Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Št. 322-18/2008 Ob-6393/08 , Stran 2542
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Črnomelj za leto 2008 z naslednjimi vsebinami: – izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena; – spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma; – akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja; – organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena; – aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka; – šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma; – investicije in investicijsko vzdrževanje javnega pomena za potrebe turistične dejavnosti. Občina Črnomelj bo sredstva sofinanciranja namenila za programe oziroma aktivnosti društev, ki so se (se bodo) odvijale v letu 2008. II. Upravičenci po tem razpisu Na razpis se lahko prijavijo turistična in druga društva ter njihove zveze na območju Občine Črnomelj, katerih osnovna dejavnost je turistična dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje: – da delujejo na območju Občine Črnomelj in so registrirani za delovanje na območju Občine Črnomelj; – da so registrirani najmanj eno leto; – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih; – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma; – da redno – letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih; – da so pridobili oziroma so v postopku pridobivanja statusa društva, ki deluje v javnem interesu. III. Višina razpoložljivih sredstev: višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov turističnih društev je predvidoma 4.200,00 EUR. Višina sredstev je okvirna in bo usklajena z razpoložljivimi namenskimi proračunskimi sredstvi. Sredstva se dodelijo na osnovi meril, ki so predmet razpisa, natančnejše pa se opredelijo v razpisni dokumentaciji. IV. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev: turističnim društvom se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki I. točkujejo v skladu z merili, ki so sestavni obvezni del razpisne dokumentacije. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljivi znesek deli z vsoto vseh doseženih točk. Z vrednostjo točke se pomnoži število doseženih točk po posamezni vlogi in izračuna višino dodeljenih sredstev. V. Vsebina vloge: vloga je sestavljena iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi in mora biti obvezno oddana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. VI. Obravnava vloge: 1. Vloge bo obravnavala in pripravila predloge dodelitve sredstev komisija, ki jo imenuje na osnovi pravilnika župan. 2. Vse prispele vloge bodo ocenjene na osnovi pravočasno oddane in popolne vloge ter meril, ki so sestavni del razpisa. 3. Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. 4. Na podlagi zapisnika komisije in predloga za to pristojnega odbora, župan s sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev. 5. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami. 6. Predlagatelja nepopolne vloge komisija pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se zavržejo. VII. Rok za vložitev vloge: vloge po predpisani razpisni dokumentaciji, morajo biti posredovane najpozneje do 30. 9. 2008, na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj (velja poštni žig). Razpisna dokumentacija bo po objavi razpisa na voljo v sprejemni pisani občine in bo objavljena tudi na spletnih straneh občine: www.crnomelj.si. Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: »Ne odpiraj JR – programi TD«. Odpiranje prispelih vlog bo v roku 14 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ni javno. VIII. Rok za obveščanje o izidu razpisa Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni s sklepom župana v roku 60 dni po dokončno oblikovanem predlogu komisije. Razpis začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. IX. Informacije: vse informacije v zvezi z razpisom se lahko dobijo na sedežu Občine Črnomelj, Oddelek za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja, vsak uradni delovni dan, na tel. 07/306-11-00. Elektronski naslov za posredovanje vprašanja v zvezi z razpisom: greta.augustin@crnomelj.si. Kontaktna oseba: Greta Auguštin.