Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Št. 32/2008 Ob-6437/08 , Stran 2528
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izbira pilotnega projekta izobraževanja tujih državljanov iz držav Zahodnega Balkana na srednjih tehniških in strokovnih izobraževalnih programih srednjih šol v Republiki Sloveniji v šolskem letu 2008/2009, ki ga bosta izvajala ena tehniška srednja šola ali šolski center in najmanj en delodajalec. Sredstva javnega razpisa so namenjena sofinanciranju pilotnega projekta in sicer za pokritje stroškov bivanja dijakov, vključenih v pilotni projekt, v dijaškem domu in šolnine. Sofinanciranje bo podeljeno za dve šolski leti in sicer za leto 2008/2009, v katerem morajo biti dijaki, ki sodelujejo v pilotnem projektu, vpisani v 3. letnik štiriletnega srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja, in za leto 2009/2010, v katerem morajo biti isti dijaki vpisani v 4., zadnji letnik istega programa. 2. Vrednost javnega razpisa: vrednost razpisa je 140.000,00 EUR za dve leti sofinanciranja pilotnega projekta, in sicer v šolskih letih 2008/2009 in 2009/2010 do opravljanja poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku v šolskem letu 2009/2010. 3. Pogoji javnega razpisa Pilotni projekt mora prijaviti ena tehniška srednja šola ali šolski center, ki izvaja javno veljavne tehniške in strokovne izobraževalne programe v Republiki Sloveniji, v sodelovanju z vsaj enim delodajalcem. Namen pilotnega projekta je pridobitev srednje tehnične izobrazbe za največ 20 dijakov iz tujine. Tehniška srednja šola ali šolski center (v nadaljevanju: prijavitelj) mora izpolnjevati sledeče pogoje: a) bo v šolskem letu 2008/2009 na podlagi zakona, ki ureja srednje tehniško in strokovno izobraževanje, v Republiki Sloveniji izvajal program srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja, b) bo v 3. letnik srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja redno vpisal tuje državljane iz držav Zahodnega Balkana, ki so v Slovenijo prišli izključno z namenom izobraževanja v okviru pilotnega projekta, in ki bodo program izobraževanja zaključili v dveh šolskih letih. Delodajalec mora izpolnjevati sledeče pogoje: a) je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi, b) ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja glede na določila zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, c) bo v okviru pilotnega projekta zagotovil sredstva za pokritje preostalih stroškov pilotnega projekta, vključno s preostalimi stroški izobraževanja dijakov, vključenih v pilotni projekt, ki ne bodo sofinancirani v skladu s tem javnim razpisom, v šolskem letu 2008/2009 in 2009/2010, d) bo glede na zahteve izobraževalnega programa dijakom, vključenim v pilotni projekt, zagotovil možnost za opravljanje praktičnega dela izobraževalnega programa. Vsak dijak, ki bo sodeloval v pilotnem projektu, mora izpolnjevati naslednje pogoje: a) je državljan katere izmed držav Zahodnega Balkana (Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Bosna in Hercegovina, Kosovo ali Makedonija) in ima v tej državi stalno prebivališče ter hkrati ni državljan Republike Slovenije, b) je prva dva letnika tehniškega in strokovnega izobraževalnega programa oziroma temu primerljivega programa uspešno zaključil v tujini, c) se v Sloveniji ne izobražuje na podlagi mednarodne (dvostranske ali večstranske) pogodbe ali druge oblike izmenjave, d) njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki nimajo začasnega ali stalnega prebivališča v Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Sloveniji, e) hkrati ne prejema katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje, f) v času izobraževanja v okviru pilotnega projekta ne bo prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni štipendijam po drugih predpisih v Republiki Sloveniji oziroma splošnih aktih delodajalca, g) ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji; h) ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. 4. Dokumentacija Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano s strani zakonitega zastopnika prijavitelja. Prijave, ki ne bodo vložene na razpisnem obrazcu, bodo zavržene. Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev: – soglasje Ministrstva Republike Slovenije za šolstvo in šport k višini letne šolnine za šolsko leto 2008/2009 in 2009/2010 za izobraževalni program, v okviru katerega bo izveden pilotni projekt, – potrdilo, ki ga izda dijaški dom, o višini stroškov bivanja v dijaškem domu na osebo v šolskem letu 2008/2009, – izjava vsakega sodelujočega delodajalca izpolnjevanju pogojev razpisa, z žigom in podpisom zakonitega zastopnika delodajalca, – opis pilotnega projekta, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika vsakega partnerja projekta, ki mora vključevati najmanj sledeče vsebine: – predstavitev izobraževalnega programa, v okviru katerega bo izveden pilotni projekt, – število dijakov, ki bo sodelovalo v projektu, – finančni načrt celotnega projekta, pri čemer morajo biti stroški projekta razdeljeni po posamezni postavki z navedbo mesečne (kjer je to relevantno), letne in skupne vrednosti posamezne postavke, prihodki projekta pa morajo biti razdeljeni po posameznem viru sredstev z navedbo imena pravne osebe in višine sredstev, ki jo bo zagotovila ta pravna oseba, vključno z napovedjo višine sredstev javnega sklada, za katera se prijavitelj prijavlja na ta razpis, ter – načrt sodelovanja z dijaki, ki bodo sodelovali v pilotnem projektu, po zaključenem izobraževanju. Dokazila morajo biti originali oziroma overjeni prepisi. Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v višini 3,55 EUR za vlogo in 14,18 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek, v enkratnem skupnem znesku v višini 17,73 EUR, in sicer v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih), ki jih nalepi na prijavnico, oziroma z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun št. 01100-1000315637, sklic 11, številka sklica 96091-7111002-115021, o čemer predloži ob vlogi originalno dokazilo o plačilu. 5. Merila za izbiro a) Delež sofinanciranja, ki ga zagotavlja delodajalec Delodajalec oziroma vsi delodajalci skupaj zagotavljajo sofinanciranje pilotnega projekta: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) Število sodelujočih dijakov V pilotni projekt bo vključeno: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor javnega sklada. Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bo komisija ocenila na podlagi meril, ki jih določa javni razpis, ter določila prednostni seznam teh vlog tako, da jih bo razvrstila po vrstnem redu glede na prejeto višino točk in sicer od vloge z največ točkami do vloge z najmanj točkami. Za sofinanciranje bo med vlogami, ki bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, izbran tisti prijavitelj, katerega vloga bo glede na merila javnega razpisa prejela najvišje število točk. V primeru, da ima več vlog isto število točk, ima najprej prednost vloga, ki jo je vložil prijavitelj, ki ima sedež v regiji z večjim indeksom razvojne ogroženosti regije v skladu s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Ur. l. RS, št. 23/06), nadalje pa vloga, pri kateri je delež sofinanciranja, ki ga zagotavlja delodajalec, višji. 7. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja Direktor javnega sklada vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu razpisa. Pred podpisom pogodbe o sofinanciranju mora prijavitelj, katerega vloga je bila izbrana za sofinanciranje, predložiti sledeča dokazila: – dokazilo, da so dijaki, ki bodo sodelovali v pilotnem projektu, prva dva letnika primerljivega programa zaključili na izobraževalni instituciji v tujini, – potrdilo o vpisu v 3. letnik v šolskem letu 2008/2009 za vsakega dijaka, ki bo sodeloval v pilotnem projektu, – lastnoročno podpisano izjavo staršev ali zakonitega zastopnika tujega državljana, da nimajo ne začasnega ne stalnega bivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Sloveniji, – lastnoročno podpisano izjavo staršev ali zakonitega zastopnika za vsakega kandidata, s katero se ti strinjajo s sodelovanjem dijaka v pilotnem projektu, ki ga bo sklad sofinanciral po tem razpisu. Po dokončnosti odločbe in predložitvi dokazil iz prejšnjega odstavka bo javni sklad z izbranim prijaviteljem sklenil pogodbo o sofinanciranju pilotnega projekta. Pogodba o sofinanciranju pilotnega projekta se izvršuje le za šolsko leto 2008/2009, njeno izvrševanje pa se nadaljuje tudi v šolskem letu 2009/2010 za tiste dijake, ki se bodo uspešno vpisali v zadnji letnik, pri čemer se stroški bivanja v dijaškem domu sofinancirajo le do vključno junija 2010. 8. Nakazilo sredstev Nakazilo sredstev za prvo leto se lahko izvrši šele po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju in sicer javni sklad nakaže sredstva na poslovni račun šole na podlagi veljavne pogodbe o sofinanciranju v roku 8 dni od podpisa pogodbe. Nakazilo sredstev za drugo leto se lahko izvrši šele po predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev na nadaljevanje sofinanciranja. Prijavitelj sme prejeta sredstva porabiti izključno za namen, za katerega jih je pridobil. 9. Pogodbene obveznosti Prijavitelji in partnerji projekta morajo izvesti vse naloge v skladu s predloženim opisom pilotnega projekta in o tem skladu najmanj enkrat letno ob zaključku posameznega šolskega leta predložiti poročilo. Dijaki, ki sodelujejo v pilotnem projektu, morajo redno napredovati v višji letnik in program zaključiti v rednem roku, o čemer mora prijavitelj predložiti ustrezna dokazila. S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja. 10. Dostopnost dokumentacije in način prijave Razpisna dokumentacija skupaj z besedilom razpisa in prijavnico je na voljo na spletni strani www.sklad-kadri.si oziroma www.ad-futura.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Vilharjevi 27 v Ljubljani, v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. In 16. uro. 11. Rok in način oddaje prijav Prijave morajo biti predložene v zaprti kuverti, vidno označene z napisom »Vloga na 56. javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani. Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 8. avgust 2008. Prijava je vložena pravočasno, če jo javni sklad prejme, preden izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 15. ure. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo javni sklad zavrgel. Prijave, ki ne bodo vložene na predpisanem prijavnem obrazcu, bodo zavržene. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji, ki so oddali nepopolne vloge, pozvani, da vloge v roku 8 dni od prejema zahteve za dopolnitev dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora o tem pisno obvestiti sklad. O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad v roku 15 dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranim prijaviteljem. 12. Dodatne informacije Razpisna dokumentacija je od objave javnega razpisa na voljo na spletnih straneh sklada www.sklad-kadri.si in www.ad-futura.si v razdelku »aktualni razpisi«, možno pa jo je osebno prevzeti na sedežu sklada vsak delavnik med 9. in 15. uro osebno ali jo naročiti na telefonski številki 01/434-10-80 oziroma e-poštnem naslovu info@sklad-kadri.si. Dodatne informacije so na voljo pri Darinki Trček na e-poštnem naslovu darinka.trcek@sklad-kadri.si oziroma telefonsko ali osebno vsak delovni dan v času uradnih ur med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, tel. 01/434-10-88 ali 01/434-10-80.