Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3243. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2007, stran 10416.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 56/02 in 127/06) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 31/07) je Občinski svet Občine Postojna na 14. seji dne 8. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2007 so bili realizirani v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov v EUR:
 1. Prihodki                   12.691.868,15
 2. Odhodki                   14.210.416,58
 3. Primanjkljaj                 1.518.548,43
B) Račun finančnih terjatev in naložb v EUR:
 1. Prejemki                     10.177,60
 2. Izdatki                         0
 3. Presežek                     10.177,60
C) Račun financiranja v EUR:
 1. Zadolževanje                 2.503.756,00
 2. Odplačevanje dolga               163.149,92
 3. Neto zadolževanje               2.340.606,08
 4. Povečanje sredstev na računih          832.235,25
3. člen
Povečanje sredstev na računih iz 2. člena tega odloka povečuje stanje neporabljenih sredstev iz preteklih let. Tako se po zaključnem računu za leto 2007 stanje neporabljenih sredstev na računih proračuna Občine Postojna v višini 885.024,83 EUR prenese za kritje odhodkov proračuna za leto 2008.
4. člen
Saldo sredstev rezervnega sklada 31. 12. 2007 v višini 22.200 eur se prenese v letu 2008.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.
Št. 410-232/2008
Postojna, dne 8. julija 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.