Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3251. Pravilnik Sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica, stran 10439.

Na podlagi določil 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02, 43/07) in na predlog Upravnega odbora Sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 13. redni seji dne 30. 6. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
Sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ustanoviteljica Sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica je Občina Slovenska Bistrica.
2. člen
Pravilnik ureja namen, financiranje, organizacijo in poslovanje Sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanjem besedilu: sklad).
3. člen
Namen sklada je štipendiranje študentov s stalnim prebivališčem v Občini Slovenska Bistrica in, ki so stalno prebivališče v občini prijavili najmanj eno leto pred oddajo vloge za štipendijo. Do štipendije sklada so pod pogoji, ki jih določa ta pravilnik, upravičeni študenti, ki študirajo na visokošolskih zavodih po dodiplomskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali pa dodiplomskem štiriletnem programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, če za isti študij v Republiki Sloveniji ne obstaja program dodiplomskega študija za pridobitev univerzitetne izobrazbe.
4. člen
Sredstva sklada zagotavlja Občina Slovenska Bistrica v okviru vsakoletnega proračuna občine. Finančna sredstva lahko prispevajo tudi drugi darovalci, o čemer odloča Upravni odbor sklada.
II. UPRAVLJANJE SKLADA
5. člen
Sklad upravlja Upravni odbor sklada, ki ga imenuje občinski svet Občine Slovenska Bistrica v naslednji sestavi:
– en predstavnik občinskega sveta,
– en predstavnik občinske uprave,
– en predstavnik študentov,
– en predstavnik gospodarstva,
– en predstavnik negospodarstva.
Občinski svet imenuje člane Upravnega odbora sklada po postopku in na način, določen s poslovnikom občinskega sveta, in sicer na predlog komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja.
Komisija pridobi predloge kandidatov za člana Upravnega odbora sklada:
– za predstavnika občinskega sveta od političnih strank, zastopanih v občinskem svetu,
– za predstavnika občinske uprave od župana,
– za predstavnika študentov od Kluba študentov Slovenska Bistrica,
– za predstavnika gospodarstva od Gospodarske zbornice in Obrtne zbornice. Predstavnik gospodarstva je lahko imenovan v Upravni odbor sklada pod pogojem, da je zaposlen v podjetju oziroma je samostojni podjetnik, s sedežem v Občini Slovenska Bistrica,
– za predstavnika negospodarstva od javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Slovenska Bistrica.
Sklad ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju izvoli izmed svojih članov na prvi konstitutivni seji, ki jo skliče župan.
Mandat Upravnega odbora sklada traja 4 leta.
Člani Upravnega odbora sklada so lahko v ta organ imenovani največ dvakrat zapored.
Mandat predstavnika študentov je vezan na status študenta.
6. člen
Naloge Upravnega odbora sklada so:
– sprejme letni delavni in finančni načrt sklada,
– skrbi za poslovanje sklada,
– ob zaključku vsakega študijskega leta izdela zaključno poročilo o delovanju sklada in ga predloži občinskemu svetu,
– razpisuje štipendije,
– obravnava vloge in dodeljuje štipendije,
– odloča o pritožbah v zvezi s podeljevanjem štipendij,
– odloča o prenehanju pravice do štipendije posameznemu kandidatu,
– predlaga spremembe tega pravilnika občinskemu svetu.
7. člen
Upravni odbor sklada dela na sejah. Upravi odbor sklada je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Upravni odbor sklada odloča z večino glasov vseh prisotnih članov. V primeru neodločenega rezultata glasovanja odloči glas predsednika, v njegovi odsotnosti pa podpredsednika.
8. člen
Predsednik Upravnega odbora sklada ima naslednje naloge:
– sklicuje in vodi seje Upravnega odbora sklada,
– skrbi za uresničevanje sklepov Upravnega odbora sklada,
– odgovarja za zakonitost delovanja sklada,
– opravlja druge naloge v skladu s tem pravilnikom.
9. člen
Strokovne in administrativno tehnične naloge, ki izhajajo iz tega pravilnika, opravlja Občinska uprava Občine Slovenska Bistrica, pri čemer upošteva navodila in sklepe Upravnega odbora sklada.
III. MERILA ZA DODELJEVANJE IN DOLOČANJE VIŠINE ŠTIPENDIJ
10. člen
Štipendije tega sklada so:
– celoletne štipendije,
– polletne oziroma celoletne štipendije za absolvente.
11. člen
Štipendije tega sklada lahko pridobijo študenti od vključno II. letnika študija naprej in absolventi, ki:
– imajo vsaj prav dobro (8) povprečno oceno opravljenih obveznosti v vseh letnikih študija in ob vpisu v prvi letnik študija niso starejši od 24 let. Pri tem se upoštevajo izpiti, ki jih je študent opravil do 30. septembra leta, v katerem je bila oddana vloga za pridobitev štipendije,
– redno opravljajo študijske obveznosti. Za redno opravljanje študijskih obveznosti se šteje, da študent nobeno leto študija ni ponavljal letnika ali prekinil študija. V nasprotnem primeru mora študent predložiti razpoložljivo dokumentacijo o vzroku ponavljanja letnika, kot so bolezen, nosečnost in drugi opravičljivi razlogi, o katerih odloča Upravni odbor sklada,
– opravljajo študij na visokošolskih zavodih po dodiplomskem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe oziroma za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, če za enak študij v Republiki Sloveniji ne obstaja dodiplomski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe,
– niso v delovnem razmerju ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– niso samozaposlene osebe, ki opravljajo dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije,
– niso lastniki ali solastniki gospodarske družbe,
– nimajo drugi vir dohodka (delo preko študentskega servisa se ne upošteva kot dohodek),
– za letnik študija v katerega se vpisujejo še niso prijemali štipendije iz tega sklada ne glede na vrsto študija,
– niso pridobili finančne ali materialne pomoči za šolanje iz javnih ali zasebnih virov najmanj v višini enoletnega zneska štipendije, ki bi jim po tem pravilniku pripadala (ne velja za študente, ki se nameravajo izobraževati v tujini).
12. člen
Do štipendije tega sklada niso upravičeni študenti, ki prejemajo štipendijo iz drugega vira.
13. člen
Štipendist, ki ponavlja letnik ali podaljša absolventski staž, ali se zaradi ponavljanja ali iz drugih razlogov vpiše v drugi visokošolski zavod ali študijsko smer, ne more prejemati štipendije iz tega sklada, razen v upravičenih primerih, ki jih oceni Upravni odbor sklada.
14. člen
Štipendist, ki v študijskem letu, za katero mu je bila dodeljena štipendija tega sklada, prekine študij oziroma izgubi status študenta oziroma absolventa, mora to dejstvo sporočiti Upravnemu odboru sklada v 15 dneh po nastali spremembi.
Pravica do štipendije preneha po sklepu Upravnega odbora sklada z dne, ko je nastala sprememba, razen v primeru, ko je štipendist opravil obveznosti pred iztekom študentskega oziroma absolventskega statusa in se mu preostali del pripadajoče štipendije po odločbi, izplača v enkratnem znesku pri naslednjem rednem izplačilu štipendij.
Neupravičeno prejeto štipendijo je štipendist dolžan vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Obresti se ne zaračunajo, če študent v roku enega meseca od dne, ko je bil pisno obveščen o dodelitvi ugodnejše štipendije iz drugega vira, vrne vse do tedaj prejete štipendije.
Za neupravičeno prejeto štipendijo se smatra tudi, če študent, ki je prejemal štipendijo, v dveh zaporednih študijskih letih upravnemu odboru ne predloži potrdila o vpisu v višji letnik ali potrdila o uspešnem zaključku šolanja, razen če tega ne stori iz opravičljivih razlogov opredeljenih v 11. členu pravilnika.
Način in roki vračila štipendije se določijo z izvensodno poravnavo. Kolikor izvensodna poravnava ni mogoča, bo spore reševalo pristojno sodišče.
15. člen
Višina štipendije za študente in absolvente se določa na naslednji način:
+-------+-------------+-----------+------------+---------------+
|    |       | osnovni | variabilni |        |
|    |       |  del  |  del   |        |
+-------+-------------+-----------+------------+---------------+
| Zap. | povprečna |  točke  |  točke  |največje skupno|
| št. |  ocena  |      |      | število točk |
+-------+-------------+-----------+------------+---------------+
|1.   | 8,00–8,20 |  650  |  150   |   800   |
+-------+-------------+-----------+------------+---------------+
|2.   | 8,21–8,50 |  750  |  150   |   900   |
+-------+-------------+-----------+------------+---------------+
|3.   | 8,51–8,90 |  850  |  150   |   1000   |
+-------+-------------+-----------+------------+---------------+
|4.   | 8,91–9,50 |  950  |  150   |   1100   |
+-------+-------------+-----------+------------+---------------+
|5.   | 9,51–10,00 |  1.300  |  150   |   1.450   |
+-------+-------------+-----------+------------+---------------+
|6.   |       |      |   *   |        |
+-------+-------------+-----------+------------+---------------+
* poleg točk po kriterijih pod zaporedno številko od 1 do 5 zgornje tabele še max. 200 točk za objave po ARRS-u
Osnovni del štipendije
Točke za osnovni del štipendije se pridobijo izključno na podlagi izračuna povprečne ocene študenta.
Za preračun ocen študentov, ki študirajo v tujini, se uporablja metodologija Zavoda RS za zaposlovanje.
Variabilni del štipendije
Točke za variabilni del štipendije študent pridobi s pomočjo kriterijev, za dodatne aktivnosti študenta v preteklem študijskem letu, opredeljenih v nadaljevanju. Študentu se upošteva največ 150 točk ter dodatnih največ 200 točk za objave po ARRS-u.
1. Tekmovanja iz posameznih predmetnih področij s področja študija (največje možno število točk 100)
+---------------------+----------------------------------------+
|   tekmovanje   |       število točk       |
|           +-------------------+--------------------+
|           |  Individualni  | Ekipni rezultat  |
|           |   rezultat   |          |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|Državno       |    40     |     20     |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|Mednarodno      |    50     |     25     |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|Evropsko       |    60     |     30     |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|Svetovno       |    80     |     40     |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|MAX TOČK =      |    100    |    100     |
+---------------------+-------------------+--------------------+
2. Aktivna udeležba na kongresih, simpozijih (največje možno število točk 100)
+-------------------------------------+------------------------+
|        udeležba       |   število točk   |
|                   +------------------------+
|                   |  aktivna udeležba  |
+-------------------------------------+------------------------+
|Državno               |      25      |
+-------------------------------------+------------------------+
|Mednarodno do 3 udeležene države   |      50      |
+-------------------------------------+------------------------+
|Mednarodno nad 3 udeležene države  |     100      |
+-------------------------------------+------------------------+
|MAX TOČK =              |     100      |
+-------------------------------------+------------------------+
3. Objave, ki so zajete po metodologiji ARRS (največje možno število točk 200)
+------------------------------------------------+-------------+
|        Objavljena dela         |število točk |
+------------------------------------------------+-------------+
|Znanstveni prispevek na konferenci, objavljen v |   20   |
|zborniku recenziranih znanstvenih prispevkov  |       |
|(domača konferenca)               |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|Znanstveni prispevek na konferenci, objavljen v |   50   |
|zborniku recenziranih znanstvenih prispevkov  |       |
|(tuja ali mednarodna konferenca)        |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|Objava v revijah s faktorjem SCI (v drugi    |   150   |
|polovici revij ustrezne vsebinske kategorije)  |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|Objava v revijah s faktorjem SCI (v prvi    |   200   |
|polovici revij ustrezne vsebinske kategorije)  |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|Znanstvene monografske publikacije s številom  |   200   |
|strani nad 50                  |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|MAX TOČK =                   |   200   |
+------------------------------------------------+-------------+
4. Ostalo (Največje možno število točk 150)
+-----------------------------------------------+--------------+
|        Prostovoljno delo        | število točk |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Redno prostovoljno delo od 6 do 14 ur mesečno |   20   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Redno prostovoljno delo nad 14 ur mesečno   |   30   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|MAX TOČK =                   |   30   |
+-----------------------------------------------+--------------+

+------------------------------------------------+-------------+
|      Sodelovanje na natečajih      |število točk |
+------------------------------------------------+-------------+
|Državna raven                  |   30   |
+------------------------------------------------+-------------+
|Med državna raven                |   60   |
+------------------------------------------------+-------------+
|MAX TOČK =                   |   100   |
+------------------------------------------------+-------------+

+-----------------------------------+--------------------------+
|  Razstave, nastopi, koncerti,  |    število točk    |
|   recitali, vodenje oddaj   |             |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|                  |individualni|  ekipni  |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Občinski nivo           |   10   |   5   |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Državni nivo            |   20   |   10   |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Meddržavni nivo          |   30   |   15   |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|MAX TOČK =             |   50   |   30   |
+-----------------------------------+------------+-------------+

+--------------------------------------------+-----------------+
|          Objave          | število točk  |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Javni nivo                 |    5    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Mednarodni nivo               |    30    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|MAX TOČK =                 |    60    |
+--------------------------------------------+-----------------+

+--------------------------------------------+-----------------+
| Dodatna izobraževanja s področja študija | število točk  |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Doma                    |    10    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|V tujini                  |    50    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|MAX TOČK =                 |    80    |
+--------------------------------------------+-----------------+

+--------------------------------------------+-----------------+
|          Ostalo          | število točk  |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Vzporedno šolanje              |    75    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Pohvala fakultete, univerze za dosežke pri |    50    |
|študijski dejavnosti            |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Organizator, moderator           |    25    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|MAX TOČK =                 |    100    |
+--------------------------------------------+-----------------+
Vrednost točke znaša 0,032% minimalne plače (vrednost točke se zaokroži na stotine) v Republiki Sloveniji. Vrednost točke za vsako šolsko leto potrdi na predlog Upravnega odbora sklada župan Občine Slovenska Bistrica s sklepom.
16. člen
V primeru, da je število vlog nad planiranim in v občinskem proračunu zagotovljenim obsegom finančnih sredstev sklada, Upravni odbor sklada s sklepom ustrezno zviša najnižjo poprečno oceno opravljenih izpitov iz prve alinee 11. člena tega pravilnika.
17. člen
Štipendije tega sklada se med šolskim letom valorizirajo skladno z gibanjem višine minimalne plače v Republiki Sloveniji.
IV. DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
18. člen
Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi občinska uprava. Razpis traja najmanj 14 dni od dneva objave, zaključi pa se najkasneje do 15. oktobra tekočega leta za naslednje študijsko leto.
Prijave na razpis je potrebno oddati izključno na razpisnem obrazcu.
19. člen
Kandidati za štipendijo morajo predložiti Upravnemu odboru sklada:
– potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami vseh preteklih let študija,
– potrdilo o vpisu v dodiplomski študijski program na visokošolskem zavodu ali originalno potrdilo o vpisu na izobraževalno ustanovo v tujini in overjen prevod potrdila,
– potrdila o doseženih rezultatih in aktivnostih izven rednih študijskih dejavnosti v preteklem študijskem letu,
– izjavo, da ne prejemajo štipendije iz drugega vira,
– izjavo, da niso v delovnem razmerju ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– izjavo, da niso samozaposlene osebe, ki opravljajo dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije,
– izjavo, da niso lastniki ali solastniki gospodarske družbe,
– izjavo, da nimajo drugega vira dohodka (delo preko študentskega servisa se ne upošteva kot dohodek),
– izjavo, da niso pridobili finančne ali materialne pomoči za šolanje iz javnih ali zasebnih virov najmanj v višini enoletnega zneska štipendije, ki bi jim po tem pravilniku pripadala (ne velja za študente, ki se nameravajo izobraževati v tujini),
– izjavo, da za letnik študija v katerega se vpisujejo še niso prijemali štipendije iz tega sklada ne glede na vrsto študija,
– kratek opis programa z navedbo trajanja izobraževanja (točen datum začetka in datum zaključka) iz katerega mora biti razvidno, da je program primerljiv za univerzitetnim programom v Republiki Sloveniji in navedba pridobljenega strokovnega naziva po zaključku izobraževanja (za študente, ki se nameravajo izobraževati v tujini),
– če gre za izobraževanje v tujini v okviru mednarodne izmenjave, mora biti priložena pogodba oziroma sklep organa o odobritvi izobraževanja v tujini,
– izjavo, da lahko štipenditor zbira, posreduje oziroma javno objavi podatke v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov,
– dokument iz katerega je razvidno kandidatovo stalno prebivališče in datum prijave stalnega prebivališča.
20. člen
V roku prispele vloge kandidatov obravnava Upravni odbor sklada, ki s sklepom določi seznam upravičencev in višino štipendije za posameznega upravičenca.
21. člen
Prosilci za štipendije tega sklada prejemajo na podlagi sklepa iz 20. člena tega pravilnika ustrezno odločbo, ki jo izda občinska uprava Občine Slovenska Bistrica.
22. člen
Zavrnjeni kandidati imajo pravico do vpogleda točkovanja lastne vloge. Prav tako imajo pravico, v 15 dneh po prejemu odločbe, do pritožbe zoper odločbo, ki jo naslovijo na župana Občine Slovenska Bistrica, vložijo pa na organ, ki je odločbo izdal.
V. IZPLAČEVANJE ŠTIPENDIJ
23. člen
Štipendije iz tega sklada se izplačujejo enkrat mesečno, in sicer do 15. v mesecu za pretekli mesec.
24. člen
V primeru spremembe višine minimalne plače v Republiki Sloveniji se opravi poračun in se izplača skupaj s prvim rednim izplačilom štipendij po objavi uradnega podatka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Upravni odbor sklada se mora v skladu z določili 5. člena tega pravilnika konstituirati v roku treh mesecev po konstituiranju občinskega sveta v novem mandatu.
Sedanjim članom Upravnega odbora preneha mandat z dnem konstituiranja Upravnega odbora sklada po tem členu pravilnika.
26. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od razpisa štipendij za študijsko leto 2008/09 dalje.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati dosedanji Pravilnik sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/05).
Št. 033-23/2008-13/6
Slovenska Bistrica, dne 30. junija 2008
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.