Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3236. Ugotovitveni sklep o nadaljevanju postopka priprave novih prostorskih aktov Občine Gorje, stran 10403.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. in 113. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07 – 12. 1. 07) je župan Občine Gorje sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
Ugotovitveni sklep se nanaša na nadaljevanje postopka priprave novih prostorskih aktov Občine Gorje, ki jih je ZureP-1 opredeljeval kot Strategijo prostorskega razvoja Občine Bled (v nadaljevanju SPRO), po določbah novega ZPNačrt pa je to Občinski prostorski načrt Občine Gorje (v nadaljevanju OPN), saj je na novo nastala Občina Gorje nastala z odcepitvijo od Občine Bled.
1. Občina Gorje je še kot del nekdanje Občine Bled pristopila k izdelavi SPRO v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), v nadaljevanju: ZureP-1. Izvedene so bile naslednje aktivnosti:
1.1. Dne 14. 4. 2005 je bila izvedena 1. prostorska konferenca z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane strokovne javnosti in drugih, ki so izkazali interes za načrtovanje strateškega razvoja občine. Predstavljen je bil osnutek programa priprave za oba akta. Pridobilo se je ogrodje in izhodišča za nadaljnje aktivnosti in usmeritve;
1.2. Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 354-09-277/2005 z dne 2. 8. 2005 odločilo, da je v postopku priprave in sprejemanja SPRO Bled in Gorje treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Sestavni del postopka je izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.
1.3. Z upoštevanjem vseh relevantnih predlogov in dopolnitev, podanih na 1. prostorski konferenci in v skladu z zahtevo po izvedbi CPVO, je župan Občine Bled dne 3. 11. 2005 sprejel program priprave. Program priprave je določil namen, cilje ter vsebino SPRO in PRO, pristojne nosilce urejanja prostora, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, način pridobitve geodetskih podlag, roke za pripravo prostorskih aktov ter obveznosti s financiranjem prostorskih aktov. Program priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 100/05.
1.4. Občina Bled je pozvala občane in podjetja, da posredujejo svoje pobude za spremembo obstoječih prostorskih aktov. Rok je bil podaljšan do 14. 3. 2008. Do konca meseca februarja 2008 je bilo za območje Občine Gorje posredovanih 108 pobud.
1.5. Občina Bled je zaprosila nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni posredujejo svoje smernice:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za gozdarstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
3. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
4. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za opravljanje z vodami, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Kranj, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za rudarstvo in mineralne vire, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
8. Geološki zavod Slovenije, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana
10. Zavod RS za varstvo narave, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
11. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 9, 4000 Kranj
12. Zavod za ribištvo Slovenije, Župančičeva 9, 1000 Ljubljana
13. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
14. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Metelkova 4, 1000 Ljubljana
15. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj
16. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana
17. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
18. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana
19. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice, Langusova 4, 1000 Ljubljana
20. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
21. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Kranj, Jezerska c. 20, 4000 Kranj
22. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo; Langusova 4, 1535 Ljubljana
23. Direkcija RS za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor
24. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
25. ELES – Elektro Slovenije, d.o.o., Hajdrihova ul. 2, 1000 Ljubljana
26. Elektro Gorenjska p.o. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2/a, 4274 Žirovnica
27. Geoplin, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana
28. Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
29. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
30. Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
31. Telekom Slovenije, PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
32. Telemach, d.o.o., PE Gorenjska, Kidričeva 41, 4270 Jesenice
33. Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
34. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Štefanova ulica 5, Ljubljana
35. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Radovljica, Kranjska cesta 13, 4240 Radovljica
36. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
37. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj, Bleiweisova 34, 4000 Kranj
38. Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled
39. Javna agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj.
Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi Strategije prostorskega razvoja Občine Gorje
40. RAGOR
41. TNP.
1.6. Vključevanje javnosti je bilo omogočeno preko podajanja mnenj na dveh prostorskih konferencah dne 15. 4. 2005 in 24. 8. 2006, z vpisovanjem mnenj v vpisno knjigo na javni razgrnitvi, ki je potekala od 8. 9. 2006–15. 12. 2006 v prostorih Občine Bled in v Zgornjih Gorjah ter na dveh javnih obravnavah dne 3. 10. 2006 in 7. 11. 2006, ki sta bili organizirani v okviru javne razgrnitve. Dodatno je bilo vključevanje javnosti omogočeno preko arhitekturno urbanistične delavnice, ki je potekala od 22. 11. 2007 do 25. 11. 2007 ter od 31. 1. 2008 do 1. 2. 2008 na Bledu in v Zgornjih Gorjah. OS Občine Bled je osnutek SPRO obravnaval na svoji 29. seji dne 20. 9. 2006.
2. V skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07), ki je pričel veljati 28. 4. 2007, bo Občina Gorje nadaljevala formalni postopek priprave OPN po tem zakonu. Izdelal se bo za celotno območje Občine Gorje in bo vseboval strateški in izvedbeni del.
Strateški del OPN:
– izhodišča in cilji ter zasnova prostorskega razvoja občine,
– usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo javne infrastrukture lokalnega pomena,
– območja naselij vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana,
– območja razpršene poselitve.
Izvedbeni del OPN po posameznih enotah urejanja prostora bo določal:
– območja namenske rabe prostora,
– prostorske izvedbene pogoje,
– območja, za katera se pripravijo občinski podrobni prostorski načrti.
2.1. Strokovne rešitve se bodo pridobile v skladu z ZPNačrt in podzakonskimi predpisi.
2.2. Za sklenjeno območje naselij Zgornje Gorje, Spodnje Gorje, Krnica, Višelnica, Polšica, Grabče, Mevkuž in Podhom se bo izdelal urbanistični načrt.
2.3. Občina Gorje bo zagotovila izdelavo okoljskega poročila.
2.4. Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz:
– izdelava osnutka OPN z upoštevanjem smernic nosilcev urejanja prostora: april 2008;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPN z upoštevanjem smernic nosilcev urejanja prostora: avgust 2008;
– priprava okoljskega poročila: julij 2008;
– pridobitev mnenja MOP o ustreznosti okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka OPN: september 2008;
– 30. dnevna javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila: oktober 2008;
– stališča do pripomb in predlogov: december 2008;
– priprava predloga OPN: marec 2009;
– predložitev predloga OPN na MOP: april 2009;
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu OPN: maj 2009;
– sklep o potrditvi OPN ter izdaja potrdila, da so vplivi izvedbe OPN na okolje sprejemljivi: maj 2009;
– obravnava predloga OPN na Občinskem svetu: julij 2009.
Št. 3500-26/2008-1
Gorje, dne 20. marca 2008
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.