Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Št. 354-51/2007-9 Ob-6322/08 , Stran 2538
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana, se izvaja na podlagi: – Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), – Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2), – Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07), – Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 73/98, 102/00, 59/07 in 125/07), – Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 36/08), – Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), – Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2 in spremembe 126/07, ZUP-E), – skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področja gospodarskih javnih služb, ki so predmet javnega razpisa. Povabilo k oddaji prijave 1. Povabilo k oddaji prijave: Na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana, naročnik/koncedent: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, tel. 05/731-01-00, telefaks 05/731-01-23, matična številka: 5884047000, ID za DDV: SI66378443, transakcijski račun: 01311-0100005909, vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije podajo prijavo za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana. 2. Prijavitelj/koncesionar: prijavitelj/koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje za opravljanje razpisane gospodarske javne službe v Občini Sežana. V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; spremembe Uradni list RS, št. 16/08; v nadaljevanju: ZJN-2), ki so navedene v razpisni dokumentaciji, ob tem, da mora prijavitelj priložiti prijavi dokumente zahtevane v razpisni dokumentaciji. Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb – skupna prijava, ki morajo prijavi priložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana. Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. Naročnik/koncedent bo izbral za opravljanje razpisane lokalne gospodarske javne službe prijavo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z upravno odločbo izdano v skladu s četrtim odstavkom 33. člena Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 36/08) in 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in spremembe). Izbrani prijavitelj/koncesionar bo imel izključno pravico opravljanja gospodarske javne službe na celotnem območju Občine Sežana. Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas 10 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih z zakonom. Natančnejši opis predmeta javnega razpisa, pogoji za podelitev koncesije in izvajanje koncesije so navedene v razpisni dokumentaciji. Prijave morajo biti pripravljene v skladu z določili razpisne dokumentacije. Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana s celotno razpisno dokumentacijo je objavljen tudi na spletnih straneh Občine Sežana in na portalu www.enarocanje.si.