Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Št. 330-01-2/2004 Ob-6434/08 , Stran 2561
I. Najemodajalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. II. Predmet oddaje v najem: predmet oddaje v najem je neopremljeni poslovni prostor, ki se nahaja v delu pritličja objekta »Zeliščni center Grgarske Ravne« na parcelni številki 361.S, k.o. Bate, v skupni površini 101,30 m2 (od tega 89,50 m2 okrepčevalnica in 11,80 m2 sanitarije). Poslovni prostor je pred pričetkom uporabe potrebno adaptirati. III. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: 1. Na razpis se lahko prijavijo državljani RS ali pravne osebe s sedežem v RS. Zastopniki pravnih oseb se morajo izkazati s pooblastilom za zastopanje. 2. Registrirana dejavnost: ponudnik mora biti skladno z veljavnimi predpisi registriran za izvajanje gostinske dejavnosti – okrepčevalnica, in sicer najkasneje do izteka roka za podpis najemne pogodbe. Kolikor ponudnik ne registrira dejavnosti v roku, ima najemodajalec pravico odstopiti od podpisa najemne pogodbe in obdržati varščino. 3. Ponudniki morajo do zaključka razpisa vplačati varščino v višini dveh izhodiščnih mesečnih najemnin, in sicer v višini 676,80 EUR, in sicer na TRR Mestne občine Nova Gorica št.: 01284-0100014022, sklic na št. 75833-7103018-2008. 4. Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo. Ponudba je popolna, če vsebuje: – registracijo dejavnosti: za registrirane pravne osebe se predloži izpisek iz sodnega registra, ki odraža zadnje stanje; za registrirane samostojne podjetnike posameznike se predloži izpis iz poslovnega registra, ki odraža zadnje stanje; še ne registrirani ponudniki predložijo podpisano izjavo o zagotovitvi registracije, – dokazila o finančni in poslovni sposobnosti: za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike se predloži potrjen obrazec BON 1; za fizične osebe se predloži izjava ponudnika in potrdilo DURS-a o poravnanih obveznostih, – za dokazovanje državljanstva stalnega prebivališča ponudnika: fizične osebe predložijo fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije in potrdila o stalnem prebivališču v Republiki Sloveniji, – izjave: ponudniki predložijo naslednje podpisane in žigosane izjave: izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine; izjava o vezanosti na dano ponudbo do dne 27. 10. 2008; izjavo o pogojih najema in razpisa; izjavo o zagotovitvi registracije dejavnosti (predložijo samo ponudniki, ki še niso registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti); izjava ponudnika o poravnanih obveznostih (predložijo samo fizične osebe), – potrdilo o plačilu varščine, – najemna pogodba: vsi ponudniki morajo predložiti podpisan (in s strani že registriranih ponudnikov) tudi žigosan vzorec najemne pogodbe za najem poslovnega prostora, – program sodelovanja z Zeliščnim centrom v katerem ponudnik zlasti opiše na kakšen način bi promoviral Zeliščni center ter svojo gostinsko ponudbo. 5. Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v petnajstih dneh od prejema poziva najemodajalca, v nasprotnem primeru se šteje, da je ponudnik ponudbo umaknil. Najemodajalec ima v tem primeru pravico odstopiti od pogodbe in obdržati varščino. 6. Izhodiščna najemnina znaša 338,40 EUR. 7. Možnost ogleda poslovnih prostorov po predhodnem dogovoru. 8. Najemodajalec lahko predmetni postopek zbiranja ponudb kadarkoli v času do sklenitve najemne pogodbe ustavi. 9. V primeru, da bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija, ki vodi postopek, opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. Ponudnik lahko dokumente, ki so sestavni del ponudbene dokumentacije, predloži v fotokopijah, razen podpisanih izjav, najemne pogodbe in programa sodelovanja, ki jih ponudnik predloži v originalu. Najemnik ima pravico zahtevati vpogled v originalne dokumente. IV. Pogoji najema: 1. Poslovni prostor se oddaja v najem za določen čas 10 let. 2. V poslovnem prostoru se dopušča dejavnost, ki je klasificirana kot gostinska dejavnost okrepčevalnice. 3. Najemnik lahko odda poslovni prostor v podnajem samo s predhodnim pisnim soglasjem najemodajalca. 4. Najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin. 5. Poslovni prostor ni opremljen in ni primerno urejen za opravljanje gostinske dejavnosti. Pred uporabo je potrebna adaptacija. Poslovni prostor se daje v najem pod pogojem, da ga najemnik adaptira in opremi na svoje stroške. Oprema poslovnega prostora ostane v lasti najemnika. Najemodajalec v nobenem primeru ne bo povrnil najemniku vloženih sredstev, ampak se v adaptacijo vložena sredstva najemnika vračunajo v najemnino. Vrednost vloženih sredstev najemnika ugotovi sodni cenilec gradbene stroke. 6. Najemnik je dolžan urediti poslovni prostor skladno s popisom del in materialov, ki je sestavni del razpisne dokumentacije ter tako, da bo skladno z veljavnimi predpisi primerno urejen za opravljanje dejavnosti okrepčevalnice. 7. Poslovni prostor mora najemnik adaptirati in opremiti ter pričeti z opravljanjem gostinske dejavnosti najkasneje v šestih mesecih od podpisa najemne pogodbe. 8. Obveznost plačevanja najemnine prične teči z dnem pričetka opravljanja gostinske dejavnosti v poslovnem prostoru. 9. Najemnik mora pridobiti vsa potrebna dovoljenja in drugo dokumentacijo, ki je po veljavnih predpisih potrebna za opravljanje gostinske dejavnosti okrepčevalnice. 10. Drugi pogoji najema so vsebovani v vzorcu najemne pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V. Postopek izbire ponudnika: 1. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija, ki jo imenuje župan. 2. Javno odpiranje ponudb bo dne 1. 8. 2008 ob 13. uri, v Zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 1. nadstropje. 3. Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh ponudbenih elementov, komisija izloči iz postopka. Ponudnike, katerih ponudbe vsebujejo vse elemente, imajo pa pomanjkljivo dokumentacijo, se pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Ponudbe, ki ne bodo dopolnjene v roku, se izločijo iz postopka. 4. Ponudbe se ocenijo na podlagi meril. Najemna pogodba se sklene z najugodnejšim ponudnikom. 5. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v roku 10 dni po sprejemu odločitve. VI. Merila Pravočasne in popolne ponudbe bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: 1. Višina ponujene najemnine: Ponudnik dobi 5 točk za izhodiščno najemnino. Tem točkam se doda: – 0,1 točka za ponujeno najemnino, ki je višja od izhodiščne za do 3% izhodiščne najemnine; – 0,2 točke za ponujeno najemnino, ki je višja od izhodiščne za do 6% izhodiščne najemnine; – 0,3 točke za ponujeno najemnino, ki je višja od izhodiščne za do 9% izhodiščne najemnine; – 0,4 točke za ponujeno najemnino, ki je višja od izhodiščne za do 12% izhodiščne najemnine; – 0,5 točke za ponujeno najemnino, ki je višja od izhodiščne za 15 in več% izhodiščne najemnine. Prejete točke se ponderirajo z 0,4. 2. Program sodelovanja z Zeliščnim centrom: Promocija Zeliščnega centra: od 0 do 3 točke; – Skladnost gostinske ponudbe z dejavnostjo Zeliščnega centra: od 0 do 2 točki. Prejete točke se ponderirajo z 0,6. VII. Razpisna dokumentacija, informacije: razpisno dokumentacijo je možno dobiti na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si ter na oddelku za gospodarstvo Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 1. nadstropje soba 28 ali 31, in sicer vsak dan od 8. do 12. ure in od 13. do 14. ure, ob sredah od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure. Za informacije lahko pokličete na tel. 05/335-01-72 (Zdenka Kompare) ali na tel. 05/335-01-81 (Mojca Belingar). Način oddaje in rok za oddajo ponudbe: ponudba ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Ponudba mora biti označena na naslovni strani z »Ne odpiraj – ponudba za najem poslovnih prostorov v Grgarskih Ravnah«, na hrbtni strani pa z navedbo ponudnika in njegovega naslova. Ponudba se pošlje ali osebno odda na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 38/I. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo ponudb je vključno do dne 1. 8. 2008 do 12.ure. Za pravočasno se šteje ponudba, ki bo najkasneje do 1. 8. 2008 do 12. ure prispela po pošti oziroma osebno oddana na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 38, 1. nadstropje. Prepozne ponudbe bodo izločene iz postopka.