Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008

Kazalo

3114. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Strunjan, stran 9829.

Na podlagi prvega, četrtega in petega odstavka 49. člena v zvezi z drugim odstavkom 163. člena in drugim odstavkom 166. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Strunjan
1. člen
V Uredbi o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št. 107/04, 114/04 – popr. in 83/06) se 18. člen spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(upravljanje parka)
(1) Za upravljanje parka Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) ustanovi javni zavod s posebnim aktom, s katerim uredi statusno pravna in organizacijska vprašanja v zvezi z njegovim delovanjem.
(2) Javni zavod v okviru javne službe ohranjanja narave v parku opravlja varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge.«.
2. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(organi javnega zavoda)
(1) Javni zavod ima naslednje organe:
– Svet zavoda,
– Strokovni svet in
– direktorja.
(2) V Svetu zavoda, ki je najvišji organ upravljanja, imajo samoupravne lokalne skupnosti, ki so na območju parka (v nadaljnjem besedilu: parkovne lokalne skupnosti), svoje predstavnike.
(3) Podrobnejšo sestavo organov, način imenovanja članov organov ter druga vprašanja ureja akt o ustanovitvi javnega zavoda.«.
3. člen
Za 19. členom se dodata nova 19.a in 19.b člen, ki se glasita:
»19.a člen
(naloge javnega zavoda)
(1) Javni zavod opravlja v okviru javne službe ohranjanja narave naslednje naloge:
1. pripravlja predlog načrta upravljanja parka;
2. pripravlja letne programe dela na podlagi načrta upravljanja in opravlja oziroma skrbi za izvajanje določenih nalog in ukrepov varstva narave;
3. sodeluje s parkovnimi lokalnimi skupnostmi pri doseganju ciljev parka;
4. spremlja in analizira stanje naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter okolja v parku;
5. skrbi za izvajanje razvojnih in varstvenih usmeritev ter varstvenih režimov;
6. sodeluje z zavodom pri pripravi naravovarstvenih smernic, naravovarstvenega mnenja, naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja ter drugih mnenj, soglasij in strokovnih gradiv za del, ki se nanaša na park;
7. izvaja ukrepe varstva narave v parku vključno z ukrepi pogodbenega varstva in skrbništva v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;
8. skrbi za izvajanje oziroma izvaja naravovarstvene naloge;
9. sodeluje z upravnimi organi in organizacijami, ki na podlagi predpisov izvajajo naloge varstva, upravljanja ali rabe na pravno določenih območjih;
10. sodeluje z inšpekcijskimi službami;
11. sodeluje z nevladnimi organizacijami;
12. sodeluje z lastniki, najemniki in drugimi uporabniki zemljišč v parku, jim strokovno pomaga in svetuje;
13. sodeluje pri pripravi programov, načrtov in drugih razvojnih in varstvenih dokumentov za del, ki se nanaša na park;
14. usklajuje in spremlja raziskovalne in razvojne naloge v zvezi s parkom;
15. sodeluje pri izvajanju mednarodnih projektov, ki se nanašajo na park, oziroma jih izvaja;
16. skrbi za predstavitev parka ter ozaveščanje in izobraževanje javnosti o parku;
17. zagotavlja dostop do informacij o parku in vodi informacijsko mrežo parka;
18. načrtuje, gradi in vzdržuje infrastrukturo v parku;
19. vodi obiskovalce po parku;
20. izvaja druge naloge v sklopu varstva in razvoja v skladu s to uredbo.
(2) Javni zavod opravlja kot javno službo tudi naloge, ki se nanašajo na upravljanje z nepremičninami v lasti države v parku in služijo namenom parka.
(3) Vlada s sklepom določi nepremičnine iz prejšnjega odstavka.
(4) Podrobnejše naloge glede obsega upravljanja z nepremičninami v lasti države se določijo v aktu o ustanovitvi javnega zavoda.
19.b člen
(javna pooblastila)
Javni zavod izvaja na podlagi javnega pooblastila naslednje naloge:
– izvaja neposredni nadzor v parku v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;
– upravlja z bazami podatkov, ki se nanašajo na park.«.
4. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravljanje parka se izvaja na podlagi desetletnega načrta upravljanja parka.
(2) Načrt upravljanja parka se obvezno upošteva pri urejanja prostora, opravljanju dejavnosti ter upravljanju, rabi in gospodarjenju z naravnimi dobrinami v parku, pri ohranjanju krajinske pestrosti ter pri izvajanju gospodarskih in drugih javnih služb v parku.«.
5. člen
Za 21. členom se doda novi 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
(priprava, sprejem in spremljanje izvajanja načrta upravljanja)
(1) Načrt upravljanja strokovno pripravi javni zavod ob sodelovanju zavoda. Pri pripravi načrta upravljanja lahko sodelujejo tudi druge strokovne organizacije, ki na podlagi predpisov izvajajo naloge varstva na pravno določenih območjih, in parkovne lokalne skupnosti ter predstavniki nevladnih organizacij.
(2) Javni zavod pripravi predlog načrta upravljanja na podlagi te uredbe in predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, ter ob upoštevanju mnenj, stališč in pripomb iz javne obravnave, stališč parkovnih lokalnih skupnosti in organizacij iz prejšnjega odstavka.
(3) Načrt upravljanja sprejme vlada na predlog ministrstva.
(4) Javni zavod letno poroča ministrstvu o izvajanju načrta upravljanja.
(5) Če javni zavod ob spremljanju izvajanja načrta upravljanja ugotovi, da ga je treba prilagoditi spremenjenim razmeram, pripravi spremembe načrta upravljanja, ki se sprejemajo na enak način kot načrt upravljanja.«.
6. člen
V 22. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javni zavod na podlagi načrta upravljanja parka sprejme finančno ovrednoteni letni program dela.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Javni zavod pošlje program dela in finančni načrt, po sprejetju na svetu zavoda, ministrstvu, ki ga predloži vladi v potrditev.«.
Četrti odstavek se črta.
7. člen
23. člen se črta.
8. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(sredstva)
(1) Javni zavod pridobiva finančna sredstva za upravljanje parka:
– iz državnega proračuna;
– z vstopninami, dotacijami in donacijami;
– s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin;
– s prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih opravlja;
– iz različnih mednarodnih programov pomoči;
– s pridobivanjem sredstev na podlagi sofinanciranja programov in projektov, ki so v skladu s cilji parka, iz sredstev lokalnih, državnih in mednarodnih skladov, ustanov oziroma drugih organizacij;
– iz drugih virov.
(2) Javni zavod lahko pridobiva sredstva tudi iz proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti v skladu z njihovimi programi oziroma sprejetim načrtom upravljanja parka.
(3) Del sredstev, pridobljenih na način iz prvega odstavka tega člena, se lahko nameni za izvajanje razvojnih usmeritev parka v skladu z načrtom upravljanja parka.«.
9. člen
25. člen se črta.
10. člen
V prvem odstavku 26. člena se črta besedilo »Policija in«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(1) Vlada ustanovi javni zavod na podlagi te uredbe najkasneje v treh mesecih od uveljavitve te uredbe. Javni zavod začne izvajati naloge, določene s to uredbo, s 1. januarjem 2009.
(2) Do 31. decembra 2008 opravlja varstvene naloge v parku na podlagi pogodbe o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave (št.: 2511 08 600 026) Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
12. člen
(1) Javni zavod mora najkasneje v dveh letih po ustanovitvi predložiti ministrstvu predlog načrta upravljanja parka.
(2) Minister določi začasne upravljavske smernice v roku 6 mesecev od uveljavitve te uredbe. Začasne upravljavske smernice ostanejo v veljavi do sprejetja prvega upravljavskega načrta parka.
13. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o podelitvi koncesije za upravljanje Krajinskega parka Strunjan (Uradni list RS, št. 114/04 in 96/06).
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-50/2008/7
Ljubljana, dne 3. julija 2008
EVA 2008-2511-0124
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti