Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3262. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofja Loka, stran 10456.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 16/07, popr. 36/08), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 25/08), Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03), Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03, 61/05) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 16. redni seji dne 29. maja 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofja Loka
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Škofja Loka, s sedežem Poljanska c. 2, Škofja Loka (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanovi na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Škofja Loka (v nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet in župan Občine Škofja Loka.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Ime zavoda: Vrtec Škofja Loka.
Sedež zavoda: Podlubnik 1d, Škofja Loka.
Skrajšano ime zavoda: Vrtec Škofja Loka.
Vrtec Škofja Loka ima enote, ki jih določi s pravili zavoda.
V sestav zavoda sodijo naslednje enote:
Enota Ciciban, Sveti Duh 11, Škofja Loka,
Enota Čebelica, Podlubnik 1a, Škofja Loka,
Enota Najdihojca, Podlubnik 1d, Škofja Loka,
Enota Pedenjped, Frankovo naselje 51a, Škofja Loka, v okviru katere posluje tudi oddelek v podružnici šole Reteče, Reteče 43, Škofja Loka, Osnovne šole Cvetka Golarja,
Enota Rožle, Frankovo naselje 61, Škofja Loka.
Vrtec Škofja Loka lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi enoti zavoda ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski pogoji.
3. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok. Enote zavoda niso pravne osebe.
4. člen
Zavod se vpiše v razvid vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm. V sredini pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu je izpisano ime in sedež zavoda Vrtec Škofja Loka Podlubnik 1d.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
Število pečatov, pooblastilo za uporabo, način varovanja ipd. določi ravnatelj zavoda z organizacijskim predpisom.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
6. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev. Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja opravlja v času ravnateljeve odsotnosti naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
7. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
III. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti:
C/18.120    Drugo tiskanje
C/18.200    Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C/33.120    Popravila strojev in naprav
G/47.890    Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
        drugim blagom
I/56.210    Priložnostna priprava in dostava jedi
L/68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
        nepremičnin
N/77.210    Dajanje športne opreme v najem in zakup
N/77.330    Dajanje pisarniške opreme in računalniških
        naprav v najem in zakup
N/79.120    Dejavnost organizatorjev potovanj
N/81.100    Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N/81.300    Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
        okolice
N/82.190    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
        posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/85.100    Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
P/85.510    Izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju športa in
        rekreacije
P/85.520    Izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju kulture in
        umetnosti
P/85.590    Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
        izpopolnjevanje in usposabljanje
P/89.910    Dnevno varstvo otrok
R/90.010    Umetniško uprizarjanje
R/90.030    Umetniško ustvarjanje
R/90.040    Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.011    Dejavnost knjižnic
R/93.110    Obratovanje športnih objektov
R/93.190    Druge športne dejavnosti
R/93.299    Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S/96.010    Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
9. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje javno veljavnega programa za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, ki ga določa zakon.
10. člen
Zavod izdaja javne listine v skladu z zakonom o vrtcih.
Zavod ne sme spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti in začeti opravljati nove dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
IV. VZGOJNO-VARSTVENI OKOLIŠ
Območje zadovoljevanja vzgojno-varstvenih potreb
11. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok na območju Občine Škofja Loka.
Sedež zavoda je v enoti Najdihojca, Podlubnik 1d, Škofja Loka.
Na sedežu zavoda se vpisuje otroke in ureja vse druge oblike medsebojnega sodelovanja za celoten zavod.
Notranjo organizacijo in sistematizacijo zavoda z natančno vsebino dela v posamezni enoti določi ravnatelj.
V. ORGANI ZAVODA
12. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovna organa,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
13. člen
Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposlenih v zavodu in predstavniki staršev.
Svet sestavlja 9 članov, in sicer:
– ustanovitelj: 3 predstavniki,
– delavci zavoda: 3 predstavniki in
– starši: 3 predstavniki.
Ustanovitelj imenuje svoje predstavnike v skladu s svojimi pravili.
Delavci zavoda, volijo svoje predstavnike neposredno in tajno.
V svetu morajo biti enakopravno zastopani delavci posameznih enot zavoda.
Starši volijo svoje predstavnike na svetu staršev. Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov otrok vključen v zavod.
14. člen
Svet zavoda sprejme Pravila o volitvah in odpoklicu predstavnikov delavcev v svetu zavoda.
S pravili se določa postopek volitev predstavnikov delavcev v svetu zavoda, volilni organ, kandidacijski postopek, postopek izvedbe glasovanja in ugotavljanja rezultatov glasovanja, način in pogoji predčasnega prenehanja mandata predstavnikov delavcev v svetu zavoda, postopek in način odpoklica predstavnikov delavcev v svetu in varstvo volilne pravice.
15. člen
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Kandidiranje za člane sveta se začne s sklepom sveta največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata dotedanjim članom.
16. člen
Po sprejetju sklepa na seji sveta, da se začne postopek volitev članov sveta, ravnatelj, ki izvršuje sklepe sveta, pošlje ustanovitelju in predsedniku sveta staršev dopis, s katerim jih obvesti, da morata v roku 45 dni svetu zavoda poslati sklepe o imenovanju članov sveta zavoda.
17. člen
Ko dotedanji predsednik sveta zavoda prejme imena izvoljenih članov sveta, najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju članov sveta, skliče konstitutivno sejo sveta, na kateri prisotni verificirajo mandate izvoljenih članov sveta in izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda. Od tega dneva začne teči mandat sveta zavoda.
Do konstituiranja sveta zavoda naloge opravlja dotedanji svet zavoda.
18. člen
Svet zavoda na svojih sejah odloča z večino glasov vseh članov. Svet o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, če se ne odloči za tajno glasovanje.
19. člen
Članu sveta zavoda preneha funkcija pred pretekom mandata za katero je bil imenovan oziroma izvoljen in sicer:
– na lastno željo,
– ali iz drugih razlogov, če ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ali pa je odpoklican.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma za imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz navedenih razlogov prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata manj kot 6 mesecev.
20. člen
Predstavnike staršev izvoli v svet zavoda svet staršev.
Na roditeljskih sestankih izvolijo starši predstavnike staršev otrok v svet staršev tako, da je vsak oddelek zastopan v svetu staršev z enim staršem. Na svetu staršev oblikujejo starši z javnim glasovanjem kandidatno listo za člane sveta zavoda.
Svet staršev z večino glasov staršev navzočih na seji, s tajnim ali javnim glasovanjem, izvoli predstavnike staršev v svetu zavoda. Volitve so veljavne, če se volilne seje sveta staršev udeleži več kot polovica staršev. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov staršev, ki so glasovali. V primeru, da otrok enega od staršev, ki je član sveta zavoda, preneha s šolanjem v zavodu, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami nadomestnega člana sveta zavoda.
21. člen
Pristojnosti sveta zavoda so določene z zakonom.
2. Ravnatelj
22. člen
»Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Njegove naloge so opredeljene v zakonu, poleg njih pa lahko sprejema notranje pravilnike in druge akte s katerimi se ureja organizacija in poslovanje zavoda, če ni v zakonodaji drugače določeno.
Mandat ravnatelja traja 5 let.
Ravnatelj za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca zavoda.«
23. člen
Pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za ravnatelja določa zakon.
a) Pomočnik ravnatelja
24. člen
V zavodu se lahko imenuje pomočnik ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
b) Vodja enote
25. člen
Enota zavoda ima lahko vodjo. Imenuje in razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev zavoda.
Za vodjo enote je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja ali svetovalnega delavca.
Vodja enote zavoda opravlja delo vzgojitelja ter naloge, za katere ga pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
26. člen
Strokovni organi v zavodu so:
– vzgojiteljski zbor in
– strokovni aktiv vzgojiteljev.
Sestavo, pristojnosti in naloge strokovnih organov zavoda določa zakon.
4. Svet staršev
27. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev.
Pristojnosti in naloge sveta staršev določa zakon.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV
28. člen
Pravice in obveznosti otrok in staršev določa zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi. Postopke in naloge v zvezi z varstvom osebnih podatkov o otrocih in njihovih starših določa zakon.
VII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA, PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU, ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
29. člen
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje v skladu z zakonom, standardi in normativi.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu za delo sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal že pred uveljavitvijo tega odloka in ga uporabljal za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen.
30. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi s pridobitvijo in odtujitvijo nepremičnega premoženja.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda samo do višine sredstev, ki jih zavodu zagotavlja za izvajanje javne službe, v skladu z zakonom in tem odlokom.
Zavod mora uporabljati sredstva ustanovitelja namensko.
32. člen
Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakonom iz javnih sredstev, sredstev proračuna ustanovitelja, plačil staršev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, donacij, prispevkov sponzorjev in drugih virov. Z odlokom o proračunu ustanovitelja se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in varstva predšolskih otrok oziroma opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja zlasti za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi resorni minister.
Primanjkljaj sredstev za delo zavoda, ki nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, upoštevajoč dogovorjena merila in kriterije, krije ustanovitelj v skladu z zakonom.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
33. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje obveznosti in pravice:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi Občine Škofja Loka,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev ustanovitelja,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti zavoda,
– daje soglasje k sistematizaciji delovnih mest, ki so sofinancirana iz proračuna ustanovitelja,
– zagotavlja sredstva za ohranjanje in izboljševanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda,
– daje soglasje k povezovanju javnih vzgojno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih zavodov v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog, in za opravljanje drugih skupnih nalog,
– daje pobude svetu zavoda in ravnatelju,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
34. člen
Zavod je v skladu z zakonom in tem odlokom v razmerju do ustanovitelja dolžan:
– zagotavljati namensko in racionalno rabo oziroma uporabo vseh sredstev ustanovitelja, ki jih ima zavod v upravljanju ali jih tekoče pridobiva za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen,
– zagotavlja ustanovitelju podatke in informacije, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti, ter v statistične namene,
– na pristojnih organih obravnavati pobude ustanovitelja in mu poročati o sklepih teh organov,
– posredovati ustanovitelju program razvoja in letni načrt ter finančni plan,
– enkrat letno, na zahtevo ustanovitelja pa tudi med letom, poročati o izvajanju delovnega načrta, o rezultatih poslovanja zavoda, o porabi namenskih sredstev ustanovitelja in o drugih zadevah, o katerih mora biti oziroma bo želel biti seznanjen zaradi celovitega spremljanja stanja v zavodu,
– dovoliti pooblaščenim osebam ustanovitelja, da na licu mesta preverja namenskost in racionalnost uporabe sredstev, ki jih za delo zavoda zagotavlja v proračunu,
– izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
IX. NADZOR NAD DELOM ZAVODA
35. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja otrok v zavodu, izvajajo pristojni državni organi. Nadzor nad opravljanjem dejavnosti javne službe je opredeljen v področni zakonodaji.
Ustanovitelj ima pravico do vpogleda v vse relevantne podatke, ki zadevajo poslovanje zavoda.
36. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanoviteljice nadzira ustanoviteljica.
X. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
37. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela se zagotavlja z dajanjem sporočil staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
38. člen
Ravnatelj in drugi delavci morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
XI. OBVEŠČANJE DELAVCEV ZAVODA
39. člen
Delavci zavoda morajo biti obveščeni o vseh zadevah, ki jih določa kolektivna pogodba.
40. člen
Ravnatelj mora pred odločitvami, ki jih določa kolektivna pogodba pridobiti mnenje sindikata.
Delavce obvešča ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba. O delu organov v zavodu obvešča delavce predsedujoči posameznega organa. Delavce se obvešča na zborih delavcev ali z objavljanjem sklepov na oglasnih deskah.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
41. člen
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon. Na predlog ravnatelja sprejema svet zavoda:
– pravila vrtca,
– druge akte v skladu z zakoni ali sklepi sveta vrtca.
Ravnatelj sprejema organizacijske predpise in druge akte za urejanje življenja in dela v zavodu.
Posamični akti morajo biti usklajeni z veljavnimi splošnimi akti.
Splošni akti morajo biti objavljeni na oglasnih deskah in začno veljati osmi dan po objavi.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Medsebojne pravice in obveznosti bosta ustanovitelj in zavod izvajala v skladu s tem odlokom, pravili vrtca in zakonom.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Škofja Loka, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Škofja Loka na seji dne 7. 5. 1998 (Uradni list RS, št. 40/98).
43. člen
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom konstituira nov svet.
44. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0008/2008
Škofja Loka, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.