Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Št. 430-84/2008/1 Ob-6501/08 , Stran 2525
1. Ime in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana 2. Razpis se objavlja za sofinanciranje študija po študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti in doktorata znanosti, sprejetih pred 11. 6. 2004, na visokošolskih zavodih s sedežem v Republiki Sloveniji. 3. Okvirna vsota sredstev je 3.091.366,00 EUR (proračun RS 2009, proračunska postavka 5751 – sofinanciranje podiplomskega študija). a) Namenjena je za sofinanciranje študija za študente, državljane Republike Slovenije in držav članic EU: – ki se bodo vpisali v 1. letnik študijskega programa za pridobitev magisterija znanosti oziroma doktorata znanosti v študijskem letu 2008/2009 in jim šolnina za podiplomski študij še ni bila sofinancirana; – 2., 3. oziroma 4. letnika, če jim je bila šolnina sofinancirana v preteklih letih in v skladu z določbami študijskega programa oziroma statuta redno napredujejo, visokošolski zavod pa izpolnjuje vse obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju podiplomskega študija za študijsko leto 2007/2008; – izjemoma za študente 2. ali višjih letnikov, ki zaradi materinstva ali bolezni, daljše od treh mesecev, niso redno napredovali, vendar za vsak letnik le enkrat; – doktorskega študija po končanem programu za pridobitev magisterija, če ta ni bil sofinanciran; – ki po merilih za prehode nadaljujejo študij v sofinanciranih študijskih programih v 2. ali višjih letnikih, in sicer največ za toliko študentov, da skupno število ni večje, kot je bilo s sklepom o izbiri visokošolskega zavoda odobreno za sofinanciranje posamezne generacije v 1. letniku. Ob upoštevanju predpisov o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva se lahko sofinancira tudi šolnina za te študente. Šolnina za vzporedni študij se ne sofinancira. b) Ministrstvo sofinanciranim visokošolskim zavodom dodeli dodatna sredstva na vsakega študenta 2. ali 3. in 4. letnika, ki na podlagi pogodbe med visokošolskim zavodom in uporabnikom, kot so gospodarske družbe, državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) študij, individualno raziskovalno delo ter magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo zasnuje tako, da z njim pripomore k reševanju konkretnega problema za uporabnika. Dodatna sredstva so lahko največ tolikšna, kot znaša 20% normirane šolnine za letnik, to je največ 392,26 EUR. 4. Na razpis se lahko prijavijo univerze in samostojni visokošolski zavodi, ustanovljeni po Zakonu o visokem šolstvu, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe za pridobitev magisterija in doktorata znanosti ter izpolnjujejo še naslednje pogoje: a) se pri izvajanju študija in raziskovalnega dela povezujejo z drugimi domačimi ali tujimi visokošolskimi zavodi ali raziskovalnimi organizacijami oziroma uporabniki, b) v študij vključujejo individualno raziskovalno delo študentov, c) so dejavni pri mednarodnem sodelovanju, d) načrtno spremljajo in ocenjujejo svoje delo ter izkažejo kakovostno izvajanje študija in raziskovalnega dela, e) izvajajo študij, kot je določeno v VIII. in IX. točki Sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija in f) določijo največ 1.961,28 EUR šolnine za letnik študija. Visokošolski zavodi morajo vpis končati najkasneje do 15. oktobra 2008. 5. Sofinanciranje šolnine za študij v 1. in 2. letniku bo do 60-odstotno, za študij v 3. in 4. letniku pa do 80-odstotno. Če sredstva iz 3. točke tega razpisa na izbranih visokošolskih zavodih ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh vpisanih študentov, bodo najprej poravnani stroški študija v višjih letnikih, pri čemer bodo imeli prednost študenti, ki s svojim študijem, individualnim raziskovalnim delom ter magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo sodelujejo pri reševanju konkretnega problema za uporabnika. Za študij v 1. letniku bo sofinancirana šolnina za toliko študentov, kot bo za visokošolski zavod določeno s sklepom o izbiri oziroma pogodbo o sofinanciranju, pri čemer bodo imeli prednost visokošolski zavodi s sklenjenimi pogodbami o sodelovanju z uporabniki. 6. Univerze in samostojni visokošolski zavodi se na razpis za sofinanciranje iz točke 3.a tega razpisa prijavijo s pravilno izpolnjenim prijavnim obrazcem (Obrazec: MVZT-POD1-08/09). Podpisati ga mora odgovorna oseba univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda. Prijava se pošlje Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana, Kotnikova 38, do 10. 9. 2008, v zaprti ovojnici, na kateri mora biti napisano: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje podiplomskega študija v študijskem letu 2008/2009« in naslov pošiljatelja. Odpiranje vlog bo 12. 9. 2008 ob 12. uri v sejni sobi na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana, Kotnikova 38/ III. nadstropje. 7. Univerze in samostojni visokošolski zavodi se na razpis za dodatno sofinanciranje iz točke 3.b tega razpisa prijavijo s pravilno izpolnjenim prijavnim obrazcem (Obrazec: MVZT-POD2-08/09) in kopijo pogodbe, sklenjene med visokošolskim zavodom in uporabnikom. Prijavni obrazec mora podpisati odgovorna oseba univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda. Prijava se pošlje Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana, Kotnikova 38, do 25. 2. 2009, v zaprti ovojnici, na kateri mora biti napisano: »Ne odpiraj – prijava na razpis za dodatno sofinanciranje podiplomskega študija v študijskem letu 2008/2009« in naslov pošiljatelja. Odpiranje vlog bo 27. 2. 2009 ob 12. uri v sejni sobi na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana, Kotnikova 38/ III. nadstropje. 8. Postopek za izbiro bo vodila strokovna komisija, ki jo bo imenovala ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Obravnavala bo le pravočasne in formalno popolne prijave. Med strokovnim pregledom in ocenjevanjem prijav lahko komisija od visokošolskega zavoda zahteva dopolnitve prijave ali dokazila o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje iz Sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija (Uradni list RS, št. 77/04) oziroma tega razpisa. Za dopolnitev prijav bo visokošolskim zavodom določen največ 7-dnevni rok. 9. Ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo do 27. 10. 2008 sprejela sklepe o izbiri visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje iz točke 3.a tega razpisa. Visokošolski zavod se zoper sklep o izbiri lahko pritoži v 8 dneh od prejema sklepa. Pogodbe bodo sklenjene do konca januarja 2009. Sklepe o izbiri visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo pogoje za dodatno sofinanciranje iz točke 3.b tega razpisa, bo ministrica izdala najpozneje do 31. 3. 2009. Visokošolski zavod se zoper sklep o izbiri lahko pritoži v 8 dneh od prejema sklepa. Aneksi k pogodbam bodo sklenjeni v 30 dneh po izdaji sklepa o izbiri. 10. Prijavni obrazci so na spletni strani ministrstva http://www.mvzt.gov.si, v rubriki »Javni razpisi«. Dodatne informacije so prav tako na voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, tel. 01/478-46-27 in 01/478-46-48.