Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3267. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje Kamnitnik I, stran 10474.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5. 6. in 7. člena Pravilnika za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. ter 98. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 17. seji dne 3. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje Kamnitnik I
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja) za območje lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje Kamnitnik I, v Škofji Loki (v nadaljevanju: območje LN), ki ga je izdelalo podjetje BIRO PNS, Rostohar Vladimir s.p., Golek 4, 8270 Krško in AG PROJEKT, projektiranje, svetovanje in inženiring, Andrej Goršič s.p., 1000 Ljubljana, pod št. projekta 51-01/2008-K v juniju 2008. Upoštevana je bila vsa razpoložljiva dokumentacija in smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki je navedena v programu opremljanja.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo.
3. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– investicije v gradnjo komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov na stavbno zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme,
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
4. člen
Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je razviden v programu opremljanja in je prikazan v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka.
5. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo na območju LN:
– cestno omrežje,
– kanalizacijo odpadnih komunalnih voda,
– kanalizacijo odpadnih padavinskih voda,
– vodovodno omrežje,
– plinovodno omrežje,
– javno razsvetljavo.
III. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
6. člen
(1) Skupni stroški so določeni po posameznih vrstah komunalne opreme, ki je predmet načrtovane investicije.
(2) Skupni stroški investicije obsegajo naslednje stroške: izdelavo projektne dokumentacije, parcelacijo, inženiring, nadzor, odkup zemljišč in stroške gradnje javne komunalne infrastrukture.
(3) Stroški iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 3.624.435,94 € (brez DDV).
(4) Stroški so podani po stalnih cenah na dan 30. 5. 2008.
(5) Stroški elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja niso všteti v skupne stroške.
7. člen
(1) Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije.
(2) Stroški iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 2.840.060,81 € (brez DDV).
(3) Stroški so podani po stalnih cenah na dan 30. 5. 2008.
8. člen
Podrobnejša razčlenitev skupnih in obračunskih stroškov je na vpogled v programu opremljanja.
IV. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE NA ENOTO MERE
9. člen
(1) Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta. Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere iz prejšnjega odstavka tega člena je:
(2) na kvadratni meter parcele objekta
+----------------+-------------+---------------+---------------+
| Vrsta komunalne|  Površina | Obračunski  |   Cena   |
|   opreme   | obračunskega| stroški [€] |opremljanja na |
|        | območja [m2]|        |površino [€/m2]|
+----------------+-------------+---------------+---------------+
|Cestno omrežje |    36.334|  547.199,81 €|     15,06|
|znotraj OLN   |       |        |        |
+----------------+-------------+---------------+---------------+
|Križišče K1   |    36.334|     0,00 €|      0,00|
+----------------+-------------+---------------+---------------+
|Križišče K2   |    36.334|  75.000,00 €|      2,06|
+----------------+-------------+---------------+---------------+
|JR križišča K1 |    36.334|     0,00 €|      0,00|
+----------------+-------------+---------------+---------------+
|JR križišča K2 |    36.334|   6.500,00 €|      0,18|
+----------------+-------------+---------------+---------------+
|Semaforizacija |    36.334|     0,00 €|      0,00|
|križišča K1   |       |        |        |
+----------------+-------------+---------------+---------------+
|Kanalizacijsko |    36.334|  253.545,31 €|      6,98|
|omrežje O    |       |        |        |
+----------------+-------------+---------------+---------------+
|Kanalizacijsko |    36.334|  313.450,34 €|      8,63|
|omrežje M    |       |        |        |
+----------------+-------------+---------------+---------------+
|Navezava na   |    36.334|  39.731,57 €|      1,09|
|Ljubljansko   |       |        |        |
|cesto      |       |        |        |
+----------------+-------------+---------------+---------------+
|Vodovodno in  |    36.334|  81.144,26 €|      2,23|
|hidrantno    |       |        |        |
|omrežje     |       |        |        |
+----------------+-------------+---------------+---------------+
|Plinovodno   |    36.334|  84.487,68 €|      2,33|
|omrežje     |       |        |        |
+----------------+-------------+---------------+---------------+
|JR znotraj OLN |    36.334|  62.434,39 €|      1,72|
+----------------+-------------+---------------+---------------+
|Odkupi zemljišč |    36.334| 1.095.120,00 €|     30,21|
+----------------+-------------+---------------+---------------+
|Projektna    |    36.334|  76.758,40 €|      2,11|
|dokumentacija  |       |        |        |
+----------------+-------------+---------------+---------------+
|Parcelacija   |    36.334|  63.965,33 €|      1,76|
+----------------+-------------+---------------+---------------+
|Inženiring   |    36.334|  76.758,40 €|      2,11|
+----------------+-------------+---------------+---------------+
|Nadzor     |    36.334|  63.965,33 €|      1,76|
+----------------+-------------+---------------+---------------+
|Skupaj     |       | 2.840.060,81 €|     78,24|
+----------------+-------------+---------------+---------------+
(3) na neto tlorisno površino objekta
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
| Vrsta komunalne |  Površina  | Obračunski |   Cena   |
|   opreme   | obračunskega | stroški [€] |opremljanja na|
|         | območja [m2] |       |  površino  |
|         |       |       |  [€/m2]  |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Cestno omrežje  |    17.527| 547.199,81 €|     31,22|
|znotraj OLN   |       |       |       |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Križišče K1   |    17.527|    0,00 €|     0,00|
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Križišče K2   |    17.527|  75.000,00 €|     4,28|
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|JR križišča K1  |    17.527|    0,00 €|     0,00|
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|JR križišča K2  |    17.527|  6.500,00 €|     0,37|
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Semaforizacija  |    17.527|    0,00 €|     0,00|
|križišča K1   |       |       |       |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Kanalizacijsko  |    14.947| 253.545,31 €|     16,96|
|omrežje O    |       |       |       |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Kanalizacijsko  |    14.947| 313.450,34 €|     20,97|
|omrežje M    |       |       |       |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Navezava na   |    14.947|  39.731,57 €|     2,66|
|Ljubljansko   |       |       |       |
|cesto      |       |       |       |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Vodovodno in   |    17.527|  81.144,26 €|     4,63|
|hidrantno    |       |       |       |
|omrežje     |       |       |       |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Plinovodno    |    14.947|  84.487,68 €|     5,65|
|omrežje     |       |       |       |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|JR znotraj OLN  |    14.947|  62.434,39 €|     4,18|
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Odkupi zemljišč |    14.947|1.095.120,00 €|     73,44|
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Projektna    |    14.947|  76.758,40 €|     5,14|
|dokumentacija  |       |       |       |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Parcelacija   |    14.947|  63.965,33 €|     4,28|
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Inženiring    |    14.947|  76.758,40 €|     5,14|
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Nadzor      |    14.947|  63.965,33 €|     4,28|
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Skupaj      |       |2.840.060,81 €|    183,21|
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
(4) Vse vrednosti so brez obračunanega DDV.
(5) Skupni obračunski stroški investicije:
– na m2 parcele znašajo 78,24 €,
– na m2 neto tlorisne površine objekta znašajo 183,21 €,
– na m2 neto tlorisne površine garaž znašajo 40,50 €.
V. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(1) Razmerje med merilom parcele objekta in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je 0,50:0,50 (Dpi:Dti);
(2) Faktor dejavnosti (Kdej) je za vse vrste objektov enotno določen in znaša 1,0.
(3) Za garažne objekte so upoštevani le obračunski stroški izgradnje cestnega omrežja in vodovodnega omrežja.
(4) Olajšav za zavezance ni.
11. člen
(1) Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe 10. člena in določbe 11. člena tega odloka.
(2) Komunalni prispevek se izračuna:
    KP = (Dpi * Cpi * Api + Dti * Cti * Ati* Kdej) * i)
pri čemer je:
KP    – komunalni prispevek
A(pi)   – površina parcele objekta
A(ti)   – neto tlorisna površina objekta
i     – letni povprečni indeks podražitev, ki jih
     objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za
     področje nizkih gradenj
C(pi)   – cena opremljanja glede na površino parcele
     objekta
C(ti)   – cena opremljanja glede na neto tlorisno površino
     stavbe
D(pi)   – delež površine parcele pri izračunu (0,5)
D(ti)   – delež neto tlorisne površine pri izračunu (0,5)
K(dej)  – faktor dejavnosti se določi za posamezne vrste
     objektov glede na pretežno dejavnost (1,0).
12. člen
(1) Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
13. člen
Gradnja predvidene komunalne opreme je možna v etapah po posameznih funkcionalnih enotah, tako kot je določeno v lokacijskem načrtu in programu opremljanja.
14. člen
Odmera komunalnega prispevka za primarno komunalno opremo ni predmet tega odloka. Za odmero tega dela komunalnega prispevka se za območje LN uporablja Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Škofja Loka (Uradni list RS, št. 34/08).
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Program opremljanja s prilogami je na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Škofja Loka in na spletnem portalu Občine Škofja Loka.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-0031/2008
Škofja Loka, dne 4. julija 2008
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.