Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Št. 41001-39/2008 Ob-6321/08 , Stran 2538
I. Predmet: predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev podjetjem skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis v primeru zagona podjetja v institucijah inovativnega okolja (tehnološki parki, podjetniški inkubatorji, univerzitetni inkubatorji). II. Upravičenci in pogoji Upravičenci do pomoči so inovativna podjetja, ki še niso registrirana več kot 12 mesecev do dneva prijave na ta razpis. Inovativno podjetje je tisto, ki razvija proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev. Za podjetje se šteje: samostojni podjetnik posameznik, majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 mio EUR), srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter letni promet ne presega 50 mio EUR in/ali bilančna vsota ne presega 43 mio EUR). Podjetja morajo imeti poslovni sedež na območju občine in morajo biti vključena v subjekte inovativnega okolja. Za subjekte inovativnega okolja se za potrebe tega razpisa štejejo tisti subjekti, ki so vpisani v evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije. III. Upravičeni stroški Upravičeni stroški po tem razpisu so: stroški zaščite intelektualne lastnine (zaščita patenta, lastne blagovne znamke), stroški izdelave prototipa, stroški razvoja novega proizvoda in/ali storitve, stroški raziskave tržišča, stroški specializirane opreme, ki je potrebna za razvoj novega proizvoda in/ali storitve ter stroški dela zaposlenih oseb. Upoštevali se bodo tisti upravičeni stroški, ki so nastali na območju Republike Slovenije (to ne velja za upravičene stroške zaščite intelektualne lastnine in upravičenih stroškov nabave specializirane opreme), in sicer v obdobju od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 brez DDV in ki jih podjetja niso uveljavljala na drugih razpisih. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj 12 mesecev za polni delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden. Ustanovitelji oziroma soustanovitelji gospodarskih družb lahko uveljavljajo stroške zaposlitve tudi zase, če izpolnjujejo tudi vse druge pogoje glede zaposlitve delavca. Samostojni podjetniki lahko uveljavljajo povrnitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in prispevke za socialno varnost v višini dejanskega plačila. Maksimalna višina finančnih sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni upravičenec iz naslova stroškov dela znaša 10 minimalnih mesečnih plač za eno osebo. Prijava na razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve ali sofinanciranje stroškov prve zaposlitve brezposelne osebe z visoko/univerzitetno izobrazbo v letu 2008 oziroma pridobitev sredstev po navedenih razpisih v letu 2007 izključuje možnost uveljavljanja sredstev za zaposlitev oziroma uveljavljanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in prispevkov za socialno varnost za samostojne podjetnike po tem razpisu. IV. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2008 na proračunski postavki 721010 Razvojni ukrepi s področja gospodarstva v skupni višini 95.977 EUR. Upravičenci lahko pridobijo sredstva v višini do 100% upravičenih stroškov. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. Če sredstva ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale razpise, ki so namenjeni pospeševanju podjetništva v občini. V. Rok in način prijave Razpis je odprt do 1. 9. 2008. Pravočasno prispela vloga je tista, ki je osebno oddana na sedežu Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka 15 do vključno 1. septembra 2008 do 15. ure oziroma poslana po pošti s poštnim žigom do vključno 1. septembra 2008. Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis zagon podjetja, številka 41001-39/2008« dostaviti na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Na hrbtni strani mora biti napisan naziv poslovnega subjekta ter poslovni sedež. Vloge bo komisija odprla po zaključku razpisa do 8. 9. 2008. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo oddane po 1. 9. 2008, se kot prepozne zavržejo. O vlogah bo komisija odločila do 20. 10. 2008. O končnem izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 15. 11. 2008. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka 15, pritličje ali v sobi številka 223, drugo nadstropje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličite Bredo Kolarič, tel. 22-01-382 ali pišete na elektronski naslov breda.kolaric@maribor.si z navedbo »razpis zagon podjetja«.