Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008

Kazalo

84. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o izmenjavi v kulturi, izobraževanju in športu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kolumbije (BCOKIS), stran 1677.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o izmenjavi v kulturi, izobraževanju in športu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kolumbije (BCOKIS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o izmenjavi v kulturi, izobraževanju in športu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kolumbije (BCOKIS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. junija 2008.
Št. 003-02-6/2008-20
Ljubljana, dne 7. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O IZMENJAVI V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ŠPORTU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KOLUMBIJE (BCOKIS)
1. člen
Ratificira se Sporazum o izmenjavi v kulturi, izobraževanju in športu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kolumbije, sestavljen na Dunaju 15. marca 2006.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(1):
S P O R A Z U M
O IZMENJAVI V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ŠPORTU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KOLUMBIJE
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Kolumbije, v nadaljevanju "pogodbenici", sta se
v želji po krepitvi sedanjih prijateljskih vezi med državama in izboljšanju medsebojnih odnosov v izobraževanju, umetnosti, kulturi in športu
dogovorili:
1. ČLEN
Pogodbenici bosta na podlagi medsebojnega spoštovanja suverenosti in ob upoštevanju interesov svojih državljanov spodbujali sodelovanje v kulturi, izobraževanju, družboslovju, umetnosti in športu.
2. ČLEN
Pogodbenici bosta prispevali k izmenjavi izkušenj in dosežkov napredka v kulturi. Zato bosta spodbujali:
a) medsebojne obiske osebnosti, povezanih s kulturo in raziskovanjem, predavateljev, avtorjev, skladateljev, slikarjev, filmskih ustvarjalcev, umetnikov, umetniških in športnih skupin;
b) stike med knjižnicami, muzeji in drugimi ustanovami, povezanimi z umetniško in kulturno dejavnostjo;
c) predstavitve razstav ter glasbenih in gledaliških del;
d) izmenjavo knjig, revij, časopisov in drugih publikacij z literarno in umetniško vsebino.
3. ČLEN
Pogodbenici bosta prispevali k izmenjavi izkušenj in dosežkov napredka v izobraževanju. Zato bosta spodbujali:
a) neposredno vzpostavitev povezav med izobraževalnimi ustanovami;
b) neposredno izmenjavo predavateljev in raziskovalcev za izvedbo seminarjev, konferenc, tečajev, kongresov in izobraževalnih dogodkov;
c) neposredno izmenjavo izobraževalnega, pedagoškega in didaktičnega gradiva, namenjenega šolam, raziskovalnim laboratorijem in središčem za usposabljanje na vseh ravneh;
d) izmenjavo informativnega gradiva o izobraževalnih sistemih in visokošolskih programih; spodbujali bosta izmenjavo specializiranih publikacij za ekonomijo, geografijo, zgodovino in kulturo obeh držav;
e) medsebojno podeljevanje štipendij za podiplomski študij ali raziskave v okviru različnih specializacij, magisterijev in doktoratov, ki jih podeljujejo uradne ustanove, pristojne za ta področja.
4. ČLEN
Pogodbenici se zavezujeta, da bosta spodbujali vse, kar prispeva k boljšemu poznavanju kulture, zgodovinskih dejstev in običajev druge pogodbenice.
5. ČLEN
Pogodbenici bosta spodbujali izmenjavo informacij in dokumentacije, da bi olajšali priznavanje in enakovrednost spričeval, diplom in znanstvenih naslovov v skladu z zakonodajo obeh držav.
6. ČLEN
Pogodbenica bo razširila varstvo na avtorsko in druge pravice do izobraževalnih in umetniških del druge pogodbenice skladno s predpisi, ki veljajo v posamezni državi.
7. ČLEN
Pogodbenici bosta olajšali upravne postopke za sodelovanje svojih državljanov na kongresih, mednarodnih konferencah, festivalih in pri drugih kulturnih dejavnostih, ki potekajo v drugi pogodbenici.
8. ČLEN
Pogodbenici se zavezujeta, da bosta poglobili sodelovanje in z obojestranskim soglasjem preučili najpriporočljivejšo medsebojno ureditev, ki bo omogočala zatiranje nezakonitega trgovanja z umetniškimi deli, dokumenti, antropološkimi in arheološkimi ostanki ter drugim kulturnim blagom zgodovinske vrednosti, skladno z njuno ustrezno notranjo zakonodajo in veljavnimi mednarodnimi pogodbami.
9. ČLEN
Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje v športu.
10. ČLEN
V skladu s svojo notranjo zakonodajo bo ena pogodbenica drugi pogodbenici zagotovila olajšave za vstop, bivanje in izstop oseb, uvoz gradiva in opreme, potrebne za uresničitev programov, dogovorjenih v tem sporazumu. Gradiva, ki je oproščeno carine, ni mogoče dati v prodajo.
11. ČLEN
Pogodbenici se dogovorita o ustanovitvi mešane komisije, ki jo sestavljajo člani, ki jih imenujeta pogodbenici, in se bo sestajala vsaka tri leta izmenično v Sloveniji in Kolumbiji, če bo potrebno, pa tudi na izrednih sestankih, da bi pripravila program kulturne izmenjave med državama, preučila izvajanje prejšnjih programov in uresničevanje tega sporazuma.
12. ČLEN
Sporazum se lahko spremeni na podlagi obojestranskega soglasja z uradnim obvestilom ene pogodbenice. Spremembe začnejo veljati, ko se pogodbenici uradno obvestita v pisni obliki, da so izpolnjeni ustrezni notranjepravni postopki.
13. ČLEN
Sporazum mora biti ratificiran in začne veljati z dnem izmenjave listin o ratifikaciji. Sporazum velja pet (5) let in se samodejno obnavlja za enaka časovna obdobja, razen če ga ena pogodbenica ne odpove z uradnim pisnim obvestilom najmanj eno (1) leto pred določenim datumom.
Sestavljeno na Dunaju, petnajstega marca dvatisočšest v treh izvodih, v slovenskem, španskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri besedila enako verodostojna.
Za Vlado
Republike Slovenije
Ernest Petrič l.r.
 
Za Vlado
Republike Kolumbije
Rosso José Serrano Cadena l.r.
A G R E E M E N T
OF CULTURAL, EDUCATIONAL AND SPORTS EXCHANGE BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Colombia, hereinafter referred to as “the Parties”,
Motivated by the desire to strengthen the existing ties of friendship between both countries and to increase their relations in the areas of education, art, culture and sport,
Have agreed as follows:
ARTICLE 1
The Parties, on the basis of reciprocal respect for their sovereignty and bearing in mind interests of their respective citizens, will promote mutual collaboration in culture, education, humanities, arts and sports.
ARTICLE 2
The Parties will contribute to the exchange of experience and reached progress in culture. For the achievement of these aims, they will promote:
a) Reciprocal visits of personalities active in culture and research, lecturers, authors, composers, painters, cinematographers, artists, and artistic and sport groups;
b) Contacts between libraries, museums and other institutions related to artistic and cultural activities;
c) Presentation of exhibitions, as well as musical and theatrical works;
d) The exchange of books, magazines, newspapers and other publications of literary and artistic content.
ARTICLE 3
The Parties will contribute to the exchange of experience and achieved progress in education. For the achievement of these aims, they will promote:
a) Direct establishment of links between their teaching institutions;
b) Direct exchange of lecturers and researchers for the accomplishment of seminars, conferences, courses, congresses and events of educative character;
c) Direct exchange of educative, pedagogical and didactic material destined to schools, research laboratories and training centres at all levels;
d) The exchange of informative material on their education systems and higher education programmes, and to promote the exchange of publications specialized in the economy, geography, history and culture of both countries;
e) The reciprocal granting of scholarships for post-graduate studies or for research in the modalities of specialization, masters and PhDs, through the official institutions in charge of the area.
ARTICLE 4
The Parties commit themselves to encourage all the work that contributes to better knowledge of their respective cultures, their historical facts and customs.
ARTICLE 5
The Parties will promote the exchange of information and documentation in order to facilitate recognition and equality of schools reports, diplomas and titles and degrees of higher education in line with the legislation of both countries.
ARTICLE 6
The Parties will extend protection of copyright and other rights to educational and artistic works of the other Party, in agreement with the regulations applicable in the respective country.
ARTICLE 7
The Parties will facilitate the administrative procedures for the participation of their nationals in congresses, international conferences, festivals and other cultural activities that take place in the territory of the other Party.
ARTICLE 8
The Parties commit themselves to enhance their collaboration and to determine, in common agreement, the most advisable reciprocal regime that allows for the repression of illegal traffic of works of art, documents, anthropological and archaeological remains and other cultural goods of historical value, according to the corresponding national legislation and effective international treaties in the field.
ARTICLE 9
The Parties will favour the collaboration in the area of sports.
ARTICLE 10
In line with its own legislation, each Party will concede to the other Party facilities for the entry, stay and exit of persons and import of material and equipment necessary for the realisation of the programmes agreed to in conformity with this Agreement. Material exempt from customs duty cannot be put into commercial circulation.
ARTICLE 11
The Parties will convene in establishing a Mixed Commission, formed of members appointed by each one of them, which will meet every three years in Slovenia and Colombia alternately or in extraordinary manner when considered necessary, in order to formulate a programme of cultural exchange between the two countries, examine the development of previous programmes and the state of the implementation of the present Agreement.
ARTICLE 12
The present Agreement may be modified upon mutual consent by a notification of one Party. The amendments shall enter into force when the Parties have notified each other in writing that the respective internal legal procedures have been fulfilled.
ARTICLE 13
The present Agreement is subject to ratification and shall enter into force on the day of the exchange of the instruments of ratification. It shall remain in force for five (5) years and shall be automatically extended for equal periods, unless one of the Parties terminates it by a notification in writing at least one (1) year before the specified date.
Done in Vienna on fifteenth of March twothousend and six in three versions in the Slovenian, Spanish, and English languages, all three texts being equally authentic.
For the Government
of the Republic of Slovenia
Ernest Petrič (s)
 
For the Government
of the Republic of Columbia
Rosso José Serrano Cadena (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma je pristojno Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 610-02/08-32/1
Ljubljana, dne 27. junija 2008
EPA 394-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v španskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti