Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3259. Odlok o podeljevanju priznanj v Občini Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo), stran 10451.

Na podlagi 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – UPB) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 17. redni seji dne 3. 7. 2008 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o podeljevanju priznanj Občine Slovenske Konjice, ki obsega:
– Odlok o podeljevanju priznanj Občine Slovenske Konjice – Uradni list RS, št. 29/96 z dne 31. 5. 1996,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Slovenske Konjice – Uradni list RS, št. 2/02 z dne 11. 1. 2002,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Slovenske Konjice – Uradni list RS, št. 40/03 z dne 30. 4. 2003,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Slovenske Konjice – Uradni list RS, št. 30/06 z dne 23. 3. 2006.
O D L O K
o podeljevanju priznanj v Občini Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Slovenske Konjice, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj, njihovo obliko ter način vodenja evidence podeljevanja priznanj.
2. člen
Priznanja Občine Slovenske Konjice so najvišja priznanja občine za dosežke občanov, drugih posameznikov, podjetij, zavodov, društev, združenj, družb in drugih organizacij, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem in drugih področjih.
3. člen
Priznanja se podeljujejo občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, družbam in drugim organizacijam.
Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.
Priznanja Občine Slovenske Konjice se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izrednih dogodkih.
4. člen
Priznanja Občine Slovenske Konjice so:
1. naziv Častni občan Slovenskih Konjic.
2. Konjiški grbi:
– Zlati konjiški grb,
– Srebrni konjiški grb,
– Bronasti konjiški grb.
3. Nagrada občine.
4. Priznanje župana Občine Slovenske Konjice.
5. člen
O podelitvi priznanj Občine Slovenske Konjice odloča Občinski svet Občine Slovenske Konjice s sklepom na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Na predlog komisije občinski svet s sklepom določi število posameznih priznanj, ki se podelijo v tekočem letu.
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena o podelitvi priznanja župana Občine Slovenske Konjice odloča župan.
6. člen
Našteta priznanja podeli župan na svečan način enkrat letno, praviloma na svečani seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika.
II. NAZIV ČASTNI OBČAN
7. člen
Naziv Častni občan Slovenskih Konjic je lahko podeljen posamezniku. To najvišje občinsko priznanje se posamezniku lahko podeli samo enkrat. Naziv častni občan se podeli posamezniku, državljanu RS ali državljanu tuje države, ki ima zaradi svojega dolgoletnega dela izjemne zasluge za napredek in za dosežke na področju znanosti, umetnosti, kulture ali na drugih področjih ustvarjalnosti, ki prispevajo k izjemnemu razvoju in napredku ter trajnemu ugledu Občine Slovenske Konjice. Častni občan prejme ob podelitvi naziva umetniško darilo trajne vrednosti ter posebno listino, kjer so napisane častne pravice. Z nazivom častni občan se dobitniku podelijo naslednje častne pravice:
– obiski in čestitke ob osebnih praznikih,
– pomoč pri izdaji lastnih publikacij, ki so pomembne za Slovenske Konjice,
– vabljen je in ima prost vstop na vse prireditve ter znanstvene, strokovne in sorodne posvete in simpozije, ki jih organizira ali pri njih organizaciji sodeluje Občina Slovenske Konjice,
– brezplačno prejema vse publikacije, ki jih izdaja ali pri njihovi izdaji sodeluje Občina Slovenske Konjice,
– vabljen je na različne sprejeme, ki jih prireja Občina Slovenske Konjice,
– vabljen je na svečane seje Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice,
– izkazana pozornost ob smrti.
8. člen
Naziv častnega občana se lahko odvzame:
– če se ugotovijo dejstva in okoliščine, ki so bile neznane ali zamolčane ob podelitvi naziva častnega občana, pa bi odločilno vplivala na podelitev, če bi bila takrat znana,
– če je dobitnik s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na kazen zapora za kaznivo dejanje zoper človekove pravice in svoboščine, zoper varnost RS in njeno ustavno ureditev ter zoper človečnost in mednarodno pravo.
Pobudo za odvzem naziva častnega občana lahko občinskemu svetu podajo predlagatelji za podelitev občinskih priznanj. O odvzemu odloča občinski svet na predlog KVIAZ.
III. KONJIŠKI GRBI
9. člen
Zlati konjiški grb se podeli za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Slovenske Konjice.
Srebrni konjiški grb se podeli za vrsto odmevnih dosežkov v daljšem časovnem obdobju, pomembnih za razvoj Občine Slovenske Konjice.
Bronasti konjiški grb se podeli za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo. Podeli se tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
Konjiške grbe se podeli vsako leto ob občinskem prazniku na svečani seji. Podeli se lahko največ en zlat in praviloma en srebrn in en bronast grb.
10. člen
Konjiški grbi se podelijo v obliki umetniško izdelanega kovanca, ki ima na eni strani umetniško izdelan grb občine, na drugi strani pa odtis pečata iz leta 1571. Poleg kovanca prejmejo nagrajenci tudi posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi priznanja.
IV. NAGRADA OBČINE
11. člen
Nagrada občine je denarna in se določi v višini ene povprečne bruto plače v RS po zadnjih znanih podatkih. Praviloma se podeli največ ena nagrada občine. Prejemniki nagrade občine ne morejo biti posamezniki in gospodarske družbe.
12. člen
Sredstva za priznanja se zagotavljajo v proračunu občine.
V. PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE SLOVENSKE KONJICE
12.a člen
Priznanje župana Občine Slovenske Konjice je v obliki listine, katere obliko določi župan. O podelitvi odloča župan, ki ga podeli posameznikom, skupinam oseb, podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim in društvom kot odziv na dosežke in uspehe na vseh področjih dela in ustvarjanja. Dosežki so pomembni za Slovenske Konjice, vendar ne dosegajo ravni konjiških grbov.
Priznanje župana Občine Slovenske Konjice se lahko podeljuje tudi na svečani seji občinskega sveta.
VI. POSTOPEK ZA RAZPIS PRIZNANJ
13. člen
Predlagatelj za podelitev priznanj Občine Slovenske Konjice so lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, društva, podjetja, združenja, družbe in druge organizacije.
Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.
14. člen
Priznanja, razen naziva častni občan in priznanja župana Občine Slovenske Konjice, se podeljujejo enkrat letno na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede pristojna komisija in ga objavi najkasneje do 30. aprila za tekoče leto.
Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje, se priznanje podeli brez razpisa in takoj ko je mogoče.
15. člen
Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih mora vsebovati predlog,
– rok, do katerega morajo biti poslani predlogi.
16. člen
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati podatke o kandidatu ter utemeljitev predloga.
17. člen
Pristojna komisija skladno s predpisanimi kriteriji iz tega odloka izvede razpisni postopek, obravnava predloge, oblikuje predlog odločitve o podelitvi priznanj z ustreznimi utemeljitvami.
Po opravljenem izboru, ki ga opravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice, imajo vsi predlagani kandidati za podelitev status nominiranca. Komisija o odločitvi o izboru obvesti predlagatelje, katerih predlogi niso bili uvrščeni v predlog za občinski svet.
18. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco priznanj opravlja občinska uprava.
19. člen
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled v prostorih občinske uprave.
Priznanja se vpisujejo v posebno evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:
1. zaporedna številka vpisa,
2. ime, priimek in osebni podatki o prejemniku,
3. številka sklepa in datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sprejet sklep o podelitvi priznanja,
4. vrsta podeljenega priznanja,
5. kraj in datum vročitve priznanja.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Priznanja, podeljena po prejšnjih predpisih, ostanejo v veljavi in se uvedejo v evidenco skladno z 19. členom tega odloka.
21. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Pravilnik o podeljevanju priznanj Občine Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 30/79).
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremembe in dopolnitve Odloka o podeljevanju priznanj Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 2/02), vsebujejo naslednje prehodne in končne določbe:
12. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 40/03), vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 30/06), vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2008-12
Slovenske Konjice, dne 3. julija 2008
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.