Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008

Kazalo

3130. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Apartmajsko naselje Ankaran hrib«, stran 9851.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Apartmajsko naselje Ankaran hrib«
Št. 3505-5/2007
Koper, dne 20. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. junija 2008 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Apartmajsko naselje Ankaran hrib«
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Apartmajsko naselje Ankaran hrib«.
2. člen
(izdelovalec Občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Občinski podrobni prostorski načrt »Apartmajsko naselje Ankaran hrib« je izdelala družba FORM-AT d.o.o., Dunajska 129, Ljubljana pod številko 144/07 v februarju 2008.
3. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom)
Ta odlok določa prostorske ureditve v območju OPPN, pogoje za gradnjo novih apartmajskih objektov, pripadajoče ztunanje ureditve, pogoje za gradnjo prometne, energetske in komunalne infrastrukture.
4. člen
(sestavni deli Občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje besedni in grafični del.
(2) Besedni del vsebuje:
– odlok
– mnenja pristojnih organov in institucij
– obrazložitev.
(3) Kartografski del OPPN vsebuje:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorsega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
2.a Območje OPPN na geodetskem načrtu
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
4. Zazidalna situacija
4.a Prometno tehnična ureditev
4.b Ureditev zelenih površin
4.c Načrt členitve površin
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ožje območje
5.a Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – širše območje
6. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7. Načrt parcelacije
7.a Načrt parcelacije s prikazom parcel v območju OPPN in vplivnem območju OPPN.
5. člen
(priloge Občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano območje
(2) Prikaz stanja prostora
(3) Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
– Naravne danosti
– Ustvarjene razmere
(4) Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Seznam nosilcev urejanja prostora
– Seznam pridobljenih smernic in mnenj
– Analiza smernic
(5) Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
(6) Povzetek za javnost.
II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
6. člen
(lega območja)
Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta (ureditveno območje) obsega del območja urejanja KS-4 Ankaran, severno od Srebrničeve ulice. Površina ureditvenega območja znaša 2,08 ha.
7. člen
(meja ureditveno območje)
(1) Ureditveno območje obsega parcele ali dele parcel št. 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703/1, 704, 709, 710, 688/1 – del, 705/1 – del, 703/4 – del, vse k.o. Oltra.
(2) V OPPN so zajete tudi parcele in deli parcel št. 1314/12 del, 1362/33 del, 1363/3 del, 1363/5 del, 1363/6 del, 1363/7 del, 1363/12 del, vse k.o. Oltra, po katerih bo potekala izvedba komunalne infrastrukture za pripadajočo pozidavo.
(3) Navedene parcele ne spreminjajo, in niso predmet načrta parcelacije.
(4) Grafično je meja prikazana na katastrskem in geodetskem načrtu iz 4. člena tega odloka.
(5) Analitično je meja prikazana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE ALI ZA DRUGE POSEGE V PROSTOR
8. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so razvidni iz grafičnega načrta št. 3 »Vplivi in povezave s sosednjimi območji«.
9. člen
(dopustni posegi znotraj območja OPPN)
V ureditvenem območju so predvideni naslednji posegi
– gradnja objektov;
– urejanje zelenih površin;
– urejanje prometnih površin;
– urejanje energetske in komunalne infrastrukture.
10. člen
(namembnost znotraj območja OPPN)
Ureditveno območje je namenjeno stanovanjski funkciji (stanovanja za stalno in začasno bivanje).
11. člen
(zazidalna zasnova)
(1) Zazidavo tvori 7 nizov objektov:
– Niz objektov 1 tvori en objekt. V prvem nizu je predvidenih več bivalnih enot.
– Niz objektov 2 tvorita dva objekta. V drugem nizu je predvidenih več bivalnih enot.
– Niz objektov 3 tvorijo trije objekti. V tretjem nizu je predvidenih več bivalnih enot.
– Niz objektov 4 tvorijo trije objekti. V četrtem nizu je predvidenih več bivalnih enot.
– Niz objektov 5 tvorijo trije objekti. V petem nizu je predvidenih več bivalnih enot.
– Niz objektov 6 tvorita dva objekta. V šestem nizu je predvidenih več bivalnih enot.
– Niz objektov 7 tvorita dva objekta. V sedmem nizu je predvidenih več bivalnih enot.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV
12. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
(1) Pri oblikovanju objektov je upoštevana členjenost stavbnih mas. Gabariti objektov upoštevajo zasnovo komunikacijskih smeri in javnih površin, naravno osvetlitev in osončenje bivalnih prostorov glede na lego objektov in prostorske danosti ter racionalno izrabo prostora. Ob tem je potrebno pri načrtovanju uporabiti kvalitetne oblikovne, funkcionalne in tehnološke rešitve, ki upoštevajo klimatske razmere, mediteransko tradicijo krajevne gradnje (volumen, proporci, izbor materialov, gradbenih in oblikovnih detajlov, barv …) in gospodarnost glede vzdrževanja.
(2) Objekti so zasnovani kot hiše v nizu, ki se spuščajo upoštevajoč terenske danosti od severa proti jugu. Konfiguracija terena in členjena zasnova objekta omogočata vzpostavitev vedute proti morju za višje ležeče etaže.
(3) Zasnova omogoča izrabo horizontalnih površin streh za terase.
(4) Kleti, servisni in spremljajoči prostori so predvideni v sklopu podzemnih garaž.
(5) Višinsko se gabariti objektov prilagajajo konfiguraciji terena.
(6) Kleti so lahko bivalne v južnem delu, kjer terasno strukturirajo teren in imajo eno odprto stranico. V tem delu so lahko izvedena stanovanja oziroma prostori za funkcionalno ovirane ljudi (zaradi lažje dostopnosti).
(7) Dvokapna streha je predvidena na delih objektov, kjer streha ni izkoriščena kot terasa.
(8) Pri arhitekturni zasnovi objektov je velik poudarek namenjen balkonom in terasam, ki se odpirajo proti jugu.
(9) V zazidavi prevladujeta dva osnovna tipa objektov z več bivalnimi enotami.
13. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Višinski gabariti objektov
(1) Objekti so višinsko členjeni in se prilagajajo konfiguraciji terena. Maksimalni višinski gabarit objektov je K+P+1+M, pri čemer pa je potrebno upoštevati maksimalne višinske kote objektov in konfiguracijo terena. Maksimalne višinske kote objektov so:
– niz objekov 1: KP=+….61.5, KV=…… 69.5 mnv
– niz objektov 2: KP=+….64.5, KV=… …72.5 mnv
– niz objektov 3: KP=+….67.5, KV=… …75.5 mnv
– niz objektov 4: KP=+….70.5, KV=… …78.5 mnv
– niz objektov 5: KP=+….73.5, KV=… …81.5 mnv
– niz objektov 6: KP=+….77.5, KV=… …85.5 mnv
– niz objektov 7: KP=+….82.5, KV=… …90.5 mnv.
14. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Možno je preoblikovanje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov predvidenih objektov znotraj maksimalno dovoljenih tlorisnih in višinskih gabaritov oziroma gradbene linije, določenih s tem odlokom in prikazanih v grafičnem delu. Možno je odstopanje od maksimalno dovoljenih tlorisnih in višinskih gabaritov kadar to narekuje konfiguracija terena in sicer maksimalno 10%. Faktor zazidanosti (zazidana površina stanovanjskih objektov/površino obravnavanega kareja) je maks. 0,398 (v faktor zazidanosti niso vštete terase in balkonske niše).
(2) Maksimalni tlorisni gabariti objektov so določeni z maksimalno gradbeno linijo, znotraj katere je možno preoblikovanje stavbnih delov, pri čemer pa je potrebno ohraniti členjeno obliko.
(3) V celoti vkopani prostori, funkcionalno vezani na predvidene objekte ter vkopane parkirne površine s predvidenimi uvozi, ki so pohodni (tlakovani ali ozelenjeni) in so s tem del zunanje ureditve, lahko odstopajo od pozidanih površin predvidenih s tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
(4) Za pridobitev dovoljenja za gradnjo teh je potrebno izdelati tudi načrt zunanje ureditve in opredeliti morebitno dvojno rabo zemljišča.
15. člen
(urejanje zunanjih površin)
(1) Načrtovanje in urejanje zunanjih površin mora upoštevati:
– prilagajanje terenskim razmeram s podpornimi zidovi in stopnišči;
– zasaditev drevja ob prometnicah in peš poteh;
– zasaditev grmovnic in pergol za sončno zaščito teras, atrijev in parkirnih prostorov.
(2) Vsi podporni zidovi, zidovi pritličij in premostitveni zidovi bodo izvedeni v kamnu. Predvidene ozelenitve naj bodo izvedene s sredozemskim rastlinjem. Vrsto zasaditvenega materiala za zelene površine naj se določi v zasaditvenem načrtu, ki je sestavni del projekta za gradbeno dovoljenje.
(3) Zelene javne ali zasebne površine, ki so predvidene nad podkletenimi prostori, morajo biti zasnovane tako, da bodo omogočeni rastni pogoji za drevje in grmovnice.
(4) Ureditev zelenih površin je obvezna za javne in zasebne odprte površine. Ureditev zasebnih površin naj ne odstopa od javnih.
V. NAČRT PARCELACIJE
1.
16. člen
(gradbene parcele)
(1) Načrt gradbenih parcel iz grafičnega dela temelji na določitvi posameznih gradbenih sklopov ter ločitvi javnih in zasebnih površin.
(2) Območja dvojne rabe – kjer se prekriva namenska raba podzemne etaže in namenska raba na nivoju terena, morajo biti določena v projektni dokumentaciji (projekt zunanje ureditve, načrt parcelacije). Nadzemna ureditev mora biti skladna z rabo v ureditveni situaciji.
(3) Po realizaciji posegov se gradbene parcele v smislu funkcionalnih zemljišč lahko delijo ali združujejo, pri čemer se ne sme slabšati koncepta pozidave in predvidenih ureditev javnih površin.
17. člen
(seznam in namen površin)
(1) po posameznem objektu
+---------+----------+--------+--------+----------+------------+
| Parcela | Tlorisna | Št.  |  Tip | Tlorisna | Nepozidani |
|     | površina |objekta | objekta| površina |del parcele |
|     | parcele |    |    | objekta |  (m2)  |
|     |  (m2)  |    |    |  (m2)  |      |
+---------+----------+--------+--------+----------+------------+
|  P1  | 604,39 |  1  |  B1  | 394,45 |  209,94  |
+---------+----------+--------+--------+----------+------------+
|  P2  | 615,45 |  2  |  B2  | 394,45 |  221   |
+---------+----------+--------+--------+----------+------------+
|  P3  | 875,29 |  3  |  A1  | 569,35 |  305,94  |
+---------+----------+--------+--------+----------+------------+
|  P4  | 819,3  |  4  |  A1  | 569,35 |  249,95  |
+---------+----------+--------+--------+----------+------------+
|  P5  | 570,48 |  5  |  B1  | 394,45 |  176,03  |
+---------+----------+--------+--------+----------+------------+
|  P6  | 589,59 |  6  |  B1  | 394,45 |  195,14  |
+---------+----------+--------+--------+----------+------------+
|  P7  | 599,25 |  7  |  B2  | 394,45 |  204,8  |
+---------+----------+--------+--------+----------+------------+
|  P8  | 846,35 |  8  |  A2  | 569,35 |  277   |
+---------+----------+--------+--------+----------+------------+
|  P9  | 891,35 |  9  |  A2  | 569,35 |  322   |
+---------+----------+--------+--------+----------+------------+
|  P10  | 757,41 |  10  |  A1  | 569,35 |  188,06  |
+---------+----------+--------+--------+----------+------------+
|  P11  | 800,71 |  11  |  A2  | 569,35 |  231,36  |
+---------+----------+--------+--------+----------+------------+
|  P12  | 893,88 |  12  |  A1  | 569,35 |  324,53  |
+---------+----------+--------+--------+----------+------------+
|  P13  | 634,93 |  13  |  B1  | 394,45 |  240,48  |
+---------+----------+--------+--------+----------+------------+
|  P14  | 924,83 |  14  |  A1  | 569,35 |  355,48  |
+---------+----------+--------+--------+----------+------------+
|  P15  | 752,73 |  15  |  A1  | 569,35 |  183,38  |
+---------+----------+--------+--------+----------+------------+
|  P16  | 802,63 |  16  |  A1  | 569,35 |  233,28  |
+---------+----------+--------+--------+----------+------------+
|  P17  | 1129,87 |    | cesta |     |      |
+---------+----------+--------+--------+----------+------------+
|  P18  | 11,76  |    | nova |     |      |
|     |     |    | trafo |     |      |
|     |     |    | postaja|     |      |
+---------+----------+--------+--------+----------+------------+
|  P19  | 63,77  |    | otroško|     |      |
|     |     |    | igrišče|     |      |
|     |     |    |  1  |     |      |
+---------+----------+--------+--------+----------+------------+
|  P20  | 260,71 |    | otroško|     |      |
|     |     |    | igrišče|     |      |
|     |     |    |  2  |     |      |
+---------+----------+--------+--------+----------+------------+
(2) Skupno
+-----------------------------------------+--------------------+
|Površina ureditvenega območja (m2)    |      20821,14|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Površine namenjene grajenemu javnemu   |       1196,35|
|dobru (m2)                |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Površine v skupni rabi (m2)       |       7646,22|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Zasebne površine (m2)          |      11978,57|
+-----------------------------------------+--------------------+
(3) Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so priloga OPPN.
(4) Parcelacija zemljišč in lomne točke parcelacije so razvidne iz grafičnih načrtov št. 7 “Načrt parcelacije”.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA OSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
PROMET
18. člen
(motorni promet)
Dostop
(1) Dostop za motorni promet je urejen preko Srebrničeve ulice, ki poteka po južni strani območja.
(2) Podaljšek južne dostopne poti ima dolžino 50 m in tipski prečni profil širine 5,5 m.
Notranji motorni promet
(3) Pravokotno na južno dostopno pot na zahodni strani območja v smeri proti severu poteka interna cesta v dolžini 180 m. Tipski prečni profil interne ceste ima širino 5,5 m.
(4) Preko interne ceste so urejeni štirje dovozi v terasne garažne kleti, dovozi so širine 6 m.
Pot za interventna vozila
(5) Po vzhodni strani območja poteka pot za interventna vozila širine 3,7 m.
(6) Za gasilska vozila je urejena krožna pot iz dostopne poti na južni stran območja na interventno pot v smeri proti severu na vzhodni strani območja, nadaljuje se proti zahodu po interventni poti po sredini območja zazidave do interne poti na zahodni strani območja v smeri proti jugu vse do južne dostopne poti.
(7) Ob interventni poti za gasilna vozila v dolžini 11 m pred in za zavijalnimi radiji in v širini 2,5 m merjeno od osi poti ne sme biti arhitektonskih ovir.
(8) Na južnem (spodnjem) delu območja zazidave je urejena pot za interventna vozila v smeri vzhod – zahod v dolžini 85 m in širine 3,7 m, ki je na vzhodni strani navezana na vzhodno interventno pot in na zahodni strani slepo zaključena.
(9) Na severnem (zgornjem) delu območja zazidave je na interventno pot za gasilska vozila navezana interventna pot v dolžini 125 m in širine 3,7 m, ki poteka v smeri proti severu in se na severnem delu usmeri pravokotno proti zahodu, kjer se slepo zaključi.
19. člen
(mirujoči promet)
(1) Površine za mirujoči promet so urejene v terasnih garažnih kleteh. Preko interne ceste so urejeni štirje dovozi v garažne kleti v širini 6 m. V parkirnih garažnih kleteh morata biti zagotovljeni najmanj dve parkirni mesti na stanovanjsko enoto.
(2) Javna parkirna mesta so urejena ob južni dostopni poti.
20. člen
(peš promet)
Vse glavne komunikacije znotraj objektov, primarne komunikacije in parkirni prostori bodo dostopni in oblikovani brez arhitektonskih ovir, tako da bodo uporabni za funkcionalno ovirane ljudi. Zunanje peš komunikacije bodo prirejene zahtevnosti in naklonu terena z zunanjimi stopnišči in klančinami.
POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE
21. člen
(splošni pogoji)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v območju OPPN so:
– za načrtovano gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture na obravnavanem območju je potrebno pri posameznih upravljavcih predhodno izdelati idejne zasnove (programske rešitve);
– vsi objekti znotraj območja OPPN morajo biti priključeni na obstoječo in predvideno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturno omrežje in sicer kanalizacijsko, vodovodno, plinovodno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov;
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav;
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora zato od lastnika pridobiti služnost;
– trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naprav ali grajenih struktur;
– gradnja komunalnih in energetskih naprav mora potekati usklajeno;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje;
– obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci;
– v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce posameznih infrastrukturnih vodov;
– poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne opreme je dovoljena tudi gradnja drugih podzemnih linijskih vodov lokalne gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo, kolikor jih je treba zgraditi zaradi potreb predmetnega območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem območju pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo izvedbe ureditev po tem odloku. Gradnja nadzemnih komunalnih vodov, objektov in naprav ni dovoljena. Gradnja pomožnih energetskih, telekomunikacijskih in komunalnih objektov je dovoljena le, če je možno te objekte izvesti v kletnih etažah v območju.
(2) Dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
22. člen
(kanalizacija)
Kanalizacija odpadnih komunalnih vod
(1) Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu. Kanalizacija odpadnih komunalnih vod se priključuje na obstoječe omrežje na južni strani ureditvenega območja v revizijskem jašku št. 4240 s končno dispozicijo v CČN.
(2) Na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljeno priključevati le komunalne odpadne vode, ki ustrezajo parametrom iz Pravilnika o smernicah za projektiranje in gradnjo kanalizacije na območju Občine Koper, (Uradne objave št. 17/77), Pravilnika Komunale Koper o kakovosti odpadnih voda, ki se spuščajo v javno kanalizacijo in Centralno čistilno napravo, Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja, (Uradni list RS, št. 47/05) in Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07). V primeru, da komunalne odpadne vode ne bodo ustrezale parametrom iz zgoraj navedenih pravilnikov in uredb je potrebno te komunalne odpadne vode predhodno prečistiti.
Kanalizacija meteornih vod
(3) Pri odvodnjavanju padavinskih vod je potrebno upoštevati nastanek dveh vrst vod in sicer čiste vode s strešnih in pohodnih površin, ter umazane padavinske vode z utrjenih povoznih in parkirnih površin. Čiste meteorne vode se odvodnjavajo neposredno v meteorno kanalizacijo, medtem ko se vode z povoznih in parkirnih površin odvodnjavajo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olja in bencina. Ker je obstoječa kanalizacija za novo predvideno naselje neustrezna glede zmogljivosti, se za potrebe odvodnjavanja padavinskih vod po Srebrničevi ulici predvidi novo meteorno kanalizacijo. Le-ta je predvidena za potrebe odvodnjavanja »Apartmajskega naselja Ankaran hrib« s pripadajočim prispevnim območjem, ki gravitira na novo predvideno meteorno kanalizacijo. Novo meteorno kanalizacijo se priključi na najbližji meteorni odvodnik.
(4) Čiste meteorne vode je potrebno voditi v javno meteorno kanalizacijo preko peskolovov. Meteorne vode iz površin, ki so onesnažena z olji je potrebno pred iztokom v meteorni kanal očistiti v lovilcih olj in maščob. Projektant mora hidravlično preveriti ali obstoječa javna meteorna kanalizacija lahko sprejme dodaten pretok padavinske odpadne vode.Talne rešetke iz kurilnic, zunanjih površin in skladišč nevarnih snovi ni dovoljeno priključevati na interno fekalno kanalizacijo z iztokom v javno kanalizacijsko omrežje, katero je priključeno na centralno čistilno napravo.
23. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Za napajanje predvidene prostorske ureditve z električno energijo bo potrebno zgraditi novo predfabricirano betonsko transformatorsko postajo, ki bo z novim 20 kV kablovodom vzankana med TP Nikolaj 5 in daljnovod 20 kV proti Valdoltri.
(2) Transformatorska postaja mora biti zgrajena za napetost 20/0.4 kV in nazivno moč transformatorja 630 kVA z možnostjo vgradnje transformatorja 1000 kVA. 20 kV blok v transformatorski postaji mora biti v vakumski ali SF6 izvedbi. V NN plošči ali posebej mora biti vgrajen koncentrator za zajem podatkov števcev električne energije. Za vzdrževanje transformatorske postaje mora biti zagotovljen neoviran dostop za tovorno vozilo z dvigalom skupne teže 20 t ob vsakem času.
(3) V vsakem objektu se predvidi na stalno dostopnem mestu 24 ur, priključno merilno omaro, kjer bodo nameščeni števci porabe el. energije za posamezno bivalno enoto. V vsaki bivalni enoti se predvidi el. omarica, ki bo napajana iz priključno merilne omare.
(4) Za razvod nizkonapetostnega kabelskega omrežja od transformatorske postaje do priključno merilne omare v posameznem objektu zazidalnega območja, se predvidi cevna kabelska kanalizacija s potrebnim številom cevi Ø160 in kabelskih jaškov ustreznih dimenzij. Nizkonapetostno omrežje mora biti grajeno v težki radialni izvedbi.
(5) Tehnične rešitve in parametri novega omrežja morajo biti usklajeni z obstoječim elektrodistribucijskim omrežjem. Na projektirano rešitev je potrebno pridobiti soglasje Elektro Primorske, DE Koper.
(6) Pri posegih v prostor je potrebno uskladiti trase novega elektroenergetskega omrežja z ostalimi komunalnim napravami zaradi predpisanih odmikov, odmike objektov od elektroenergetskega omrežja ter predvideti vse prestavitve ali spremembe obstoječega elektroenergetskega omrežja zaradi novih objektov.
24. člen
(javna razsvetljava)
(1) Razsvetljava se predvidi kot interna razsvetljava z ločenim merilnim mestom. Osvetlitev interne dovozne poti in urgentnih poti se predvidi s svetilkami HSE 70 W, ki se namestijo na drog višine 3 do 5 m.
(2) Osvetlitev peš poti se predvidi s svetlobnimi stebrički TC-L 40 W višine cca 1.2 m.
(3) Predvideno je posebno merilno mesto porabe el. energije.
(4) Razsvetljava mora biti v skladu z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
25. člen
(vodovodno omrežje)
Zunanja hidrantna mreža in priklop na javni vodovod
(1) Izvede se priklop nove cevi na obstoječ visokotlačni vod jeklo DN150, ki poteka od obstoječega vodohrama pa do obstoječega rezervoarja V=100 m3, ki se nahaja na približni koti +70m poleg predvidene pozidave. V sklopu rekonstrukcije obstoječe cevi PE90, ki poteka po dovozni poti do individualnih hiš nad predvidenim rajonom Ankaran hrib, se bo zamenjala PE90 cev z novo NLDN150. Na skrajnem zgornjem levem vogalu obravnavanega okoliša se bo izvedel odcep za potrebe napajanja s požarno in sanitarno vodo celotnega okoliša Ankaran hrib. Pri tem je le zagotoviti, da ne bo prišlo do zastajanja vode v zunanji hidrantni mreži.
(2) Pri projektiranju in izvedbi zunanje hidrantne mreže in posameznih vodovodnih priključkov za sanitarno pitno vodo je treba upoštevati zahteve in navodila ter smernice upravljavca javnega vodovoda in Tehnični pravilnik za izvedbo vodovoda in priključkov, ki ga je izdal upravljavec javnega vodovoda – Rižanski vodovodi. Za zaščito posameznih vodovodnih cevi pri križanjih obstoječih komunalnih vodov, se le-te vgradi v zaščitno cev ustreznega notranjega premera, ki omogoča eventualne prečne in malenkostne vzdolžne pomike, kot posledice posedanja terena.
Vodovodni priključki sanitarne hladne vode
(3) Predvidijo se novi ločeni priklopi sanitarne vode na napajalni vodovod, ki je hkrati tudi zunanja hidrantna mreža za potrebe zagotavljanja požarne varnosti, izvedena tako, da je na vseh delih pretočna. Priklopne cevi posameznih vodovodnih priključkov se vodi do objektov po najkrajši možni poti. V prostoru za namestitev merilnih garnitur se izvede vgradnja ustreznih odčitovalnih armatur v skladu z navodili upravljavca vodovoda. Vse cevi vodovodnega priključka se izdela za obratovalni tlak nP16 bar.
26. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Predvidena je izgradnja sodobnega optičnega omrežja, ki zagotavlja uporabo širokopasovnih storitev, kot so internet, internetna telefonija in televizija.
(2) Od kabelskega jaška št. 9 v križišču Regentove in Srebrničeve ulice do zazidalnega območja bo potrebno zgraditi kabelsko kanalizacijo minimalno 4 x Ø 110 s kabelskimi jaški.
(3) Pri posegu v prostor je potrebno upoštevati obstoječe TK omrežje.
(4) Vsak objekt zazidalnega območja mora imeti dovodno TK omarico z ustrezno cevno povezavo na TK omrežje. Dovodna TK omarica mora biti locirana na mestu, kjer je možen 24 urni dostop.
(5) V vsaki bivalni enoti je predvidena notranja komunikacijska omarica, ki bo povezana z optičnim vodnikom v ustrezni cevnipovezavi z doodno TK omarico objekta.
(6) Na projektirano rešitev je potrebno pridobiti soglasje Telekoma Slovenije.
27. člen
(plinovodno omrežje)
Oskrba objektov s toploto
(1) Za oskrbo stanovanjskih objektov Ankaranski hrib s toploto je predvidena uporaba utekočinjenega naftnega plina – UNP (propan, butan ali mešanica).
(2) UNP se bo uporabljal za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode.
(3) Toplotne potrebe za naselje so določene na osnovi ocene specifičnih toplotnih izgub objektov 50 W/m2 stanovanjske površine. Pri številu 320 stanovanjskih enot po ca 65 m2 je priključna toplotna moč za ogrevanje ocenjena na 1.040 kW.
(4) Za ogrevanje objektov je predvidena postavitev več plinskih kotlovnic, vsaka naj bi oskrbela niz objektov. Priključna moč posamezne plinske kotlarne je ca. 200 kW. Postavljena je lahko v pritličju objekta ali na strehi. V kletne prostore ali prostore povezane s kletnimi prostori oziroma garažami ni primerno postavljati plinske kotlarne.
Skladišče UNP
(5) Maksimalna količina uparjenega plina je 82 kg/h. Predvidena je postavitev 2 x 3 kos vkopanih rezervoarjev volumna vsak po 5 m3. Skupna količina uskladiščenega plina je 12.000 kg. Z vkopanim skladiščem 6 x 5m3 zagotovimo zahtevano maksimalno količino plina z uparjanjem plina s toploto okolice do 25% stopnje napolnjenosti rezervoarjev. Povprečen čas polnjena rezervoarjev v zimski sezoni je 10,2 dni, minimalni čas pa 5,3 dni. V sklopu podzemnega skladišča plina je predvidena redukcija tlaka v 1. in 2. stopnji na izhodni tlak 100 mbar, kar je vstopni tlak v plinsko omrežje.
Plinovodi
(6) Plinsko nizkotlačno zunanje omrežje je tlaka 100 mbar. Vodeno bo v sklopu ostalih komunalnih vodov po krakih dovozne in interventne poti in je zaključeno v krogu. Predvideno je, da ima vsak objekt s plinsko kotlovnico izveden plinski priključek zaključen z glavno zaporno pipo v omarici v fasadi.
(7) Notranja plinska instalacija po objektih do plinskih trošil – plinskih kotlov je predvidoma nizkotlačna s tlakom 100 mbar. Redukcija tlaka na tlak trošila bo izvedena na plinski progi plinskih gorilnikov.
(8) Zunanja in notranja plinska napeljava mora biti projektirana in izvedena tudi za obratovanje na zemeljski plin.
28. člen
(zbiranje odpadkov)
(1) Odvoz odpadkov se vrši na komunalno deponijo. Ekološki otoki so predvideni na zahodnem delu ureditvenega območja ob interni dostopni cesti. Možne so tudi druge lokacije, pri čemer je potrebno upoštevati načrtovane ureditve in primeren dovoz. V projektni dokumentaciji morajo biti določena mesta za postavitev zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov, primerno oblikovana, ozelenjena in zaščitena pred vremenskimi vplivi. Ekološki otoki in odjemni prostori morajo biti usklajeni z občinskim programom ravnanja z odpadki. Dovozne in servisne ceste morajo biti projektirane in izvedene tako, da bo omogočen nemoten odvoz.
(2) Odjemna mesta oziroma ekološki otoki za ločeno zbiranje odpadkov morajo biti dostopni za specialna tovorna vozila z dovoljeno osno obremenitvijo 12 t, omogočeno mora biti redno čiščenje prostora ter upoštevane morajo biti higienske, funkcionalne in estetske zahteve območja. Investitorji posameznih objektov so dolžni opremiti odjemna mesta s tipiziranimi posodami.
(3) Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo značaja komunalnih odpadkov in jih po odloku ni dovoljeno odlagati v tipizirane posode za odpade, morajo posamezni investitorji oziroma onesnaževalci skleniti pogodbo o odvozu le teh z ustrezno organizacijo v sodelovanju s službo Snage Komunale Koper. Na področju zbiranja in odvoza odpadkov je potrebno na obravnavanem območju upoštevati odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Koper, (Uradne objave št. 17/99). Investitor oziroma povzročitelj odpadkov mora z odpadki ravnati v skladu: s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, (Uradni list RS, št. 84/98) in z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradne objave št. 17/99).
VII. FAZNOST IZVAJANJA
29. člen
Gradnja lahko poteka fazno. Vsak izvedeni del posamezne faze mora tvoriti zaključen prostorski del s komunalno opremo, zunanjo ureditvijo in ustreznim številom parkirnih prostorov in ne sme ovirati ali prejudicirati izvedbe drugih predvidenih objektov in ureditev.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, VARSTVO OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
30. člen
(varstvo okolja in naravnih virov)
(1) V ureditvenem območju so možne le take dejavnosti, ki ne povzročajo vplivov in emisij v okolje nad dovoljenimi vrednostmi za stanovanjsko območje.
(2) V ureditvenem območju ni nobenih naravnih vrednot, zavarovanih območij ali pomembnih območij za biotsko raznovrstnost z vidika varstva narave.
31. člen
(hrup)
(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja. Z aktivnimi in pasivnimi protihrupnimi ukrepi je potrebno zagotoviti dovoljene ravni hrupne obremenjenosti v delovnem in bivalnem okolju.
(2) Obravnavano območje spada ob upoštevanju namenske rabe prostora v prostorskih sestavinah planskih aktov občine v II. območje varstva pred hrupom.
32. člen
(varstvo zraka)
Za varstvo zraka pred prekomernimi emisijami v območju se izvede ustrezne ukrepe. Priporoča se oskrba objektov iz plinovodnega omrežja, kar se pred izgradnjo plinovoda lahko rešuje tudi lokalno s postavitvijo začasnih plinohramov za posamezne objekte.
33. člen
(varstvo tal in voda)
(1) Meteorne vode s površin mirujočega prometa (tudi pokritih parkirnih površin) je potrebno speljati preko lovilcev olj in maščob. V primeru skladiščenja nevarnih in škodljivih snovi je potrebno z ustreznimi ukrepi preprečiti možnost onesnaženja okolja in izdelati interventni plan ukrepanja v primeru ekološke nesreče. Na obravnavanem območju je potrebno registrirati morebitne obstoječe vodne vire in vodnjake, jih ohraniti, po potrebi sanirati in preprečiti možnost onesnaženja.
(2) V meteorni odvodni sistem se z območja posegov lahko spušča le čista voda, ki ustreza kvaliteti vode določeni z uredbo o kvaliteti vode. Razbremenjevanje fekalne kanalizacije in ostale onesnažene vode v meteorni odvodni sistem ni dovoljeno. Fekalna kanalizacija mora biti izvedena vodotesno.
(3) V času gradnje je potrebno zagotoviti vse varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v vodotoke.
(4) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba obnoviti v prvotno stanje oziroma ustrezno urediti.
(5) Iz projektne dokumentacije mora biti razvidna ustreznost pretočnega profila primarnega odvodnika padavinskih voda glede na nove prispevne površine. V primeru neustreznosti pretočnega profila zacevljenega odvodnika, se predvidi izvedba variantne rešitve razbremenilnika v Ankaranski potok.
34. člen
(poseg na vodna zemljišča v lasti RS)
(1) V primeru, da se s predvideno gradnjo posega na vodna zemljišča v lasti RS, mora investitor skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti po določilih Stvarno pravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02-SPZ). Prošnjo za sklenitev pogodbe se naslovi na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
(2) Pogodba služi kot pravica graditi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki je v lasti države, v skladu z ZV-1 in jo je treba skleniti pred pridobitvijo vodnega soglasja.
35. člen
(zdravstveno tehnični in higienski pogoji)
Za vse načrtovane posege morajo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevati zdravstveno tehnične in higienske predpise:
– Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04)
– Pravilnik o ravnanju z organskimi odpadki (Uradni list RS, št. 37/04).
36. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine in ohranjanje narave)
Ohranjanje narave
(1) Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
Varovanje kulturne dediščine
(2) Obravnavano območje se nahaja izven območij varovanja kulturne dediščine.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
37. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Splošno
(1) Pri gradnji je potrebno upoštevati naravne omejitve (erozivnost ter plazovitist terena) ter cono potresne ogroženosti in v projektni dokumentaciji temu primerno prilagoditi tehnične rešitve gradnje.
(2) Predvideti je potrebno ojačitev prve plošče za preprečitev porušitve stavbe vase.
(3) Predvideti je potrebno ojačitev prve plošče ali gradnjo zaklonišč.
(4) Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti in parcelnimi mejami oziroma ustrezna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.
(5) Za objekte je potrebno zagotoviti zadostno nosilnost konstrukcij za določen čas v primeru požara.
Hidrantno omrežje
(6) Celotno ureditveno območje se opremi z hidrantnim omrežjem, ki bo zagotavljalo zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Intervencijske poti in površine
(7) Javno cestno omrežje bo med drugim služilo intervencijskim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene za umik ljudi in premoženja. Intervencija je omogočena s 4 intervencijskih površin velikosti 7m x 12 m ob intervencijskih poteh znotraj naselja. Zagotovljeno mora biti ustrezno število peš izhodov iz parkirnih kletnih etaž na javne površine znotraj območja. Objekti so požarno ločeni s požarnimi stenami, ki zagotavljajo ognjevarnost 1h. Na dovoznih poteh (glavne in povezovalne ceste) je potrebno urediti postavitvena mesta za gasilska vozila in za njih pridobiti mnenje pristojne gasilske enote.
(8) Ureditev dovozov, dostopov in delovnih površin je potrebno urediti v skladu s standardom DIN 14090.
(9) Za kompleks mora biti zagotovljen dostop do najmanj dveh stranic stavbe ter najmanj dve delovni površini za intervencijo, ki morata biti urejeni ob različnih stranicah.
X. ZAČASNA RABA ZEMLJIŠČ
38. člen
Do pričetka gradnje predvidenih objektov in naprav se zemljišča lahko uporabljajo v sedanje in druge namene pod pogojem, da to ne vpliva moteče na sosednja zemljišča, funkcijo in urejenost območja in ne ovira načrtovanih posegov.
XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
39. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.
(2) Med gradnjo je potrebno omogočiti čim manj moteno funkcioniranje sosednjih objektov in površin, kar mora biti zagotovljeno z načrti ureditve gradbišč. Poleg tega je potrebno izvajati omilitvene ukrepe za preprečevanje prekomernega prašenja, prekomernih hrupnih obremenitev in vibracij. S ciljem, da se zagotovi čim manjše vplive na bivalne razmere v soseščini (predvsem: hrup, prah in tresljaji) je potrebno v načrtih za izbor tehnologije in organizacijo gradbišča razčleniti tehnične rešitve in način izvajanja gradbenih del.
(3) Pri zemeljskih izkopih se morajo upoštevati določila predpisov o ravnanju s plodno zemljo. Izkopani material se uporabi za nasipe, planiranje terena in zunanjo ureditev, preostanek pa se mora tretirati in deponirati skladno z veljavno zakonodajo.
40. člen
(pogodba o opremljanju)
Občina in investitor ali investitorka se lahko s pogodbo o komunalnem opremljanju dogovorita v skladu z 78. členom ZPNačrt, da bo investitor sam zgradil celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi. Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno infrastrukturo. Za obračun komunalnega prispevka se izdela program opremljanja zemljišča.
41. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Možno je preoblikovanje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov znotraj gabaritov oziroma znotraj gradbene linije, določenih s tem odlokom, čemur se posledično prilagodi oblika in velikost gradbenih parcel. Preoblikovanje tlorisnih gabaritov podzemnih objektov in števila podzemnih etaž z uvozi je dopustno, v kolikor se ne spreminja urbanistična in prometna zasnova in ne slabša okoljskih pogojev.
(2) Na zunanjih površinah, prikazanih v grafičnem delu, je možno izvesti pešpoti, podporne zidove, stopnišča ipd. Višina podpornih zidov ni omejena. Vsi podporni zidovi so finalno obdelani z lokalnim kamnom.
(3) Pri realizaciji občinskega podrobnega prostorskega načrta so dopustni odmiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih (tudi izven meje ureditvenega območja), v kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, prilagajanju zasnovi objektov in konstrukciji podzemnih etaž, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatna podzemna omrežja in naprave.
(4) Dovoljena so odstopanja, ki so rezultat usklajevanja načrtov prometnic in križišč v kontaktnih območjih s sosednjimi prostorskimi izvedbenimi akti.
(5) Dovoljena so odstopanja od tlorisnih in višinskih gabaritov objektov ter višinskih kot uvozov zaradi tehničnih izvedb infrastrukture, maks. 10%.
XII. GRADNJA ENOSTAVNIH OBJEKTOV
42. člen
Gradnja enostavnih objektov se izvaja skladno z veljavnimi zakoni in pravilniki.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta)
S sprejetjem tega odloka prenehajo, v ureditvenem območju, ki je predmet tega občinskega podrobnega prostorskega načrta, veljati določila Odloka o zazidalnem načrtu Ankaran (Uradne objave, št. 5/95).
44. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Po izvedbi z občinskim podrobnim prostorskim načrtom predvidene ureditve so v območju OPPN dopustna redna in investicijsko vzdrževalna dela ter spremembe namembnosti skladno z določbami tega odloka.
45. člen
(vpogled občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Občinski podrobni prostorski načrt »Apartmajsko naselje Ankaran hrib« je stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
46. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
47. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2007
Koper, dne 19. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06)
P R O M U L G O IL D E C R E T O
sul piano regolatore particolareggiato comunale della “Zona residenziale Ancarano Colle”
N. 3505-5/2007
Capodistria, lì 20 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 61, quinto comma, della Legge sulla pianificazione del territorio (G.U. della RS, n. 33/2007), in virtù dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (testo unico ufficiale) /ZLS-UPB2/ (G. U. della RS, n. 94/2007) ed ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/2008), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 giugno 2008, ha accolto il
D E C R E T O
sul piano regolatore particolareggiato comunale della “Zona residenziale Ancarano Colle”
I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
(oggetto del decreto)
Viene approvato il decreto sul paino regolatore particolareggiato della “Zona residenziale Ancarano Colle”.
Articolo 2
(autore del Piano regolatore particolareggiato comunale)
Il piano regolatore particolareggiato comunale della ”Zona residenziale Ancarano Colle”è stato elaborato in febbraio 2008 dall’impresa FORM-AT d.o.o., Dunajska 129, Ljubljana, al numero 144/07.
Articolo 3
(finalità del Piano regolatore particolareggiato comunale)
Il presente decreto definisce gli interventi da attuarsi nella zona interessata dal PRPC, le norme tecniche di attuazione di tali interventi e le condizioni di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria.
Articolo 4
(componenti del Piano regolatore particolareggiato comunale)
(1) Il piano regolatore particolareggiato si compone della relazione illustrativa e delle rappresentazioni grafiche.
(2) La relazione illustrativa comprende:
– Il decreto
– I pareri rilasciati dagli enti autorizzativi
– La motivazione.
(3) Le rappresentazioni grafiche comprendono:
1. Stralcio delle rappresentazioni grafiche contenute nello strumento urbanistico comunale con la chiara individuazione dell’ubicazione dell’intervento
2. Zona contemplata dal PRPC con la relativa tavola della lottizzazione
2a Zona contemplata dal PRPC su mappa geodetica
3. Rappresentazione dell’impatto e delle comunicazioni con le zone limitrofe
4. Lo stato presente dell’edificato
4.a Situazione della mobilità
5. Rappresentazione dei tracciati delle infrastrutture a rete e dei rispettivi allacciamenti alle
singole utenze – zona ristretta
5.a Rappresentazione dei tracciati delle infrastrutture a rete e dei rispettivi allacciamenti alle
singole utenze – zona ampia
6. Rappresentazione degli interventi necessari alla protezione da calamità naturali e da altre emergenze, compresa la protezione antincendio
7. Piano di lottizzazione
7.a Piano di lottizzazione con la rappresentazione dei singoli lotti all’interno della zona interessata dal PRPC e nella relativo zona d’influenza.
Articolo 5
(allegati al Piano regolatore particolareggiato comunale)
(1) Stralcio dello strumento urbanistico sovraordinato, riferito all’area interessata
(2) Rappresentazione dello stato attuale
(3) Approfondimenti tecnici sui quali poggia lo strumento urbanistico
– Ambiente naturale
– Condizioni artefatte
(4) Orientamenti e pareri degli enti preposti alla pianificazione territoriale
– Elenco degli enti preposti alla pianificazione territoriale
– Elenco degli orientamenti e dei pareri acquisiti
– Analisi degli orientamenti
(5) Motivazione dello strumento urbanistico
(6) Riassunto per il pubblico.
II AREA INTERESSATA DAL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE
Articolo 6
(ubicazione dell’area)
L’area interessata dal Piano regolatore particolareggiato comunale (zona d’intervento) ricade nella zona di pianificazione KS-4 Ancarano, a nord di Via Srebrnič, dalla superfici di 2,08 ha.
Articolo 7
(confini della zona d’intervento)
(1) La zona d’intervento comprende le particelle catastali o le porzioni di particelle catastali n. 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703/1, 704, 709, 710, 688/1 – parte, 705/1 – parte, 703/4 – parte, c.c. di Oltra.
(2) Ricadono nella zona d’intervento anche le particelle catastali o porzioni delle medesime n. 314/12 – parte, 1362/33 – parte, 1363/3 – parte, 1363/5 – parte, 1363/6 – parte, 1363/7 – parte, 1363/12 -parte, c.c. di Oltra, interessate dalle opere d’urbanizzazione primaria a servizio dell’edificato pianificato.
(3) Le particelle di cui sopra non sono oggetto della lottizzazione.
(4) La rappresentazione grafica dei confini è riportata nel piano catastale e geodetico di cui all’articolo 4 del presente decreto.
(5) Analiticamente il confine è rappresentato per mezzo di coordinate dei punti di contatto del perimetro di lottizzazione.
III FUNZIONE DELLA ZONA, CONDIZIONI DI UTILIZZO E NORME DI EDIFICAZIONE OPPURE DI ALTRI INTERVENTI NEL TERRITORIO
Articolo 8
(impatto e collegamento con le zone limitrofe)
L’impatto ed il collegamento con le zone limitrofe sono riportati nell’elaborato grafico n. 3 “L’impatto ed i collegamenti con le zone limitrofe”.
Articolo 9
(interventi ammessi nell’area contemplata dal PRPC)
Nell’area in oggetto sono previsti i seguenti interventi
– Costruzione di fabbricati;
– Sistemazione di aree arredate a verde;
– Sistemazione di spazi destinati al traffico;
– Realizzazione delle infrastrutture a rete.
Articolo 10
(destinazione d’uso delle aree ricadenti nel PRPC)
La destinazione d’uso della zona d’intervento è quella residenziali (alloggi adibiti ad uso abitativo permanente od occasionale).
Articolo 11
(concetto di edificazione)
(1) L’edificato è costituito da 7 (sette) schiere di edifici:
– La schiera di edifici n. 1 è formata da un corpo di fabbrica nel quale sono previste più unità abitative.
– La schiera di edifici n. 2 è formata da due corpi di fabbrica con più unità abitative.
– La schiera di edifici n. 3 è formata da tre corpi di fabbrica con più unità abitative.
– La schiera di edifici n. 4 è formata da tre corpi di fabbrica con più unità abitative.
– La schiera di edifici n. 5 è formata da tre corpi di fabbrica con più unità abitative.
– La schiera di edifici n. 6 è formata da due corpi di fabbrica con più unità abitative.
– La schiera di edifici n. 7 è formata da due corpi di fabbrica con più unità abitative.
IV NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE PER LA PROGETTAZIONE DELLA ZONA, DEI FABBRICATI E PER ALTRI INTERVENTI
Articolo 12
(norme urbanistiche ed edilizie)
(1) I fabbricati vanno progettati nel rispetto dell’articolazione delle masse murarie, mentre le rispettive dimensioni devono adeguarsi alle direzioni delle vie di comunicazione e degli spazi pubblici, all’illuminazione naturale ed al soleggiamento dei vani abitativi, in funzione della disposizione degli edifici, della configurazione del terreno e dell’utilizzo razionale dello spazio. Nell’adozione di soluzioni architettoniche, funzionali e tecnologiche devono essere osservate le condizioni climatiche, la tradizione costruttiva locale di matrice mediterranea (volumi, proporzioni, scelta di materiali, dettagli costruttivi ed architettonici, tinteggiature, ecc.) e l’economicità di manutenzione.
(2) L’edificato consiste in costruzioni a schiera orientate da nord verso sud seguendo le caratteristiche del terreno. I piani più alti avranno l’affaccio sul mare, grazie alla configurazione del suolo ed all’articolazione delle masse murarie.
(3) Le superfici piane dei tetti saranno adibite a terrazzi.
(4) I locali accessori e quelli tecnici si troveranno al piano interrato, accanto ai garage sotterranei.
(5) Le quote altimetriche saranno adeguate alla configurazione del suolo.
(6) Sul versante meridionale, i piani interrati possono essere adibiti ad abitazioni che strutturano il terreno in terrazzi, con un lato fuori terra. Vi si possono ricavare abitazioni o locali per persone disabili (grazie all’accesso facilitato).
(7) Laddove il tetto non potrà essere sfruttato per ricavarne un terrazzo, saranno realizzate coperture a due spioventi.
(8) Nell’esecuzione architettonica dei fabbricati sarà posto notevole accento sulla realizzazione di balconi e terrazze con l’affaccio a sud.
(9) L’edificato è costituito in prevalenza da due tipologie di fabbricati con più unità abitative.
Articolo 13
(norme di ubicazione e orientamenti per la progettazione e costruzione)
Quote di altezza
(1) Gli edifici variano in altezza adeguandosi alla configurazione del terreno. La quota massima di altezza equivale ad un piano interrato + due piani fuori terra + mansarda. Le quote altimetriche massime dei fabbricati sono:
– schiera di edifici n.1: QC=+….61.5, QE=…… 69.5 m s.l.m.
– schiera di edifici n.2: QC=+….64.5, QE=… …72.5 m s.l.m.
– schiera di edifici n.3: QC=+….67.5, QE=… …75.5 m s.l.m.
– schiera di edifici n.4: QC=+….70.5, QE=… …78.5 m s.l.m.
– schiera di edifici n.5: QC=+….73.5, QE=… …81.5 m s.l.m.
– schiera di edifici n.6: QC=+….77.5, QE=… …85.5 m s.l.m.
– schiera di edifici n.7: QC=+….82.5, QE=… …90.5 m s.l.m.
Articolo 14
(deroghe ammesse)
(1) Sono ammesse varianti alle planimetrie ovvero la rispettiva riduzione o l’aumento, nel rispetto, tuttavia, delle dimensioni planimetriche ed altimetriche massime consentite ovvero della linea di arretramento, come stabilite nel presente decreto e rappresentate negli allegati grafici. È consentito variare le dimensioni planimetriche e di altezza nei valori che non superino il 10%, qualora lo richieda la configurazione del suolo. L’indice di edificazione (il rapporto tra la massima superficie coperta degli edifici realizzabili e la superficie territoriale oggetto dell’intervento) non deve superare 0,398 (non sono computabili ai fini di determinazione del suddetto indice i terrazzi e le rientranze dei balconi).
(2) Le dimensioni in pianta massime degli edifici condominiali sono stabilite dalla linea di arretramento, entro la quale sono ammesse varianti alla realizzazione delle singole masse edificate ferma restando l’articolazione prevista e l’indice di edificazione.
(3) Le porzioni dei fabbricati completamente interrate, funzionalmente connessi agli edifici previsti, come pure i parcheggi sotterranei con rampe di accesso, dal tetto calpestabile (pavimentato o allestito a verde) facente quindi parte degli spazi scoperti, possono essere separati dalle superfici edificate di cui al presente PRPC.
(4) Per la rispettiva realizzazione si richiede l’elaborazione del piano di sistemazione dello spazio scoperto e la definizione dell’eventuale duplice uso del terreno.
Articolo 15
(sistemazione degli spazi esterni)
(1) Nella progettazione e nella sistemazione degli spazi esterni va tenuto conto:
– Dell’adeguamento alle condizioni orografiche con la realizzazione di muri di contenimento e scalinate;
– Della piantumazione delle alberature lungo le strade destinate al traffico motorizzato ed i percorso pedonali;
– Della messa a dimora delle alberature e pergolati per la protezione dal sole di terrazzi, atri e parcheggi.
(2) I muri di sostegno, i muri al piano terreno ed i muri di collegamento vanno realizzati in pietra. Il previsto rinverdimento va eseguito con l’impiego della vegetazione mediterranea da individuarsi nel piano di rinverdimento che è parte integrante del progetto finalizzato al rilascio della concessione edilizia.
(3) La progettazione del verde pubblico e di quello privato sulle superfici sovrastanti i locali interrati, dovrà essere tale da consentire la crescita di alberi ad alto fusto e degli arbusti.
(4) È d’obbligo la sistemazione degli spazi esterni con l’impianto del verde pubblico e privato. La sistemazione delle superfici private dovrà conformarsi a quella delle superfici pubbliche.
V PIANO DI LOTTIZZAZIONE
Articolo 16
(lotti edificabili)
(1) Il piano dei lotti edificabili di cui negli allegati grafici, poggia sulla definizione dei singoli complessi edificatori e sulla separazione delle superfici pubbliche da quelle private.
(2) Le zone a duplice uso – laddove si sovrappone la destinazione d’uso di parcheggio sotterraneo e la destinazione d’uso della superficie fuori terra, devono essere individuate nella documentazione progettuale (progetto delle sistemazioni degli spazi all’aperto, piano di lottizzazione). Le sistemazioni in superficie devono essere coerenti con la destinazione d’uso prevista.
(3) Ad intervento ultimato, i lotti edificabili ovvero le rispettive aree pertinenziali possono essere frazionati o accorpati, fermo restando il mantenimento inalterato del concetto di edificazione e delle previste sistemazione degli spazi pubblici.
Articolo 17
(elenco e destinazione d’uso delle superfici)
(1) Per singolo fabbricato
+----------+----------+----------+--------------+-----------+----------+
|Particella|Superficie| N. del | Tipologia  |Planimetria|Superficie|
| catastale|  della |fabbricato|   del   |  del  |  non  |
|     |particella|     | fabbricato  | fabbricato| edificata|
|     | catastale|     |       |  (m2)  |  della |
|     |  (m2)  |     |       |      |particella|
|     |     |     |       |      | catastale|
|     |     |     |       |      |  (m2)  |
+----------+----------+----------+--------------+-----------+----------+
|  P1  | 604,39 |  1   |   B1    |  394,45 | 209,94 |
+----------+----------+----------+--------------+-----------+----------+
|  P2  | 615,45 |  2   |   B2    |  394,45 |  221  |
+----------+----------+----------+--------------+-----------+----------+
|  P3  | 875,29 |  3   |   A1    |  569,35 | 305,94 |
+----------+----------+----------+--------------+-----------+----------+
|  P4  |  819,3 |  4   |   A1    |  569,35 | 249,95 |
+----------+----------+----------+--------------+-----------+----------+
|  P5  | 570,48 |  5   |   B1    |  394,45 | 176,03 |
+----------+----------+----------+--------------+-----------+----------+
|  P6  | 589,59 |  6   |   B1    |  394,45 | 195,14 |
+----------+----------+----------+--------------+-----------+----------+
|  P7  | 599,25 |  7   |   B2    |  394,45 |  204,8 |
+----------+----------+----------+--------------+-----------+----------+
|  P8  | 846,35 |  8   |   A2    |  569,35 |  277  |
+----------+----------+----------+--------------+-----------+----------+
|  P9  | 891,35 |  9   |   A2    |  569,35 |  322  |
+----------+----------+----------+--------------+-----------+----------+
|  P10  | 757,41 |  10  |   A1    |  569,35 | 188,06 |
+----------+----------+----------+--------------+-----------+----------+
|  P11  | 800,71 |  11  |   A2    |  569,35 | 231,36 |
+----------+----------+----------+--------------+-----------+----------+
|  P12  | 893,88 |  12  |   A1    |  569,35 | 324,53 |
+----------+----------+----------+--------------+-----------+----------+
|  P13  | 634,93 |  13  |   B1    |  394,45 | 240,48 |
+----------+----------+----------+--------------+-----------+----------+
|  P14  | 924,83 |  14  |   A1    |  569,35 | 355,48 |
+----------+----------+----------+--------------+-----------+----------+
|  P15  | 752,73 |  15  |   A1    |  569,35 | 183,38 |
+----------+----------+----------+--------------+-----------+----------+
|  P16  | 802,63 |  16  |   A1    |  569,35 | 233,28 |
+----------+----------+----------+--------------+-----------+----------+
|  P17  | 1129,87 |     |  Strada   |      |     |
+----------+----------+----------+--------------+-----------+----------+
|  P18  |  11,76 |     |  Nuova   |      |     |
|     |     |     | stazione di |      |     |
|     |     |     |trasformazione|      |     |
+----------+----------+----------+--------------+-----------+----------+
|  P19  |  63,77 |     |Campo giochi |      |     |
|     |     |     | per bambini |      |     |
|     |     |     |   1    |      |     |
+----------+----------+----------+--------------+-----------+----------+
|  P20  | 260,71 |     |Campo giochi |      |     |
|     |     |     | per bambini |      |     |
|     |     |     |   2    |      |     |
+----------+----------+----------+--------------+-----------+----------+
(2) Complessivamente
+-----------------------------------------------+--------------+
|Superficie della zona d’intervento (m2)    |   20821,14|
+-----------------------------------------------+--------------+
|Superficie destinata agli impianti pubblici  |    1196,35|
|(m2)                      |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Superfici di uso collettivo (m2)        |    7646,22|
+-----------------------------------------------+--------------+
|Superfici private (m2)             |   11978,57|
+-----------------------------------------------+--------------+
(3) I punti di confine delle particelle sono determinati tramite il sistema di coordinate Gauss-Krueger e sono allegati al presente PRPC.
(4) La lottizzazione dei terreni ed i rispettivi punti di sono riportati negli elaborati grafici n. 7 “Piano di lottizzazione”.
VI SOLUZIONI ADOTTATE E CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI VIABILITÀ
Articolo 18
(traffico motorizzato)
Accesso
(1) L’accesso all’edificato è previsto attraverso la Via Srebrnič, a sud della zona d’intervento.
(2) Il prolungamento della strada d’accesso meridionale è lungo circa 50 m e largo 5,5 m.
Comunicazioni interne alla zona
(3) Perpendicolarmente alla strada d’accesso a sud della zona d’intervento, sul versante occidentale della medesima in direzione verso nord, scorre la strada interna lunga 180 m e larga 5,5 m.
(4) Dalla comunicazione interna partono quattro accessi alle autorimesse sotterranee, larghi 6 m.
Itinerario preferenziale per i veicoli di pronto intervento
(5) L’itinerario preferenziale destinato ai veicoli di pronto intervento, largo 3,7 m, sarà realizzato nella parte orientale dell’edificato.
(6) Per consentire l’accesso alla zona dei veicoli dei vigili del fuoco sarà realizzato un percorso circolare che partirà dalla strada d’accesso a sud della zona, proseguirà in direzione nord fino all’itinerario preferenziale sul versante est, raggiungerà la comunicazione interna ad ovest attraverso l’itinerario preferenziale al centro dell’abitato per reinserirsi sulla strada d’accesso a sud.
(7) Lungo l’itinerario preferenziale per i veicoli dei vigili del fuoco non sono ammesse barriere architettoniche sulla larghezza di 2,5 m rispetto all’asse della strada, nel tratto di 11 m prima e dopo i raggi di curvatura.
(8) Sul versante meridionale (a basso) della zona d’intervento sarà realizzato l’itinerario preferenziale per i veicoli di pronto intervento in direzione est – ovest, dalla lunghezza e larghezza di rispettivamente 85 e 3,7 m. Ad est, tale comunicazione si ricollegherà all’itinerario preferenziale orientale senza sbocco ad ovest.
(9) Sul versante settentrionale (in alto) della zona d’intervento, all’itinerario preferenziale per i veicoli dei vigili del fuoco si collegherà un altro itinerario preferenziale lungo 125 e largo 3,7 m, in direzione verso nord, dove svolta ad ovest e si conclude senza sbocco.
Articolo 19
(traffico stazionario)
(1) Al traffico stazionario saranno destinate le autorimesse sotterranee alle quali si potrà accedere attraverso quattro strade larghe 6 m ciascuna. Nelle autorimesse sotterranee devono essere garantiti almeno due posti macchina per unità abitativa.
(2) I parcheggi pubblici saranno sistemati lungo la strada di accesso a sud dell’edificato.
Articolo 20
(superfici pedonali)
Tutti gli accessi ai fabbricati, le comunicazioni pedonali principali ed i parcheggi devono essere privi di barriere architettoniche, in maniera da essere fruibili da parte delle persone disabili. Le vie esterne di comunicazione pedonale saranno adeguate alle caratteristiche ed alla pendenza del terreno. È ammessa la realizzazione di scale esterne e di rampe d’accesso.
NORME DI REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A RETE
Articolo 21
(norme generali)
(1) Le norme generali per il tracciamento e la realizzazione delle infrastrutture a rete a servizio della zona contemplata dal PRPC sono le seguenti:
– per la prevista costruzione delle infrastrutture a rete a servizio della zona in oggetto si richiede la previa realizzazione da parte dei singoli gestori dei rispettivi progetti di massima (soluzioni programmatiche);
– tutti i fabbricati all’interno della zona oggetto del PRPC devono essere allacciati alle opere di urbanizzazione esistenti e pianificate, e precisamente alla rete fognaria, idrica, di distribuzione dell’energia elettrica e del gas ed a quelle delle telecomunicazioni, nel rispetto di quanto stabilito dai relativi gestori;
– tutte le condotte primarie e secondarie devono, di regola, essere realizzate sulle superfici pubbliche (strade e itinerari preferenziali) ovvero sulle superfici di uso pubblico in maniera da consentirne la manutenzione;
– nel caso in cui la realizzazione delle suddette opere interessi una proprietà privata, il proprietario del terreno in oggetto deve consentire la costruzione e la manutenzione di tali opere, mentre incombe al gestore di acquisire il diritto di servitù di pubblico passaggio;
– i tracciati delle varie condotte devono tenere conto dei necessari distacchi dalle opere d’urbanizzazione preesistenti;
– la costruzione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in maniera correlata agli altri interventi;
– sono ammesse soluzioni parziali e temporanee che devono comunque essere conformi ai programmi dei gestori delle infrastrutture a rete e devono esser costruite in maniera da poter essere integrate nella fase di ultimazione di tali opere, come previsto nelle soluzioni di massima presentate;
– le condotte preesistenti possono essere protette, spostate, ricostruite, ampliate e potenziate, nel rispetto delle disponibilità territoriali ed ambientali, oltre che delle norme in vigore, fermo restando il consenso dei rispettivi gestori.
– nel caso in cui, durante i lavori, il soggetto attuatore scopra delle condotte non identificate, egli ha l’obbligo di arrestare i lavori e di informare sul rinvenimento i gestori delle singole infrastrutture;
– oltre alle opere di urbanizzazione previste dal presente decreto, è ammessa anche la realizzazione di altre condotte infrastrutturali sotterranee e dei rispettivi allacciamenti finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della zona d’intervento o di un’area più ampia. Non è consentita la costruzione di condotte o strutture fuori terra. È ammessa la realizzazione di impianti infrastrutturali ausiliari, energetici e di telecomunicazioni, purchè ubicati ai piani interrati.
(2) È ammesso l’impiego di tutte le fonti energetiche rinnovabili in armonia con la normativa che regola tale settore.
Articolo 22
(fognature)
Fognatura delle acque reflue
(1) È prevista la costruzione della rete fognaria in un sistema separato ed il suo allacciamento alla rete esistente a sud della zona d’intervento, nel pozzetto d’ispezione n. 4240, con lo smaltimento nel depuratore centrale.
(2) Nella rete fognaria pubblica è consentito convogliare unicamente i reflui domestici rispondenti ai parametri del Regolamento sulle linee guida per la progettazione e la costruzione degli impianti fognari nel territorio del Comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 17/77), del Regolamento della Komunala Koper sulla qualità delle acque reflue immesse nella rete fognaria pubblica e nel Depuratore centrale, dell’Ordinanza sull’emissione delle sostanze e del calore durante lo smaltimento delle acque reflue nella rete fognaria pubblica e nell’Ordinanza sull’emissione delle sostanze durante lo smaltimento delle acque di dilavamento delle strade pubbliche (G.U. della RS, n. 47/05) e del Regolamento sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche (G. U. della RS, n. 109/07). Nel caso in cui la qualità delle acque reflue non sia conforme ai parametri riportati nei regolamenti e nelle ordinanze di cui sopra, tali acque dovranno esser soggette alla depurazione precedente la loro immissione nel sistema fognario.
Fognature meteoriche
(3) Nello smaltimento delle acque meteoriche occorre distinguere tra le acque piovane provenienti da superfici scolanti quali tetti e pavimenti e quelle di dilavamento di infrastrutture viarie. Le acque piovane provenienti da tetti e pavimenti possono essere smaltite direttamente nella relativa rete fognaria, quelle di dilavamento, invece, devono essere prima convogliate nei pozzetti disoleatori. Vista l’inadeguatezza dimensionale dell’attuale fognatura meteorica, si prevede la costruzione di una nuova rete di smaltimento posta nel sedime della Via Srebrnič, a servizio dell’edificato residenziale “Ancarano Colle” e dell’area che vi gravita intorno. La nuova fognatura meteorica sarà collegata alla più vicina condotta di scolo.
Le acque bianche vanno convogliate nella rete fognaria pubblica attraverso le vasche di defangazione. Le acque di dilavamento provenienti dai piazzali pavimentati di sosta, vanno depurate nelle vasche di disoleazione prima di essere immesse negli impianti di scarico comunali. Il progettista è tenuto a verificare la compatibilità idraulica tra le portate immesse ed il cavo ricettore.
(4) Non è consentito l’allacciamento dei pozzetti di raccolta nei locali caldaia, sulle superfici all’aperto e nei magazzini di sostanze pericolose al sistema fognario interno con scarico nella rete fognaria pubblica e di conseguenza nel depuratore centrale.
Articolo 23
(rete elettrica)
(1) La zona d’intervento sarà alimentata attraverso una nuova cabina elettrica prefabbricata di trasformazione, in cemento armato, collegata attraverso un nuovo cavo 20 KV tra la ST Nikolaj e l’elettrodotto 20 KV in direzione di Valdoltra.
(2) La cabina di trasformazione deve essere costruita per la tensione 20/0.4 KV e la potenza nominale del trasformatore da 630 KV con possibilità di installazione del trasformatore da 1000 KVA. L’armadio della cabina di trasformazione deve essere di tipo ermetico o con, all’interno, gas di esafloruro di zolfo SF6. Nel quadro di bassa tensione o separatamente deve essere installato un concentratore per il rilevamento dei dati provenienti dai contatori elettrici. Ai fini di manutenzione, la cabina di trasformazione dovrà essere accessibile, in ogni momento, all’autocarro con gru dalla massa complessiva di 20 t.
(3) In ciascun edificio va installata, in luogo accessibile 24 ore su 24, un quadro di distribuzione con, installati, i contatori elettrici. Ogni unità abitativa avrà quadro elettrico alimentato da quello generale.
(4) La rete di distribuzione in bassa tensione sarà realizzata con cavi canalizzati Ø 160 e pozzetti elettrici di dimensioni appropriate. La rete in bassa tensione dovrà essere realizzata secondo lo schema radiale doppio.
(5) Le soluzioni tecniche ed i parametri della rete di nuova costruzione devono adeguarsi a quella preesistente. Il proteggo deve essere sottoposto all’approvazione della Elektro Primorske, UO di Capodistria.
(6) Per gli interventi nel territorio si richiede l’adeguamento dei tracciati delle nuove linee alle rimanenti opere infrastrutturali rispettando i distacchi prescritti e le distanze dai singoli fabbricati. Occorre inoltre prevedere gli spostamenti o le modifiche alla rete esistente, dettati dalla presenza di nuove costruzioni.
Articolo 24
(illuminazione pubblica)
(1) L’impianto di illuminazione pubblica dovrà avere carattere interno con punto di rilevamento separato. L’illuminazione della strada d’acceso interna e degli itinerari preferenziali avverrà con lampade HSE 70 W, istallate su pali alti da 3 a 5 m.
(2) Lungo i percorsi pedonali saranno collocate le colonne d’illuminazione TC-L 40 W, alte circa 2 m.
(3) È previsto un punto di rilevamento dei consumi di energia elettrica separato.
(4) L’illuminazione deve esser conforme all’ordinanza sulle soglie consentite di inquinamento luminoso.
Articolo 25
(rete idrica)
Rete idranti esterna e allacciamento all’acquedotto pubblico
(1) Alla condotta in pressione in acciaio DN150, che collega l’attuale cisterna al serbatoio V = 100 m3, situato nei pressi dell’edificato pianificato, alla quota di +70 m, si ricollegherà una nuova tubazione. Nell’ambito dei lavori di rifacimento della tubazione preesistente posta nel sedime della strada d’accesso alle case individuali sopra il previsto quartiere di Ancarano Colle, la tubazione PE90 sarà sostituita con una nuova, e precisamente NLDN150. Nell’estremo angolo sinistro della zona d’intervento sarà costruita una derivazione per sopperire al fabbisogno in acqua antincendio e sanitaria del rione in oggetto. A tale riguardo occorre evitare il ristagno dell’acqua nella rete idranti esterna.
(2) Nella progettazione e nell’esecuzione della rete idranti esterna e dei singoli impianti dell’acqua potabile vanno rispettate le istruzioni e le indicazioni, come pure degli orientamenti forntii dal gestore dell’acquedotto pubblico – Acquedotto del Risano. Ai fini di protezione delle singole condotte idriche nei punti di attraversamento con impianti preesistenti, va costruita una canalizzazione protettiva dal diametro appropriato che consente eventuali spostamenti trasversali e longitudinali minimi, dovuti all’assestamento del terreno.
Impianti idraulici di acqua sanitaria fredda
(3) Per l’approvvigionamento con l’acqua sanitaria fredda vanno previsti nuovi allacciamenti all’adduttrice principale che costituisce nello stesso tempo anche la rete idranti esterna. Il tracciato delle tubazioni di allacciamento deve essere il più breve possibile. Il locale destinato all’installazione dei dispositivi di rilevazione dei consumi deve essere attrezzato nel rispetto delle indicazioni del gestore. Tutte le tubazioni dell’impianto di allacciamento vanno predisposte per la pressione operativa di 16 bar.
Articolo 26
(rete delle telecomunicazioni)
(1) È prevista la realizzazione della rete a banda larga in fibre ottiche per l’erogazione dei servizi quali l’internet, TV e telefono.
(2) Dal pozzetto n. 9 posto all’altezza dell’incrocio tra Via Regent e Via Srebrnič, fino all’edificato pianificato sarà necessario costruire una canalizzazione porta cavi minimo 4x Ø110, completa di pozzetti d’ispezione.
(3) Il previsto intervento nel territorio deve tenere conto della rete delle telecomunicazioni preesistente.
(4) Ogni fabbricato deve essere dotato di una centralina allacciata alla rete ed installata in un luogo accessibile 24 ore su 24.
(5) All’interno di ciascuna unità abitativa ci sarà una centralina interna, collegata con il cavo ottico alla centralina del fabbricato.
(6) Il progetto deve essere sottoposto all’approvazione della Telekom Slovenije.
Articolo 27
(rete di distribuzione del gas)
Riscaldamento
(1) Il riscaldamento dei fabbricati costituenti l’edificato di Ancarano Colle avverrà con l’impiego del GPL (propano, butano o miscela).
(2) Il GPL verrà impiegato per il riscaldamento dei locali e dell’acqua potabile.
(3) Il fabbisogno termico dell’edificato è stabilito in base alla stima delle perdite termiche in unità abitative pari a 50 W/m2. In considerazione del numero complessivo di 320 unità abitative da 65 m2 circa, la potenza termica di allacciamento è stimata in 1.040 kW.
(4) Si prevede l’installazione di più caldaie a gas, a servizio delle singole schiere di fabbricati. La potenza unitaria di allacciamento è di 200 kW circa. Le caldaie potranno essere installate al piano terreno o sul tetto. Non è consigliabile collocarle negli scantinati o nei locali collegati con gli scantinati ovvero le autorimesse.
Magazzino del GPL
(5) La quantità massima del gas rigassificato è di 82 kg/h. Si prevede l’installazione di 2 x 3 serbatoi interrati dalla capacità di 5 m3 ciascuno. La quantità complessiva del gas stoccato è di 12.000 kg. Il deposito interrato di 6 x 5 m2 garantisce la quantità massima richiesta del gas attraverso la rigassificazione con lo scambio termico dall’atmosfera, fino ad ottenere il riempimento dei serbatoi dell’ordine di 25%. In periodo invernale, il tempo medio di riempimento dei serbatoi è di 10,2 giorni, il tempo minimo, invece, di 5,3 giorni. In ambito al magazzino di stoccaggio si prevede la riduzione della pressione a 100 mbar che equivale alla pressione in entrata impianto.
Gasdotti
(6) La pressione dell’impianto di distribuzione esterno a bassa pressione è di 100 mbar. Tale impianto sarà realizzato assieme ad altre opere d’urbanizzazione e posto nel sedime delle strade di accesso e degli itinerari preferenziali. Ciascun fabbricato dotato di una caldaia a gas sarà provvisto di un allacciamento completo della valvola di chiusura principale collocata nella centralina sulla facciata.
(7) L’impianto interno di collegamento con gli apparecchi utilizzatori – caldaie, è realizzato con tubazione a bassa pressione pari a 100 mbar. La riduzione della pressione al valore prescritto per gli apparecchi utilizzatori avverrà attraverso appositi regolatori installati sulle tubazioni dei bruciatori.
(8) L’impianto esterno e quello interno devono essere progettati e realizzati in maniera da essere convertibili a gas metano.
Articolo 28
(raccolta dei rifiuti)
(1) I rifiuti saranno smaltiti nella discarica comunale. Delle isole ecologiche sono previste nella parte occidentale della zona d’intervento, presso la comunicazione interna. Sono ammessi siti diversi, fermo restando il rispetto delle sistemazioni progettate e dell’accesso agevolato. La documentazione progettuale deve prevedere i punti di collocazione dei cassonetti per la raccolta differenziata, opportunamente costruiti, rinverditi e protetti da intemperie. Le isole ecologiche ed i punti di raccolta dei rifiuti devono essere conformi al programma comunale di trattamento dei rifiuti. Le strade di accesso devono essere progettate in maniera da consentire un’agevole rimozione dei rifiuti.
(2) I punti di raccolta e le isole ecologiche devono essere accessibili ai veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, dal peso complessivo di 12 t. Deve essere altresì consentita la pulizia regolare di tali superfici, in considerazione delle esigenze igieniche, funzionali e di decoro. I committenti dei singoli fabbricati hanno l’obbligo di attrezzare i punti di raccolta dei rifiuti con recipienti standardizzati..
(3) Chi produce rifiuti diversi dai RSU, che non possono essere conferiti nei cassonetti destinati, deve stipulare con l’azienda autorizzata ed in collaborazione con l’apposito servizio della Komunala Koper un contratto finalizzato alla raccolta ed all’asporto di tali rifiuti. La raccolta e la rimozione dei rifiuti devono avvenire nel rispetto del Decreto sullo smaltimento dei rifiuti urbani (Bollettino ufficiale, n. 17/99). Il committente o chi produce rifiuti deve agire in conformità con il Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti (Gazzetta ufficiale della RS, n. 84/98) ed il Decreto sullo smaltimento dei rifiuti urbani (Bollettino ufficiale, n. 17/99).
VII FASI DI REALIZZAZIONE
Articolo 29
L’attuazione degli interventi previsti può avvenire per fasi. Ciascun lotto completato della singola fase deve costituire un comparto realizzativo circoscritto, dotato delle infrastrutture a rete, del riordino degli spazi scoperti e del numero appropriato dei parcheggi, e non deve ostacolare o pregiudicare la realizzazione di manufatti o sistemazioni previste.
VIII NORME DISCIPLINANTI LA PRESERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, LA TUTELA AMBIENTALE, LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E DELL’AMBIENTE NATURALISTICO
Articolo 30
(tutela dell’ambiente naturalistico e delle risorse naturali)
(1) Nella zona d’intervento sono ammesse unicamente le attività che non producono alcun impatto od emissioni nell’ambiente, superiori alle soglie consentite per le aree residenziali.
(2) Nella zona d’intervento non sono presenti beni di rilevanza ambientale, aree soggette a vincoli di tutela o aree di rilevanza per la biodiversità.
Articolo 31
(rumore)
(1) Nella fase di progettazione, costruzione e messa in opera dei fabbricati, i progettisti, gli esecutori ed i committenti devono rispettare le disposizioni in materia dei livelli ammissibili di inquinamento acustico, previsti per tali zone. Con l’adozione di misure antirumore occorre garantire la protezione dell’ambiente lavorativo e residenziale.
(2) Per la destinazione prevista negli strumenti urbanistici del comune, la zonizzazione acustica colloca la zona d’intervento nel II ambito territoriale di tutela da rumore.
Articolo 32
(tutela dell’aria)
Nella zona d’intervento vanno adottate le misure necessarie alla protezione da inquinamento atmosferico. Si consiglia l’utilizzo del gas proveniente dalla relativa rete di distribuzione ovvero, nel periodo che precede la realizzazione della stessa, da serbatoi a servizio delle singole utenze.
Articolo 33
(tutela idrogeologica)
(1) Le acque di dilavamento provenienti da superfici adibite al traffico stazionario (anche quelle coperte) vanno smaltite attraverso i pozzetti disoleatori e degrassatori. In presenza di depositi di sostanze pericolose e nocive occorre adottare provvedimenti volti a prevenire l’inquinamento dell’ambiente e elaborare un piano d’azione nel caso si verifichi un disastro ecologico. Nella zona d’intervento vanno individuati eventuali sorgenti d’acqua e pozzi, che vanno preservati, eventualmente risanati e protetti da inquinamento.
(2) Nelle condotte per lo smaltimento delle acque piovane è ammesso immettere solamente l’acqua meteorica pulita. Le acque reflue ed assimilabili non possono essere immesse nelle fognature meteoriche. La rete fognaria deve essere realizzata con condotte impermeabili.
(3) Durante i lavori di costruzione è d’obbligo adottare tutte le misure precauzionali necessarie per prevenire l’inquinamento ambientale e idrico causato dal trasporto, dal deposito e dall’uso di combustibili liquidi e di altre sostanze pericolose, ed, in caso di incidenti, garantire l’immediato intervento del personale qualificato. Vanno inoltre adottate misure volte a prevenire lo sversamento di combustibili, oli, lubrificanti ed altre sostanze nocive, conservate nei depositi ed impianti di distribuzione provvisori.
(4) A lavori ultimati vanno rimosse tutte le strutture provvisorie impiegate nel cantiere, come pure tutti i depositi di materiale. È necessario inoltre eseguire un recupero ambientale finale delle superfici interessate dai lavori.
(5) La documentazione progettuale deve garantire l’idoneità del collettore primario delle acque piovane in considerazione delle nuove superfici di conferimento. In caso di inadeguatezza della sezione del collettore va prevista una variante dello scolmatore di piena del torrente di Ancarano.
Articolo 34
(intervento nelle aree demaniali idriche)
(1) Nel caso in cui l’intervento in oggetto interessi le aree demaniali idriche di proprietà dello stato, l’investitore ha l’obbligo di stipulare un contratto di servitù nel rispetto del Codice di diritto reale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 87/02-SPZ). La domanda di conclusione del contratto va indirizzata al Ministero dell’ambiente e del territorio, Agenzia nazione per l’ambiente, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
(2) Il contratto da diritto a costruire nelle aree demaniali idriche e costiere di proprietà dello stato, come da ZV-1, e va stipulato previa acquisizione dell’autorizzazione a costruire nelle zone soggette a vincoli idrogeologici.
Articolo 35
(norme igienico – sanitarie)
Ai fini di rilascio della concessione edilizia, tutti i progetti dei vari interventi devono tenere conto delle norme igienico – sanitarie riportate nel:
– Regolamento sull’acqua potabile (G. U. della RS, n. 19/04)
– Regolamento sullo smaltimento dei rifiuti organici (G. U. della RS, n. 37/04).
Articolo 36
(preservazione dei beni culturali e salvaguardia del patrimonio naturalistico)
Salvaguardia del patrimonio naturalistico
(1) Nella zona d’intervento non sono presenti beni di rilevanza ambientale, aree soggette a vincoli di tutela o aree di rilevanza per la biodiversità.
Preservazione dei beni culturali
(2) La zona d’intervento si trova all’esterno del perimetro nel quale vige il regime di tutela dei beni culturali.
IX SOLUZIONI E MISURE DI PROTEZIONE DA CALAMITÀ NATURALI E DA ALTRE EMERGENZE INCLUSA LA PROTEZIONE ANTINCENDIO
Articolo 37
(soluzioni e misure di protezione da calamità naturali e da altre emergenze)
Generale
(1) Durante la costruzione va tenuto conto delle proprietà del suolo (erosività e possibilità di evoluzione di fenomeni franosi) e la zona di rischio sismico adeguando di conseguenza la documentazione progettuale.
(2) Occorre prevedere il rinforzo del solaio al primo piano del fabbricato oppure la costruzione di rifugi.
(3) L’edificato previsto deve garantire le condizioni di evacuazione in sicurezza della persone e delle cose, le superfici destinate all’accesso ed alla manovra dei mezzi dei vigili del fuoco e la quantità sufficiente dell’acqua antincendio. Devono essere rispettati i necessari distacchi tra i fabbricati e tra i confini parcellari ovvero la separazione antincendio tale da limitare la propagazione del fuoco in caso di incendio.
(4) Occorre garantire la resistenza strutturale all’incendio degli edifici progettati.
Rete di idranti
(5) La zona d’intervento è dotata di una rete di idranti in grado di erogare acqua antincendio in quantità sufficiente.
Percorsi preferenziali e spazi di manovra
(6) Le strade pubbliche fungeranno anche da percorso preferenziale per veicoli di pronto intervento oltre che per l’evacuazione di persone e cose. A tale scopo saranno previste quattro (4) superfici dalle dimensioni di 7 m x 12 m collocati lungo i percorsi preferenziali all’interno dell’edificato. Dai garage interrati deve essere garantito il numero sufficiente di uscite di sicurezza che danno sulle superfici pubbliche. I fabbricati sono separati da divisori ignifughi che garantiscono la resistenza al fuoco per 1 ora. Lungo i percorsi di accesso (strada principale e di collegamento) vanno sistemati gli spazi ove collocare i mezzi dei vigili del fuoco ai quali viene richiesto un parere in proposito.
(7) Gli accessi pedonali e carrai, come pure le superfici di manovra, devono essere conformi allo standard DIN 14090.
(8) Deve essere garantito l’accesso ad almeno due lati dell’edificio ed almeno due superfici di manovra da ricavarsi presso due lati diversi dell’edificio.
X USO PROVVISORIO DEI TERRENI
Articolo 38
Nel periodo che precede l’avvio dei lavori, è ammesso utilizzare i terreni ed i fabbricati esistenti per le destinazioni presenti ed altre, a condizione che ciò non arrechi disturbo ai terreni limitrofi, alla funzione ed al riordino della zona e non ostacoli l’attuazione degli interventi pianificati.
XI ALTRI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL’ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO
Articolo 39
(adempimenti dei committenti e degli esecutori)
(1) Il committente e l’esecutore devono osservare, oltre alle condizioni generali, anche la disposizione che impone di eseguire la pianificazione e l’attuazione degli interventi in modo da arrecare il minimo disturbo e da preservare o addirittura migliorare le caratteristiche tecniche costruttive, le condizioni di sicurezza del traffico e quelle di tutela ambientale.
(2) Durante i lavori occorre adottare tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire il minimo disturbo al funzionamento dei luoghi contigui a quelli in cui persiste l’attività. È necessario inoltre attuare i provvedimenti di mitigazione volti a ridurre le emissioni di polveri, di rumore e di vibrazioni. Nel piano di cantiere, contenente la scelta delle tecnologie e l’organizzazione del cantiere, vanno riportate in dettaglio le soluzioni tecniche e le modalità di esecuzione dei lavori di costruzione, allo scopo di arrecare il minimo disturbo alle aree limitrofe (in particolare: rumore, polvere e vibrazioni).
(3) Durante le operazioni di movimentazione terra vanno osservate le norme disciplinanti il deposito del suolo asportato. Il materiale di scavo viene utilizzato per la costruzione di terrapieni, colmature e sistemazioni esterne. Il materiale residuo deve essere trattato e depositato in ossequio alla vigente normativa.
Articolo 40
(contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione)
Ai sensi dell’articolo 78 della “ZPNačrt”, il comune ed il committente possono stipulare un contratto di realizzazione delle opere d’urbanizzazione affidando al committente la costruzione di tali opere sul terreno destinato all’edificazione. Le relative spese sono interamente a carico del committente stesso perciò i relativi oneri d’urbanizzazione si ritengono pagati. Nel caso in cui la zona d’intervento sia servita anche da impianti e strutture preesistenti, si fa obbligo al committente di versare il corrispettivo degli oneri d’urbanizzazione. A tale scopo viene elaborato un programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Articolo 41
(deroghe ammesse all’attuazione dello strumento urbanistico)
(1) Sono ammesse varianti alle planimetrie (riduzioni) nel rispetto, tuttavia, delle dimensioni planimetriche ed altimetriche massime consentite ovvero della linea di arretramento, come stabilite nel presente decreto, con conseguente adeguamento della forma e delle dimensioni dei lotti edificabili. È consentito variare le planimetrie dei manufatti interrati ed il numero dei piani sottoterra, nella misura in cui non sia alterato il concetto urbanistico e viario, né siano pregiudicate le condizioni ambientali.
(2) Sugli spazi liberi da edifici, come riportati negli allegati grafici, è possibile realizzare passaggi pedonali, muri di sostegno, scalinate, ecc. Non vi sono limiti all’altezza dei muri di sostegno che devono essere rivestiti con pietra locale.
(3) Nel corso di attuazione del piano regolatore particolareggiato comunale sono ammesse difformità allo svolgimento dei tracciati delle infrastrutture a rete e delle strutture viarie, in deroga a quelle riportate nella documentazione (anche fuori dei confini perimetrali della zona), purché si tratti di adeguamento alle condizioni del terreno oppure di adozione di soluzioni tecniche più appropriate dal punto di vista architettonico, della viabilità, del verde o di tutela ambientale. Tali soluzioni non devono tuttavia compromettere lo stato ambientale e del territorio né pregiudicare od ostacolare interventi futuri, nel rispetto delle vigenti norme in materia. Alle medesime condizioni è ammessa la costruzione di opere ed impianti interrati finalizzati al potenziamento delle attrezzature a servizio della zona.
(4) Sono ammesse difformità scaturenti dall’adattamento dei progetti delle strade e degli incroci nelle zone di contatto con gli strumenti urbanistici attuativi delle aree contigue.
(5) Le variazioni alle dimensioni altimetriche ed alle planimetrie, come pure alle quote di altezza degli accessi, dovute alla realizzazione dell’infrastruttura, sono ammesse entro il limite massimo del 10%.
XII COSTRUZIONE DI MANUFATTI SEMPLICI
Articolo 42
E’ ammessa la costruzione di manufatti semplici in ossequio alla vigente normativa.
XIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 43
(direttrici per la determinazione dei criteri e delle norme da attuarsi in seguito all’entrata in vigore del piano regolatore particolareggiato comunale)
Con l’adozione del presente decreto cessano di avere valore, limitatamente alla zona oggetto di questo piano regolatore particolareggiato comunale, le disposizioni contenute nel Decreto sul piano di edificazione di Ancarano (Bollettino ufficiale, n. 5/95).
Articolo 44
(direttrici per la determinazione dei criteri e delle norme da attuarsi in seguito alla cessazione del piano regolatore particolareggiato comunale)
Una volta completato l’intervento previsto dal presente PRPC sono ammessi, nella zona interessata, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre ai mutamenti delle destinazioni d’uso, come previsto dalle disposizioni del presente decreto.
Articolo 45
(visione del PRPC)
Il piano regolatore particolareggiato comunale della “Zona residenziale Ancarano Colle” è disponibile alla libera visione del pubblico presso l’organo competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 46
(controllo)
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato al Ministero dell’ambiente e del territorio, Ispettorato nazionale per l’ambiente ed il territorio – sede regionale di Capodistria.
Articolo 47
(entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
N. 3505-5/2007
Capodistria, lì 19 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti