Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008

Kazalo

86. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju na področju informacijske in komunikacijske tehnologije, stran 1682.

Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06–ZNOMCMO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE TURČIJE O SODELOVANJU NA PODROČJU INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju na področju informacijske in komunikacijske tehnologije, podpisan 21. novembra 2007 v Ankari.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(1):
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE TURČIJE O SODELOVANJU NA PODROČJU INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Turčije (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se
pripravljeni razvijati in krepiti obojestransko koristno sodelovanje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije v okviru socialnega in gospodarskega razvoja obeh držav,
s skupnimi cilji in nameni glede izvajanja učinkovitih in zanesljivih javnih storitev v obeh državah,
ob upoštevanju, da bo izboljšanje sedanje stopnje sodelovanja pri informacijski in komunikacijski tehnologiji ter sodelovanja na področjih skupnega interesa z izmenjavo idej, informacij, znanja in izkušenj koristilo pogodbenicama,
ob upoštevanju dostopnih zmogljivosti in okrepljenih gospodarskih vezi med pogodbenicama na področju informacijske in komunikacijske tehnologije ter potrebe po boljšem izkoriščanju zmožnosti in priložnosti na tem področju,
glede na to, da sta pogodbenici pripravljeni povečati naložbe, skupna vlaganja, skupne interese, tehnološki razvoj in trgovanje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije,
dogovorili:
1. člen
Pogodbenici bosta na podlagi obojestranskih koristi in skladno s svojo notranjo zakonodajo, ustreznimi normami ter načeli mednarodnega prava, pa tudi skladno s tem sporazumom, razvijali in izboljšali svoje gospodarsko, industrijsko, znanstveno in tehnično sodelovanje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije.
2. člen
Sodelovanje med pogodbenicama na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu: IKT) bo potekalo na teh področjih:
1. izmenjava izkušenj, ki sta jih pogodbenici pridobili pri urejanju telekomunikacij, spletnih vsebin, spletnih storitev in spletnega poslovanja;
2. sodelovanje pri uporabi elektronske uprave in elektronskega podpisa;
3. sodelovanje in izmenjava izkušenj pri pripravi in izvajanju politike raziskav ter razvoja IKT, na primer tehnoloških platform IKT in evropske podpore IKT;
4. spodbujanje obojestranskih naložb pogodbenic v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo;
5. spodbujanje skupnih vlaganj pogodbenic na področju informacijske in komunikacijske tehnologije ob upoštevanju obojestranskih pogojev;
6. stroški za skupne seminarje, konference, forume in razstave;
7. medsebojna podpora v mednarodnih organizacijah na področju informacijske družbe in telekomunikacij, kadar se interesi obeh držav ujemajo;
8. priprava obiskov predstavniških skupin pogodbenic zaradi izmenjave izkušenj;
9. druga vprašanja, o katerih se dogovorita.
3. člen
Da bi spodbujali dejavnosti na področju IKT, povečali sodelovanje, uporabo novih tehnologij in uresničevali skupna vlaganja, bosta pogodbenici spodbujali ustrezne organe, organizacije in podjetja obeh držav k tesnejšemu sodelovanju in izmenjavi informacij v zvezi z IKT, ter kadar je le mogoče, k sodelovanju pri izvajanju posebnih programov in projektov.
Pogodbenici bosta svoje strokovnjake spodbujali k izvajanju skupnih dejavnosti, da bi v praksi uporabili izkušnje, ki jih imata pogodbenici pri razvijanju telekomunikacij v mestih in na podeželju pri prehodu na digitalni sistem in urejanju lokalnih omrežij.
4. člen
Določbe tega sporazuma ne vplivajo na obveznosti pogodbenic, ki izvirajo iz drugih mednarodnih sporazumov, katerih pogodbenici sta.
5. člen
Pogodbenici bosta na podlagi tega sporazuma zagotovili ustrezno in učinkovito varstvo pravic intelektualne lastnine skladno z veljavnimi zakoni in predpisi v svojih državah in skladno z mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenici sta.
Pogodbenici bosta sprejeli vse potrebne ukrepe, da skladno z ustrezno zakonodajo zavarujeta zaupne podatke, ki si jih izmenjavata v okviru sodelovanja, in tretjim stranem ne bosta razkrivali ali pošiljali podatkov druge pogodbenice brez njenega pisnega soglasja. Te določbe veljajo tudi po poteku veljavnosti tega sporazuma.
6. člen
Pogodbenici bosta poskrbeli za ustrezno zdravstveno zavarovanje svojih znanstvenikov, strokovnjakov, raziskovalcev in izvedencev med njihovim bivanjem v državi sprejemnici še pred njihovim prihodom v državo sprejemnico.
7. člen
Vsi nesporazumi pri razlagi ali izvajanju določb tega sporazuma se bodo reševali s posvetovanji in pogajanji med pogodbenicama.
8. člen
Pooblaščena organa, pristojna za izvajanje tega sporazuma in usklajevanje dejavnosti, sta:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v imenu Vlade Republike Slovenije in
Ministrstvo za promet Republike Turčije v imenu Vlade Republike Turčije.
Glede na vrsto sodelovanja lahko pogodbenici določita druge vladne organe za usklajevanje nekaterih dejavnosti, ki se izvajajo po tem sporazumu, o čemer se obvestita po diplomatski poti.
9. člen
Ta sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim soglasjem pogodbenic. Sprememba ali dopolnitev, o kateri sta se dogovorili pogodbenici, se izvede z izmenjavo diplomatskih not in je sestavni del tega sporazuma ter začne veljati, kakor je določeno v 10. členu tega sporazuma.
10. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega uradnega pisnega obvestila, s katerim se pogodbenici obvestita o dokončanju notranjepravnih postopkov, potrebnih za začetek njegove veljavnosti.
Ta sporazum velja pet let in se šteje za podaljšanega pod enakimi pogoji za vsakih nadaljnjih pet let, razen če pogodbenica vsaj šest mesecev pred njegovim potekom pisno ne obvesti druge o odpovedi sporazuma.
Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne vpliva na veljavnost ali trajanje posameznih dogovorov o projektih ali dejavnostih, sklenjenih po tem sporazumu, dokler niso dokončani.
Podpisano v Ankari dne 22. 11. 2007 v dveh izvirnikih, v slovenskem, turškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
mag. Andrej Vizjak l.r.
 
Za Vlado
Republike Turčije
Mehmet Şimşek l.r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY ON COOPERATION IN THE FIELD OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Turkey (hereinafter: Parties),
Willing to develop and strengthen mutually beneficial cooperation in the field of information and communication technologies within the framework of the social and economic development of both countries;
Sharing similar goals and objectives regarding the provision of efficient and reliable services to the public in each of their respective countries;
Considering the fact that the improvement of the present degree of cooperation in information and communication technologies and cooperation in areas of common interest through the exchange of ideas, information, skills and experience will be of benefit to both Parties;
Considering the available potential and strengthened commercial relations between the Parties in the field of information and communication technologies and the need to more fully exploit capacities and the opportunities in the area;
Given both Parties are willing to increase investments, join ventures, common interests, technological development and trade in the field of information and communication technologies;
Have agreed as follows:
Article 1
The Parties, on the basis of mutual benefit and in accordance with their national legislation and relevant norms and principles of international law, as well as pursuant to this Agreement, shall develop and improve their economic, industrial, scientific and technical cooperation in the field of information and communication technologies.
Article 2
Cooperation between the Parties in the field of information and communication technologies (ICT) shall cover the following areas:
1. Exchange of experience that the Parties have gained in the regulation of telecommunications, online content, online services and online business;
2. Cooperation in the field of e-government and e-signature application;
3. Cooperation and experience sharing in the area of ICT research and development policy preparation and implementation, such as ICT technology platforms and European ICT support;
4. Encouraging mutual investments by the Parties into information and communication technologies;
5. Encouraging the creation of joint ventures by the Parties in the field of information and communication technologies through mutually applicable terms;
6. Expenditures for joint seminars, conferences, forums and exhibitions;
7. Supporting each other in international organisations in the field of information society and telecommunications, wherever the national interests of both countries coincide;
8. Providing visits by teams of representatives from both Parties for the purpose of exchanging experience;
9. Other issues mutually agreed upon.
Article 3
With the purpose of promoting activities in the field of ICT, increasing cooperation, applying new technologies and creating joint ventures, the Parties shall encourage the relevant bodies, organisations and enterprises of both countries to cooperate in promoting closer interaction and a closer exchange of information regarding ICT, and, wherever possible, to cooperate in carrying out specific programmes and projects.
The Parties shall support specialists from both Parties to carry out joint activities for the purpose of applying the experience that the Parties have gained in the field of promoting urban and rural telecommunications, transitioning to digital technology, and regulating local networks.
Article 4
The terms of this Agreement shall not affect the obligations of the Parties resulting from other international agreements to which the Parties are signatories.
Article 5
The Parties shall ensure appropriate and efficient protection of intellectual property rights obtained on the basis of this Agreement, in accordance with the laws and regulations in force in their respective countries and in accordance with the international agreements to which they are parties.
The Parties will take all the necessary measures to protect, in full accordance with their respective legislation, the confidentiality of information exchanged within the framework of cooperative activity, and will not reveal or disseminate to third parties any information provided by the other Party without the latter's written authorisation. These provisions will remain valid after the termination of this Agreement.
Article 6
The contracting Parties shall provide for adequate health insurance for their own scientists, specialists, researchers and experts for the time of their stay in the receiving country, prior to their arrival in the receiving country.
Article 7
Any disagreements concerning interpretation of the application of the provisions of this Agreement will be settled by negotiations and consultations between the Parties.
Article 8
The authorised bodies responsible for implementation of this Agreement and for coordination of activities shall be:
the Ministry of Higher Education, Science and Technology of the Republic of Slovenia, on behalf of the Government of the Republic of Slovenia, and
the Ministry of Transport of the Republic of Turkey, on behalf of the Government of the Republic of Turkey.
Depending upon the characteristics of cooperation, the Parties may assign other governmental bodies for coordination of specific activities to be implemented within the framework of this Agreement, of which they shall notify each other through diplomatic channels.
Article 9
This Agreement may be amended or modified by mutual consent of the Parties in writing. Any amendment or modification which has been agreed by the Parties shall be carried out through the exchange of diplomatic memoranda and shall form an integral part of this Agreement and come into force as specified in Article 10 of this Agreement.
Article 10
This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification by which the Parties inform each other of the completion of the internal legal procedures necessary for its entry into force.
This Agreement shall remain in force initially for a period of five years, and shall be considered as renewed on the same terms for a subsequent period of five years and so forth, unless at least six (6) months before its expiry either Party notifies the other in writing of its intention to terminate the Agreement.
The termination of this Agreement shall not affect the validity or duration of any specific arrangement of projects or activities made under this Agreement until the completion of such specific arrangements of projects or activities.
Signed in Ankara on 21 November 2007, in two originals, each in the Slovene, Turkish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of the
Republic of Slovenia
mag. Andrej Vizjak (s)
 
For the Government of the
Republic of Turkey
Mehmet Şimşek (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-45/2008
Ljubljana, dne 12. junija 2008
EVA 2008-1811-0023
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v turškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti