Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3269. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zreče, stran 10477.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, 94/07 – prečiščeno besedilo in 27/08 – Odločba US) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 9. 7. 2008 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Zreče
1. člen
V Statutu Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06 in 48/07) se v drugem odstavku 9. člena četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»datum in kraj rojstva oziroma smrti«.
V tretjem odstavku se za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Upravljavec zbirke podatkov mora občini omogočiti dostop tudi do drugih podatkov iz zbirke, če je to določeno z zakonom in če te podatke občina potrebuje za izvajanje svojih z zakonom določenih pristojnosti.«.
2. člen
V drugem odstavku 16. člena se peta aliena spremeni tako, da se glasi:
»odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ.«;
in črta enaindvajseta alinea drugega odstavka navedenega člena.
3. člen
Spremeni se drugi in četrti odstavek 17. člena tako, da se glasita:
drugi odstavek:
»Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ali službi ožjega dela občine ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.«
četrti odstavek:
»Funkcija člana občinskega sveta in podžupana tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.«.
4. člen
V drugem stavku prvega odstavka 33. člena se besedilo »razpisa nadomestnih volitev župana« nadomesti z besedilom »nastopa mandata novoizvoljenega župana«. V tretjem stavku prvega odstavka se besedilo »če je razrešen« nadomesti z besedilom »če je župan razrešen«.
5. člen
Spremeni se peti odstavek 41. člena, tako da se glasi:
»Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.«.
6. člen
Spremeni se četrti odstavek 46. člen, ki se glasi:
»Podrobnejšo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.«.
7. člen
Črta se tretji odstavek 47.a člena.
8. člen
V prvem odstavku 51. člena se besedilo »v skladu z uredbo ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka« nadomesti z besedilo »glede izobrazbe in strokovnega izpita iz upravnega postopka, ki jih predpiše vlada.«.
9. člen
Drugi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O izločitvi tajnika oziroma direktorja občinske uprave odloča župan. O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.«.
10. člen
Črta se prvi stavek četrtega odstavka 58. člena.
Doda se nov četrti odstavek:
»Član sveta ožjega dela občine ne more biti župan, podžupan, javni uslužbenec v občinski upravi in javni uslužbenec v službi ožjega dela občine.«.
Doda se nov peti odstavek:
»Za zaposlene javne uslužbence v službi ožjega dela občine, ki je pravna oseba, se uporabljajo predpisi za javne uslužbence v občinskih upravah.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
11. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zreče se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 00700-2/2008-6
Zreče, dne 9. julija 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.