Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3242. Odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2008, stran 10415.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 11. seji dne 3. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2008
1. člen
v Odloku o proračunu Občine Polzela za leto 2008 (Uradni list RS, št. 18/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v EUR
-------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina             Rebalans leta 2008
kontov/Konto/Podkonto
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI             4.241.984
     (7071727374)
     TEKOČI PRIHODKI (7071)         3.594.294
70    DAVČNI PRIHODKI             3.184.048
     700 Davki na dohodek in         2.555.579
     dobiček
     703 Davki na premoženje          417.647
     704 Domači davki na blago         210.822
     in storitve
     706 Drugi davki
71    NEDAVČNI PRIHODKI             410.246
     710 Udeležba na dobičku in         119.348
     dohodki od premoženja
     711 Takse in pristojbine           9.892
     712 Globe in druge denarne           153
     kazni
     713 Prihodki od prodaje            408
     blaga in storitev
     714 Drugi nedavčni             280.445
     prihodki
72    KAPITALSKI PRIHODKI            177.000
     720 Prihodki od prodaje
     osnovnih sredstev
     721 Prihodki od prodaje
     zalog
     722 Prihodki od prodaje          177.000
     zemljišč in neopredmetenih
     dolgoročnih sredstev
73    PREJETE DONACIJE
     730 Prejete donacije iz
     domačih virov
     731 Prejete donacije iz
     tujine
74    TRANSFERNI PRIHODKI            470.690
     740 Transferni prihodki iz         81.100
     drugih javnofinančnih
     institucij
     741 Prejeta sredstva iz          389.590
     državnega proračuna iz
     sred. pror. EU
II.    SKUPAJ ODHODKI              4.770.420
     (40414243)
40    TEKOČI ODHODKI               970.760
     400 Plače in drugi izdatki         209.410
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev         31.690
     za socialno varnost
     402 Izdatki za blago in          637.060
     storitve
     403 Plačila domačih             45.200
     obresti
     409 Rezerve                 47.400
41    TEKOČI TRANSFERI             1.320.910
     410 Subvencije               25.700
     411 Transferi posameznikom         765.030
     in gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim         147.720
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači          382.460
     transferi
     414 Tekoči transferi v
     tujino
42    INVESTICIJSKI ODHODKI          1.626.410
     420 Nakup in gradnja           1.626.410
     osnovnih sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI          852.340
     431 Investicijski             750.150
     transferi
     432 Investicijski             102.190
     transferi
III.)   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-         –528.436
     II.) (PRORAČUNSKI
     PRIMANJKLJAJ
--------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.    PREJETA VRAČILA DANIH            1.200
     POSOJIL IN PRODAJA
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750751752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH            1.200
     POSOJIL
     750 Prejeta vračila danih
     posojil
     751 Prodaja kapitalskih
     deležev
     752 Kupnine iz naslova            1.200
     privatizacije
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440441442443)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 Dana posojila
     441 Povečanje kapitalskih
     deležev in finančnih
     naložb
     442 Poraba sredstev kupnin
     iz naslova privatizacije
     443 Povečanje namenskega
     premoženja v javnih
     skladih in drugih osebah
     javnega prava, ki imajo
     premoženje v svoji lasti
VI.    PREJETA MINUS DANA              1.200
     POSOJILA IN SPREMEMBE
     KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
     V.)
-------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)             574.000
50    ZADOLŽEVANJE                574.000
     500 Domače zadolževanje          574.000
VIII.   ODPLAČILA DOLGA (550)            60.000
55    ODPLAČILA DOLGA               60.000
     550 Odplačila domačega           60.000
     dolga
IX.    POVEČANJE (ZMANJŠANJE)           –13.236
     SREDSTEV NA RAČUNIH
     (I.IV.VII.-II.-V.-VIII.)
X..)   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-          514.000
     VIII
XI.    NETO FINANCIRANJE             528.436
     (VI.VII.-VIII.-IX.)
-------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. 2007                     13.236
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Polzela.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. Župan je s tem odlokom pooblaščen o prerazporejanju sredstev med proračunskimi področji.
3. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko predlaga županu spreminjanje vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
4. člen
Proračunska rezervacija v višini 78.000 evrov kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov se z rebalansom prenese na investicijsko vzdrževanje upravne stavbe.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-33/2008
Polzela, dne 3. julija 2008
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.