Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Št. 660/08 Ob-6423/08 , Stran 2527
Zaporedna št. 1 Parc. št. 1033/2, njiva v izmeri 11020 m2, vpisana pri vl. št. 1215, k.o. Latkova vas, do deleža 6685/11020, osnovna namenska raba zemljišča: delno mešana območja, delno območja zelenih površin, delno območja stanovanj, izklicna cena zemljišča znaša 240.660,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 2 Parc. št. 1045/1, njiva v izmeri 4647 m2, vpisana pri vl. št. 1200, k.o. Latkova vas, do deleža 4282/4647, osnovna namenska raba zemljišča: delno mešana območja, delno območja zelenih površin, delno območja stanovanj, izklicna cena zemljišča znaša 154.152,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 3 Parc. št. 1045/3, njiva v izmeri 3304 m2, vpisana pri vl. št. 32, k.o. Latkova vas, osnovna namenska raba zemljišča: delno mešana območja, delno območja zelenih površin, delno območja stanovanj, izklicna cena zemljišča znaša 118.944,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 4 Parc. št. 1045/8, njiva v izmeri 3377 m2, vpisana pri vl. št. 790, k.o. Latkova vas, osnovna namenska raba zemljišča: delno mešana območja, delno območja zelenih površin, delno območja stanovanj, izklicna cena zemljišča znaša 121.572,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 5 Parc. št. 1031/2, njiva v izmeri 1833 m2, vpisana pri vl. št. 559, k.o. Latkova vas, osnovna namenska raba zemljišča: delno mešana območja, delno območja zelenih površin, delno območja stanovanj, izklicna cena zemljišča znaša 65.988,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 6 Parc. št. 1031/6, njiva v izmeri 3216 m2, vpisana pri vl. št. 559, k.o. Latkova vas, osnovna namenska raba zemljišča: delno mešana območja, delno območja zelenih površin, delno območja stanovanj, izklicna cena zemljišča znaša 115.776,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 7 Parc. št. 1036/4, njiva v izmeri 5573 m2, vpisana pri vl. št. 559, k.o. Latkova vas, osnovna namenska raba zemljišča: delno mešana območja, delno območja zelenih površin, delno območja stanovanj, izklicna cena zemljišča znaša 200.628,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 8 Parc. št. 483/3 travnik v izmeri 600 m2 vpisana pri vl. št. 673, k.o. Kobarid, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 32.400,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 9 Parc. št. 2061/2 neplodno v izmeri 37 m2, parc.št. 2061/3 neplodno v izmeri 356 m2 in parc.št. 2061/4 neplodno v izmeri 82 m2, vse vpisane pri vl.št. 2636, k.o. Žalec, zemljišča so po planu stavbna zemljišča, izklicna cena zemljišč znaša 41.040,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo v kompletu. Zaporedna št. 10 Parc. št. 1177 travnik v izmeri 3001 m2 in pašnik v izmeri 1700 m2 in parc. št. 1180 travnik v izmeri 3874 m2, obe vpisani pri vl.št. 1321, k.o. Gorenji Logatec ter parc. št. 1179 travnik v izmeri 2305 m2 vpisana pri vl. št. 1138, k.o. Gorenji Logatec, zemljišča se po planu nahajajo v območju stavbnih zemljišč S – S12-S2 LN Male Laze, površine za stanovanja, izklicna cena zemljišč znaša 459.350,82 EUR (v izklicno ceno je v vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo v kompletu. Zaporedna št. 11 Parc. št. 3378/2, njiva v izmeri 223 m2, vpisana pri vl. št. 1501, k.o. Vipavski križ, zemljišče se po planu nahaja v okviru poselitvenega območja naselja Ajdovščina, izklicna cena zemljišča znaša 12.000,00 EUR (v izklicno ceno je v vključen 20% DDV). Zaporedna št. 12 Parc. št. 3509/1, njiva v izmeri 1884 m2, vpisana pri vl. št. 2109, k.o. Vipavski Križ, do deleža 2/3, zemljišče se po planu nahaja v okviru poselitvenega območja naselja Ajdovščina, izklicna cena zemljišča znaša 64.809,60 EUR (v izklicno ceno je v vključen 20% DDV). Zaporedna št. 13 Parc. št. 3509/2, njiva v izmeri 966 m2, vpisana pri vl. št. 2109, k.o. Vipavski Križ, do deleža 2/3, zemljišče se po planu nahaja v okviru poselitvenega območja naselja Ajdovščina, izklicna cena zemljišča znaša 33.230,40 EUR (v izklicno ceno je v vključen 20% DDV). Zaporedna št. 14 Parc. št. 1791/1, gozd v izmeri 1175 m2 in parc. št. 1791/2, njiva v izmeri 3128 m2, obe vpisani pri vl. št. 1406, k.o. Ajdovščina, zemljišči se po planu nahajata v okviru poselitvenega območja naselja Ajdovščina, izklicna cena zemljišč znaša 206.544,00 EUR (v izklicno ceno je v vključen 20% DDV). Zemljišči se prodajata v kompletu. Zaporedna št. 15 Parc. št. 400/1, pašnik 328 m2, vpisana pri vl. št. 389, k.o. Skrilje do deleža 4/12, zemljišče se po planu nahaja v okviru poselitvenega območja naselja Skrilje, izklicna cena zemljišča znaša 3.935,88 EUR (v izklicno ceno je v vključen 20% DDV). Zaporedna št. 16 Parc. št. 720/3, travnik 665 m2, vpisana pri vl. št. 564, k.o. Gojače do deleža 1/3, zemljišče se po planu nahaja v okviru poselitvenega območja naselja Gojače, izklicna cena zemljišča znaša 10.640,80 EUR (v izklicno ceno je v vključen 20% DDV). Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 1. 8. 2008, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj«. Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-07/2008 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani občine oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine, v primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnikov pa bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani solastnikov. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. V skladu z Uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03), bo moral izbrani ponudnik pod zap. št. 11,12 in 13 pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo, ker je zemljišče v katastrski občini, ki so navedene v uredbi. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino. Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške plača kupec. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičninah pod zap. št. 3, 4, 5, 6,7,14 občina uveljavlja predkupno pravico. V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na območju katere ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb. V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastniki na nepremičnini pod zap. št. 1, 2, 12, 13 in 15 uveljavljajo predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem, prav tako pa v skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičnini uveljavlja predkupno pravico občina, na območju katere leži predmetna nepremičnina. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastniku oziroma solastnikom in občini na območju katere ležijo predmetne nepremičnine. O ponudbi se mora solastnik oziroma solastniki in občina izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne bodo kupili. V primeru, da bo tako občina kot tudi solastnik oziroma solastniki v petnajstih dneh sprejeli ponudbo Sklada za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z občino. V primeru, da občina ponudbe Sklada za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa ne bo sprejela, ponudbo pa bo sprejel solastnik oziroma solastniki, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo solastnikom oziroma solastniki. Sklad bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb samo v primeru, da tako solastnik oziroma solastniki kot tudi občina ne bodo sprejeli ponudbe Sklada po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastniki na nepremičnini pod zap. št. 16 uveljavljajo predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastniku oziroma solastnikom. O ponudbi se mora solastnik oziroma solastniki izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne bodo kupili. Če solastnik oziroma solastniki v petnajstih dneh sprejmejo ponudbo, bo Sklad z solastnikom oziroma solastniki sklenil prodajno pogodbo. Če solastnik oziroma noben izmed solastnikov ponudbe ne bodo sprejme, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 7. 8. 2008 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/434-11-00).