Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Ob-6444/08 , Stran 2546
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Predmet javnega razpisa: 2.1. Predmet javnega razpisa je oddaja 16 površin za namestitev nadstrešnic in oglaševanje z reklamnimi objekti v nadstrešnicah avtobusnih postajališč na območju Občine Ravne na Koroškem. 2.2. Nadstrešnice se postavijo po projektu, ki ga predložijo ponudniki. Projekt mora upoštevati izhodišča glede tehničnih lastnosti, ki jih poda naročnik v razpisni dokumentaciji, pri čemer se dovoljuje do 5% odstopanje od razpisanih dimenzij. Reklamni objekt, s katerim se izvaja oglaševanje je reklamna svetlobna vitrina, nameščena v nadstrešnici. Dimenzije reklamne vitrine so podane v vsebini izhodišč, ki jih poda naročnik. Avtobusna nadstrešnica mora biti izdelana in postavljena v skladu z Pravilnikom o tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na glavnih in regionalnih cestah. (Ur. l. RS, št. 37/03). Priloga razpisni dokumentacije je seznam avtobusnih postajališč ter izhodišča glede oblike in tehničnih lastnostih nadstrešnice. 2.3. Izbrani izvajalec v svojem imenu in za svoj račun izdela in namesti nadstrešnice z reklamnimi svetlobnimi vitrinami na avtobusnih postajališčih, prosto uporablja reklamne objekte za oglaševanje, skrbi za vzdrževanje in izvaja druge aktivnosti določene s pogodbo. 2.4. Pogodba o postavitvi nadstrešnic in izvajanju oglaševanja se sklene za obdobje 12 let. Pričetek veljavnosti ter razlogi in načini za predčasno prekinitev pogodbenega razmerja se določijo s pogodbo. 3. Rok za dokončanje projekta: izbrani ponudnik mora projekt zaključiti v roku enega leta od podpisa pogodbe. 4. Pogoji sodelovanja na razpisu Ponudbo lahko da pravna ali fizična oseba samostojni podjetnik ali njihov konzorcij, ki je registriran(a) za opravljanje dejavnosti oglaševanja ter zanjo izpolnjuje razpisane pogoje. Interesenti morajo razpisni dokumentaciji priložiti dokazila o finančni usposobljenosti (kolikor podatki niso razpoložljivi v uradnih evidenca AJPES) in sicer letno poročilo poslovanja ter potrdilo DURS o poravnanih davkih in prispevkih ter drugih dajatvah v skladu s predpisi. 5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev O izbiri izvajalca odloči s sklepom župan na predlog strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa. Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki bodo vsebovale vse obvezne priloge navedene v razpisni dokumentaciji. Z izbranim izvajalcem se bo sklenila pogodba o oddaji površin za namestitev avtobusnih nadstrešnic. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Ponudbe se presojajo na podlagi meril navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka ocenjevanja po razpisanih merilih. 6. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Ravne na Koroškem www.ravne.si. Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo, po predhodnem pisnem pozivu, ki vsebuje navedbo naslova ponudnika, dobijo tudi po pošti. 7. Razpisni rok: razpis je odprt z dnem objave v uradnem listu. Rok za prijavo je 45 dni od dneva objave. 8. Popolna ponudba vsebuje: – Podatki o ponudniku (Obr. 1). – Projekt izvedbe nadstrešnic (PZI dokumentacija). – Obdobje trajanja oprostitve komunalne takse in enkratnega nadomestila za oddajo površin za namestitev nadstrešnic in oglaševanje z reklamnimi objekti v nadstrešnicah avtobusnih postajališč na območju Občine Ravne na Koroškem (Obr. 2). – Dokazila o finančni usposobljenosti (letno poročilo poslovanja za leti 2006 in 2007 ter potrdilo DURS o poravnanih davkih in prispevkih ter drugih dajatvah). – Izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev (Obr. 3). – Na vsaki strani podpisan vzorec pogodbe, ki je v prilogi razpisni dokumentaciji. – Bančno garancijo za resnost ponudbe (Obr. 4; ponudnik mora priložiti original bančno garancijo v višini 5.000 €). – Izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. – Izjavo banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v obdobju trajanja pogodbe. 9. Oddaja in dostava ponudb Ponudba mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zaprte kuverte morajo ponudniki oddati na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« ter označbo »Javni razpis za oddajo površin za namestitev nadstrešnic«. Ponudbe morajo biti oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v sprejemno pisarno Občine Ravne na Koroškem. Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena do 29. 8. 2008, najkasneje do 10. ure. Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime in naslov ponudnika. Nepopolno opremljenih ponudb in ponudb, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali in jih bo komisija s sklepom zavrgla. 10. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo javno, dne 29. 8. 2008, ob 12. uri v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem. Občina Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila s sklepom o izbiri najkasneje v roku 30 dni po odpiranju ponudb. Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale v vrstnem redu, po katerem so bile predložene. Z izbranim ponudnikom bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o oddaji javnih površin za namestitev nadstrešnic in oglaševanje z reklamnimi objekti v nadstrešnicah avtobusnih postajališč v Občini Ravne na Koroškem. 11. Sklenitev pogodbe: pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje in katerega ponudba bo najvišje ocenjena. Izbrani ponudnik bo moral v 10 dneh po sklenitvi pogodbe dostaviti bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del, in sicer v vrednosti 20.000 EUR (vzorec bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo del: Obr. 5). Kolikor izbrani ponudnik v predpisanem roku ne predloži bančne garancije se šteje, da je od pogodbe odstopil. V tem primeru si Občina Ravne na Koroškem pridržuje pravico, da lahko k podpisu pogodbe pozove drugega najugodnejšega ponudnika ali pa ne izbere nobenega ponudnika. 12. Merila za ocenitev ponudb V skladu z 11. členom Odloka o komunalnih taksah v Občini Ravne na Koroškem se v primeru vlaganj zasebnega kapitala v javne površine investitorja lahko oprosti plačila komunalne takse nastale na taksnih predmetih, ki so predmet investiranja. Merili pri ocenjevanju prispelih ponudb sta: obdobje oprostitve plačila komunalne takse in enkratno nadomestilo za oddajo površin za namestitev nadstrešnic in oglaševanje z reklamnimi objekti v nadstrešnicah avtobusnih postajališč na območju Občine Ravne na Koroškem. Maksimalna oprostitev plačila komunalne takse za taksne predmete, ki so predmet tega javnega razpisa je 6 let. Minimalna vrednost enkratnega nadomestila za oddajo površin za namestitev nadstrešnic in oglaševanje z reklamnimi objekti v nadstrešnicah avtobusnih postajališč na območju Občine Ravne na Koroškem je 5.000 EUR. Ponudnik v priloženih obrazcih (obr. 2) sam predlaga obdobje oprostitve plačila komunalne takse in vrednost enkratnega nadomestila za oddajo površin za namestitev nadstrešnic in oglaševanje z reklamnimi objekti v nadstrešnicah avtobusnih postajališč na območju Občine Ravne na Koroškem. Točkovanje ponudb po predpisanih merilih je v prilogi k razpisni dokumentaciji. Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel največje število točk. Kolikor pri ocenjevanju prispelih ponudb dva ali več ponudnikov doseže enako največje število točk, bo občina te ponudnike povabila k pogajanjem na merilu enkratnega nadomestila za oddajo površin za namestitev nadstrešnic in oglaševanje z reklamnimi objekti v nadstrešnicah avtobusnih postajališč na območju Občine Ravne na Koroškem. Izbran bo ponudnik, ki bo v postopku pogajanj ponudil najvišje enkratno nadomestila za oddajo površin za namestitev nadstrešnic in oglaševanje z reklamnimi objekti v nadstrešnicah avtobusnih postajališč na območju Občine Ravne na Koroškem. Kolikor v postopku pogajanj ni mogoče izbrati najugodnejšega ponudnika, občina javni razpis zaključi in ne brez izbire najugodnejšega ponudnika.