Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008

Kazalo

3132. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN Nad Dolinsko – zazidava v nizu območja 2« v Kopru, stran 9872.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN Nad Dolinsko – zazidava v nizu območja 2« v Kopru
Št. 350-7/2008
Koper, dne 20. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 in 27/08 – odločba US), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. junija 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN Nad Dolinsko – zazidava v nizu območja 2« v Kopru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »ZN Nad Dolinsko – zazidava v nizu območja 2« v Kopru (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Krasinvest Sežana v aprilu 2008.
2.
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli parametre za obračun komunalnega prispevka v območju opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe gospodarske javne infrastrukture,
– prikaz obračunskih stroškov za obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
(planski akti in razvojni programi občine)
Na območju opremljanja veljajo naslednji prostorski in razvojni akti občine:
– Prostorske sestavine Dolgoročnega plana občine Koper za obdobje 1986–2000 (Uradne objave, št. 25/86, spremembe in dopolnitve (Uradne objave, št. 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99, 33/01, 96/04 ter 97/04),
– Prostorske sestavine Družbenega plana občine Koper za obdobje 1986–2000 (Uradne objave, št. 25/86, spremembe in dopolnitve (Uradne objave, št. 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99, 33/01, 96/04 ter 97/04),
– Odlok o zazidalnem načrtu nad Dolinsko cesto (Uradne objave, št. 4/94), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu nad Dolinsko cesto (Uradne objave, št. 24/98, 40/03), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Nad Dolinsko cesto v Kopru (Uradni list RS, št. 51/05), Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Nad Dolinsko cesto v Kopru (Uradni list RS, št. 45/06), Obvezna razlaga zadnjega odstavka 8. člena Odloka o zazidalnem načrtu Nad Dolinsko cesto v Kopru (Uradni list RS, št. 39/07).
Pri izdelavi programa opremljanja so upoštevani tudi:
– Strategija prostorskega razvoja Republike Slovenije,
– Regionalni razvojni program in
– Načrt razvojnih program občine.
4. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo, ki ga zavezanec pred izdajo gradbenega dovoljenja plača občini.
5. člen
(podatki o območju opremljanja)
Območje obsega parcele ali dele parcel št. 1992/10, 1992/9, 1992/13, 1992/17, 1992/8, 1992/12, 1992/11, 1992/19, 1992/23, 1992/24, 1992/25, 1992/16, vse k.o. Semedela.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
6. člen
(obstoječa gospodarska javna infrastruktura)
Gospodarska javna infrastruktura, na katero se navezuje območje, poteka ob območju opremljanja oziroma v neposredni bližini, tako da je območje komunalno že opremljeno. Gre za cestno omrežje, vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo, elektroenergetsko omrežje z javno razsvetljavo, plinovodno omrežje ter telekomunikacijsko omrežje.
III. INVESTICIJE V GRADNJO GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicij v gospodarsko javno infrastrukturo obsega celotno območje opremljanja iz 5. člena tega odloka.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni in obračunski stroški za novo gospodarsko javno infrastrukturo znašajo 0 EUR po cenah april 2008, saj gradnja nove gospodarske javne infrastrukture znotraj obračunskega območja opremljanja ni predvidena.
Skupni stroški za obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo znašajo 829.742 EUR, obračunski stroški za obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo pa znašajo 711.401 EUR po cenah april 2008 in zajemajo obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo na obračunskem območju, kateri odpadejo na zavezance.
Tabela: Skupni stroški obstoječe infrastrukture v območju opremljanja
+--------------------------------------------------------------+
|    Infrastruktura     Skupni strošek      Delež|
+--------------------------------------------------------------+
|1. Prometno omrežje         410.254,61     49,44%|
|2. Vodovod              57.500,75     6,93%|
|3. Fekalna kanalizacija        91.126,86     10,98%|
|4. Meteorna kanalizacija       73.300,97     8,83%|
|5. Javna razsvetljava         32.033,84     3,86%|
|6. Elektroomrežje           47.183,97     5,69%|
|7. Telekomunikacijsko omrežje     35.388,32     4,26%|
|8. Plinovodno omrežje         82.952,82     10,00%|
+--------------------------------------------------------------+
|Skupaj                829.742,14    100,00%|
+--------------------------------------------------------------+
Tabela: Obračunski stroški obstoječe infrastrukture, ki odpadejo na območje opremljanja
+--------------------------------------------------------------+
|    Infrastruktura      Obračunski       Delež|
|                  strošek          |
+--------------------------------------------------------------+
|1. Prometno omrežje         410.254,61     57,67%|
|2. Vodovod              57.500,75      8,08%|
|3. Fekalna kanalizacija       91.126,86     12,81%|
|4. Meteorna kanalizacija       73.300,97     10,30%|
|5. Javna razsvetljava        32.033,84      4,50%|
|6. Elektroomrežje          47.183,97      6,63%|
+--------------------------------------------------------------+
|Skupaj               711.401,00     100,00%|
+--------------------------------------------------------------+
9. člen
(terminski plan)
Vsa potrebna gospodarska javna infrastruktura za funkcioniranje objektov znotraj območja opremljanja je že zgrajena.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi : Dti = 0,5 : 0,5,
– da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1.
11. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo)
Občina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo, za katero so bile v programu opremljanja določene podlage, ki predvidevajo izračun komunalnega prispevka na podlagi ocene stroškov komunalne opreme, ki bi bila ob gradnji po zmogljivostih in namenu podobna obstoječi ter zagotavljala podobno raven oskrbe. Podlaga za odmero komunalnega prispevka so izračunani skupni in obračunski stroški opremljanja za določeno gospodarsko javno infrastrukturo na obračunskem območju.
Tako izračunani obračunski stroški na enoto mere za posamezno vrsto obstoječe infrastrukture znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za obstoječo infrastrukturo
+--------------------------------------------------------------+
|     Infrastruktura         Cp(ij)    Ct(ij)|
|                    (EUR/m2)   (EUR/m2)|
+--------------------------------------------------------------+
|1. Prometno omrežje            34,088    24,755|
|2. Vodovod                 4,778     3,470|
|3. Fekalna kanalizacija          7,572     5,499|
|4. Meteorna kanalizacija          6,091     4,423|
|5. Javna razsvetljava           2,662     1,933|
|6. Elektroomrežje             3,921     2,847|
+--------------------------------------------------------------+
|Skupaj                  59,112    42,927|
+--------------------------------------------------------------+
12. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Obračunski stroški za infrastrukturo so upoštevani na datum april 2008.
13. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se za določeno vrsto gospodarske javne infrastrukture in ob upoštevanju podlag za odmero komunalnega prispevka iz programa opremljanja določa na podlagi obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Glede na opredeljena merila in vhodne podatke iz programa opremljanja ter predpisano zakonodajo o načinu izračuna komunalnega prispevka se opredeli celoten komunalni prispevek, ki bremeni investitorja objektov na območju opremljanja kot vsota izračunanih komunalnih prispevkov za obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo ter 59,112 EUR/m2 gradbene parcele oziroma 42,927 EUR/m2 neto tlorisne površine.
V. KONČNE DOLOČBE
14. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Koper.
15. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-7/2008
Koper, dne 19. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06)
P R O M U L G O IL D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal piano regolatore particolareggiato comunale della zona cui si riferisce il »PP della zona sovrastante la Strada della Valle – edificato a cortina del comprensorio 2« a Capodistria
N. 350-7/2008
Capodistria, lì 20 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 74 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07), per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 100/05 – testo unico ufficiale), dell’articolo 17 dell’Ordinanza sui contenuti del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff. della RS, n. 80/07), del Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla quota proporzionale del costo di realizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui sopra (Gazzetta uff. della RS, n. 95/07), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 giugno 2008, ha approvato il
D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal piano regolatore particolareggiato comunale della zona cui si riferisce il »PP della zona sovrastante la Strada della Valle – edificato a cortina del comprensorio 2« a Capodistria
Articolo 1
(finalità del decreto)
Con il presente decreto è approvato il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona del »PP della zona sovrastante la Strada della Valle – edificato a cortina del comprensorio 2« a Capodistria (nel seguito: programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione), elaborato dall’impresa Krasinvest Sežana, in aprile del 2008.
Articolo 2
(contenuto del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il presente programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione è finalizzato alla definizione dei parametri per il conteggio degli oneri afferenti alle suddette opere.
Il Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione si compone:
– Di una parte generale,
– Della rappresentazione dell’infrastruttura preesistente,
– Del prospetto degli oneri d’urbanizzazione conteggiati per le opere esistenti,
– Delle basi per la commisurazione degli oneri d’urbanizzazione.
Articolo 3
(strumenti urbanistici e piani di sviluppo del comune)
La zona d’intervento è regolata dai seguenti strumenti urbanistici ovvero piani di sviluppo comunali:
– Elementi territoriali del Piano a lungo termine del comune di Capodistria per il perido 1986–2000 (Boll. uff. n. 25/86, modifiche ed integrazioni (Boll. uff. n. 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99, 33/01, 96/04 e 97/04),
– Elementi territoriali del Piano sociale del comune di Capodistria per il periodo 1986–2000 (Boll. uff. n. 25/86, modifiche ed integrazioni (Boll. uff. n. 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99, 33/01, 96/04 e 97/04),
– Decreto sul piano di edificazione riferito alla Zona sovrastante la Strada della Valle (Boll. uff., n. 4/94), Decreto sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul piano di edificazione riferito alla Zona sovrastante la Strada della Valle (Boll. uff., n. 24/98, 40/03), Decreto sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul piano di edificazione riferito alla Zona sovrastante la Strada della Valle a Capodistria (G. U. della RS, n. 51/05), Rettifica del decreto sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul piano di edificazione riferito alla Zona sovrastante la Strada della Valle a Capodistria (G. U. della RS, n. 45/06), Interpretazione autentica dell’articolo 8, ultimo comma, del Decreto sul piano di edificazione riferito alla Zona sovrastante la Strada della Valle a Capodistria (G. U. della RS, n. 39/07).
Nell’elaborazione del programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione sono stati recepiti anche:
– La Strategia nazionale dello sviluppo territoriale,
– Il Programma di sviluppo regionale,
– Il piano dei programmi di sviluppo comunali.
Articolo 4
(motivazione per l’adozione del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione costituisce la base per la commisurazione degli oneri afferenti alle suddette opere preesistenti, versati al comune da parte del contribuente previo rilascio della concessione edilizia.
Articolo 5
(dati relativi alla zona soggetta alla realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
L'area si estende sulle particelle catastali o su parti delle medesime n. 1992/10, 1992/9, 1992/13, 1992/17, 1992/8, 1992/12, 1992/11, 1992/19, 1992/23, 1992/24, 1992/25, 1992/16, c.c. di Semedella.
II INFRASTRUTTURE A RETE PUBBLICHE ESISTENTI
Articolo 6
(infrastrutture a rete pubbliche esistenti)
Le infrastrutture a rete pubbliche a servizio della zona d’intervento attraversano tale zona o si trovano nelle sue immediate vicinanze. Si tratta nello specifico della rete viaria, idrica, di fognature delle acque reflue e di quelle meteoriche, della rete di distribuzione dell’energia elettrica con l’impianto di illuminazione pubblica, della rete di distribuzione del gas e delle rete delle telecomunicazioni.
III INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE D'URBANIZZAZIONE
Articolo 7
(zona tariffaria riferita all’area d’intervento)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione si riferisce ad un’unica zona tariffaria che combacia con la zona d’intervento di cui all’articolo 5 del presente decreto.
Articolo 8
(costi di calcolo e costi totali dell'intervento)
I costi complessivi di realizzazione delle opere di urbanizzazione di nuova realizzazione ammontano a Euro 0 non essendo prevista la costruzione di tali opere entro il perimetro della zona d’intervento.
I costi complessivi delle opere di urbanizzazione esistenti ammontano a Euro 829.742, mentre i costi di calcolo riferiti alle suddette opere sono di 711.401 Euro. Tali costi vanno sostenuti dai soggetti contribuenti e sono conteggiati in base ai prezzi in vigore in aprile 2008 e riguardanti l’infrastruttura pubblica a rete presente nella zona tariffaria.
Tabella: costi complessivi e di calcolo per impianti infrastrutturali esistenti
+--------------------------------------------------------------+
|       Impianto         Costi       Quota|
|                  complessivi        |
+--------------------------------------------------------------+
|1. Rete stradale           410.254,61    49,44%|
|2. Rete idrica             57.500,75     6,93%|
|3. Rete fognaria            91.126,86    10,98%|
|4. Rete meteorica           73.300,97     8,83%|
|5. Illuminazione pubblica       32.033,84     3,86%|
|6. Rete elettrica           47.183,97     5,69%|
|7. Rete delle telecomunicazioni    35.388,32     4,26%|
|8. Rete di distribuzione del gas    82.952,82    10,00%|
+--------------------------------------------------------------+
|Totale                829.742,14    100,00%|
+--------------------------------------------------------------+
Tabella: Costi di calcolo per impianti infrastrutturali esistenti, riferiti alla zona d’intervento
+--------------------------------------------------------------+
|       Impianto        Costi di      Quota|
|                   calcolo         |
+--------------------------------------------------------------+
|1. Rete stradale           410.254,61    57,67%|
|2. Rete idrica             57.500,75     8,08%|
|3. Rete fognaria            91.126,86    12,81%|
|4. Rete meteorica           73.300,97    10,30%|
|5. Illuminazione pubblica       32.033,84     4,50%|
|6. Rete elettrica           47.183,97     6,63%|
+--------------------------------------------------------------+
|Totale                711.401,00    100,00%|
+--------------------------------------------------------------+
Articolo 9
(piano cronologico)
Tutte le opere d’urbanizzazione necessarie a fornire la completa funzionalità ai fabbricati ricadenti nella zona d’intervento sono già realizzate.
IV BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Articolo 10
(criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione)
I criteri applicati per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione prevedono:
– che il rapporto di copertura fondiaria sia Dpi : Dti = 0,5 : 0,5,
– che il fattore di attività applicato a tutti i manufatti sia Kdej = 1.
Articolo 11
(costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ai fini di commisurazione dei relativi oneri riguardanti le infrastrutture esistenti)
La commisurazione degli oneri di urbanizzazione per gli impianti infrastrutturali esistenti avverrà laddove il programma di realizzazione dei detti impianti stabilisca le basi per tale commisurazione in considerazione della stima dei costi che comporterebbe la costruzione di opere intrastrutturali, simili a quelle esistenti per capacità e destinazione. Costituiscono la base per la suddetta commisurazione, i costi complessivi e quelli di calcolo riferiti al singolo impianto infrastrutturale presente nella zona tariffaria in oggetto.
I costi di calcolo così ottenuti, per unità di misura e riferiti al singolo impianto infrastrutturale esistente, ammontano a:
Tabella: costi di calcolo / unità, per impianti infrastrutturali esistenti
+--------------------------------------------------------------+
|      Impianto                   Ct(ij)|
|                Cp(ij) (EUR/m2)    (EUR/m2)|
+--------------------------------------------------------------+
|1. Rete stradale             34,088     24,755|
|2. Rete idrica              4,778     3,470|
|3. Rete fognaria             7,572     5,499|
|4. Rete meteorica             6,091     4,423|
|5. Illuminazione pubblica         2,662     1,933|
|6. Rete elettrica             3,921     2,847|
+--------------------------------------------------------------+
|Totale                  59,112     42,927|
+--------------------------------------------------------------+
Articolo 12
(indicizzazione dei costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Nella commisurazione degli oneri d’urbanizzazione, i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione sono indicizzati in base all’indice medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla Sezione per l’edilizia presso la Camera per l’economia della Slovenia, »Lavori edili – opere civili e infrastrutturali«.
I costi di calcolo per l’infrastruttura a rete, sono quelli in vigore in aprile 2008.
Articolo 13
(calcolo degli oneri d’urbanizzazione)
Gli oneri di urbanizzazione riferiti al singolo impianto infrastrutturale sono definiti in funzione dei costi di calcolo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle opere d’urbanizzazione esistenti, nel rispetto delle basi per la commisurazione dei detti oneri, riportate nel programma di realizzazione delle infrastrutture a rete.
Tenuto conto dei criteri prestabiliti e dei dati di cui al programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione, come pure nel rispetto della normativa vigente in materia, viene calcolato l’onere di urbanizzazione complessivo a carico del committente dei lavori previsti nella zona d’intervento, quale somma dei detti oneri relativi agli impianti infrastrutturali esistenti, ovvero di 59,112 EUR/m2 della particella edificale o 42,927 EUR/m2 di superficie planimetrica netta.
V DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
(accesso ai dati)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ed i rispettivi allegati sono depositati a libera visione del pubblico presso la sede del Comune città di Capodistria.
Articolo 15
(validità)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 350-7/2008
Capodistria, lì 19 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti