Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Št. 602-11/2008-9 Ob-6368/08 , Stran 2540
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, sprejetega za javne vrtce, za otroke prve starostne skupine na območju Občine Log - Dragomer. 2. Občina Log - Dragomer bo koncesijo podelila javnemu vrtcu ali zasebniku (če se organizira vzgojno-varstvena družina), zasebnemu vrtcu ali drugi pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih programov, kot so: – dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva, – da ima veljavno dovoljenje Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje – da ima odločbo MŠŠ o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, – da razpolaga z ustreznimi strokovnimi delavci, ki imajo predpisano izobrazbo ter ustreznimi poslovnimi prostori ter opremo, ki ustrezajo normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca, – da bo izvajal izključno javno veljaven program za predšolske otroke, ki ga sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje – dokazilo: pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa, – da ima poslovni načrt in letni delovni načrt, – da bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov, – da ima izdano publikacijo za starše, s katero predstavi program, ki ga izvaja ter vsebine in metode dela, – da bo opravljal dejavnost za ceno programa, ki jo potrdi občinski svet. 3. Obseg koncesije: koncesija se bo podelila za 1 oddelek prve starostne skupine. 4. Trajanje koncesije: koncesija se bo podelila za določen čas 10 let, s pričetkom izvajanja programa s 1. 11. 2008 in naprej. 5. Ugotavljanje usposobljenosti kandidata: prijavi morajo biti priloženi vsi izpolnjeni obrazci in vsa zahtevana dokazila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 6. Merila za izbor (ocenitev ponudbe): – cena vrtca, – lokacija vrtca, – rok pričetka izvajanja javne službe. Cena: kdor bo ponudil ceno storitve, ki je že določena kot cena programa v javnem vrtcu dobi 20 točk, kdor nudi do 10% nižjo ceno od cene storitve, ki je že določena kot cena programa v javnem vrtcu, dobi 30 točk, kdor pa nudi 10% višjo ceno ali več od cene storitve, ki je že določena kot cena programa v javnem vrtcu, dobi 10 točk. Lokacija vrtca: območje Občine Log - Dragomer dobi 30 točk, sosednji Občini Brezovica in Ljubljana dobita 15 točk, ostale občine dobijo 0 točk. Rok začetka: kdor lahko začne opravljati dejavnost s 1. 11. 2008 dobi 30 točk, za vsakih 10 dni nad rokom pa tri točke manj. 7. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v tajništvu Občine Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, 1358 Log pri Brezovici, tel. 750-77-00, ali jo zahtevajo po e-pošti: obcina@log-dragomer.si. Prav tako bo razpisna dokumentacija na voljo na uradni spletni strani občine: www. log-dragomer.si. 8. Datum in ura ter kraj predložitve ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do 3. 9. 2008 do 11. ure na Občini Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, 1358 Log pri Brezovici. Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti ter imeti na prvi strani oznako »Ne odpiraj – koncesija vrtec« in navedenega naslovnika, na zadnji strani pa pošiljatelja ponudbe. 9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 3. 9. 2008, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, 1358 Log pri Brezovici. 10. Tričlanska strokovna komisija v roku 8 dni po odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi postavljenih meril oceni. Komisija o ocenjevanju izdela poročilo, ter na podlagi ugotovitev predlaga ponudnika. Po končanem postopku na predlog komisije občinska uprava v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb izda odločbo o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar sklene koncesijsko pogodbo s koncedentom v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe.