Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Št. 478-163/2008 Ob-6341/08 , Stran 2559
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. 2. Prodajalec: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. 3. Predmet prodaje: nepremičnini parc. št. 954/33, zelenica v izmeri 1.493 m2, vpisana pri vl. št. 1786, k.o. Črnomelj in parc. št. 927/27, zelenica v izmeri 241 m2, vpisana pri vl. št. 1.199, k.o. Črnomelj. Nepremičnini, ki sta predmet prodaje sta v lasti Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, do celote. Občina Črnomelj je nepremičnino parc. št. 954/33, k.o. Črnomelj, pridobila na podlagi kupne pogodbe z dne 22. 4. 1982, št. 465-22/76 in v skladu s 3. členom Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Ur. l. RS, št. 44/97, 59/01, 110/02), nepremičnino parc. št. 927/27 k.o. Črnomelj pa na podlagi kupne pogodbe z dne 15. 4. 1977. Na nepremičninah parc. št. 927/27 in parc. št. 954/33, k.o. Črnomelj, je vknjižena stvarna služnost izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora toplovodnega omrežja, v korist podjetja Energetika Črnomelj d.o.o., Škofjeloška cesta 6, p. Kranj, pod Dn št. 2103/2006. Razen navedene služnosti na nepremičninah, sta obe nepremičnini prosti vseh ostalih bremen (javno pravnih in zasebno pravnih). Kupoprodajna pogodba bo sklenjena med izbranim ponudnikom na eni strani in prodajalcem na drugi. Nepremičnini parc. št. 954/33 in parc. št. 927/27, k.o. Črnomelj, sta nezazidani zemljišči, po prostorskem planu Občine Črnomelj se nahajata v poselitvenem območju, namenjenem za blokovno stanovanjsko gradnjo. Za to območje je s strani Občine Črnomelj sprejet zazidalni načrt. Nepremičnini se nahajata v stanovanjskem naselju Čardak v Črnomlju, ob Ulici Moša Pijade in Ulici 21. oktobra. Na zemljiščih še ni priključkov komunalnih naprav za nov objekt in za skupno komunalno rabo. V neposredni bližini potekajo vsa omrežja komunalnih naprav mesta Črnomelj, vključno z lokalnim toplovodnim omrežjem za ogrevanje naselja. Dostop do zemljišč je po asfaltni ulici skozi naselje, ki poteka na južnem robu parcel. Cesta ima pločnike, javno razsvetljavo in odvodnjavanje. Glede na gospodarsko, družbeno in prometno infrastrukturo Črnomlja, je lega zemljišč zelo ugodna. Za gradnjo stanovanjskega bloka v skladu z Zazidalnim načrtom Čardak, si mora investitor pridobiti še sosednje zemljišče, ki ni v lasti Občine Črnomelj. 4. Cena zemljišč: izhodiščna cena je 78.030 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost (DDV) po predpisani stopnji 20%, ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine, plačati na ponujeno ceno. 5. Nepremičnini se odprodata kot celota, po načelu »videno – kupljeno«. 6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS ali v drugi državi članici EU in samostojni podjetniki s sedežem v RS oziroma drugi državi članici EU, ki so registrirani za opravljanje in opravljajo gradnjo stavb (dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti – F 41), in sicer tako, da do navedenega roka pošljejo ponudbo, kot je opisano spodaj. 7. Rok in način oddaje ponudbe: pisne ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti, na naslov Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ali oddajo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj. Pisne ponudbe je potrebno v zaprti kuverti dostaviti do vključno 8. 8. 2008 do 8. ure zjutraj. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom prejemnika vidno (poudarjeno) navedeno »Ne odpiraj! – Ponudba za nakup nepremičnin«. 8. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo je 3 mesece od dneva odpiranja ponudb. 9. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo organizatorja prodaje in izdelana tako, da vsebuje: – izpisek iz sodnega registra ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran in opravlja dejavnost gradnje stavb (dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti – F 41), ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od zadnjega dne, določenega za oddajo ponudbe, – pisno navedbo vsaj treh doslej uspešno izvedenih tovrstnih gradenj (stanovanjski blok), – samostojni podjetniki posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega dokumenta, – pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID za DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe, – potrdilo sodišča, da zoper ponudnika ni uveden stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije, – navedbo nepremičnin, ki sta predmet javne ponudbe, – ponujeno ceno– pri čemer cena (brez davka) ne sme biti nižja od izhodiščne, – izjavo ponudnika, da soglaša z razpisnimi pogoji, – idejno zasnovo gradnje na nepremičninah, ki sta predmet prodaje, ki mora biti v skladu z Zazidalnim načrtom Čardak, z navedbo terminskega plana izvedbe gradnje, – pisno zagotovilo ponudnika, da bo pridobil ostalo potrebno zemljišče za gradnjo, uredil vso potrebno dokumentacijo v zvezi z gradnjo na nepremičninah, ki sta predmet prodaje in v roku 2 let od sklenitve prodajne pogodbe začel z gradnjo na teh nepremičninah, v skladu s priloženo idejno zasnovo, ter to gradnjo zaključil v roku 1,5 let od pričetka gradnje. Ponudnik mora podati tudi pisno izjavo ponudnika, da v primeru neizpolnitve teh obveznosti soglaša z možnostjo odstopa prodajalca od prodajne pogodbe in razdrtja pogodbe, pri čemer nepremičnini, ki sta predmet prodaje pripadeta v last prodajalcu, kupcu pa se vrne kupnina, zmanjšana za plačano varščino, – pisno izjavo ponudnika, da soglaša z izgovorjeno predkupno pravico Občine Črnomelj na kupljenih nepremičninah, – dokazilo o plačani varščini, – parafiran vzorec pogodbe (po razpisni dokumentaciji) 10. Varščina: ponudniki morajo v roku za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, brez upoštevanega davka na dodano vrednost (DDV). Varščino je potrebno nakazati na podračun EZR Občine Črnomelj, št. 01217-0100015850, sklic: 00 478-163-2008. Dokazilo oziroma kopijo dokazila o plačilu varščine mora ponudnik predložiti ponudbi, saj bo upoštevana le ponudba z dokazilom o plačani varščini. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 11. Ostali kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati zainteresirani ponudniki, da bodo uvrščeni v skupino primernih kupcev: – zoper ponudnika ne sme biti uveden stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije, – ponudbi mora biti priložena idejna zasnova gradnje na nepremičninah, ki sta predmet prodaje, ki mora biti v skladu z zazidalnim načrtom na tem območju, prav tako mora biti naveden terminski plan pričetka in konca gradnje, – ponudnik mora podati pisno zagotovilo, s katerim se zaveže, da bo, kolikor bo izbran kot najugodnejši ponudnik, pridobil ostalo potrebno zemljišče za gradnjo ter uredil vso potrebno dokumentacijo v zvezi z gradnjo in v roku 2 let od sklenitve prodajne pogodbe začel z gradnjo na teh nepremičninah, v skladu s priloženo idejno zasnovo, ter to gradnjo zaključil v roku 1,5 let od pričetka gradnje. Prav tako mora ponudnik podati pisno izjavo, da v primeru neizpolnitve teh obveznosti soglaša z možnostjo odstopa prodajalca od prodajne pogodbe in razdrtja pogodbe, pri čemer nepremičnini, ki sta predmet prodaje pripadeta v last prodajalcu, kupcu pa se vrne kupnina, zmanjšana za plačano varščino – ponudnik mora biti registriran in opravljati dejavnost gradnje stavb (dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti – F 41). 12. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: kriterij je najvišja ponujena cena. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo, ob izpolnjevanju pogojev, ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Črnomelj. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Črnomelj, ki bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenega kriterija izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko s ponudniki izvede dodatna pogajanja. 13. Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 15 dni od prejema poziva prodajalca k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik v zgoraj določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Črnomelj in velja, da je izbrani ponudnik odstopil od svoje ponudbe, občina pa lahko sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 14. Kupnino (vključno z DDV v višini 20%) za nepremičnini, ki sta predmet prodaje mora izbrani ponudnik poravnati Občini Črnomelj v roku 8 dni od izstavitve računa s strani Občine Črnomelj. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru zamude plačila kupnine tečejo zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti plačila kupnine do dne plačila. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice v korist kupca, bo izstavil prodajalec po poplačilu celotne kupnine. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnini v last in posest s vknjižbo lastninske pravice v Zemljiško knjigo. 15. Stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo krije kupec. 16. Nepopolne ponudbe, ponudbe, ki bojo nižje od izklicne cene, ponudbe ki bojo prispele po preteku roka za oddajo ponudb (nepravočasne ponudbe), ponudbe s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, ne bodo upoštevane. 17. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnin umakne, ali jo dopolni do roka za oddajo ponudbe, ki je določen v javnem razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. 18. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne 8. 8. 2008 ob 12. uri na sedežu Občine Črnomelj, v mali sejni sobi. Pri odpiranju ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki in njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili. 19. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni. 20. Župan Občine Črnomelj, ali imenovana komisija v soglasju z županom, lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne že vplačana varščina. 21. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi s prodajo nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Kontakti osebi: Slavica Novak Janžekovič (tel. 07/30-61-108) in Vinko Kunič (tel. 07/30-61-102).