72    |    5,78    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|     IX    |    1197,12    |    6,88    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
3. člen
(uskladitev najnižjih osnovnih plač za razliko do dejanske povprečne letne inflacije v letu 2008)
Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar–december 2008 v primerjavi z obdobjem januar–december 2007 presegla 4,55 odstotka, se najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi za januar 2009 povečajo za razliko med 4,55% in dejansko povprečno letno inflacijo.
4. člen
(uskladitev najnižjih osnovnih plač za leto 2009)
Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi se za avgust 2009 povečajo za 2,3 odstotka.
5. člen
(uskladitev najnižjih osnovnih plač za razliko do dejanske povprečne letne inflacije v letu 2009)
Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar–december 2009 v primerjavi z obdobjem januar–december 2008 presegla 2,7 odstotka, se najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi za januar 2010 dodatno povečajo za razliko med 2,7 odstotka in dejansko povprečno letno inflacijo.
6. člen
(plače iz naslova produktivnosti)
(1) Delodajalci, ki v preteklem poslovnem letu niso izplačevali dela plač iz naslova poslovne uspešnosti, so dolžni po zaključku poslovnega leta reprezentativnemu sindikatu pri delodajalcu predložiti podatke o bruto dodani vrednosti na zaposlenega.
(2) Bruto dodana vrednost na zaposlenega se izračuna tako, da se od kosmatega donosa od poslovanja odštejejo stroški blaga, materiala in storitev ter drugi poslovni dohodki. Tako dobljeno vrednost se nato deli s povprečnim številom zaposlencev na podlagi delovnih ur.
(3) Na osnovi podatkov iz prejšnjega odstavka se reprezentativni sindikat pri delodajalcu in delodajalec dogovorita o možnosti izplačila dela plače iz poslovne uspešnosti.
7. člen
Povračilo stroškov v zvezi z delom
(1) Prehrana med delom
(1) Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med delom, delavcu pripada denarno nadomestilo v višini 4,00 € na dan.
(2) Če je prehrana organizirana in delavec iz utemeljenih razlogov takega obroka ne more uživati, delavcu pripada denarno nadomestilo v višini 3,33 € na dan, od 1. avgusta 2008 dalje v višini 3,45 € na dan in od 1. januarja 2009 dalje v višini 3,56 € na dan.
(3) V primeru, da delo traja več kot 10 ur pripada delavcu zgornji znesek, ki ga za ta primer določa vsakokrat veljavna uredba vlade RS o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
(2) Prevoz na delo in z dela
(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela znaša 70% cene javnega prevoza.
(2) V primeru, da javnega prevoza ni možno uporabljati pripada delavcu nadomestilo v višini 0,15 € za vsak polni kilometer med prebivališčem in mestom opravljanja dela.
(3) Službeno potovanje v Sloveniji
(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za službena potovanja v Soveniji:
– če službeno potovanje traja nad 6–8 ur in se je potovanje začelo 2 uri pred začetkom delovnega časa ali končalo 2 uri po končanem delovnem času (5,26 €),
– če službeno potovanje traja nad 8–12 ur (7,51 €),
– če službeno potovanje traja nad 12 ur v višini (15,02 €).
(2) Delavec je upravičen do povračila dejansko nastalih stroškov prevoza na službenem potovanju, ki so dokazani z računi. V primeru, da delavec uporablja lastno prevozno sredstvo, je za vsak poln kilometer upravičen do povračila stroška v višini zgornjega zneska, ki ga določa vsakokrat veljavna uredba vlade RS o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
(4) Službeno potovanje v tujini
(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za službeno potovanje v tujini v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.
(5) Terenski dodatek
(1) Terenski dodatek se izplačuje v višini zgornjega zneska, ki ga določa vsakokrat veljavna uredba vlade RS o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
8. člen
Drugi osebni prejemki
(1) Regres za letni dopust
(1) Regres za letni dopust v letu 2008 znaša 700 €, v podjetjih, ki pa so preteklo poslovno zaključila z izgubo, izplačajo regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, veljavne na dan izplačila regresa za letni dopust.
(2) Regres za letni dopust v letu 2009 znaša 715 €, v podjetjih, ki so preteklo poslovno leto zaključila z izgubo, izplačajo regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, veljavne na dan izplačila regresa za letni dopust.
(2) Jubilejna nagrada
Jubilejna nagrada
za 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu znaša 460 €,
za 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu znaša 689 €,
za 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu znaša 919 €,
za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu znaša 919 €.
(3) Solidarnostna pomoč
(1) Solidarnostna pomoč znaša v primeru:
– smrti delavca                     850 € 
– smrti vzdrževanega ožjega družinskega člana      425 €
(4) Odpravnina ob upokojitvi
Višina odpravnine ob upokojitvi znaša 2900,00 € oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje.
9. člen
Prehodna in končna določba
Tarifna priloga začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa se od 1. 6. 2008 dalje.
Tarifna priloga velja do 31. januarja 2010.
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, objavljena v Uradnem listu RS, št. 45/2006, ter popravek tarifne priloge, objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/2006, prenehata veljati dne 31. 5. 2008.
Vsa ostala določila Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije ostanejo v veljavi.
Ljubljana, dne 2. julija 2008
Gospodarska zbornica
Slovenije
Zbornica kmetijskih in
živilskih podjetij
Predsednik
Iztok Bricl l.r.
 
Združenje delodajalcev
Slovenije
Generalni sekretar
Jože Smole l.r.
 
Sindikat kmetijstva in živilske
industrije Slovenije
Predsednik
Srečko Čater l.r.
 
Zadružna zveza
Slovenije
Predsednik
Peter Vrisk l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 10.7.2008 izdalo potrdilo št. 02047-5/2005-14 o tem, da je Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 2/3.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti