Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3272. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2008, stran 10482.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo), 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 39/99, 11/01, 100/03 in 48/07) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06 in 48/07) je Občinski svet Občine Zreče na 13. redni seji dne 9. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Zreče za leto 2008 (Uradni list RS, št. 119/07, 34/08 in 55/08) se spremeni drugi odstavek 2. člena odloka tako, da se glasi:
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV               v EUR
    IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina        Proračun leta 2008
    kontov/Konto/Podkonto
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (7071727374)    8.523.191,76
    TEKOČI PRIHODKI (7071)         5.566.887,00
70   DAVČNI PRIHODKI             4.220.278,00
    700 Davki na dohodek in dobiček     3.171.199,00
    703 Davki na premoženje          475.400,00
    704 Domači davki na blago in       556.679,00
    storitve
    706 Drugi davki              17.000,00
71   NEDAVČNI PRIHODKI            1.346.609,00
    710 Udeležba na dobičku in        138.800,00
    dohodki od premoženja
    711 Takse in pristojbine          16.579,00
    712 Denarne kazni              2.800,00
    713 Prihodki od prodaje blaga       372.041,00
    in storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki        816.389,00
72   KAPITALSKI PRIHODKI           1.296.360,00
    720 Prihodki od prodaje osnovnih    1.214.000,00
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog          0,00
    722 Prihodki od prodaje zemljišč      82.360,00
    in neopredmet. dolgoročnih
    sredstev
73   PREJETE DONACIJE                0,00
    730 Prejete donacije iz domačih         0,00
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine         0,00
74   TRANSFERNI PRIHODKI           1.659.944,76
    740 Transferni prihodki iz        254.734,76
    drugih
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sred. iz drž.        1.405.210,00
    proračuna
    iz sred. proračuna EU
II.   SKUPAJ ODHODKI (40414243)      8.464.863,70
40   TEKOČI ODHODKI             2.361.659,76
    400 Plače in drugi izdatki        368.099,00
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za       62.044,00
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve    1.837.807,76
    403 Plačila domačih obresti         1.200,00
    409 Rezerve                92.509,00
41   TEKOČI TRANSFERI            1.921.104,83
    410 Subvencije               88.450,00
    411 Transferi posameznikom       1.147.142,80
    in gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim         231.062,49
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači          454.449,54
    transferi
    414 Tekoči transferi v tujino          0,00
42   INVESTICIJSKI ODHODKI          3.888.485,94
    420 Nakup in gradnja osnovnih      3.888.485,94
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          293.613,17
    431 Invest. transferi pravnim       210.343,84
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski porabniki
    432 Invest. transferi           83.269,33
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       58.328,06
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH
    DELEŽEV (750751752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          0,00
    750 Prejeta vračila danih            0,00
    posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev         0,00
    752 Kupnine iz naslova             0,00
    privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440441442443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE           0,00
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                0,00
    441 Povečanje kapitalskih            0,00
    deležev
    in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin           0,00
    iz naslova privatizacije
    443 Povečanje namenskega            0,00
    premoženja v javnih skladih
    in drugih osebah javnega prava,
    ki imajo premoženje v svoji
    lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         0,00
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
    50 ZADOLŽEVANJE                 0,00
    500 Domače zadolževanje             0,00
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)
55   ODPLAČILA DOLGA              186.900,00
    550 Odplačila domačega dolga       186.900,00
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV     –128.571,94
    NA RAČUNIH (I.IV.VII.-II.-V.-
    VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      –186.900,00
XI.   NETO FINANCIRANJE             –58.328,06
    (VI.VII.-VIII.-IX.)
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE      128.571,94
    31. 12. PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo      – ali 0 ali
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-0002/2007
Zreče, dne 9. julija 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.