Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3246. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, stran 10418.

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena ter tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu – UPB2 (Uradni list RS, št. 93/07), Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 17. redni seji dne 2. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
S tem odlokom se za območje Občine Ravne na Koroškem določajo merila, pogoji ter postopek za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinski obrati) ter pogoji in postopek za preklic soglasja.
S tem odlokom se za območje Občine Ravne na Koroškem določajo tudi pogoji in postopek za izdajo posamičnega soglasja za obratovanje gostinskega obrata dlje, kot traja potrjeni obratovalni čas, ter merila in postopek za določitev obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskih obratov (premični objekti ipd.).
II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
2. člen
(merila za določitev obratovalnega časa)
Kot merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov, ki so občinski upravi Občine Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: pristojni organ) v pomoč pri presoji o podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov, se upoštevajo:
1. območje, kjer se gostinski obrat nahaja,
2. vrsta gostinskega obrata,
3. vključevanje gostinskega obrata z dodatno ponudbo in popestritev ponudbe v kraju (kulturni in zabavni programi, prireditve, priprava hrane ipd.),
4. potrebe klubske dejavnosti in kulturnih ter športnih ustanov z gostinskimi obrati zaprtega tipa,
5. dodatne potrebe gostov, ki jih navede prijavitelj za primere zaključenih družb v gostinskem lokalu,
6. predhodne kršitve po Zakonu o varstvu javnega reda in miru, ki so bile storjene v gostinskem obratu in neposredni bližini gostinskega obrata in je policija o tem sestavila poročilo o kršitvah oziroma podala predlog inšpekcijskim in drugim pristojnim službam in o tem obvestila pristojni organ.
Merila iz prejšnjega odstavka tega člena lahko smiselno uporabi tudi četrtna, krajevna oziroma vaška skupnost pri izdaji mnenja iz 7. člena tega odloka.
3. člen
(vrste gostinskih obratov)
V okviru vsebin tega odloka se gostinski obrati delijo na naslednje vrste:
– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev: hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, mladinski in počitniški domovi, kampi ter turistične kmetije z nastanitvijo,
– restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, obrati za pripravo in dostavo jedi, bari ter izletniške kmetije,
– gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov,
– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko poslovnih centrih, kulturnih ustanovah ipd.),
– gostinski obrati, ki opravljajo storitve nočnih klubov in diskotek, oziroma obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in izpolnjujejo minimalne tehnične pogoje, v skladu z 52. členom veljavnega Pravilnika o minimalnih in tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.
4. člen
(območja gostinskih obratov)
V okviru vsebin tega odloka se območja, na katerih se nahajajo gostinski obrati, delijo na:
1. stanovanjska območja, to so območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, stanovanjska naselja in strjena stanovanjska naselja,
2. druga območja, to so vsa ostala območja (območja namenjena industrijski in obrtni dejavnosti, poslovne cone ipd.).
5. člen
(podaljšan obratovalni čas)
Gostinec oziroma kmet (v nadaljevanju: nosilec gostinske dejavnosti) lahko za gostinske obrate, ki se nahajajo na stanovanjskih območjih v Občini Ravne na Koroškem, zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata, kot sledi:
1. slaščičarne, okrepčevalnice in bari do 1. ure naslednjega dne,
2. restavracije, gostilne, kavarne, obrati za pripravo in dostavo jedi ter izletniške kmetije do 2. ure naslednjega dne,
3. gostinski obrati, ki opravljajo storitve nočnih klubov in diskotek, oziroma obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, lahko obratujejo do 5. ure naslednjega dne.
Lokali, ki se nahajajo na območjih iz 2. točke 4. člena tega odloka, lahko obratujejo do 5. ure naslednjega dne.
6. člen
(podaljšan obratovalni čas enot zunaj zaprtih prostorov)
Enote gostinskih obratov, ki se nahajajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, terase ipd.), smejo obratovati v podaljšanem obratovalnem času do 24. ure, v petkih in sobotah pa do 1. ure naslednjega dne. V primeru, ko gostinski obrat dejansko obratuje izven strnjenega stanovanjskega naselja lahko enote gostinskih obratov, ki se nahajajo zunaj zaprtih prostorov, obratujejo v enakem podaljšanem obratovalnem času kot gostinski obrat.
III. POGOJI ZA IZDAJO SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
7. člen
(pogoji za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času)
Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora nosilec gostinske dejavnosti izpolniti naslednje pogoje:
– imeti mora veljavno uporabno dovoljenje tako za gostinski obrat kot za enoto gostinskega obrata, ki se nahaja zunaj zaprtih prostorov (npr. gostinski vrtovi, terase ipd.),
– predložiti mora pisno soglasje lastnika objekta, kjer se gostinski obrat nahaja, kolikor ni lastnik gostinskega obrata,
– predložiti mora pisno izjavo, da gostinski obrat izpolnjuje vse zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero zaproša za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem delovnem času,
– predložiti mora pisno mnenje četrtne, krajevne ali vaške skupnosti na območju katerega se gostinski obrat nahaja,
– imeti mora poravnane zapadle obveznosti iz naslova komunalnih taks, turističnih taks in drugih dajatev, ki so določene z odloki za območje Občine Ravne na Koroškem.
Soglasja in mnenje iz prejšnjih odstavkov tega člena ne smejo biti starejša od 30 dni od dneva vložitve vloge.
IV. POSTOPEK IZDAJE SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
8. člen
(soglasje pristojnega organa občine)
Gostinski obrati lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, če si za to pridobijo pisno soglasje pristojnega organa občine, ki odloča o tem na podlagi vloge nosilca gostinske dejavnosti ter določil tega odloka.
9. člen
(prijava obratovalnega časa)
Nosilec gostinske dejavnosti prijavi obratovalni čas na predpisanem obrazcu, ki je objavljen skupaj s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 30/06).
Nosilec gostinske dejavnosti mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti pristojnemu organu občine 15 dni pred:
– začetkom obratovanja,
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– vsako spremembo obratovalnega časa.
Nosilec gostinske dejavnosti mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti takoj, najkasneje pa v roku treh dni od primera, ko je prišlo do sprememb, ki se nanašajo na naslednje osnovne podatke o gostinskem obratu oziroma kmetiji, ki prijavlja obratovalni čas:
– vrsto, naziv in naslov gostinskega obrata oziroma kmetije,
– naziv in sedež matične firme (ustanovitelja gostinskega obrata).
Obratovalni čas za enoto gostinskega obrata, ki se nahaja zunaj zaprtih prostorov (npr. gostinski vrtovi, terase ipd.), se posebej navede na obrazcu iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
(izdaja soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času)
Pristojni organ izda soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, če:
– zaprošeni podaljšani čas glede na vrsto in območje gostinskega obrata ustreza obratovalnim časom, določenim v 5. in 6. členu tega odloka,
– v zadnjem mesecu pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, v gostinskem obratu, za katerega se zaproša za izdajo soglasja, niso bile storjene kršitve iz 12. člena tega odloka,
– prosilec prijavi priloži zahtevane dokumente in izpolnjuje pogoje iz 7. člena tega odloka.
11. člen
(obdobje izdaje soglasja)
Pristojni organ izda soglasje za obdobje do konca koledarskega leta, v katerem je bilo zaprošeno za izdajo soglasja, oziroma do konca naslednjega koledarskega leta, če nosilec gostinske dejavnosti za izdajo soglasja zaproša na koncu tekočega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto.
V. POGOJI IN POSTOPEK ZA PREKLIC SOGLASJA
12. člen
(preklic soglasja)
Soglasje za obratovanje v obratovalnem času iz 5. in 6. člena tega odloka se nosilcu gostinske dejavnosti med letom prekliče v primerih:
– če je prišlo v roku zadnjih dveh mesecih v času obratovanja gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času do več kot treh kršitev javnega reda in miru v gostinskem obratu in v neposredni bližini gostinskega obrata oziroma na njegovem funkcionalnem zemljišču in je policija o tem sestavila poročilo o kršitvah oziroma podala predlog inšpekcijskim in drugim pristojnim službam in o tem obvestila pristojni organ,
– če pristojni organ občinske uprave na predlog sveta četrtne, krajevne ali vaške skupnosti poda negativno pisno mnenje o obratovanju gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času,
– če pristojne inšpekcijske službe ugotovijo, da izjava gostinca oziroma kmeta o izpolnjevanju zakonskih pogojev za opravljanje dejavnosti, ki jo je ob prijavi obratovalnega časa podal na osnovi tretje alineje 7. člena tega odloka, ni skladna z zakonskimi določili, in o tem obvestijo pristojni organ,
– zaradi drugih vzrokov, povezanih s kršitvami občinskih odlokov s področij javnega reda in miru ter urejanja javnih površin.
V primeru navedenih razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena pristojni organ z odločbo prekliče izdano soglasje za obratovanje gostinskega obrata oziroma enote gostinskega obrata zunaj zaprtega prostora (gostinski vrtovi, terase ipd.) v podaljšanem obratovalnem času, o čemer se obvesti pristojno inšpekcijsko službo. S tem je nosilcu gostinske dejavnosti za mesec dni odvzeta možnost pridobitve tega soglasja.
Gostincu, ki sam prijavi kršitev javnega reda in miru v njegovem lokalu, se mu to ne šteje kot kršitev opredeljeno v prvi alineji tega člena.
13. člen
(skrajšanje obratovalnega časa)
V primeru preklica odločbe o izdanem soglasju za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času na osnovi določil 12. člena tega odloka se nosilcu gostinske dejavnosti pri izdaji soglasja ob naslednji vlogi za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času čas obratovanja skrajša po naslednjim merilih:
1. slaščičarnam, okrepčevalnicam in barom za eno uro,
2. restavracijam, gostilnam, kavarnam, obratom za pripravo in dostavo jedi ter izletniškim kmetijam za dve uri,
3. gostinskim obratom, ki opravljajo storitve nočnih klubov in diskotek, oziroma obratom, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, za tri ure.
VI. POGOJI IN POSTOPEK ZA IZDAJO POSAMIČNEGA SOGLASJA
14. člen
(posamično soglasje za podaljšanje obratovalnega časa)
Ne glede na že potrjeni obratovalni čas lahko nosilec gostinske dejavnosti zaprosi za izdajo posamičnega soglasja za obratovanje gostinskega obrata dlje, kot traja potrjeni obratovalni čas.
Obratovalni čas iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša do 6. ure zjutraj naslednjega dne ob drugih priložnostih, kot so plesi, veselice, revije ipd., v primeru, ko nosilec gostinske dejavnosti, ki organizira prireditev, le-to priglasi pri policijski postaji in si predhodno pridobi vsa potrebna soglasja. Soglasje se izda za posamezno prireditev, ki jo gostinec oziroma kmet organizira in se odvija znotraj gostinskega obrata.
Nosilec gostinske dejavnosti mora pristojni organ za podaljšanje obratovalnega časa iz prvega odstavka tega člena z vlogo zaprositi najpozneje osem dni pred prireditvijo, za vsako prireditev posebej. Vloga se poda na obrazcu, ki ga pripravi pristojni organ. Soglasje je vezano na točno določen datum oziroma termin večdnevne prireditve in ne velja za druge dneve. Pristojni organ posamičnega soglasja ne izda iz razlogov, navedenih v 12. členu tega odloka in če je bilo z meritvami hrupa, ki jih opravi pristojna inšpekcijska služba, ugotovljeno, da hrup izven gostinskega obrata presega vrednosti, določene z veljavnimi predpisi in o tem obvesti pristojni organ. Nosilec gostinske dejavnosti v tem primeru ne more pridobiti tega soglasja v obdobju naslednjih šest mesecev od dneva zadnje uradno ugotovljene kršitve.
V primeru, da gostinski obrat obratuje samo v rednem obratovalnem času, mora nosilec gostinske dejavnosti ob prijavi za izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena v primeru prireditve izpolnjevati pogoje od 5. do 9. člena tega odloka.
Za zunanje enote gostinskega obrata (gostinski vrtovi, terase ipd.) se lahko obratovalni čas podaljša do 2. ure naslednjega dne, ob priložnostih in pogojih, ki so navedeni v drugem odstavku tega člena.
15. člen
(soglasje za podaljšan obratovalni čas za zaključene družbe)
Gostinski obrat sme obratovati v podaljšanem obratovalnem času dlje, kot traja njegov potrjeni obratovalni čas, tudi ob drugih priložnostih, in sicer za zaključene družbe (poroke, maturantski plesi, praznovanje osebnih praznikov ipd., ki se odvijajo v samem gostinskem obratu).
Za podaljšanje obratovalnega časa za ta namen mora nosilec gostinske dejavnosti z vlogo posebej zaprositi, za kar se mu izda posebno soglasje za obdobje šestih mesecev oziroma koledarskega leta.
Nosilec gostinske dejavnosti je dolžan poskrbeti, da v dodatno podaljšanem obratovalnem času zunanji obiskovalci nimajo vstopa v gostinski obrat, kar mora biti razvidno iz obvestila na vhodu v gostinski obrat.
VII. OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI IZVEN LOKACIJE GOSTINSKEGA OBRATA
16. člen
(dovoljene lokacije oziroma mesta)
Gostinska dejavnost se lahko opravlja tudi izven lokacije gostinskega obrata, v premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejeni v ta namen.
Gostinska dejavnost se lahko opravlja izven lokacije gostinskega obrata med turistično sezono v mestnih jedrih, na kopališčih, kampih in neposredni bližini kampov, na smučiščih ter drugih športno-rekreacijskih centrih oziroma točkah, kjer se v času turistične sezone zadržuje večje število obiskovalcev.
17. člen
(dovoljeni čas opravljanja)
Gostinska dejavnost iz prejšnjega člena se lahko opravlja v rednem obratovalnem času, in sicer med 8. uro zjutraj in 22. uro zvečer.
18. člen
(preklic soglasja obratovanja zunaj gostinskega obrata)
Pristojni organ lahko iz razlogov, ki so navedeni v 12. členu tega odloka, izda odločbo, s katero prekliče soglasje za obratovanje gostinskega obrata oziroma enote gostinskega obrata zunaj zaprtega prostora. S tem je nosilcu gostinske dejavnosti za mesec dni odvzeta možnost pridobitve tega soglasja.
VIII. NADZOR
19. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba, v skladu z določbami veljavnega Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost in Zakona o gostinstvu.
IX. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(ostala določila)
Za vsa ostala določila, ki niso opredeljena s tem odlokom, se uporabljata neposredno veljavni Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost in Zakon o gostinstvu.
Če bi v primeru sprememb zgoraj omenjenega pravilnika ali zakona postale posamezne določbe tega odloka neskladne z zakonom oziroma pravilnikom, se do sprememb tega odloka uporabljajo neposredno določbe zakona oziroma pravilnika.
21. člen
(prenehanje veljavnosti aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih (Uradni list RS, št. 51/00).
22. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-0001/2008-03201
Ravne na Koroškem, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.