Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3238. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2008, stran 10405.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 18. in 95. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 18. seji dne 9. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2008
1. člen
Spremeni se tretji odstavek 2. člena Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2008 (Uradni list RS, št. 20/08) tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |               |       v €|
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|KONTO     |      OPIS       |       2008|
+--------------------------------------------+-----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |I. SKUPAJ PRIHODKI      |    48.734.803|
|       |(70+71+72+73+74)       |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |    44.275.762|
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|70      | DAVČNI PRIHODKI       |    30.287.495|
|       |(700+703+704+706)      |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |700 DAVKI NA DOHODEK IN   |    22.477.485|
|       |DOBIČEK           |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |703 DAVKI NA PREMOŽENJE   |    6.633.010|
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN |    1.177.000|
|       |STORITVE           |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |706 DRUGI DAVKI       |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|71      | NEDAVČNI PRIHODKI      |    13.988.267|
|       |(710+711+712+713+714)    |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN  |    2.258.275|
|       |DOHODKI OD PREMOŽENJA    |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |711 TAKSE IN PRISTOJBINE   |      35.000|
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |712 DENARNE KAZNI      |     255.000|
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |713 PRIHODKI OD PRODAJE   |     177.010|
|       |BLAGA IN STORITEV      |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |    11.262.982|
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI     |    2.914.000|
|       |(720+721+722)        |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |720 PRIHODKI OD PRODAJE   |     935.000|
|       |OSNOVNIH SREDSTEV      |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |721 PRIHODKI OD PRODAJE   |         |
|       |ZALOG            |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |722 PRIHODKI OD PRODAJE   |    1.979.000|
|       |ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA  |         |
|       |PREMOŽENJA          |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|73      |PREJETE DONACIJE (730+731)  |      5.000|
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |730 PREJETE DONACIJE IZ   |      5.000|
|       |DOMAČIH VIROV        |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |731 PREJETE DONACIJE IZ   |         |
|       |TUJINE            |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI     |    1.540.041|
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ  |     679.351|
|       |DRUGIH JAVNOFINANČNIH    |         |
|       |INSTITUCIJ          |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |741 PREJETA SREDSTVA IZ   |     860.690|
|       |DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ    |         |
|       |SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE |         |
|       |UNIJE            |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |II. SKUPAJ ODHODKI      |    58.534.762|
|       |(40+41+42+43)        |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI        |    12.117.582|
|       |(400+401+402+403+409)    |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI  |    2.074.132|
|       |ZAPOSLENIM          |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  |     333.675|
|       |ZA SOCIALNO VARNOST     |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |402 IZDATKI ZA BLAGO IN   |    8.326.948|
|       |STORITVE           |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |409 SREDSTVA, IZLOČENA V   |    1.382.827|
|       |REZERVE           |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI       |    16.107.161|
|       |(410+411+412+413)      |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |410 SUBVENCIJE        |     662.191|
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  |    6.744.351|
|       |IN GOSPODINJSTVOM      |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |412 TRANSFERI NEPROFITNIM  |    1.599.141|
|       |ORGANIZAC. IN USTANOVAM   |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI   |    7.101.478|
|       |TRANSFERI          |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |    24.171.916|
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |420 NAKUP IN GRADNJA     |    24.171.916|
|       |OSNOVNIH SREDSTEV      |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|43      | INVESTICIJSKI TRANSFERI   |    6.138.103|
|       |(430)            |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |430 INVESTICIJSKI TRANSFER  |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI |    4.588.160|
|       |PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM    |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI |    1.549.943|
|       |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM   |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  |    –9.799.959|
|       |(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)   |         |
|       |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS    |         |
|       |SKUPAJ ODHODKI)       |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|75      |IV. PREJETA VRAČILA DANIH  |     380.700|
|       |POSOJIL IN PRODAJA      |         |
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV     |         |
|       |(750+751+752)        |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |750 PREJETA VRAČILA DANIH  |     200.000|
|       |POSOJIL           |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |751 PRODAJA KAPITALSKIH   |         |
|       |DELEŽEV           |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |752 KUPNINE IZ NASLOVA    |     180.700|
|       |PRIVATIZACIJE        |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|44      |V. DANA POSOJILA IN     |        0|
|       |POVEČANJE KAPITALSKIH    |         |
|       |DELEŽEV (440+441)      |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |440 DANA POSOJILA      |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |441 POVEČANJE KAPITALSKIH  |         |
|       |DELEŽEV           |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |VI. PREJETA MINUS DANA    |     380.700|
|       |POSOJILA IN SPREMEMBE    |         |
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |VII. SKUPNI PRESEŽEK     |    –9.419.259|
|       |(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI   |         |
|       |MINUS ODHODKI TER SALDO   |         |
|       |PREJETIH IN DANIH POSOJIL  |         |
|       |(I.+IV.) – (II.+V.)     |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA            |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|50      |VIII. ZADOLŽEVANJE (500)   |    5.200.000|
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE   |    5.200.000|
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|55      |IX. ODPLAČILA DOLGA (550)  |        0|
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.- |    5.200.000|
|       |IX.)             |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  |    –4.219.259|
|       |SREDSTEV NA RAČUNIH     |         |
|       |(III.+VI.+X) =        |         |
|       |(I.+IV.+VIII.) –       |         |
|       |(II.+V.+IX.)         |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |    4.526.451|
|       |OB KONCU PRETEKLEGA LETA   |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE |        0|
|       |IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani MO Kranj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Dopolni se 13. člen in sicer tako, da se za tretjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov se Mestna občina Kranj za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine, opredeljene v splošnem delu proračuna, in sicer za financiranje projektov Grad Kieselstein – kompleks, Prometna ureditev Slovenskega trga, Regijski center za ravnanje z odpadki in Obnova ulic mestnega jedra – 1. faza.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Kranj, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine 700.000 evrov. Skupna višina pomeni največjo dovoljeno vsoto vseh poroštev.
Pogoj za poroštvo pravnim osebam javnega sektorja je soglasje Sveta Mestne občine Kranj.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0138/2007-(45/01)-25
Kranj, dne 9. julija 2008
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.