Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008

Kazalo

3136. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«, stran 9881.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«
Št. 371-304/2008
Koper, dne 20. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. junija 2008 sprejel
S K L E P
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«
1.
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč« se uvede:
– na parkirišču v centru Ankarana, ki obsega parcele št. 582, 1364/9 in 1314/3 vse k.o. Oltra in
– na parkirišču v Bertokih pri zadružnem domu, ki obsega parcele št. 875 in 891/1 obe k.o. Bertoki.
2.
Cilji uvedbe javne službe so zagotovitev možnosti kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem poslovnih in upravnih objektov v neposredni bližini ter zagotovitev pogojev za daljše parkiranje vozil namenjenih poslovnim potrebam subjektov v bližini parkirišča.
3.
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« župan med drugim določi:
– način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki;
– brezplačno uporabo parkirišča, kadar ta ne preseže 60 minut;
– možnost abonmajskega plačevanja parkirnine za potrebe poslovnih subjektov.
Županu se priporoča usklajevanje parkirnine na način, s katerim bodo doseženi cilji iz 2. točke tega sklepa in pokritje stroškov javne službe.
4.
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se javna služba uveljavi takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi, ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka javnih naročil.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-304/2008
Koper, dne 19. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A Z I O N E
sull'introduzione del servizio pubblico »gestione di determinati parcheggi pubblici«
N. 371-304/2008
Capodistria, 20 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” (Bollettino uff. n. 45/01), in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 29/03, G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 giugno 2008, ha approvato la
L A D E L I B E R A Z I O N E
sull'introduzione del servizio pubblico »gestione di determinati parcheggi pubblici«
1.
L’introduzione del servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” interessa
– Il parcheggio nel centro di Ancarano comprendente le particelle catastali n. 582, 1364/9 e 1314/3, c.c. di Oltra,
– Il parcheggio a Bertocchi presso la casa cooperativa, comprendente le particelle catastali n. 875 e 891/1, c.c. di Bertocchi.
2.
L’introduzione del servizio pubblico ha come obiettivo quello di garantire ai visitatori degli edifici direzionali ed amministrativi la possibilità di sosta breve nelle immediate vicinanze, oltre a consentire soste prolungate dei veicoli adibiti all’uso per scopi di servizio dei soggetti aventi sede in prossimità del parcheggio.
3.
Con delibera di cui all’articolo 5 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici”, il sindaco stabilisce, tra l’altro:
– il controllo automatico dell’entrata ed uscita delle macchine;
– l’uso gratuito del parcheggio per periodi non superiori a 60 minuti;
– la possibilità di abbonamento parcheggio per i soggetti economici e persone fisiche.
Al Sindaco si raccomanda la definizione della tariffa di parcheggio nelle modalità finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti nel punto 2 del presente decreto, ed alla copertura delle spese del servizio pubblico.
4.
Il sindaco promulga la delibera prevista al punto 3, entro il termine che consente l’introduzione del servizio pubblico in oggetto non appena il parcheggio sarà munito delle attrezzature necessarie, tenendo conto dei termini più brevi ammessi per la conclusione del procedimento di concorso per bandi pubblici.
5.
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 371-304/2008
Capodistria, 19 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti