Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3260. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje zaposlovanja v Občini Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo), stran 10453.

Na podlagi 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, 118/07 – UPB) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 17. redni seji dne 3. 7. 2008 potrdil uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje zaposlovanja v Občini Slovenske Konjice, ki obsega:
– Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje zaposlovanja v Občini Slovenske Konjice – Uradni list RS, št. 40/03 z dne 30. 4. 2003,
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje zaposlovanja v Občini Slovenske Konjice – Uradni list RS, št. 120/05 z dne 29. 12. 2005,
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje zaposlovanja v Občini Slovenske Konjice – Uradni list RS, št. 62/08 z dne 20. 6. 2008.
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje zaposlovanja v Občini Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, namen in postopki za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Slovenske Konjice.
2. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja v Občini Slovenske Konjice se zagotavlja iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. Podrobno razdelitev sredstev določi odbor za gospodarstvo, podjetništvo in turizem po sprejemu proračuna za tekoče leto. Cilj pospeševanja zaposlovanja je neto povečanje delovnih mest.
3. člen
Upravičenci do sredstev za pospeševanje zaposlovanja so:
– podjetja: majhne gospodarske družbe in samostojni podjetniki, s sedežem in dejavnostjo na območju Občine Slovenske Konjice, ki so v obdobju, določenem z razpisom, zaposlili osebo iz 5. člena tega pravilnika,
– brezposelne osebe, ki v obdobju, določenem z razpisom uresničijo samozaposlitev na območju Občine Slovenske Konjice.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja iz 6. člena Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah.
4. člen
Upravičenec pri katerem se ugotovi, da je za finančni ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, jih mora vrniti z zakonitimi zamudnih obrestmi.
II. UKREPI
5. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč za kritje dela stroškov plače za:
– samozaposlitev osebe, ki je bila na Republiškem zavodu za zaposlovanje (v nadaljevanju: RZZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
– zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na RZZ prijavljena kot brezposelna oseba, če ima takšna zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.
6. člen
Upravičenec lahko pridobi sredstva za vsako novo odprto delovno mesto, ki ima za posledico neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečnim številom zaposlenih v preteklih 12 mesecih. Višina sredstev se določi letno s sklepom odbora za gospodarstvo, podjetništvo in turizem v skladu s sprejetim proračunom.
Skupna višina dodeljenih sredstev za zaposlovanje posameznemu upravičencu ne sme preseči 50% upravičenih stroškov ne glede na to, iz katerih virov so sredstva dodeljena. Upravičeni stroški zaposlovanja so stroški bruto plač za obdobje dveh let.
7. člen
Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati za pridobitev sredstev:
– novozaposlena oseba je državljan Republike Slovenije,
– novozaposlena oseba je prijavljena na RZZ najmanj dva meseca pred dnem zaposlitve,
– zaposlitev brezposelne osebe je sklenjena v tekočem koledarskem letu,
– da ima sedež dejavnosti na območju Občine Slovenske Konjice,
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih mest,
– prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% sredstev iz lastnih virov,
– zaposlitev je ohranjena na območju občine vsaj dve leti po prejeti pomoči.
8. člen
Sredstva za pospeševanja zaposlovanja se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev namenjenih za pospeševanje zaposlovanja,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobijo upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.
9. člen
Vlagatelj mora k vlogi predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo RZZ, da je bila oseba za katero uveljavljajo subvencijo registrirana kot brezposelna oseba oziroma dokazila, da se oseba prvič zaposluje (fotokopija delovne knjižice ali overjena izjava vlagatelja),
– potrdilo organa za notranje zadeve Upravne enote Slovenske Konjice o stalnem prebivališču,
– dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1).
Delodajalci pa še dodatno:
– odločbo o izpopolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s.p.) oziroma,
– odločbo o izpopolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti (za druge gospodarske družbe),
– izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisana pomoč spodbudo za neto povečanje delovnih mest,
– izjavo, da za ta namen še ni dobil državne pomoči oziroma kolikšen del je dobil že iz drugih virov,
– podatek o povprečnem številu zaposlenih na osnovi delovnih ur v preteklih 12 mesecih.
10. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema delavec občinske uprave. Vloge v roku, določenem v razpisu obravnava Komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija je tričlanska, sestavljena iz dveh predstavnikov odbora za gospodarstvo, podjetništvo in turizem ter predstavnika občinske uprave.
11. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za vzpodbujanje zaposlovanja sprejme župan na podlagi predloga Komisije. Občina Slovenske Konjice sredstva nakaže na transakcijski račun vlagatelja, v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
12. člen
Če se delovno mesto, sofinancirano na podlagi tega pravilnika ukine prej kot v dveh letih od dneva dodelitve sredstev, mora prejemnik subvencije vrniti sredstva občine v višini sorazmernega dela sredstev za razliko v času od ukinitve delovnega mesta do dveh let in sicer v roku 30 dni od poziva odbora iz 11. člena tega pravilnika. Morebitni krivdni razlog osebe pri prekinitvi delovnega razmerja ne vpliva na obveznost delodajalca, da zaposli drugo brezposelno osebo na isto delovno mesto oziroma da vrne sredstva občine. Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrniti se poveča za obrestno mero, določeno v pogodbi. V primeru zamude pri vračilu je prejemnik subvencije dolžan plačati zakonite zamudne obresti.
V primeru, da gre obratovalnica ali podjetje v stečaj, se terjatev prijavi v stečajno maso.
III. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje zaposlovanja v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 120/05) vsebuje naslednjo končno določbo:
1. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2006.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje zaposlovanja v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 62/08) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2008-11
Slovenske Konjice, dne 3. julija 2008
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.