Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3233. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2007, stran 10400.

Na podlagi 62., 96., 97., 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 9. redni seji dne 3. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2007, katerega sestavni del je tudi zaključni račun sredstev proračunskega sklada – Proračunske rezerve in sredstev proračunskega sklada – Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
2. člen
Splošni del zaključnega računa proračuna za leto 2007 na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v EUR
-------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Realizacija
                             2007
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (7071727374)     9.997.097
     TEKOČI PRIHODKI (7071)          7.800.228
70    DAVČNI PRIHODKI              6.940.740
     700 Davki na dohodek in dobiček      5.423.363
     703 Davki na premoženje          1.190.042
     704 Domači davki na blago in        327.335
     storitve                      
     706 Drugi davki                  –
71    NEDAVČNI PRIHODKI              859.488
     710 Udeležba na dobičku in dohodki     362.584
     od premoženja                   
     711 Takse in pristojbine           17.467
     712 Denarne kazni                 
     713 Prihodki od prodaje blaga in       31.723
     storitev                      
     714 Drugi nedavčni prihodki         447.714
72    KAPITALSKI PRIHODKI            1.122.001
     720 Prihodki od prodaje osnovnih      469.902
     sredstev                      
     721 Prihodki od prodaje zalog        358.756
     722 Prihodki od prodaje zemljišč      293.343
     in neopr. dolgo sredstev              
73    PREJETE DONACIJE                  
     730 Prejete donacije iz domačih          
     virov                       
     731 Prejete donacije iz tujine           
74    TRANSFERNI PRIHODKI            1.074.868
     740 Transferni prihodki iz drugih      896.124
     javnofinančnih institucij             
     741 Prejeta sredstva iz državnega      178.744
     proračuna iz sredstev proračuna EU         
II.   SKUPAJ ODHODKI (40414243)       9.755.914
40    TEKOČI ODHODKI              2.028.432
     400 Plače in drugi izdatki         372.790
     zaposlenim                     
     401 Prispevki delodajalcev za        69.085
     socialno varnost                  
     402 Izdatki za blago in storitve     1.510.064
     403 Plačila domačih obresti         76.493
     409 Rezerve                    –
41    TEKOČI TRANSFERI             2.685.844
     410 Subvencije                28.871
     411 Transferi posameznikom        1.078.107
     in gospodinjstvom                 
     412 Transferi neprofitnim          402.254
     organizacijam in ustanovam             
     413 Drugi tekoči domači transferi     1.176.612
     414 Tekoči transferi v tujino           
42    INVESTICIJSKI ODHODKI           4.695.597
     420 Nakup in gradnja osnovnih       4.695.797
     sredstev                      
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI           345.841
     431 Investicijski transferi         223.440
     432 Investicijski transferi         122.401
III.   PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     –241.183
------------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV              
     IN NALOŽB                     
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           
     IN PRODAJA KAP. DELEŽEV              
     (750751752)                   
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           
     750 Prejeta vračila danih posojil         
     751 Prodaja kapitalskih deležev          
     752 Kupnine iz naslova               
     privatizacije                   
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE             
     KAPITALSKIH DELEŽEV (440441442)         
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE             
     KAPITALSKIH DELEŽEV                
     440 Dana posojila                 
     441 Povečanje kapitalskih deležev         
     in naložb                     
     442 Poraba sredstev kupnin iz           
     naslova privatizacije               
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA            
     IN SPREMEMBE KAPITALSKIH              
     DELEŽEV (IV.-V.)                  
------------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA                 
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)                 
50    ZADOLŽEVANJE                    
     500 Domače zadolževanje              
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)               
55    ODPLAČILA DOLGA                  
     550 Odplačila domačega dolga            
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV          241.183
     NA RAČUNIH (I.IV.VII.-II.-V.-          
     VIII.)                       
X.    NETO ODPLAČILA DOLGA (VII.-VIII.)         
XI.   NETO FINANCIRANJE             –241.183
     (VI.VII.-VIII.-IX.= -III)             
XII.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         254.832
     OB KONCU PRETEKLEGA LETA              
     (na dan 31. 12. 2007)               
------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek vseh treh računov po zaključnem računu proračuna, v višini 254.832 €, se prenese v proračun Občine Cerknica za leto 2008.
4. člen
Prenos sredstev proračunskega sklada, Proračunske rezerve, po zaključnem računu, je v višini 54.552,35 € in se prenese v sredstva rezerv za leto 2008.
Prenos sredstev proračunskega sklada, Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, po zaključnem računu, je v višini 197.206,68 € in se prenese kot namenska sredstva v leto 2008.
5. člen
Posebni del bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2007, ter obrazložitve, so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0011/2008-6
Cerknica, dne 3. julija 2008
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.