Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Št. 135 Ob-6325/08 , Stran 2556
I. Prodajalec/organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož. II. Predmeti javnega zbiranja ponudb: Sklop 1: Gradbene parcele s parc. št.: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sklop 2: Gradbene parcele v sklopu kot celota se kot predmet javnega zbiranja ponudb v odkup ponudijo kot skupen kompleks sledečih parcel pod enakimi pogoji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Gradbene parcele so v skladu z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje pri vinski kleti v Ormožu (Uradni vestnik Občine Ormož št. 19/07) predvidene za gradnjo stanovanjskih hiš oziroma predstavljajo del stanovanjske urbane cone. III. Vrsta pravnega posla za predmete prodaje pod točko II.: prodajna pogodba. IV. Ponudbena cena: Najnižja možna ponudbena cena, ki je predmet prodaje, je 30 EUR/m2 za vsako posamezno parcelo v sklopu 1. Najnižja možna ponudbena cena, ki je predmet prodaje, je 309.390 EUR (30 EUR/m2) za kompleks parcel, ki se prodajajo kot enota oziroma skupek pod sklopom 2. V izhodiščno ceno predmeta prodaje davek na dodano vrednost ni vključen in bremeni kupca. V. Merilo za izbiro ponudnika: edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja cena. VI. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: 1. nakup po načelu videno – kupljeno; 2. ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente: a) ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, b) navedbo nepremičnine, c) ponujeno ceno, d) dokazilo o plačani varščini, e) potrdilo o državljanstvu države članice Evropske unije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni; a) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Ormož, 01287-0100018046, sklic 00 110999. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 8 dni po izboru; b) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju ponudb; c) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma komisija lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla; d) Ponudnika veže ponudba 2 meseca od roka, ki je določen za oddajo popolne ponudbe; e) Uspešni ponudnik mora v 15. dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo; f) Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun prodajalca. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. g) Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade v korist Občine Ormož in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. h) Rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do vključno 18. avgusta 2008, do 12. ure. Popolne ponudbe se oddajo na vložišču Občine Ormož ali pošljejo priporočeno na naslov – Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine pri vinski kleti v Ormožu – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. i) Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož, tel. 74-15-311. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.