Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3258. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo), stran 10448.

Na podlagi 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – UPB) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 17. redni seji dne 3. 7. 2008 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice – Uradni list RS, št. 58/99 z dne 20. 7. 1999,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice – Uradni list RS, št. 111/07 z dne 5. 12. 2007.
O D L O K
o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občinski svet Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občinski svet) ustanovi svoja delovna telesa, določa njihovo sestavo, pristojnosti, delovno področje in način dela.
2. člen
Občinski svet ustanovi kot stalna delovna telesa:
1. Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve.
2. Statutarno-pravno komisijo.
3. Odbor za finance in premoženje.
4. Odbor za gospodarstvo, turizem in podjetništvo.
5. Odbor za družbene dejavnosti.
6. Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor.
7. Odbor za podeželje.
8. Odbor za požarno varnost.
9. Odbor za mladino.
10. Svet za varnost cestnega prometa.
11. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
3. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
Obravnavo predlaganih splošnih aktov so komisije in odbori dolžni opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana seja občinskega sveta ter svoje predloge, mnenja in stališča pisno predložiti županu ali predlagatelju. Mnenje o dopolnitvi k predlaganim splošnim aktom morajo komisije in odbori predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta na seji občinskega sveta.
4. člen
Za obravnavo in proučitev posameznih vprašanj lahko občinski svet s sklepom ustanovi občasna delovna telesa. V sklepu o ustanovitvi delovnega telesa občinski svet določi sestavo in naloge delovnega telesa.
5. člen
Občinski svet poleg stalnih in občasnih delovnih teles ustanovi tudi delovna telesa, ki jih mora občina ustanoviti na podlagi zakona, ki določa tudi njihovo sestavo, pristojnosti in naloge.
6. člen
Delovna telesa imajo predsednika in določeno število članov, ki jih imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar izmed le-teh največ polovico članov.
7. člen
Predlog za imenovanje predsednika in članov delovnih teles pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve.
Za predsednika delovnega telesa imenuje občinski svet člana občinskega sveta.
Predsednik in člani se imenujejo za štiri leta.
Predsednik in člani občasnih delovnih teles se imenujejo za čas, določen s sklepom o ustanovitvi.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
8. člen
Delovna telesa se sestajajo na sejah, ki jih sklicuje predsednik na lastno pobudo, mora pa ga sklicati na zahtevo župana, občinskega sveta ali na zahtevo najmanj četrtine članov delovnega telesa.
Delovna telesa veljavno sklepajo, če je na seji navzoča večina članov delovnega telesa.
Odločitve sprejemajo delovna telesa z večino glasov navzočih članov, razen če ta odlok določa drugače.
9. člen
Predsednik delovnega telesa:
– organizira in vodi delo delovnega telesa,
– sklicuje in vodi seje delovnega telesa, predlaga dnevni red sej,
– sodeluje z županom, podžupanom, člani občinskega sveta, drugimi organi občine in delavci občinske uprave,
– sodeluje na sejah občinskega sveta,
– zastopa mnenja, stališča in predloge delovnega telesa na seji občinskega sveta,
– skrbi za izvajanje sprejetih sklepov,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom.
10. člen
Pri delu delovnih teles lahko sodelujejo strokovnjaki z namenom, da podajo strokovna mnenja in predloge o zadevah, ki se obravnavajo na seji.
11. člen
Delovna telesa imajo pravico zahtevati od občinske uprave podatke in pojasnila, ki jih potrebujejo pri delu.
12. člen
Strokovna in administrativna opravila za delovna telesa opravljajo strokovni sodelavci, ki jih izmed delavcev občinske uprave imenuje župan.
II.
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve
13. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve obravnava zadeve iz pristojnosti občinskega sveta.
14. člen
V okviru svojih pristojnosti komisija:
– pripravlja predloge, ki se nanašajo na volitve, imenovanja in razrešitve, razen če statut občine in poslovnik občinskega sveta ne določata drugače,
– pripravlja predloge za imenovanja, ki se nanašajo na izvajanje ustanoviteljskih pravic občine v javnih zavodih in gospodarskih službah lokalnega pomena,
– v skladu z zakonom in pravilnikom, ki določa plače občinskih funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov ter povračila stroškov, pripravlja predloge nadomestil, povračil in plač občinskim funkcionarjem, predsednikom in članom delovnih teles in organov občine ter strokovnim sodelavcem, ki opravljajo strokovna in administrativna opravila za delovna telesa in organe občine,
– opravlja pristojnosti komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo,
– opravlja druge naloge določene s statutom, poslovnikom občinskega sveta in tem odlokom.
15. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta.
Kandidata za predsednika in člane komisije lahko predlaga vsak član občinskega sveta.
2. Statutarno-pravna komisija
16. člen
Statutarno-pravna komisija:
– pripravlja statut občine, njegove spremembe in dopolnitve in daje obvezno razlago posameznih določb statuta,
– pripravlja poslovnik občinskega sveta, njegove spremembe in dopolnitve in daje obvezno razlago posameznih določb poslovnika,
– spremlja uporabo predpisov občine,
– obravnava s stališča zakonitosti in pravnega oblikovanja ter skladnosti s statutom občine predloge predpisov in drugih aktov, ki jih sprejema, daje k njim soglasja in o katerih razpravlja občinski svet,
– obravnava zahtevo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov in predlog obvezne razlage predloži občinskemu svetu v postopek,
– obravnava vloge in pritožbe občanov, preverja njihovo utemeljenost in daje predloge za rešitev.
Statutarno-pravna komisija ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje občinski svet.
3. Odbor za finance in premoženje
17. člen
Odbor za finance in premoženje:
– obravnava proračun in zaključni račun proračuna občine,
– spremlja in daje mnenja k izvrševanju proračuna,
– obravnava letni načrt razvoja občine in spremlja gospodarjenje z občinskim premoženjem,
– spremlja in daje mnenja glede vprašanj s področja financ in premoženja iz pristojnosti občine.
Odbor ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje občinski svet.
4. Odbor za gospodarstvo, turizem in podjetništvo
18. člen
Odbor za gospodarstvo, turizem in podjetništvo:
– obravnava vprašanja pospeševanja obrti, podjetništva, gospodarstva in turizma,
– skrbi in spremlja promocijo turizma v občini,
– obravnava druga vprašanja v okviru svojega delovnega področja, ki mu jih poveri občinski svet.
Odbor ima predsednika in osem članov, ki jih imenuje občinski svet.
5. Odbor za družbene dejavnosti
19. člen
Odbor za družbene dejavnosti opravlja naslednje naloge:
– obravnava vprašanja v zvezi s šolstvom, zdravstvom, kulturo, otroškim varstvom, športom, rekreacijo in dejavnostmi društev,
– daje mnenje k ustanovitvenim aktom javnih zavodov in služb lokalnega pomena,
– pripravlja program socialne politike občine in ga predlaga občinskemu svetu,
– skrbi za smotrno uporabo in povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj v občini,
– opravlja druge zadeve s področja družbenih dejavnosti in družine.
Odbor ima predsednika in osem članov, ki jih imenuje občinski svet.
6. Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor
20. člen
Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor opravlja naslednje naloge:
– obravnava prostorske plane občine,
– predlaga politiko prostorskega razvoja občine in spremlja njeno izvrševanje,
– obravnava vprašanja gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– obravnava vprašanja razvoja stanovanjskega gospodarstva,
– daje mnenja k poročilu o delu in programu dela javne službe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– obravnava vprašanja glede upravljanja in urejanja gospodarskih javnih služb in daje mnenja k izbiri koncesionarja,
– obravnava vprašanja izgradnje in vzdrževanja lokalnih in gozdnih cest, javnih poti in izgradnje komunalne infrastrukture (vodovod, odlagališče odpadkov, kanalizacija ipd.),
– obravnava vprašanja ekologije, varstva naravne in kulturne dediščine,
– obravnava druga vprašanja v okviru svojega delovnega področja, ki mu jih poveri občinski svet.
Odbor ima predsednika in osem članov, ki jih imenuje občinski svet.
7. Odbor za podeželje
21. člen
Odbor za podeželje:
– obravnava vprašanja pospeševanja razvoja kmetijstva, gozdarstva, veterine in lovstva,
– obravnava vprašanja razvoja kmetijskih dopolnilnih dejavnosti,
– spremlja in daje mnenja in predloge v zvezi z organiziranostjo in razvojem dejavnosti kmetijstva,
– opravlja druge naloge s področja kmetijstva, gozdarstva, veterine in lovstva.
Odbor ima predsednika in osem članov, ki jih imenuje občinski svet.
8. Odbor za požarno varnost
22. člen
Odbor za požarno varnost:
– pripravlja predlog razporeditve sredstev požarnega sklada,
– predlaga občinskemu svetu razporeditev sredstev požarnega sklada,
– opravlja druge naloge iz področja delovanja požarnega sklada.
Odbor ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje občinski svet, od tega enega člana na predlog zavarovalništva in enega člana na predlog občinske gasilske zveze.
9. Odbor za mladino
23. člen
Odbor za mladino:
– spremlja potrebe in zahteve mladih ob reševanju mladinske problematike (stanovanjske problematike, prostorsko-urbanistične ureditve mesta, prostorov za mlade, prostočasnih aktivnosti ipd.),
– daje mnenja in pobude o načinu razreševanja mladinske problematike občinskemu svetu ter prispeva k oblikovanju mladinske politike oziroma sodeluje pri oblikovanju tistih resorskih politik, ki zadevajo mlade,
– skrbi za doslednost izvajanja ciljev mladinske politike in uskladitev odločitev, ki zadevajo mlade,
– koordinira delo mladinskih organizacij v občini v smislu povezovanja in skupnega delovanja le-teh,
– spremlja in spodbuja delovanje lokalnih mladinskih organizacij v občini,
– sodeluje pri oblikovanju predloga proračuna občine zlasti sredstvih namenjenih za mlade,
– sodeluje s predstavniki občinskih organov, predstavniki mladinskih organizacij in asociacij, mladinskimi in socialnimi delavci, centri za socialno pomoč in drugimi institucijami v občini,
– obravnava druga vprašanja in pobude v okviru svojega delovnega področja.
Odbor ima predsednika in osem članov, ki jih imenuje občinski svet. Kandidate za člane, ki jih občinski svet imenuje izmed občanov, predlagajo mladinske organizacije, mladinske skupine, mladinski centri in šole v Občini Slovenske Konjice.
10. Svet za varnost cestnega prometa
24. člen
Svet za varnost cestnega prometa:
– na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu, ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu,
– proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa ter predlaga organom, ki urejajo posamezna področja pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje varnosti,
– sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji, pomembnimi za varnost prometa,
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu ter sodeluje pri razvoju programa treninga varne vožnje,
– spodbuja znanstveno raziskovalno delo na področju cestnega prometa,
– izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije in druga gradiva ter sodeluje s sredstvi obveščanja,
– razvija in spodbuja aktivnosti šolske prometne službe.
Svet ima predsednika in šest članov, ki jih imenuje občinski svet. Kandidate za člane, ki jih občinski svet imenuje izmed občanov, predlagajo institucije, ki se ukvarjajo s problematiko cestnega prometa v Občini Slovenske Konjice.
11. Svet za varnost cestnega prometa
25. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin:
– daje pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb v občini,
– spremlja gibanje cen javnih dobrin v občini,
– obravnava vloge in pritožbe občanov, kolikor se te nanašajo na uporabo javnih dobrin,
– obravnava druga vprašanja v okviru svojega delovnega področja, ki mu jih poveri občinski svet.
Svet ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje občinski svet.
II. KONČNI DOLOČBI
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 35/95).
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice – Uradni list RS, št. 111/07 z dne 5. 12. 2007 vsebuje naslednjo končno določbo:
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2008-9
Slovenske Konjice, dne 3. julija 2008
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.