Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Št. 017-72/2003-148 Ob-6445/08 , Stran 2523
1. Predmet javnega razpisa Predmet tega javnega razpisa je izbira pravne osebe, ki ji bo podeljeno javno pooblastilo za izvajanje naslednjih upravnih nalog: 1.1 – vodenje postopka in podeljevanje licenc za dejavnost organiziranja ali prodaje turističnih aranžmajev; – vodenje registra izdanih licenc za organizatorjem potovanj in turističnim agentom. Navedene upravne naloge so za potrebe tega javnega razpisa poimenovane kot Sklop A. 1.2 – izvajanje preizkusov znanja (izpitov) za turistične vodnike in turistične spremljevalce ter podeljevanje izkaznic, s katerimi se dokazuje identiteta posameznikov, ki so zahtevane izpite opravili; – vodenje upravnih postopkov za pridobitev izkaznice brez opravljenega izpita za turistične spremljevalce (na podlagi dokazil o delovnih izkušnjah); – vodenje registra turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev; – podaljševanje letnih registracij vseh turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev za tekoče leto na temelju zbiranja podatkov o številu dni vodenja in o relacijah vodenja; – obravnavanje pritožb na račun dela turističnega vodnika zaradi morebitnega odvzema licence ter vodenje upravnih postopkov za odvzem licenc oziroma črtanje iz registra po uradni dolžnosti. Navedene upravne naloge so za potrebe tega javnega razpisa poimenovane kot Sklop B. Pravna oseba lahko kandidira za pridobitev javnega pooblastila za izvajanje obeh sklopov hkrati ali pa le posameznega sklopa, kar mora biti razvidno iz prijavnega obrazca. 2. Cilj razpisa: cilj javnega razpisa je izbrati pravno osebo, ki ji bo ministrstvo na temelju opravljenega izbornega postopka podelilo javno pooblastilo za izvajanje upravnih nalog, ki so navedene kot predmet tega razpisa. 3. Pogoji za prijavitelje Na ta javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, so skupni za oba navedena sklopa. 3.1 Za pridobitev javnega pooblastila mora pravna oseba javnega ali zasebnega prava izpolnjevati splošne pogoje iz drugega odstavka 12. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT): – da deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev javnega pooblastila, – da ima dejavnosti s področja spodbujanja turizma opredeljene v svojem ustanovitvenem aktu, – da ima usposobljen kader, – da ima ustrezne reference. 3.2 Prijavitelj mora izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje: – da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu, – da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, prenehanja po zakonu, sodne likvidacije, izbrisa iz registra; – da ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom; – da pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe nista v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bila pravnomočno obsojena, – da ni na seznamu subjektov, s katerimi na podlagi predpisov, ki urejajo preprečevanje korupcije, ministrstvo ne sme poslovati. 3.3 Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje posebne pogoje: – poznavanje slovenske zakonodaje in zakonodaje Evropske skupnosti na področju turističnega posredovanja, – da je strokovno usposobljen za izvajanje nalog, ki so predmet javnega pooblastila (ima vzpostavljen delujoč sistem organizacije dela, učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog, jasno opredeljena navodila za delo in delovne postopke ter opredeljene pristojnosti in odgovornosti zaposlenih) oziroma da ima na področju, na katerega se nanaša javno pooblastilo, ali vsaj na sorodnem področju, ustrezne delovne izkušnje, – da ima za polni delovni čas zaposlenega najmanj enega delavca z višješolsko izobrazbo in najmanj dvema letoma delovnih izkušenj ter uspešno opravljenim strokovnim izpitom za vodenje upravnega postopka; – da razpolaga s primerno opremljenimi poslovnimi prostori za opravljanje nalog; – da razpolaga z ustrezno informacijsko tehnologijo za podporo pri izvajanju strokovnih nalog. Izpolnjevanje navedenih pogojev bo prijavitelj v prijavi izkazoval v skladu z določbami v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj v prijavi ne sme navajati neresničnih ali zavajajočih podatkov. Prijavitelj ob prijavi podpiše izjavo, da bo najkasneje v enem mesecu po podelitvi javnega pooblastila od Gospodarske zbornice Slovenije prevzel ustrezne registre in pričel izvajati vse upravne naloge, za katere mu bo podeljeno javno pooblastilo, vključno z dokončanjem že začetih upravnih postopkov. 4. Merila za izbor Pri izboru se bodo upoštevala naslednja merila, ki so skupna za podelitev javnega pooblastila za oba sklopa: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Navedena merila so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji. 5. Izbirni postopek Postopek izbire bo vodila komisija, ki jo bo s sklepom imenoval minister za gospodarstvo. Odpiranje prijav ne bo javno. V roku dostavljene in pravilno označene prijave bo komisija odpirala po vrstnem redu, kot so prispele na navedeni naslov. Komisija bo vse prispele prijave pregledala. Prijava mora biti predložena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije. Komisija bo prijavitelje, katerih vloge bodo nepopolne, pozvala, da te dopolni v roku osmih dni, pri čemer ponujena cena izvajanja storitve, ki je predmet javnega pooblastila, ne more biti predmet dopolnitve. Nepopolne vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. V primeru da bosta dva prijavitelja prejela enako število točk, bo izbran prijavitelj, ki bo dosegel višje število točk pri prvem sklopu meril. Ministrstvo ima pravico od prijavitelja zahtevati dodatna pojasnila glede navedb v prijavi in v primeru dvoma preveriti resničnost podatkov. Če se pri tem ugotovi nepravilnosti, se vloga lahko zavrne. 6. Podelitev javnega pooblastila Ministrstvo bo na podlagi izvedenega javnega razpisa izbranemu ponudniku (izbranima ponudnikoma), katerega vloga bo ocenjena z največjim številom točk, z odločbo podelilo javno pooblastilo in sicer ločeno za izvajanje upravnih in drugih nalog za sklop A in za sklop B in to za obdobje treh let oziroma do uveljavitve morebitnih sprememb Zakona o spodbujanju razvoja turizma v delu, ki ureja področje, ki je predmet podelitve javnega pooblastila. Na ponujene cene bo pred izdajo odločbe o podelitvi javnega pooblastila pridobljeno soglasje ministra, pristojnega za turizem. Če minister soglasja ne bo podal, se lahko izvedejo pogajanja o znižanju cene. Če ne bo dosežen dogovor, se postopek javnega natečaja s sklepom ustavi. Sklep se vroči prijaviteljem, hkrati se jim tudi vrnejo vloge. Ministrstvo si pridržuje pravico, da v primeru, ko bi na temelju izvedenega javnega razpisa ocenilo, da nobeden izmed prijaviteljev ne izpolnjuje zahtevanih pogojev v zadovoljivem obsegu ali je ponujena cena nesprejemljiva, ne podeli javnega pooblastila na temelju tega razpisa. Podrobnejša razmerja med ministrstvom in nosilcem javnega pooblastila bodo urejena s pogodbo. 7. Pritožbeni postopek Prijavitelji bodo o izboru obveščeni najkasneje v 60 dneh po odpiranju prijav z odločbo. Odločba ministrstva je dokončna in zoper njo v upravnem postopku ni pritožbe. Zoper to odločbo je možen upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, Tržaška 68A, Ljubljana. 8. Zagotavljanje sredstev za izvajanje storitev, ki so predmet javnega pooblastila Pravna oseba, ki ji ministrstvo podeli javno pooblastilo na temelju tega razpisa, zagotavlja finančna sredstva za izvajanje nalog na temelju podeljenega pooblastila, skladno s ponujeno ceno oziroma cenikom storitev, ki bodo predmet javnega pooblastila. Cenik storitev bo določen oziroma potrjen s pogodbo o podelitvi javnega pooblastila, ki bo urejala tudi postopek za morebitno spreminjanje cen storitev, v kolikor posebni predpisi ne določajo drugače. 9. Nadzor nad delom nosilca javnega pooblastila ter odvzem javnega pooblastila Instančni nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo nosilca javnega pooblastila, izbranega na podlagi tega razpisa, bo opravljalo ministrstvo. Nosilcu javnega pooblastila ministrstvo lahko odvzame javno pooblastilo, če: – so s pravnomočno odločbo pristojnega organa ugotovljene nepravilnosti pri njegovem poslovanju, – z javnim pooblastilom dodeljenih upravnih nalog ne izvaja v skladu z veljavno turistično politiko, – z javnim pooblastilom dodeljenih upravnih nalog, tudi po predhodnem opominu ministrstva, ne bo opravljal pravočasno, – se pri izvajanju nadzora iz prejšnjega odstavka ugotovijo večje nepravilnosti pri izvajanju nalog, poverjenih z javnim pooblastilom. O odvzemu javnega pooblastila odloča z upravno odločbo odloča minister, pristojen za turizem. 10. Način prijave in razpisni rok Prijave z zahtevanimi dokazil in izpolnjenimi obrazci morajo v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Javni razpis za podelitev javnega pooblastila« ter navedbo sklopa »Sklop A« oziroma »Sklop B«, prispeti na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najkasneje 15. dan od objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS do 15. ure. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Prijave morajo ne glede na način dostave prispeti na navedeni naslov v postavljenem roku, sicer se bodo štele za nepravočasne. Nepravilno označene in nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Kolikor je zaradi nepravilno označene vloge, le-to nemogoče neodprto vrniti pošiljatelju, jo komisija odpre, ugotovi pošiljatelja, nazaj zapečati in vrne pošiljatelju. 11. Poslovna skrivnost Vsi podatki iz prijav, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji prijavi tako tudi označiti. Kot poslovno skrivnost prijavitelj lahko označi posamezen podatek oziroma del prijave. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno prijavo. 12. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo, http://www.mg.gov.si v poglavju javna naročila, razpisi in povabila, zainteresirani prijavitelji pa jo lahko brezplačno dvignejo tudi v tajništvu Ministrstva za gospodarstvo, Direktorata za turizem, II. nadstropje, Kotnikova 5, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 12. uro. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan po tel. 01/400-32-92, kontaktna oseba: Marko Podrekar, sekretar. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti, na naslov: Marko Podrekar@gov.si.