Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Št. 2008-07-09 Ob-6385/08 , Stran 2561
1. Prodajalec: Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas. 2. Predmet prodaje: – nova par. št. 704/3 – poslovna stavba v izmeri 66 m2 vl. št. 741, k.o. Trnovska vas, – nova par. št. 704/3 – dvorišče v izmeri 348 m2, vl. št. 741, k.o. Trnovska vas. Nepremičnina, ki je predmet prodaje, leži v ureditvenem območju naselja Občine Trnovska vas P1-S4, kjer je dovoljena gradnja. Nepremičnina se prodaja kot zaključena celota. V ceno nepremičnine ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec, prav tako kupec plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. 3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje znaša 46.200,00 €. 4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. 5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) Nakup po načelu videno – kupljeno. b) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Trnovska vas št. 01385-0100017997. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. c) Ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati predvsem naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo kupca, ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – navedbo nepremičnine, ki se prodajajo kot celota, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, – dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine, – potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mesecev (pravne osebe), – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba odda po pooblaščencu, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na ponudbo do 1. 10. 2008. d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju ponudb. e) Uspešni ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo. f) Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavine pravnega posla. g) Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Trnovska vas in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 6. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopke prodaje do sklenitve pravnega posla. 7. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 20. 8. 2008 do 9. ure na naslov: Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo. 9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno. 10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno. V primeru, da je podanih več ponudb z enako ceno: – in je eden izmed ponudnikov občan Občine Trnovska vas oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Trnovska vas, ima prednost občan Občine Trnovska vas oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Trnovska vas, – in nihče izmed teh ponudnikov ni občan oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Trnovska vas se izvede dražba, na katero se povabi v se ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo za posamezno enoto. 11. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev, ne bo popolna, jo prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. 12. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na mag. Jože Potrč, Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas, tel. 02/757-95-11, e-pošta: joze.potrc@trnovska-vas.si. 13. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodne najave pri mag. Jože Potrč, Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas, tel. 02/757-95-11, e-pošta: joze.potrc@trnovska-vas.si.