Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008

Kazalo

3115. Odločba o ugotovitvi, da je Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Makole, kolikor kategorizira javno cesto po parc. št. 825/3 in 825/4, k.o. Dežno, v neskladju z Ustavo, in o zavrženju pobude, stran 9830.

Številka: U-I-182/06-18
Datum: 3. 7. 2008
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude in v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Hilde Strehar in Jožefa Streharja, Zgornja Polskava, na seji 3. julija 2008
o d l o č i l o:
1. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/08), kolikor kategorizira javno cesto po parc. št. 825/3 in 825/4, k. o. Dežno, je v neskladju z Ustavo.
2. Občina Makole je dolžna ugotovljeno neskladje odpraviti v šestih mesecih po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije tako, da s pobudnikoma sklene pravni posel za pridobitev zemljišč oziroma v istem roku začne postopek razlastitve ali v skladu z zakonom izpelje postopek za ukinitev javne ceste.
3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 8/99), kolikor kategorizira javno cesto po parc. št. 825/3 in 825/4, k. o. Dežno, se zavrže.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Pobudnika sta vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (v nadaljevanju Odlok Občine Slovenska Bistrica), kolikor kategorizira javno cesto po zemljiščih s parc. št. 825/3 in 825/4, k. o. Dežno, ki naj bi bili njuna last. Zatrjevala sta, da Občina Slovenska Bistrica z njima ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč, niti ni zoper njiju izvedla postopka razlastitve. Odlok Občine Slovenska Bistrica naj bi bil zato v izpodbijanem delu v neskladju s 33. in z 69. členom Ustave ter s 37. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 – v nadaljevanju SPZ). Navedena zemljišča naj bi se po ustanovitvi Občine Makole nahajala na njenem območju. Zato sta pobudnika zaprosila, da Ustavno sodišče odloči, katera občina je dolžna z njima skleniti pravni posel za pridobitev zemljišč oziroma izvesti razlastitveni postopek.
2. Ustavno sodišče je pobudo najprej poslalo v odgovor Občini Slovenska Bistrica. Po ustanovitvi Občine Makole je bila pobuda poslana v odgovor tudi Občini Makole, saj so se na podlagi 124. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/07 – v nadaljevanju Statut) do sprejema novih splošnih aktov v Občini Makole uporabljali splošni akti, ki so jih sprejeli organi prejšnje Občine Slovenska Bistrica, če niso bili v nasprotju z zakonom ali s Statutom.
3. S sprejetjem novega Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Makole (v nadaljevanju Odlok Občine Makole) je na njenem območju prenehal veljati Odlok Občine Slovenska Bistrica. Pobudnika sta pobudo razširila tudi na Odlok Občine Makole, kolikor kategorizira javno cesto, ki poteka po parc. št. 825/3 in 825/4, k. o. Dežno. Občina Makole naj bi namreč z izpodbijanim Odlokom kategorizirala javno cesto po istih zemljiščih, kot je bila kategorizirana v Odloku Občine Slovenska Bistrica. Zato naj bi bil tudi Odlok Občine Makole v neskladju s 33. in z 69. členom Ustave ter s 37. členom SPZ.
4. Občina Makole je odgovorila, da leži parc. št. 825/3, k. o. Dežno, vzporedno s parc. št. 1354/1, k. o. Dežno, po kateri naj bi potekala javna cesta Pogačar–Gradiše. V preteklosti naj bi prišlo do zamika ceste v naravi, zato naj bi javna cesta sedaj potekala tudi po drugih zemljiščih. Občina je predlagala ponovno odmero javne ceste in zamenjavo dela zemljišč pobudnikov z delom parc. št. 1354/1, k. o. Dežno.
B. – I.
5. Iz zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da sta pobudnika lastnika parc. št. 825/3 in 825/4, k. o. Dežno. Pobudnika zato izkazujeta pravni interes za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka Občine Makole, kolikor na njunih zemljiščih kategorizira javno cesto. Ustavno sodišče je zato pobudo v tem delu sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
6. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem ali omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih določa zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne koristi kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki jo zagotavlja 33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev lastninske pravice na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva, da zakon uredi pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko opravi v postopku, v katerem se za konkreten primer ugotovi, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za razlastitev, in v katerem so zagotovljeni tudi sodno varstvo ter nadomestilo v naravi ali odškodnina.
7. Pojem in status javnih cest ureja 2. člen Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97 in nasl. – v nadaljevanju ZJC). Javne ceste so prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih. V prvem odstavku 3. člena ZJC je določeno, da so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske pa v lasti občine. V primerih, ko obstoječe javne ceste potekajo po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, kot določa prvi odstavek 3. člena ZJC, prehodna ureditev iz 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/05 – v nadaljevanju ZJC-B) predvideva, da se lahko lastninska pravica odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, ki je urejen z navedeno določbo ZJC-B.
8. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-387/02 z dne 20. 5. 2004 (Uradni list RS, št. 62/04 in OdlUS XIII, 36) poudarilo tudi, da občina po ugotovitvi, da je posamezna javna cesta grajena na zemljišču, ki je v zasebni lasti, zgolj zaradi tega ne sme opustiti njene kategorizacije, ker je dolžna spoštovati predpisana merila za kategorizacijo javnih cest. V primeru, da cesta izpolnjuje ta merila, je občina dolžna cesto ustrezno kategorizirati in s pravnim poslom ali po razlastitvenem postopku pridobiti zemljišče, na katerem je cesta zgrajena.
9. V obravnavanem primeru Občina Makole s pobudnikoma ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč. Za pridobitev njunih zemljišč tudi ni bil izveden postopek razlastitve. Zato je Odlok Občine Makole v izpodbijanem delu v neskladju z 19. členom ZJC-B in z 69. členom Ustave. Ker Odlok Občine Makole, kolikor kategorizira javno cesto po parc. št. 825/3 in 825/4, k. o. Dežno, nedopustno posega v lastninsko pravico, je v neskladju tudi s 33. členom Ustave. Ustavno sodišče je ugotovilo neskladnost izpodbijanega Odloka Občine Makole iz navedenih razlogov, zato ni ocenilo še drugih očitkov pobudnikov.
10. Gre za primer iz 48. člena ZUstS, zato je Ustavno sodišče izdalo ugotovitveno odločbo. Kadar Ustavno sodišče izda ugotovitveno odločbo, določi organu, ki je izdal protiustaven oziroma nezakonit predpis, rok, v katerem mora ugotovljeno neustavnost oziroma nezakonitost odpraviti (drugi odstavek 48. člena ZUstS). Odlok Občine Makole je v izpodbijanem delu v neskladju z Ustavo, ker je Občina Makole opustila dolžno ravnanje. Zato je Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 48. člena v povezavi z drugim odstavkom 40. člena ZUstS Občini Makole naložilo, naj v roku šestih mesecev s pobudnikoma sklene pravni posel za pridobitev zemljišč oziroma v istem roku začne razlastitveni postopek ali pa v primeru ugotovitve, da lokalna cesta ne izpolnjuje pogojev za kategorizacijo, v skladu z ZJC izpelje postopek za njeno ukinitev.
B. – II.
11. Pobudnika izpodbijata tudi Odlok Občine Slovenska Bistrica, ki je po vložitvi pobude v izpodbijanem delu prenehal veljati. V primerih, ko izpodbijani predpis med postopkom pred Ustavnim sodiščem preneha veljati, Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 47. člena ZUstS odloči o njegovi ustavnosti oziroma zakonitosti le, če niso bile odpravljene posledice njegove neustavnosti oziroma nezakonitosti. Ustavno sodišče je zato pobudnika pozvalo, naj pojasnita, ali vztrajata pri vloženi pobudi, oziroma naj izkažeta okoliščine, iz katerih bo razvidno, katere posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti niso bile odpravljene.
12. Pobudnika sta odgovorila, da razširjata pobudo in predlagala tudi oceno ustavnosti oziroma zakonitosti Odloka Občine Makole. Ker pobudnika nista izkazala pravovarstvene potrebe za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti Odloka Občine Slovenska Bistrica, je Ustavno sodišče pobudo v tem delu zavrglo.
C.
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 48. člena, drugega odstavka 40. člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnici in sodniki mag. Marta Klampfer, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti