Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Št. 900-6/2008 Ob-6349/08 , Stran 2560
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1 Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina: Zazidano stavbno zemljišče: – parc. št. 2192/3 dvorišče v izmeri 4.997 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 1.312 m2, vpisano v z.k. vl. št 815, k.o., Bežigrad in – parc. št. 1416/1 dvorišče v izmeri 1.016 m2, parc. št. 1416/2 dvorišče v izmeri 36 m2, parc. št. 1453/27 železnica v izmeri 3.747 m2 in parc. št. 1453/29 železnica v izmeri 256 m2, vse vpisane v z.k. vl. št. 1.842 k.o. Spodnja Šiška; 2.2 Zemljišča, ki so predmet prodaje se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, se delno nahajajo v območju urejanja BO 1/1 Lesnina, del v območju urejanja ŠT 1/1 Območje ŽG in del v območju urejanja ŠO 1/1 Kurilnica. 2.3 Za predmetno območje je bil sprejet Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BO 1/1 Lesnina, za del območja urejanja ŠT 1/1 Območje ŽG in del območja urejanja ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko kulturni center). 2.4 Nepremičnine so proste vseh bremen. 2.5 Pravni posel bo veljal šele po potrditvi le-tega na Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana. Izhodiščna cena: 4.568.328,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami. 3. Pogoji prodaje 3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po veljavnosti pravnega posla je bistvena sestavina pogodbe. 3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na št. 201006, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb za BO 1/1 – Lesnina«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 28. 7. 2008. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja BO 1/1 – Lesnina« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2. 4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 1. 12. 2008. 5. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-67, kontaktna oseba Jelka Božnar Štampfel. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 31. 7. 2008 ob 10. uri na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Klub 15 (dvorana) z začetkom ob 10. uri. 6.2 Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. 6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.4 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.5 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.