Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Ob-6443/08 , Stran 2534
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica. 2. Predmet naročila: rekonstrukcija hidromehanske opreme HE Doblar I – Jez Podselo. 3. Kraj dobave in izvedbe del: Jez Podselo. 4. Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti: dobava opreme, montažno-demontažna dela in manjši gradbeni posegi. Dela se oddajo v celoti. 5. Datum dobave in izvedbe: po terminskem planu v razpisni dokumentaciji. 6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: na sedežu družbe, pri Petru Drusanyju, tel. 05/339-63-56, faks 05/339-63-15 ali pri Miranu Komelu, tel. 05/339-64-90, faks 05/339-64-88, v roku 14 dni od objave. 7. Dvig je možen le ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. 8. Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 500 EUR (v ceni je vključen DDV) je potrebno vplačati na TRR 04750-0000545385 pri Novi KBM d.d. 9. Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do 12. 9. 2008 do 12. ure. 10. Naslov, kamor je treba predložiti ponudbo: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica. 11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 9. 2008 ob 13. uri na sedežu družbe Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. 12. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 3% ponudbene vrednost z DDV. 13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji. 14. Merila za ocenjevanje ponudb po razpisni dokumentaciji, – tehnična merila, – komercialna merila. 15. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji. 16. Ogled lokacije: 2. 9. 2008 ob 10. uri, ob predhodni najavi najmanj 7 dni pred predlaganim datumom ogleda.