Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

SV 733/08 Ob-6510/08 , Stran 2591
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opr. št. SV 733/08 z dne 10. 7. 2008, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje številka 3, v prvem nadstropju v izmeri 71,31 m2, v stavbi na naslovu Gosposvetska cesta 27a, 2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka 1448, katastrska občina Koroška vrata, last dolžnika – zastavitelja Dušana Gostenčnika, rojenega 5. 3. 1968, stanujočega Cesta v Rošpoh 86, 2351 Kamnica, do celote na podlagi razdružilne pogodbe z dne 26. 6. 2001 ter zemljiškoknjižnega dovolila opr. št. SV 1023/06 z dne 17. 7. 2006 in kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, številka 37/91 z dne 18. 11. 1991 ter zemljiškoknjižnega dovolila opr. št. SV 1022/06 z dne 17. 7. 2006, zastavljena v korist upnice Banke Koper d.d., s sedežem 6000 Koper, Pristaniška 14, matična številka 5092221000, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnika – zastavitelja Dušana Gostenčnika v višini 89.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 31. 7. 2020 oziroma na dan odpoklica upnice.