Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3261. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo), stran 10455.

Na podlagi 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, 118/07 – UPB) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 17. redni seji dne 3. 7. 2008 potrdil uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Slovenske Konjice, ki obsega:
– Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Slovenske Konjice – Uradni list RS, št. 40/03 z dne 30. 4. 2003
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Slovenske Konjice – Uradni list RS, št. 62/08 z dne 20. 6. 2008.
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Slovenske Konjice.
2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Slovenske Konjice se zagotavljajo iz sredstev proračuna občine.
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma se lahko dodelijo, kolikor predstavljajo spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Kumulativna višina državne pomoči, ne glede na to, iz katerih virov je dodeljena, ne sme preseči 55% upravičenih stroškov.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah.
II. POSPEŠEVANJE RAZVOJA OBRTI, PODJETNIŠTVA IN TURIZMA
3. člen
Cilji pospeševanja so:
– zagotovitev cenejših virov investicijskega razvoja obrti, podjetništva in turizma,
– povečevanje nastanitvenih zmogljivosti,
– hitrejša in višja gospodarska rast.
4. člen
Ukrepi
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija):
– za obresti in sicer v višini do 4% obrestne mere za tekoče leto na podlagi pogodbe sklenjene z banko v tekočem letu. Upravičencu se subvencionira obrestna mera za posojila v maksimalni višini 2.086,463 €,
– za materialne investicije v povečanje nastanitvenih zmogljivosti, do višine 15% upravičenih stroškov za majhna podjetja oziroma do 7,5% za srednje velika podjetja.
Upravičeni stroški so stroški investicij v stalna sredstva.
Upravičenec pri katerem se ugotovi, da je za finančni ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, mora sredstva vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
5. člen
Upravičenci
Za sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma lahko zaprosijo:
– podjetja: gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem in dejavnostjo na območju Občine Slovenske Konjice,
– podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
6. člen
Višina sredstev, ki jo lahko za posamezni ukrep pridobi upravičenec se določi letno na predlog Komisije v skladu s sprejetim proračunom.
7. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za razvoj obrti, podjetništva in turizma mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev namenjenih za razvoj obrti, podjetništva in turizma,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobivajo upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.
8. člen
Vlagatelji morajo k vlogi predložiti naslednja dokazila:
1. obrazec za subvencioniranje obrestne mere, ki se dobi v tajništvu občine,
2. pogodbo o najemu posojila,
3. bančni izračun realnih obresti za tekoče leto,
4. potrdilo o plačanih davkih, ki ne sme biti starejše od 90 dni,
5. izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisana pomoč spodbudo za izvedbo nameravanega projekta,
6. izjavo, da za ta namen še ni dobil državne pomoči oziroma kolikšen del je dobil že iz drugih virov.
9. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema delavec občinske uprave. Vloge v roku, določenem v razpisu obravnava Komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija je tričlanska, sestavljena iz dveh predstavnikov odbora za gospodarstvo, podjetništvo in turizem ter predstavnika občinske uprave.
10. člen
Sklep o dodelitvi proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma sprejme župan na podlagi predloga Komisije. Občina Slovenske Konjice sredstva nakaže na transakcijski račun vlagatelja, v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
11. člen
Če se projekt, sofinanciran na podlagi tega pravilnika, ne izvede v roku, predvidenem v projektu, mora prejemnik subvencije zaprositi Občino Slovenske Konjice za upravičeno podaljšanje roka, kar mora utemeljiti z ustreznimi dokazili ali vrniti sredstva občine v roku 30 dni od poziva.
Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrniti se poveča za obrestno mero, določeno v pogodbi. V primeru zamude pri vračilu je prejemnik subvencije dolžan plačati zakonite zamudne obresti. V primeru, da gre podjetje v stečaj, se terjatev prijavi v stečajno maso oziroma se opravi izvršba na premoženje.
III. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 62/08) vsebuje naslednjo končno določbo:
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2008-10
Slovenske Konjice, dne 3. julija 2008
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.