Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3240. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Pivka, stran 10412.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo ZVO-1-UPB1), 9., 11. in 17. člena Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 11/96, 28/05, 54/06), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, ZP-1-UPB4) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 15. redni seji dne 3. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Pivka
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 107/00, 90/02) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Dejavnost javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda obsega:
a) v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo:
– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh in javnih površin,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter obdelava in ravnanje z blatom, najmanj enkrat na štiri leta,
– zagotavljanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa oziroma izdelava ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave,
– izdajanje strokovnih ocen za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja skladno s predpisi,
– vodenje katastra javne kanalizacije in evidence greznic in malih komunalnih čistilnih naprav;
b) za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja:
– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelava njihove vsebine na komunalni čistilni napravi,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter obdelava in ravnanje z blatom, najmanj enkrat na štiri leta,
– zagotavljanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa oziroma izdelava ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave,
– vodenje evidence greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
– izdajanje potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja s površin, ki niso javne površine, in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, izvajalec javne službe zagotavlja kot posebno storitev zaradi uporabe objektov javne kanalizacije.«
2. člen
Prvi odstavek 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnik oziroma upravljavec objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpadna voda oziroma se zbira padavinska voda, ki stalno ali občasno odteka v javno kanalizacijo oziroma koristi storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (v nadaljevanju: uporabnik).«
3. člen
18. člen odloka se črta.
4. člen
21. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije ali pa se le-ti ne zaključujejo s komunalno čistilno napravo, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odpadnih vod (nepretočne greznice, čistilne naprave).
Za gradnjo objektov za čiščenje odpadnih vod, si je lastnik objekta dolžan pridobiti upravno dovoljenje.
Padavinske vode ne smejo biti speljane v objekte za čiščenje odpadnih vod. Odvedene morajo biti v vodotoke, ponikovalnice ali v meteorno kanalizacijo.
Objekte za čiščenje odpadnih vod je potrebno redno vzdrževati in prazniti v skladu z veljavnimi predpisi.
V naseljih, kjer je zgrajena meteorna kanalizacija je prepovedano spuščati vanjo odpadne vode in vode iz gnojišč.
Pred priključitvijo na novozgrajeno javno kanalizacijo, ki se zaključuje s čistilno napravo, je lastnik objekta dolžan greznico ali čistilno napravo opustiti, jo na lastne stroške izprazniti, očistiti, dezinficirati in zasuti ali uporabiti po navodilih upravljavca javne kanalizacije v roku šestih mesecev po izdanem obvestilu upravljavca. Lastnik objekta mora omogočiti upravljavcu nadzor pri opustitvi greznice ali čistilne naprave. Enak postopek opustitve greznice ali čistilne naprave velja tudi v primerih, ko se na že zgrajeni javni kanalizaciji zgradi še komunalna čistilna naprava.
Na območju, kjer je že zgrajena javna kanalizacija s čistilno napravo in je objekt možno nanjo priključiti, ni dovoljena gradnja novih lastnih objektov za čiščenje odpadnih vod.«
5. člen
22. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Stroške za odvajanje in čiščenje odpadne vode se plačuje po kubičnih metrih (m3) odvedene odpadne vode.
Stroške čiščenja odpadnih in padavinskih vod plačujejo uporabniki takrat, kadar se te čistijo na čistilni napravi.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda in so priključeni na javno kanalizacijo, plačujejo odvedeno odpadno vodo v enaki količini in v enakih obdobjih kot porabljeno vodo. Pri tem se smiselno uporabljajo tudi določbe odloka o oskrbi s pitno vodo.
Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire, so pa priključeni na javno kanalizacijo, plačujejo odvedeno odpadno vodo v enaki količini, kot je izmerjena količina zajete vode. Glede obračunskih vodomerov veljajo predpisi kot za obračunske vodomere za porabljeno vodo.
Upravljavec lahko z uporabniki javne kanalizacije, ki nimajo vgrajenih obračunskih vodomerov za porabo pitne vode niti za odvajanje odpadne vode, sklene pogodbo o odvajanju in načinu meritve odvedenih količin odpadne vode.
Upravljavec lahko uporabi za obračun čiščenja odpadnih vod tudi prekomerno onesnaženost odpadnih vod uporabnika.
Z večjimi in posebnimi uporabniki lahko upravljavec sklene posebno pogodbo o meritvah odvedene vode in njeni onesnaženosti ter plačilu.
Stroške storitev iz prve alinee 1. člena točke b) tega odloka plačujejo uporabniki nepretočnih greznic, enako kot če bi bili priključeni na javno kanalizacijo s čistilno napravo, v količini in obdobjih kot porabljeno vodo.
Stroške storitev iz tretje alinee 1. člena točke a) in druge alinee 1. člena točke b) tega odloka upravljavec zaračunava uporabniku po opravljeni storitvi za prevzem, obdelavo in ravnanje z blatom na podlagi veljavne, enotne cene na celotnem območju občine za m3 blata.
Stroške storitev iz četrte in pete alinee 1. člena točke a) ter tretje in pete alinee 1. člena točke b) tega odloka upravljavec zaračunava na podlagi veljavnih cen na območju občine.«
6. člen
23. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavec zaračunava uporabniku:
– kanalščino, če je priključen na javno kanalizacijo ali ima nepretočno greznico na območju, kjer ni urejena javna kanalizacija,
– čiščenje odpadnih vod, če se odpadna voda pred izpustom čisti na čistilni napravi ali pa ima uporabnik nepretočno greznico na območju, kjer ni urejena javna kanalizacija,
– prevzem blata, za storitev praznjenja pretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave v skladu s programom oskrbe,
– obdelavo blata, za storitev obdelave in ravnanja z blatom prevzetega iz pretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v skladu s programom oskrbe,
– opravljeno storitev zagotavljanja prvih meritev in obratovalnega monitoringa oziroma ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave,
– opravljeno storitev izdaje potrdil in strokovnih ocen.
Cene iz prvega odstavka tega člena potrjuje Občinski svet Občine Pivka na predlog upravljavca v skladu z veljavno zakonodajo.
Upravljavec oziroma lastnik je dolžan objaviti spremembo cen v sredstvih javnega obveščanja.«
7. člen
27. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavec ima pri odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda naslednje obveznosti:
1. skrbi za normalno obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije,
2. redno vzdržuje vse objekte in naprave javne kanalizacije,
3. obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah odvajanja odpadnih in padavinskih voda neposredno ali prek sredstev javnega obveščanja,
4. vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije, evidenco greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
5. izdaja soglasja za priključitev in omogoča priključitev na javno kanalizacijo,
6. kontrolira ustreznost interne kanalizacije pred priklopom na javno kanalizacijo,
7. sistematično pregleduje kanalizacijsko omrežje s ciljem odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
8. ravna skladno z določbami pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
9. redno kontrolira sestavo odpadne vode in delovanje čistilnih naprav,
10. skrbi za obračune odvedene in očiščene odpadne vode,
11. organizira odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode v primeru višje sile in o nastopu višje sile poroča pristojnim občinskim organom,
12. pripravlja predloge za planiranje obnove, širitve in dopolnitve kanalizacijskega sistema,
13. redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine na komunalni čistilni napravi,
14. prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter obdelavo in ravnanje z blatom, najmanj enkrat na štiri leta,
15. zagotavljanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa oziroma izdelavo ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave,
16. izdajanje potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisi,
17. obveščanje uporabnikov o času in pogojih izvajanja javne službe.«
8. člen
35. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 900 EUR se kaznuje za prekršek upravljavec (izvajalec javne službe):
1. če prekine odvod odpadne vode in padavinske vode brez obvestila uporabnikom (26. člen)
2. če ne dopusti priključitve, kot to določa 13. člen odloka
3. če ne izpolnjuje obveznosti iz 4. in 5. točke 27. člena odloka
4. če ne izpolnjuje obveznosti iz 5. člena odloka.
Z globo 150 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
9. člen
36. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 3.000 EUR v se kaznuje za prekršek pravna oseba – uporabnik:
1. če se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije skladno s 13. členom odloka
2. če ne izpolnjuje obveznosti iz 28. člena odloka
3. če prekine odvod odpadne in padavinske vode drugemu uporabniku
4. če ne ravna skladno z 12., 19., 20., 21., 39. in 40. členom odloka
5. če odvaja odpadno vodo v meteorni kanal ali padavinsko vodo v kanal za odpadne vode v primeru ločenega kanalizacijskega sistema.
Z globo 150 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z globo 900 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega člena v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.«
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-15/2008
Pivka, dne 3. julija 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.