Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008

Kazalo

3121. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2008, stran 9835.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU) ter 16. in 104. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 11. redni seji dne 3. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2008 (Uradni list RS, št. 27/06, 93/07 in 115/07) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov            R2008
I.   SKUPAJ PRIHODKI (7071727374)        4.394.649
    TEKOČI PRIHODKI (7071)           3.349.553
70   DAVČNI PRIHODKI               2.294.326
    700 Davki na dohodek in dobiček       1.963.516
    703 Davki na premoženje            157.550
    704 Domači davki na blago in         173.260
    storitve
71   NEDAVČNI PRIHODKI              1.055.227
    710 Udeležba na dobičku in dohodki       46.973
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine            5.498
    712 Denarne kazni               14.217
    713 Prihodki od prodaje blaga in        8.571
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          979.968
72   KAPITALSKI PRIHODKI              277.538
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       170.720
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog          8.500
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      98.318
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE                2.700
    730 Prejete donacije iz domačih         2.700
    virov
74   TRANSFERNI PRIHODKI              764.858
    740 Transferni prihodki iz drugih       764.858
    javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40414243)          4.398.699
40   TEKOČI ODHODKI                721.491
    400 Plače in drugi izdatki          207.164
    zaposlenim
    401 Prisp. delodajalca za soc.         30.552
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       465.027
    409 Rezerve                  18.778
41   TEKOČI TRANSFERI              1.435.117
    410 Subvencije                 62.177
    411 Transferi posameznikom in         979.156
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim org. in       93.587
    ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       300.197
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            1.878.395
    420 Nakup in gradnja osnovnih        1.878.395
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            363.696
    431 Investicijski transferi pravnim      317.794
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferji          45.902
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)       –4.050
-------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750751752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440441442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    441 Povečanje kapitalskih deležev          0
    in naložb
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)
-------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje               0
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      –4.050
    (I.IV.VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           0
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.VII.-VIII.-        4.050
    XI.)
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH           4.050
------------------------------------------------------------
                                «.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice v letu 2009, se uporablja ta odlok in sklep župana.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410- 1117/2008-01/03
Dolenjske Toplice, dne 3. julija 2008
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti