Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Ob-6439/08 , Stran 2531
1. Organ upravljanja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Oddelek za upravljanje čezmejnih programov Maribor, Svetozarevska 6, 2000 Maribor. Organ upravljanja deluje v skladu z zgoraj navedeno pravno podlago ter Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013. Uredba ni zavezujoča za vodilnega partnerja in je potrebna izključno za izplačilo sredstev programa. Organ upravljanja je pogodbeni organ za ESRR. 2. Skupni javni razpis za izbor projektov Skupni javni razpis za izbor projektov (v nadaljevanju: javni razpis) objavi organ upravljanja in velja za upravičene prijavitelje iz Avstrije in Slovenije. Razpisno dokumentacijo, ki jo sestavljajo Navodila za prijavitelje, Prijavnica s prilogami, vzorec Pogodbe o sofinanciranju, vzorec Pogodbe o partnerstvu in Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013, je mogoče dobiti na spletni strani: www.si-at.eu. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki pomenijo učinkovit prispevek k skupnim ciljem programa: – k znatnemu pospeševanju mednarodne konkurenčnosti in prepoznavnosti ter kakovosti sodelovanja, – s pomočjo skupnega razvoja trajnostne in inovativne rabe – skupnih potencialov ter priložnosti v regijah. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim področjem dejavnosti v okviru 1. in 2. prednostne naloge Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013. 1. prednostna naloga: Konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje – Področja dejavnosti: – Razvoj malih in srednje velikih podjetij, – Turizem, – Okolje za na znanju temelječe gospodarstvo, – Tematska prednostna področja; 2. prednostna naloga: trajnosten in skladen razvoj. – Področja dejavnosti: – Upravljanje z naravnimi viri, – Okolje in energija, – Razvoj naselij in regionalni razvoj, – Socialni in kulturni razvoj. Posamezni projektni predlog se lahko nanaša samo na eno od prednostnih nalog. Dejavnosti morajo izkazovati čezmejni vpliv na upravičenem območju programa. Projektni partnerji morajo izpolnjevati najmanj dve merili čezmejnega sodelovanja: skupno načrtovanje, skupno izvajanje, skupno osebje, skupno financiranje. 4. Sredstva, ki so na razpolago, delež sofinanciranja, velikost projekta in trajanje projekta: V okviru tega javnega razpisa bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj na voljo 31.542.394,00 EUR. Sredstva so razdeljena po prednostnih nalogah na naslednji način: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Skupni nadzorni odbor (SNO) si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh sredstev, ki so na voljo. Iz programa se lahko financirajo samo upravičeni izdatki, pri čemer lahko znaša sofinanciranje Skupnosti iz ESRR sredstev do največ 85% javnega financiranja; vsaj 15% je potrebno zagotoviti iz drugih javnih virov. Do udeležbe v programu so upravičeni projekti, katerih zaprošeni znesek ESRR sredstev je višji od 30.000 EUR. Priporočeni znesek zaprošenih ESRR sredstev je največ 3 mio EUR ESRR sredstev. Priporočeno trajanje projektov je do največ 36 mesecev. 5. Območje programa Območje programa Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013 zajema naslednje teritorialne enote na ravni NUTS 3: – v Republiki Sloveniji: gorenjsko statistično regijo, savinjsko statistično regijo, koroško statistično regijo, podravsko statistično regijo, pomursko statistično regijo in osrednjeslovensko statistično regijo; – v Republiki Avstriji: Vzhodno Štajersko, Zahodno in Južno Štajersko, Gradec, Zgornjo Štajersko-vzhod, Zgornjo Štajersko–zahod, Spodnjo Koroško, Celovec-Beljak, Zgornjo Koroško, Južno Gradiščansko. 6. Upravičeni prijavitelji in partnerji V programu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki. Okvirni seznam potencialnih prijaviteljev/vodilnih partnerjev ali projektnih partnerjev po prednostnih nalogah: Prednostna naloga 1: – zasebne in javne ustanove za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki, znanstveni parki, centri odličnosti, centri za podporo podjetjem) – podjetja, grozdi in mreže, – državne, lokalne in regionalne/deželne oblasti, – raziskovalne ustanove, – univerze, visoke in srednje šole usmerjene v tehnologijo in podjetništvo, – turistične ustanove, združenja in agencije, – lokalne in regionalne razvojne organizacije, – organizacije in ustanove za usposabljanje in izobraževanje, – ustanove in organizacije, ki predstavljajo gospodarske in družbene interese zaposlenih, delodajalcev, mest in/ali občin. Prednostna naloga 2: – lokalne, regionalne in državne oblasti in organizacije, – podjetja, grozdi in mreže, – ustanove in organizacije na področju varstva in ohranjanja narave, okolja in preprečevanja tveganj, obvladovanja izrednih razmer, prostorskega načrtovanja, javnega prevoza, – ustanove in organizacije na področju obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti, – ustanove in organizacije na področju kulture, zdravja, medicine, izobraževanja in usposabljanja, razvoja podeželja, turizma, socialnih zadev, trga dela, – zveze in nevladne organizacije na področju varstva narave, okolja, kulture, izobraževanja, socialnih zadev, razvoja podeželja, turizma, športa in prostega časa, – ustanove in organizacije, ki predstavljajo gospodarske in socialne interese delodajalcev, zaposlenih, mest in/ali občin, – raziskovalne ustanove, – univerze, visoke in srednje šole, – združenja in agencije, – lokalne in regionalne razvojne organizacije, – organizacije in ustanove za usposabljanje in izobraževanje. 7. Obdobje upravičenosti do sofinanciranja Kot prvi možni začetek projekta šteje datum, ko Skupni tehnični sekretariat (STS) potrdi prejem v celoti izpolnjenega osnutka projekta, vendar ne pred 1. oktobrom 2007. Potrditev je mogoča, če so pravilno izpolnjene vse rubrike prijavnice, ki se zahtevajo za osnutek projekta in je ta predložen STS. Če osnutek projekta ni predložen, se kot prvi možni začetek projekta šteje datum prejema vloge. Projekt se zaključi na dan, ko projektni partnerji izvedejo zadnje plačilo. V vsakem primeru pa morajo biti vsi projekti zaključeni najkasneje do 31. marca 2015. 8. Upravičeni izdatki, 1) Izdatki za osebje, 2) izdatki za zunanje izvajalce, 3) investicije, 4) administrativni izdatki. Podroben opis upravičenih izdatkov se nahaja v poglavju št. 4.4 Navodil za prijavitelje. 9. Podpora pri razvoju projektov V času trajanja javnega razpisa lahko pošljete vprašanja po elektronski pošti na naslednje naslove: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Najbolj pogosta vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.si-at.eu. 10. Predložitev vlog: Vsak vodilni partner lahko odda več vlog. Razpisna dokumentacija je potencialnim prijaviteljem na voljo na spletnem naslovu: www.si-at.eu. Predložitev vlog poteka tekom celotnega obdobja trajanja razpisa, oziroma dokler so sredstva na voljo. Vodilni partner mora predložiti vlogo v enem tiskanem izvirniku in v elektronski obliki. Izvod v elektronski obliki mora vsebovati vse dokumente (prijavnico in skenirane priloge). Elektronska oblika vloge in tiskani izvirnik morata biti identična. Vloge je mogoče predložiti le na spodnji naslov: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Oddelek za upravljanje čezmejnih programov Maribor, Skupni tehnični sekretariat Slovenija-Avstrija 2007–2013, Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor. Na ovojnico je potrebno pripisati “OP SI-AT 2007-2013 / Vloga”. Prosimo vas, da ste pozorni na naslednje datume: Prvi rok za prejem vlog je 30. september 2008 do 16. ure na zgornji naslov. Prejem vloge v zgoraj navedenem roku pomeni zagotovilo, da bo Skupni nadzorni odbor (SNO) odločal o vlogi na načrtovani seji. Vsi nadaljnji roki za predložitev vlog bodo objavljeni na spletni strani: www.si-at.eu. 11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. 12. Izbira projektov: postopek izbire projektov bo potekal v dveh fazah: 12.1 Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti: po evidentiranju prejetih vlog Skupni tehnični sekretariat (STS) v sodelovanju z regionalnimi telesi opravi preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti. V primeru, da manjkajo dokumenti ali so potrebna pojasnila, se kontaktira vodilnega partnerja. 12.2 Ocenjevanje kakovosti projektov na podlagi meril za izbor projektov: SNO bo odločal o sofinanciranju projektov, ki bodo izpolnjevali vse pogoje v zvezi z administrativno ustreznostjo in upravičenostjo ter bodo vsaj delno ustrezali merilom, ki so navedeni na listu za ocenjevanje kakovosti projekta. 13. Odobritev projektov Končno odločitev o projektu sprejme SNO Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013. SNO formalno odloči o odobritvi ali zavrnitvi projekta ter o višini prispevka iz ESRR. 14. Obvestilo o izboru projektov V skladu z odločitvijo SNO bo organ upravljanja v 30 dneh po odločitvi SNO uradno obvestil vodilnega partnerja o odobritvi/zavrnitvi vloge. Uspešni prijavitelji bodo v tem dopisu prejeli tudi natančna navodila glede nadaljnjih korakov za sklenitev pogodbe. 15. Spremembe javnega razpisa V primeru sprememb javnega razpisa in razpisne dokumentacije pred zaključkom javnega razpisa, bodo popravki objavljeni na spletni strani: www.si-at.eu. Spremembe tega javnega razpisa bodo objavljene tudi v Uradnem listu RS. Prijavitelji so dolžni upoštevati morebitne spremembe javnega razpisa in razpisne dokumentacije, ki bodo objavljene na zgoraj navedeni način. 16. Jezik Javni razpis ter razpisna dokumentacija sta objavljena v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku. V primeru neskladij med objavljenimi različicami, se bo kot pripomoček za razumevanje uporabljala bilateralno usklajena angleška različica. Vloge je potrebno predložiti v slovenskem in nemškem jeziku. 17. Druge določbe: rezultati tega javnega razpisa predstavljajo informacije javnega značaja ter bodo, po podpisu pogodb o sofinanciranju z izbranimi vodilnimi partnerji, objavljeni na spletni strani www.si-at.eu.