Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Št. 430-0026/2008 Ob-6487/08 , Stran 2563
I. Opis predmeta služnosti: napeljava širokopasovnega optičnega omrežja v naseljih Vrba in Breznica ter na povezovalni občinski cesti med njima, v ocenjeni skupni dolžini 2000 m. II. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: služnostna pogodba. III. Ponudnik je investitor omenjenih del. Gradbena dela morajo potekati istočasno z gradnjo fekalne kanalizacije. Izbrani ponudnik se bo moral z izbranim izvajalcem gradnje kanalizacije uskladiti glede časovnega poteka in tehnologije dela. Ponudnik bo dela razen asfaltiranja izvajal v lastni režiji. V roku 5 let po izvedeni preplastitvi oziroma asfaltiranju cest ob gradnji omenjene kanalizacije, občina ne bo dovoljevala posegov v občinske ceste. IV. Bistveni elementi ponudbe: ponudba mora poleg osnovnih podatkov vsebovati delež finančne soudeležbe investitorja pri asfaltiranju in ponudbo nadomestila za stvarno služnost na občinskih zemljiščih v znesku na tekoči meter voda (EUR/m). V. Dokumentacija o trasi izkopov za omrežje in podrobnosti v zvezi z vsebino ponudbe, sklenitvijo pogodbe, deležem sofinanciranja, plačilom nadomestila in potekom del so na razpolago na Občini Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, pri Mariji Lužnik, univ. dipl. inž. grad., tel. 04/580-91-00. VI. Rok izvedbe: okvirno med 14. avgustom in 20. septembrom 2008. VII. Način in rok plačil: znesek sofinanciranja se plača po obračunu del asfaltiranja v skladu s pogodbo med občino in investitorjem, nadomestilo za služnost pa v enkratnem znesku po računu na podlagi služnostne pogodbe. Plačili v določenem roku sta bistveni sestavini pravnega posla. VIII. Merili izbire: najvišji ponujeni % (ali delež) soudeležbe pri asfaltiranju in nadomestilo za stvarno služnost. Po odpiranju ponudb bo glede na pogoje ponudnikov lahko izveden še postopek s pogajanji. IX. Rok in način oddaje ponudb: pisno v zapečateni kuverti z napisom »Ne odpiraj – ponudba za širokopasovno omrežje« in na hrbtni strani z naslovom pošiljatelja, do 4. 8. 2008 do 12. ure na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Velja čas prejema. X. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 31. 10. 2008. XI. Župan Občine Žirovnica lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.