Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Št. 430-83/2008/1 Ob-6502/08 , Stran 2526
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 2. Razpis se objavlja za sofinanciranje študija po študijskih programih tretje stopnje za pridobitev doktorata znanosti na visokošolskih zavodih s sedežem v Republiki Sloveniji. 3. Okvirna vsota sredstev je 700.000,00 EUR (proračun RS 2009, postavka 5751 – sofinanciranje podiplomskega študija). Namenjena je za sofinanciranje študija za študente, državljane Republike Slovenije in držav članic EU, vpisanih: – v 1. letnik študijskega programa tretje stopnje za pridobitev doktorata znanosti v študijskem letu 2008/2009 in jim šolnina za magisterij znanosti ali doktorat znanosti še ni bila sofinancirana; – v 2. letnik študijskega programa tretje stopnje za pridobitev doktorata znanosti v študijskem letu 2008/2009, če jim je bila šolnina sofinancirana v preteklem letu in so v skladu z določbami študijskega programa oziroma statuta v 2. letnik redno napredovali; – v 1. ali 2. letnik študijskega programa tretje stopnje za pridobitev doktorata znanosti v študijskem letu 2008/2009, ki v študijskem letu 2007/2008 zaradi materinstva ali bolezni, daljše od treh mesecev, niso redno napredovali na študijskem programu za pridobitev magisterija znanosti ali doktorata znanosti, v študijskem letu 2008/2009 pa se ta več ne izvaja; – v 2. letnik po merilih za prehode, če jim šolnina za magisterij znanosti ali doktorat znanosti še ni bila sofinancirana, in sicer največ za toliko študentov, da skupno število ni večje, kot je bilo število razpisanih mest za 1. letnik v študijskem letu 2007/2008. Ob upoštevanju predpisov o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva se lahko sofinancira šolnina tudi za te študente. Šolnina za vzporedni študij se ne sofinancira. 4. Na razpis se lahko prijavijo univerze in samostojni visokošolski zavodi, ustanovljeni po Zakonu o visokem šolstvu, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe tretje stopnje za pridobitev doktorata znanosti ter izpolnjujejo še naslednje pogoje: a) se pri izvajanju podiplomskega študija in raziskovalnega dela povezujejo z drugimi domačimi ali tujimi visokošolskimi zavodi ali raziskovalnimi organizacijami oziroma uporabniki, b) v študij vključujejo individualno raziskovalno delo študentov, c) so dejavni pri mednarodnem sodelovanju na podiplomskem študiju, d) načrtno spremljajo in ocenjujejo svoje delo ter izkažejo kakovostno izvajanje študija in raziskovalnega dela, e) določijo največ 2.505,00 EUR šolnine (normirana šolnina) za letnik študija, f) jim je bilo odobreno sofinanciranje 1. letnika študijskega programa na javnem razpisu za sofinanciranje študijskih programov tretje stopnje v študijskem letu 2007/2008, če se za sofinanciranje prijavlja 2. letnik študijskega programa. Če visokošolski zavod prvič razpisuje podiplomski študijski program, za točke 4a), 4b) in 4c) mora izkazati sodelovanje na dodiplomskem študiju. Visokošolski zavodi morajo vpis končati najkasneje do 15. oktobra 2008. 5. Sofinanciranje šolnine bo največ do 1.503,00 EUR. 6. Če sredstva tega razpisa na izbranih visokošolskih zavodih ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh vpisanih študentov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 3. točke tega razpisa, bo delež sofinanciranja linearno zmanjšan. 7. Univerze in samostojni visokošolski zavodi se na razpis prijavijo s pravilno izpolnjenim prijavnim obrazcem (Obrazec: MVZT_3._stopnja_08/09). Obrazec mora podpisati odgovorna oseba univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda. 8. Prijavo se pošlje Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana, do 10. 9. 2008, v zaprti ovojnici, na kateri mora biti napisano: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje študijskih programov tretje stopnje v študijskem letu 2008/2009« in naslov pošiljatelja. Odpiranje vlog bo 15. 9. 2008, ob 9. uri, v sejni sobi na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana, Kotnikova 38/III. nadstropje. 9. Postopek za izbiro bo vodila tričlanska strokovna komisija, ki jo bo imenovala ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Obravnavala bo le pravočasne in formalno popolne vloge. Med strokovnim pregledom in ocenjevanjem vlog lahko komisija od visokošolskega zavoda zahteva dopolnitve vlog ali dokazila o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje iz tega razpisa. Za dopolnitev prijav bo visokošolskim zavodom določen največ 7-dnevni rok. 10. Ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo do 27. oktobra 2008 sprejela sklepe o izbiri visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Visokošolski zavod se zoper sklep o izbiri lahko pritoži v 8 dneh od prejema sklepa. Pogodbe bodo sklenjene do konca januarja 2009. 11. Prijavni obrazci so na spletni strani ministrstva http://www.mvzt.gov.si, v rubriki »Javni razpisi«. Dodatne informacije so prav tako na voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, tel. 01/478-46-48 in 478-46-27.