Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3216. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom, stran 10366.

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N IK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 75/05, 85/06 in 68/07) se v 3. členu podnaslov spremeni tako, da se glasi: »(zmanjšanje tedenske učne obveznosti)«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Učitelj, ki je razrednik v 1. in 9. razredu, ima za eno uro zmanjšano tedensko učno obveznost za polni delovni čas, učitelj, ki je razrednik v vseh ostalih razredih pa ima za pol ure zmanjšano tedensko učno obveznost za polni delovni čas.«
2. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(mentorstvo)
Mentorju pripravnika se prizna štiri ure na teden za delo s pripravnikom.«
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
»Na eno delovno mesto pomočnika ravnatelja ravnatelj ne more imenovati več oseb.«
4. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(dodatni strokovni delavec za delo z učenci Romi)
V osnovni šoli se za delo z učenci Romi sistemizira dodatno delovno mesto strokovnega delavca v skladu z naslednjimi merili:
----------------------------------------------------------------
     Število učencev Romov       Delež delovnega
                        mesta
    od         do
----------------------------------------------------------------
     4         8         0,10
     9         13         0,25
    14         19         0,50
    20         26         0,75
    27         34         1,00
    35         44         1,50
    45                   2,00
----------------------------------------------------------------
Šola lahko delež delovnega mesta razporedi med delovno mesto učitelja za dodatno strokovno pomoč za učence Rome in delovno mesto svetovalnega delavca.«
5. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V osnovni šoli s 15 oddelki in več se za administrativna dela sistemizira 1 delovno mesto poslovnega sekretarja VI, v šoli z manjšim številom oddelkov pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot delovno mesto s polovičnim delovnim časom.
Poslovni sekretar VI mora imeti višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja).
Izraz »prejšnja« iz predhodnega odstavka je uporabljen v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06).«
6. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V osnovni šoli z 20 oddelki in več se za opravljanje računovodskih in administrativnih del poleg delovnih mest računovodje VI in poslovnega sekretarja VI sistemizirajo dodatna delovna mesta v skladu z naslednjimi merili:
za 20 do 27 oddelkov     0,50 delovnega mesta,
za 28 do 35 oddelkov     1,00 delovno mesto,
za 36 do 43 oddelkov     1,50 delovnega mesta,
za 44 in več oddelkov     2 delovni mesti.
Šola lahko delež delovnega mesta razporedi med delovno mesto knjigovodja V ali administrator V. Delavec mora imeti srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo.«
7. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(hišnik)
V osnovni šoli se za opravljanje tehničnih in vzdrževalnih del sistemizira delovno mesto hišnika IV v skladu z naslednjimi merili:
-------------------------------------------------------------
      Število oddelkov        Delež delovnega
                        mesta
     od         do
-------------------------------------------------------------
               7         0,60
     8         11         0,80
     12         18         1,00
     19         32         1,50
     33                   2,00
------------------------------------------------------------
V osnovnih šolah s podružnicami se za vsako podružnico sistemizira dodatnih 0,10 delovnega mesta hišnika IV.
Hišnik IV mora imeti srednjo poklicno izobrazbo.«
8. člen
Za 18. členom se dodajo novi 18.a, 18.b in 18.c člen, ki se glasijo:
»18.a člen
(kuhar)
V osnovni šoli se za pripravo malic sistemizira 1 delovno mesto kuharja IV za 400 učencev, v šoli z večjim oziroma manjšim številom učencev pa v ustreznem deležu, vendar na matični oziroma samostojni šoli ne manj kot 0,25 delovnega mesta.
Kuhar IV mora imeti srednjo poklicno izobrazbo.
18.b člen
(čistilec)
V osnovni šoli se na 900 m2 talne hišne čistilne neto površine sistemizira eno delovno mesto čistilca II, v šoli z večjo ali manjšo talno čistilno površino pa v ustreznem deležu.
Čistilec II mora imeti končano osnovno šolo.
18.c člen
(gospodinjec)
V podružnici šole se za pripravo malic in za čiščenje namesto delovnih mest kuharja IV in čistilca II lahko sistemizira delovno mesto gospodinjca II v skladu z naslednjimi merili:
-------------------------------------------------------------
       Število učencev        Delež delovnega
                        mesta
     od         do
------------------------------------------------------------
               13         0,60
     14         21         0,75
     22         32         0,90
     33                   1,00
------------------------------------------------------------
Gospodinjec II mora imeti končano osnovno šolo in potrdila o ustreznih tehničnih znanjih, ki so potrebna za delo, ki ga opravlja.«
9. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Število učencev v oddelku osnovne šole se lahko zniža, če so v oddelku učenci s posebnimi potrebami, ki imajo to določeno v odločbi o usmeritvi.
O številu učencev v oddelku odloči šolska strokovna skupina. Če odločitev šolske strokovne skupine o znižanju števila učencev v oddelku zahteva oblikovanje dodatnega oddelka, mora šola za to pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo). Dodatni oddelek se lahko oblikuje le ob začetku šolskega leta.«
10. člen
V 23. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»V dvojezičnih osnovnih šolah se kombinirani oddelki oblikujejo le v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju.
Če je v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju število učencev dveh zaporednih razredov 10 in manj, se ti učenci pri pouku tehnike in tehnologije, gospodinjstva, športne vzgoje, likovne vzgoje in glasbene vzgoje ter državljanske vzgoje in etike združujejo.«
11. člen
V 25. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Normativ za oblikovanje učnih skupin pri gospodinjstvu v 6. razredu, tehniki in tehnologiji v 6., 7. in 8. razredu in največ pri 30% ur likovne vzgoje v 7., 8. in 9. razredu ter pri izbirnih predmetih s področja računalništva, športa, plesa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije je 17 učencev.
Normativ za oblikovanje učnih skupin pri športni vzgoji od 6. razreda dalje je 17 učencev. Učne skupine se oblikujejo po spolu v okviru enega razreda. V primeru, da je število učencev ali učenk določenega razreda manjše, se skupine oblikujejo iz dveh zaporednih razredov. Kadar to ni mogoče, se učenci po spolu delijo le v primeru, če je v posamezni skupini najmanj 8 učencev.«
12. člen
V 26. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Število ur pouka, namenjenih izvajanju diferenciacije v 8. in 9. razredu pri posameznem predmetu mora biti enako, ne glede na to, katero obliko diferenciacije šola izvaja, in se določi tako, da se število učnih skupin, določenih na osnovi meril iz tretjega odstavka tega člena, pomnoži s številom ur pouka tega predmeta tedensko, ki jih določa predmetnik.«
13. člen
V prvem odstavku 33. člena se na koncu pete alineje pika nadomesti z vejico in dodata novi šesta in sedma alineja, ki se glasita:
»– 0,28 ure pouka gospodinjstva tedensko na oddelek 5. razreda in 0,57 ure pouka gospodinjstva tedensko na oddelek 6. razreda, ki se izvaja v okviru naravoslovnih in tehniških dni,
– največ dve uri pouka tujega jezika za učenca, ki se je prešolal na šolo, kjer se poučuje drug tuji jezik.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Element za sistemizacijo delovnega mesta učitelja za dodatno strokovno pomoč so ure dodatne strokovne pomoči na podlagi odločb o usmeritvi, ki so namenjene premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Če ima učitelj za dodatno strokovno pomoč sklenjeno delovno razmerje na osnovni šoli in izvaja delo na najmanj treh vzgojno-izobraževalnih zavodih, vključno z zavodom, kjer ima sklenjeno delovno razmerje, šola sistemizira delovno mesto mobilnega učitelja za dodatno strokovno pomoč«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Element za sistemizacijo delovnega mesta učitelja za učence Rome so ure dodatne strokovne pomoči, namenjene učencem Romom.«
14. člen
Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki se glasi:
»36.a člen
(plačilo ur dodatne strokovne pomoči)
Merila in kriterije za plačilo ur dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami, namenjenih učni pomoči in ur dodatne strokovne pomoči za učence tujce, določi minister, pristojen za šolstvo.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Črta se 9. člen prehodnih določb Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 68/07).
16. člen
Pisarniški referenti, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje administrativnih del, lahko po uveljavitvi tega pravilnika opravljajo dela poslovnega sekretarja VI. Če ne izpolnjujejo izobrazbenih pogojev za zasedbo delovnega mesta poslovni sekretar VI, si morajo najkasneje v osmih letih od podpisa nove pogodbe o zaposlitvi pridobiti pogoje za zasedbo delovnega mesta poslovni sekretar VI, razen v primeru, da izpolnijo minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine prej kot v desetih letih od podpisa pogodbe o zaposlitvi.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2008, razen 5. in 6. člena, drugega odstavka 13. člena ter 16. člena tega pravilnika, ki se začnejo uporabljati 1. avgusta 2008.
Št. 0070-18/2008
Ljubljana, dne 23. junija 2008
EVA 2008-3311-0008
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
 
Soglašam!
Jožef Kocon l.r.
Predsednik Pomurske madžarske samopravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
 
Soglašam!
Flavio Forlani l.r.
Predsednik Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti – Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana