Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3271. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del naselja Stranice v Občini Zreče, stran 10478.

Na podlagi 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06, 48/07) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 9. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del naselja Stranice v Občini Zreče
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za del naselja Stranice v Občini Zreče.
(2) Odlok določa:
– vrste komunalne opreme, s katero se opremlja del naselja Stranice;
– obračunska območja za posamezne vrste komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške za posamezne vrste komunalne opreme;
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.
(3) Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opremljanja stavbnih zemljišč za del naselja Stranice v Občini Zreče«, ki ga je v juniju 2008 pod št. proj. 8041 izdelala gospodarska družba ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, Maribor. Elaborat s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Zreče.
2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture, ki je že zgrajena oziroma je predvidena na območju dela naselja Stranice in s katero upravlja oziroma bo upravljala Občina Zreče oziroma posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb po njenem pooblastilu ter jo sestavljajo:
– objekti in omrežja vodovodne infrastrukture (vodovod);
– objekti in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda (kanalizacija);
– objekti grajenega javnega dobra: javne ceste;
Nova komunalna oprema bo zgrajena v letu 2009.
2. obračunsko območje je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na določeno vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe;
3. skupni stroški so stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju;
4. obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju, ki se financira iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo zavezance za plačilo komunalnega prispevka;
5. komunalni prispevek za komunalno opremo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini, je plačilo dela stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme;
6. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku je investitor oziroma lastnik objekta ali dela stavbe, ki se na novo priključuje na posamezne vrste komunalne opreme ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali ki spreminja njegovo namembnost na obračunskem območju, ki ga določa ta odlok;
7. objekt je stavba ali njen del v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
8. neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega dela objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836;
9. parcela oziroma stavbno zemljišče je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
3. člen
Po tem odloku so določena naslednja obračunska območja:
– obračunsko območje vodovoda obsega parcele št. 97/4, 97/5, 90/1, 90/2, 90/3, 90/5, 90/6 in 90/7, vse k.o. Stranice;
– obračunsko območje vodovoda obsega parcele št. 97/4, 97/5, 90/1, 90/2, 90/3, 90/5, 90/6 in 90/7, vse k.o. Stranice;
– obračunsko območje kanalizacijskega omrežja obsega širše območje, ki ga sestavljajo naslednje parcele v k.o. Stranice: 103, 105/1 – del, 105/2, 105/3, 105/4, 107/1, 108 – del, 86/1, 86/2, 86/5, 86/6, 86/7, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 88/2, 90/1, 90/2, 90/3, 90/5, 90/6, 90/7, 91/2, 91/3, 94/1, 94/2, 94/3, 95/1, 95/2, 95/4, 96/1, 96/2, 96/3, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5.
V primeru izvedbe parcelacij zemljišč se smiselno upoštevajo nove parcele.
4. člen
Skupni stroški posameznih vrst načrtovane komunalne opreme na obračunskem območju so enaki obračunskim stroškom posameznih vrst komunalne opreme na obračunskem območju in znašajo:
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Vrsta načrtovane komunalne | Skupni stroški |  Obračunski  |
|opreme           |    (€)   |   stroški   |
|              |        |    (€)    |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Ceste           |    73.830,00|    73.830,00|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Vodovod          |    7.971,00|     7.971,00|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |    77.100,00|    77.100,00|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|SKUPAJ           |   158.901,00|    158.901,00|
+---------------------------+----------------+-----------------+
5. člen
Obračunski stroški posameznih vrst načrtovane komunalne opreme na obračunskem območju so preračunani na enoto mere, t.j. na m2 parcele (Cp) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct) in znašajo:
+---------------------------+----------------------------------+
|Vrsta načrtovane komunalne |  Obračunski stroški na enoto  |
|opreme           |       (€/m2)       |
|              +----------------+-----------------+
|              | parcele – Cp | NTPO – Ct((ij)) |
|              |   ((ij))   |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Ceste           |      7,71|      22,24|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Vodovod          |      1,76|       3,95|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |      2,28|       7,52|
+---------------------------+----------------+-----------------+
6. člen
(1) Vsi stroški načrtovane komunalne opreme so izraženi v EUR in so obračunani na dan 31. 12. 2007.
(2) Obračunski stroški na enoto mere iz 5. člena tega odloka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. Sklep se objavi na spletni strani občine.
7. člen
Za odmero komunalnega prispevka po tem odloku se upoštevajo naslednja merila:
– površina parcele;
– neto tlorisna površina objekta;
– razmerje med merilom parcele (Dp) in merilom neto tlorisne površine objekta (Dt);
– opremljenost parcele s posameznimi vrstami komunalne opreme;
– namembnost objekta;
– obračunski stroški iz 5. člena tega odloka, ki so ustrezno indeksirani.
8. člen
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na kanalizacijsko infrastrukturo oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski površini parcele iz zemljiškega katastra, na kateri je zgrajen objekt in ki je namenjena njegovi redni rabi.
(3) Če za parcelo iz prejšnjega odstavka tega člena ni mogoče pridobiti podatkov ali obstajajo drugi utemeljeni razlogi, se za površino parcele upošteva velikost 567 m2.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja za del obstoječega objekta, za katerega parcela ni določena, se površina parcele objekta določi tako, da se neto tlorisna površina objekta pomnoži s faktorjem 1,5.
9. člen
(1) Neto tlorisna površina objekta se določi po standardu SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o neto tlorisni površini objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na kanalizacijsko infrastrukturo oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski neto tlorisni površini obstoječega objekta.
(4) Če za objekt iz prejšnjega odstavka tega člena ni mogoče pridobiti podatkov ali obstajajo drugi utemeljeni razlogi, se za neto tlorisno površino objekta upošteva velikost 250 m2.
(5) Če se komunalni prispevek odmerja za del obstoječega objekta, se kot neto tlorisna površina objekta upošteva površina ustreznega dela objekta, ki pripada posameznemu lastniku.
(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
10. člen
S tem odlokom se določi naslednje razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine objekta:
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka znaša 50% oziroma Dp = 0,5;
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka znaša 50% oziroma Dt = 0,5.
11. člen
(1) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena njena uporaba.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o opremljenosti parcele s posameznimi vrstami načrtovane komunalne opreme povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(3) Šteje se, da je parcela opremljena s cestnim omrežjem, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno in izročeno v upravljanje cestno omrežje oziroma da bo zanjo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na načrtovano cestno omrežje.
(4) Šteje se, da je parcela opremljena z vodovodnim omrežjem, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno in izročeno v upravljanje vodovodno omrežje oziroma da bo zanjo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na načrtovano vodovodno omrežje.
(5) Šteje se, da je parcela opremljena s kanalizacijskim omrežjem, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno in izročeno v upravljanje kanalizacijsko omrežje oziroma da bo zanjo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na načrtovano kanalizacijsko omrežje.
(6) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezne vrste načrtovane komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo dejanski podatki o možnosti priključitve na komunalno opremo.
12. člen
(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev dejavnosti K(dejavnost), ki jih določa ta odlok.
(2) S tem odlokom se za vse vrste objektov določi faktor dejavnosti Kdejavnost = 1,0.
13. člen
Komunalni prispevek za posamezno vrsto načrtovane komunalne opreme se lahko zavezancu odmeri, če se zemljišče, na katerem je objekt, ki se priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme ali ki povečuje neto tlorisno površino ali ki spreminja namembnost, nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme in če se ugotovi, da bo zavezanec lahko priključil svoj objekt oziroma mu je omogočena njena uporaba.
14. člen
(1) V postopku odmere komunalnega prispevka se najprej ugotovi, na katere vrste načrtovane komunalne opreme bo lahko zavezanec priključil svoj objekt oziroma mu bo omogočena njena uporaba.
(2) Nato se preveri, ali se predmetno zemljišče nahaja v ustreznem obračunskem območju.
(3) Glede na ugotovitve se nato izračunajo ustrezni deli komunalnega prispevka, ki pripadajo posameznim vrstam načrtovane komunalne opreme.
(4) Ti deli komunalnega prispevka se nato seštejejo; vsota je komunalni prispevek, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini za načrtovano komunalno opremo.
15. člen
(1) Del komunalnega prispevka za posamezno vrsto načrtovane komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KP(i) = (A(parcela) x Cp(i) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(i) x Dt)
Oznake v enačbi pomenijo:
i      –    vrsta načrtovane komunalne opreme;
KP((i))   –    izračunani del komunalnega prispevka
           na obračunskem območju, ki pripada
           posamezni vrsti načrtovane komunalne
           opreme;
A(parcela)  –    površina parcele;
Cp((i))   –    obračunski stroški posamezne vrste
           načrtovane komunalne opreme na
           obračunskem območju, preračunani na m2
           parcele;
Dp      –    delež parcele pri izračunu komunalnega
           prispevka;
K(dejavnosti)–    faktor dejavnosti;
A(tlorisna) –    neto tlorisna površina objekta;
Ct((i))   –    obračunski stroški posamezne vrste
           načrtovane komunalne opreme na
           obračunskem območju, preračunani na m2
           neto tlorisne površine objekta;
Dt      –    delež neto tlorisne površine objekta
           pri izračunu komunalnega prispevka.
(2) Komunalni prispevek za načrtovano komunalno opremo se izračuna s seštevanjem izračunanih delov komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti načrtovane komunalne opreme na obračunskem območju na naslednji način:
        KP = Vsota KP((i))
Oznake pomenijo:
KP     –  komunalni prispevek za načrtovano komunalno
        opremo;
KP((i))  –  izračunani del komunalnega prispevka, ki
        pripada posamezni vrsti načrtovane
        komunalne opreme na obračunskem območju;
i     –  posamezna vrsta načrtovane komunalne
        opreme.
16. člen
(1) Poleg komunalnega prispevka za načrtovano komunalno opremo je posamezni investitor dolžan plačati tudi tisti del komunalnega prispevka, ki izhaja iz uporabe oziroma priključevanja na obstoječo komunalno opremo.
(2) Del komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka se obračuna na podlagi Odloka o plačilu sorazmernega deleža stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 45/97) oziroma njemu ustreznega predpisa.
(3) Skupni oziroma celotni komunalni prispevek se določi na naslednji način:
         KPS = KP + KP(O)
Oznake pomenijo:
KP(S)   –   celotni komunalni prispevek;
KP    –   izračunani komunalni prispevek za
        načrtovano komunalno opremo
KP(O)   –   komunalni prispevek za obstoječo komunalno
        opremo.
17. člen
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja namembnost objekta, se komunalni prispevek izračuna na naslednji način:
– najprej se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za objekt po spremembi neto tlorisne površine objekta oziroma po spremembi namembnosti objekta;
– nato se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za objekt pred spremembo neto tlorisne površine objekta oziroma pred spremembo namembnosti objekta;
– nato se od izračunanega komunalnega prispevka po spremembi odšteje izračunani komunalni prispevek pred spremembo.
(2) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko, izračunano na način iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega člena negativna, se komunalni prispevek ne plača.
18. člen
Za nadomestno gradnjo se komunalni prispevek izračuna na način, kot je določen za spreminjanje neto tlorisne površine objekta v 17. členu tega odloka.
19. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Drugih oprostitev plačila komunalnega prispevka ni.
20. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka Občinska uprava Občine Zreče z odločbo.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, izda občinska uprava odločbo, s katero odmeri komunalni prispevek, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti po tem, ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Zahtevku zavezanca oziroma obvestilu upravne enote o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov, ki vsebuje podatke, potrebne za odmero komunalnega prispevka.
(4) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne zahteve.
(5) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, izda občinska uprava odločbo po uradni dolžnosti.
(6) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena pritožba na župana občine. Župan odloči o pritožbi v roku 30 dni.
(7) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja. Če zavezanec ne plača komunalnega prispevka v roku 1 leta po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek, se komunalni prispevek na novo odmeri.
(8) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek.
(9) V primeru iz prejšnjega odstavka je mogoče določiti tudi obročno odplačevanje komunalnega prispevka, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek plačan najkasneje v enem letu od pravnomočnosti odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek. O možnosti obročnega odplačevanja odloči župan na predlog zavezanca. V primeru obročnega odplačevanja ne velja rok plačila iz prejšnjega odstavka, ampak se le-ta določi v odločbi o odmeri komunalnega prispevka v skladu z opredeljeno dinamiko plačil.
21. člen
Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, ki je bil odmerjen zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, pa pri pristojnem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka.
22. člen
(1) S plačilom komunalnega prispevka za posamezne vrste komunalne opreme si zavezanec zagotovi priključitev objekta na te vrste komunalne opreme.
(2) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka za posamezne vrste komunalne opreme poravnani vsi stroški priključevanja objekta na te vrste komunalne opreme, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
(3) Komunalni prispevek ne vključuje gradnje priključkov. Le-te zagotovi investitor sam.
23. člen
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme ter se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
24. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 35401-7/2008-5
Zreče, dne 9. julija 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.